ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 13 123456 > До останньої »

Код: 6109  Які книги і статті можна переглянути у бібліотеці з теми"Цивільне партнерство: зарубіжний досвід та перспективи впровадження у вітчизняне законодавство"?  Вгору  

Цивільне партнерство: зарубіжний досвід та перспективи впровадження у вітчизняне законодавство

1. Булеца С. Б. Цивільне партнерство: види та особливості [Електронний ресурс] / С. Б. Булеца // Часоп. цивілістики. – 2017. – Вип. 27. – С. 16–21.

2. Дробінова, І. Правове регулювання фактичних шлюбних відносин у Франції; досвід для України / І. Дробінова // Юрид. вісн. – 2013. – № 3. – С. 135–139.

3. Культенко, О. В. Передумови виникнення інституту легалізації відносин фізичних осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією / О. В. Культенко // Держава і право. – 2011. – Вип. 54. – С. 318–324.

4. Купира, З. Шлюб без реєстрації / З. Купира // Охорона праці. – 2018. – № 7. – С. 51–53.

5.  Медіна Т. Незареєстрований шлюб як форма сучасних сімейно–шлюбних відносин [Електронний ресурс] / Т. Медіна // Нова парадигма. – 2016. – Вип. 130. – С. 62–74.

6. Розгон, О. Поділ майна осіб, які проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу / О. Розгон // Довідник нотаріуса. – 2016. – № 5. – С. 25–40.

Розділ: Держава і право

Код: 6095  Доброго дня! Потрібні Бюджетний та Господарський кодекси України з науково-практичними коментарями (найновіші видання).  Вгору  

347 Н 34 Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України : станом на 4 трав. 2018 р. / за заг. ред. В. Я. Мацюка. – Київ : Професіонал, 2018. – 304 с.

346 Н 34 Науково-практичний коментар Господарського кодексу України : станом на 3 квіт. 2018 р. / за заг. ред. В. В. Галунька. – Київ : Професіонал, 2018. – 752 с.

Розділ: Держава і право

Код: 6053  Доброго дня. Допоможіть знайти літературу за темою: «Юридична відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів»  Вгору  

Юридична відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів»

1.      343 К 82 Кримінальний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 5 верес. 2017 р. (відп. офіц. тексту). – Київ : ЦУЛ, 2017. – 174 с.

2.      «Про лікарські засоби» : Закон України від 4 квіт. 1996 р. № 123/96–ВР [Електронний ресурс] : (зі змінами). – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 29.10.2018). – Назва з екрана.

3.      343Н 34 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України : дод. до вид. містить зміни до КК України за станом на 07.02.2017 р. / Нац. акад. внутрішніх справ ; за заг. ред.: О. М. Джужі, А. В. Савченка, В. В. Чернєя. – Вид. стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 1104 с. – Зі змісту: [Стаття 3211]

4.      Байда, А. О. Проблеми кримінальної відповідальності за незаконну фармацевтичну діяльність [Електронний ресурс] / А.О. Байда // Право і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 166–170.

5.      Гребенюк, О. Я. Проблеми якості українського законодавства про кримінальну відповідальність за злочини, пов’язані з лікарськими засобами [Електронний ресурс] / О. Я. Гребенюк // Європейські перспективи. – 2012. – № 4(2). – С. 91–95.

6.      Гук, О. Г. Фальсифікація лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікарських засобів в умовах євроінтеграції: постановка проблеми [Електронний ресурс] / О. Г. Гук // Часоп. Акад. адвокатури України. – 2014. – Т. 7, № 3. – С. 44–49.

7.      Коваленко, І. А. Фальсифікація лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікарських засобів: склад злочину [Електронний ресурс] / І. А. Коваленко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія : Юриспруденція. – 2014. – Вип. 7. – С. 180–183.

8.      Коваленко, І. А. Фальсифікація лікарських засобів: постановка проблеми [Електронний ресурс] / І. А. Коваленко // Митна справа. – 2013. – № 5(1). – С. 115–120.

9.      Козлюк, В. В. Протидія фальсифікації на ринку медичних виробів і засобів медичного призначення / В. В. Козлюк // Наук. вісн. Нац. акад. внутріш. справ України. – 2005. –№ 6. – С. 100–109.

10.  Мельничук, В. М. Диференціація кримінальної відповідальності фальсифікацію лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікарських засобів [Електронний ресурс] / В. М. Мельничук. – Режим доступу:http://elar.naiau.kiev.ua.– (дата звернення: 29.10.2018). – Назва з екрана.

11.  Меркулова, В. О. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів: аналіз окремих дискусійних положень дисертаційних роботи І. А. Коваленка [Електронний ресурс]/ В.О. Меркулова// Юридич. наук. електрон. журн. – 2017. – № 5. – С. 152–156.

12.  Почкун, Г. В. Кримінально-правова характеристика фальсифікації лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів/ Г. В. Почкун // Бюл. М-ва юстиції України. – 2012. – № 2. – С. 132–140.

13.  Почкун, Г. В. Проблема визначення поняття «фальсифіковані лікарські засоби» в законодавстві України / Г. В. Почкун // Наук. вісн. Нац. акад. внутрішніх справ. – 2011. – № 3. – С. 42–49.

14.  Притула, А. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет контрабанди: питання визначення розміру / А. Притула // Вісн. прокуратури. – 2012. – №4/5. – С. 81–86.

15.  Станкевич, О. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет злочинів, пов’язаних з підробленням медичної продукції / О.Станкевич // Юридич. Україна. – 2016. –№ 7/8. –С. 64–72.

16.  Шевчук, О. М. Проблеми вдосконалення адміністративної відповідальності за ввезення, вивезення і транзит фальсифікованих лікарських засобів через митний кордон / О.М. Шевчук //Проблеми законності. – 2012. – Вип. 119. – С. 286–292.

 

Розділ: Держава і право

Код: 6052  Категоріальний апарат системного підходу. Категоріальний апарат системного підходу в Центрах надання адміністративних послуг  Вгору  
 1. 15.1 В 49 Винограй, Э. Г. Общая теория организации и системно-организационный подход / Э. Г. Винограй ; под ред. В. А. Дмитриенко. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1989. – 336 с.
 2. 67.9(4УКР)301 Д 30 Дембіцька, С. Л. Адміністративні послуги населенню України органами місцевого самоврядування : навч. посіб. / С. Л. Дембіцька ; за заг. ред. О. І. Остапенка ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 212 с.
 3. 67.9(4УКР)301 М 65 Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : кол. монографія / за заг. ред. Р. М. Плюща. – Київ : Рідна мова, 2016. – 744 с.

4. 65.050.214 Н 72 Новаківський, І. І. Інформаційні системи у менеджменті: системний підхід : навч. посіб. / І. І. Новаківський, І. І. Грибик, Т. В. Федак ; Нац. ун-т «Львівська політехніка». – 2-е вид., переробл. і доп. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 260 с.

 1. 67.9(4УКР)301 О-75 Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра–К, 2017. – 256 с.
 2. 72 С 40 Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях : підруч. для студ. ВНЗ / за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 360 с.
 3. Аверянов, В. Удосконалення побудови та діяльності вітчизняних органів державного управління з урахуванням європейських принципів і стандартів / В. Авер’янов, А. Пухтецька // Юридична Україна. – 2010. – № 11. – С. 4–14.
 4. Буренко, Т. Формування базисних інституцій та організацій з надання державних адміністративних послуг в Україні / Т. Буренко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – Вип. 1. – С. 270–277.
 5. Даньшина, Ю. В. Мережева взаємодія суб’єктів в управлінні системою надання адміністративних послуг / Ю. В. Даньшина // Економіка України. – 2018. – № 7. – С. 35–45.
 6. Дикова, М. М. Методичні засади організації та якості надання адміністративних послуг органами виконавчої влади / М. М. Дикова, І. І. Репін // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 7/8. – С. 10–14.
 7. Друцул, Т. Поняття органів публічної адміністрації як складової частини державного апарату / Т. Друцул // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 21–24.
 8. Капуловський, А. Науковий та нормативно-правовий підхід до визначення особливостей надання адміністративних послуг в Україні / А. Капуловський // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – Вип. 2. – С. 21–30.
 9. Кизима, В. В. Підхід до визначення вектора розвитку системи надання публічних послуг в Україні за допомогою міжнародної рейтингової системи WGI / В. В. Кизима, О. В. Ігнатова // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 1/2. – С. 56–65.
 10. Коломоєць, Т. Адміністративно-юрисдикційний процес – сфера об’єктивізації участі особи у відносинах із органами публічної адміністрації (доктринальний аналіз проблемних питань) / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 43–47.
 11. Кунцевич, М. П. Надання адміністративних послуг як форма реалізації виконавчої влади / М. П. Кунцевич // Держава і право. – 2012. – Вип. 58. – С. 248–254.
 12. Литвин, І. Сутність системи суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг / Іван Литвин // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 5. – С. 63–67.
 13. Лощихін, О. М. Концептуальні засади публічної адміністрації: проблеми визначення дефініції, принципи та функції / О. М. Лощихін // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 204–219.
 14. Маматова, Т. В. Формування нової системи надання адміністративних послуг в умовах децентралізації / Т. В. Маматова // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 4. – С. 75–83.
 15. Обрусна, С. Ю. Про розуміння та принципи організації місцевого самоврядування : громадсько-політична література / С. Ю. Обрусна // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 183–188.
 16. Плахотнюк, Н. Надання адміністративних послуг як завдання органів виконавчої влади / Н. Плахотнюк // Казна України. – 2011. – № 2. – С. 3–5.
 17. Рач, В. Операціональне визначення терміна «адміністративні послуги» / В. Рач, Т. Репецька, М. Зварич // Вісник державної служби України. – 2010. – № 4. – С. 15–20.
 18. Репін, І. І. Організаційно-методичне забезпечення системи моніторингу надання адміністративних послуг / І. І. Репін, А. Є. Слівак, І. В. Молчанова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 3–8.
 19. Репін, І. І. Перспективи розвитку системи надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування / І. І. Репін, І. В. Молчанова, Я. В. Храпунова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 11. – С. 221–226.
 20. Тимченко, Л. М. Європейський досвід удосконалення системи надання адміністративних послуг / Л. М. Тимченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 136–140.
 21. Товстопят, Л. М. Окремі питання реформування та функціонування нової публічної адміністрації в Україні : громадсько-політична література / Л. М. Товстопят // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 259–264.
 22. Трачук, П. А. Правова процедура та правова форма діяльності органів публічної влади / П. А. Трачук // Держава і право. – 2008. – Вип. 40. – С. 222–225.
 23. Фадєєва, О. Надання адміністративних послуг / Олена Фадєєва // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 8. – С. 23–26.
 24. Чабан, В. П. Спеціальні функції органів публічної адміністрації як суб’єктів адміністративної нормотворчості / В. П. Чабан // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 10–18.
Розділ: Держава і право

Код: 6017  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Реалізація принципу інтегрованого розвитку самоврядних територій за науково-теоретичними працями зарубіжних авторів (тут – правові засади інтегрованого розвитку (особливо, Лейпцизька хартія) та практичні наслідки)  Вгору  

Реалізація принципу інтегрованого розвитку самоврядних територій за науково-теоретичними працями зарубіжних авторів

Представлені у списку автори використовували у своїх статтях зарубіжні джерела. Зверніть увагу на бібліографію.

1.  Ворона, П. В. Особливості місцевого самоврядування Франції на прикладі регіональних адміністративно-територіальних одиниць – департаментів: досвід для України [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Державне будівництво. – 2008. – № 2.

2.  Ворона, П. В. Регіон як адміністративно територіальна одиниця верхнього рівня місцевого самоврядування, утворена після адміністративної реформи Франції [Електронний ресурс] / П. В. Ворона // Університет. наук. зап. – 2009. – № 2. – С. 349–355.

3. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [О. Бориславська, І. Заверуха, Е. Захарченко та ін.] ; Швейцар.-укр. проект «Підтримка децентралізації в Україні. – Київ : Софія, 2012. – 128 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2LSdyKC (дата звернення: 26.07.2018). – Назва з екрана.

4. Європейський досвід організаційно-інституційного забезпечення та стратегічного управління розвитком метрополійних територій // Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації : монографія / НАН України, Держ. установа «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. М. Мельник. – Львів, 2016. – Розд. 4. – С. 200–273.

5. Європейська регіональна політика: натхнення для країн, що не входять до ЄС? [Електронний ресурс] : застосування принципів та обмін досвідом. – Бельгія, 2009. – 15, [1] с. – Режим доступу: https://bit.ly/2Ls8HUs (дата звернення: 26.07.2018). – Назва з екрана.

6. Жукова, Н. В. Дотримання принципів економічної безпеки у моделях сталого розвитку малих міст: досвід країн Європи / Н. В. Жукова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія Економічні науки. – 2014. – Вип. 9-1, ч. 4. – С. 122–128. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2mJyvwj (дата звернення: 26.07.2018). – Назва з екрана.

7. Марчук, М. І. Територіальне самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща [Електронний ресурс] / М. І. Марчук // Право і Безпека. – 2004. – Т. 3, № 1. – С. 21–25.

8. Марчук, М. І. Територіальне самоврядування республіки Польща у контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс] / М. І. Марчук // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 624–628.

9. Петренко, Н. О. Розроблення регіональних механізмів стратегічного планування розвитку територій: теоретичний аспект / Н. О. Петренко // Наук. вісн. Міжнар. гуманітар. ун-ту. Серія Економіка і менеджмент : зб. наук. пр. – Одеса, 2017. – Вип. 26, ч. 1. – С. 14–17. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2Oi9qp1 (дата звернення: 26.07.2018).

10.  Приполова, Л. І. Щодо питання про роль органів державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою: вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Л. І. Приполова, І. І. Приполов // Право і суспільство. – 2014. – № 1.2. – С. 162–166.

11.  Rybka, A. Safety in urban public spaces / A. Rybka // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2013. – № 756. – С. 250–253.

12.  60.5 T 95 Turkish Triangle : Ankara, Istambul, and Izmirat the Gatesof Europe / ed.: Hashim Sarkis, Neyran Turan. – Cambrigde : Harvard University Graduate School of Design, 2009. – 91 p.

13.  Чевганова, В. Я. Європейський досвід інтегрованого розвитку міст / В. Я. Чевганова, О. В. Григор’єва // Економіка і регіон : наук. вісн. Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Юрія Кондратюка. – Полтава. – 2017. – № 5. – С. 10–14. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2NJ4Gru (дата звернення: 26.07.2018). – Назва з екрана.

Розділ: Держава і право

Код: 5999  Добрий день! Чи є в фондах бібліотеки Офіційний бюлетень "АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА", №28, 2012 рік? Буду вдячний за відповідь.  Вгору  

На жаль, цього бюлетеня в бібліотеці немає.

Розділ: Держава і право

Код: 5973  Наука адміністративного права: предмет, методологія, основні категорії  Вгору  

Наука адміністративного права: предмет, методологія, основні категорії

1. 67.9(4УКР)301А 31Адміністративне право України. У 2 т. Т. 1. Загальне адміністративне право : навч. посіб. / Херсон. юрид. ін-т, Харків. нац. ун-т внутріш. справ ; за заг. ред. В. В. Галунька. – Херсон : Херсон. міська друк., 2011 – 320 с.

2. 67.9(4УКР)301А 31Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття) : монографія / за заг. ред. В. В. Галунька. – Херсон : Херсон. міська друк., 2010. – 376 c.

3. 67.9(4УКР)301А 31Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. У 2 т. Т. 1 / редкол.: В. Б. Авер’янов (голова) [та ін.]. – Київ: Юрид. думка, 2004. – 584 с.

4. 67.9(4УКР)301А 31Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Золота миля, 2011. – 584 с.

5. 67.9(4УКР)301А 31Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навч. посіб. / [В. В. Галунько , В. І. Курило , С. О. Короєд та ін.] ; за ред. В. В. Галунька. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 272 с.

6. 67.9(4УКР)301Г 95Гуржій, Т. О.Адміністративне право : навч. посіб. / Т. О. Гуржій. – Київ : КНТ ; Харків : Бурун і К, 2011. – 680 с.

7. 67.9(4УКР)301 К 44 Кісіль, З. Р. Адміністративне право: навч. посіб. / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. – Київ : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 696 с.

8. Бевзенко, В.М. Особливості правового статусу суб’єктів владних повноважень в адміністративному процесі / В.М. Бевзенко // Вісн. господар. судочинства. – 2007. – № 4. – С. 99–105.

9. Гуржій, Т. О. Сучасний погляд на предмет адміністративного права/ Т. О. Гуржій // Університет. наук. зап. – 2012. – № 1. – С. 516–519.

10. Маковська, О. В. Поняття і класифікація адміністративних режимів у теорії адміністративного права [Електронний ресурс] / О. В. Маковська // Прикарпат. юрид. вісн. – 2015. – Вип. 3. – С. 196–199.

11. Максименко, О. В. Адміністративні правовідносини в теорії адміністративного права України [Електронний ресурс] / О. В. Максименко // Бюлетень М-ва юстиції України. – 2014. – № 8. – С. 106–110.

12. Мельник, Р. С. До питання про співвідношення системи адміністративного права, системи адміністративного законодавства, системи науки адміністративного права та системи навчальної дисципліни «Адміністративне право» [Електронний ресурс] / Р. С. Мельник // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 652–656.

13. Мельник, Р. С. Сучасна адміністративно-правова доктрина та управлінська термінологія: як узгодити їх між собою? / Р. С. Мельник // Юрид. Україна. – 2010. – № 5. – С. 40–44.

14. Мельник, Р. С. Яким бути циклу адміністративно-правових дисциплін у юридичному навчальному закладі? / Р. С. Мельник // Вісн. Нац. ун-ту внутріш. справ. – 2004. – Вип. 27. – С. 309–402.

15. Орлова, В. О. Законність у галузі адміністративного права: спроба аналізу на основі параметричної теорії систем А. Уйомова [Електронний ресурс] / В. О. Орлова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2017. – Вип. 44(2). – С. 51–54.

16. Пирожкова, Ю. В. Теорія функцій адміністративного права: деякі питання становлення й розвитку наукових поглядів [Електронний ресурс] / Ю. В. Пирожкова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2015. – Вип. 35(2.2). – С. 177–181.

17. Свиридюк, Н. П. Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні економікою засобами адміністративно-правового регулювання [Електронний ресурс] / Н.П. Свиридюк // Південноукр. правничий часоп. – 2015. – № 1. – С. 125–128.

18. Стеценко, С. Сучасний погляд на предмет адміністративного права [Електронний ресурс] / С. Стеценко // Публiчне право. – 2016. – № 1 (21). – С. 22–32.

19. Фролов, Ю. М. Суб’єкти адміністративного права: сутність та підстави класифікації [Електронний ресурс] / Ю.М. Фролов // Актуальнi проблеми права : теорiя i практика. – 2012. – № 25. – C. 549–557.

20. Янків, О. Б. Теорія управління та адміністративне право: проблеми методології [Електронний ресурс] / О. Б. Янків // Трипільська цивілізація. – 2012. – № 7. – С. 33–37.

Розділ: Держава і право

Код: 5943  Добрий день! Цікавить література за темою: "Правовий статус дитини". Дякую!  Вгору  

Правовий статус дитини

1.     67.51К 64 КонвенціяООН про права дитини. – Київ : ЮНІСЕФ, [2011]. – 47 с.

2.     67.9(4УКР)304У 45 Україна. Закони. Закон України «Про охорону дитинства». Конвенція про права дитини:чинне законодавство зізмін. та допов. станом на 25 лют. 2015 р. : офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 52 с.

3.     67.9(4УКР)300К 88 Кудрявцева, О.М.        Конституційно-правові основизахисту прав дитини в Україні / О. Кудрявцева. – Київ : АртЕкономі, 2015. – 268 с.

4.     347Н 34Науково-практичнийкоментарСімейного кодексу України. Судова практика з питаньсімейнихстосунків: станом на 5 верес. 2017 р. / С. М. Кавун [та ін.]. – Київ : Професіонал, 2017. – 360 с.

5.     347С 37Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 176 с.

6.     Бандурка, І. Правовий статус у світлікримінально-правового захистудитинства / І.Бандурка // Віче. – 2015. – № 14. – С. 22–25.

7.     Китайка, О. Генезис конституційно-правового статусу дитини в Україні / О. Китайка // Юрид. вісн. – 2012. – № 2. – С. 138–144.

8.     Клекоцюк, Р. Р.Правовий статус дитини: взаємозв'язокміжнародного та національного права / Р. Р.Клекоцюк // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2012. – № 4. – С. 372–376.

9.     Конончук, Н. Правова природа категорії «інтерес дитини» у сімейному праві України / Н.Конончук // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 12. – С. 57–60.

10.    Макійчук, Т. Правове забезпечення соціальної підтримки дітей, які не мають належного батьківського піклування, до надання їм юридичного статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування / Т. Макійчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 9. – С. 107–112.

11.    Найман, Н. Сімейно-правовий статус дитини / Н.Найман // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 6. – С. 38–43.

12.    Принципи правового статусу дитини  / С.А. Саблук // Держава і право. – 2007. – Вип. 37. – С. 115–121.

13.    Чорна, В. Г.Правовийстатусдитинив Україні [Електронний ресурс] / В. Г. Чорна, Б. Т.Огли. Юсіфлі // Митна справа. – 2013. – № 6(2.1). – С. 229–234.

14.    Швець, І. В. Конституційно-правовий статус дитини: поняття, елементи, види / І. В. Швець // Бюл. М-ва юстиції України. – 2012. – № 3. – С. 116–123.

Розділ: Держава і право

Код: 5938  Прошу надати мені інформацію на тему: "Мораль і право". Дякую!  Вгору  

Мораль і право

1.                67.9(4Укр) Б40 Комарова, А. В. Співвідношення права і моралі як засіб управління безпекою / А. В. Комарова // Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти. – Київ, 2007. –Ч. 1. – С. 381–385.

2.                67.0К 80 Крестовська, Н.М. Теорія держави і права : підруч., практикум, тести / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва ; Одес. держ. ун-т внутріш. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 584 с.

3.                67.02Ф 94 Фуллер, Л. Мораль права / Л. Фуллер ; под ред. : А. Куряева ; пер. с англ. : Т. Даниловой. – Москва : ИРИСЭН, 2007. – 308 с.

4.                Готін, О. Діалектика моралі і права як проблема сучасної кримінально-правової політики України / О. Готін // Юридич. Україна. – 2004. – № 10. – С. 58–63.

5.                Гоцуляк, Ю. В. Мораль та право у природно-правовій доктрині П. І. Новгородцева / Ю. В. Гоцуляк // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 2. – С. 48–51.

6.                Домбровський, Є. Мораль і право як специфічні форми / Є. Домбровський // Філос. думка. – 2003. – № 5. – С. 92–101.

7.                Єрмоленко, І. Співвідношення категорій «право», «закон», «моральність» у теоретико-правовій концепції Б. О. Кістяківського / І. Єрмоленко // Юридич. Україна. – 2009. – № 7. – С. 7–11.

8.                Калетник, О. М. До питання про вплив права на мораль (теоретико-правовий аспект) / О. М.Калетник // Держава і право. – 2013. – Вип. 60. – С. 58–63.

9.                Калетник, О. М. Теоретико-правовий аналіз відмінностей права і моралі / О.М.Калетник // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. –№ 1. – С. 52–55.

10.           Оніщенко, Н. М. Право і мораль як соціальні регулятори в контексті розвитку громадянського суспільства: сучасні реалії / Н. М. Оніщенко, С. В. Стоєцький, С. О. Сунєгін // Бюл. М-ва юстиції України. – 2014. – № 10. – С. 64–70.

11.           Припхан, І. І. Суспільна мораль у системі правового регулювання суспільних відносин / І. І. Припхан // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. – С. 256–262.

12.           Сігріянська, В. О.Право і мораль: запити громадянського суспільства / В. О. Сігріянська // Держава і право. – 2016. –Вип. 74. – С. 16–26.

13.           Темченко, В. Особливості співвідношення моралі і права у концепції «чистого права» Г. Кельзена / В. Темченко // Право України. – 2005. – № 1. – С. 36–38.

Розділ: Держава і право

Код: 5882  Доброго дня. Потрібна інформація за темою "Види працевлаштування".  Вгору  

Види працевлаштування

1.     65.58 К 17 Калініна, С. П. Розвиток міжнародного ринку праці: глобалізаційний аспект : монографія / С. П. Калініна, Ю. О. Гетьманенко, Л. П. Давидюк ; Донец. нац. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 240 с.

2.     65.9(4УКР)24 А 35 Азаренкова, Г. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова, І. І. Борисенко, О. Г. Головко. –Львів : Новий Світ-2000, 2016. – 343 с.

3.     74.58 І-65 Омельченко, О. В. Проблема працевлаштування осіб з інвалідністю / О. В. Омельченко, Р. А. Сідорова // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця 1-2 грудня 2016 р. – Вінниця, 2017. – С. 41–44.

4.     94Д 22Кубай, К. Р. Проблеми працевлаштування молоді в Україні / К. Р.Кубай // 25 років незалежності України: виклики та перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24-25 листопада 2016 р. / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2016. – С. 97–99.

5.     Безкоровайна Ю. М. Працевлаштування в Україні: теоретичні та практичні аспекти/ Ю. М. Безкоровайна // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2. – С. 173–178.

6.     Девізоров Д. С. Проблеми правового регулювання працевлаштування випускників вищих навчальних закладів / Д. С. Девізоров // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. –Вип. 63. – С. 412–416.

7.     Макогон, О. Міжнародні стандарти працевлаштування іноземців в Україні та українців у країнах ЄС / Макогон // Довідник кадровика. – 2016. – № 11. – С. 42–48.

8.     Макогон, О. Міжнародні стандарти працевлаштування іноземців в Україні та українців у країнах ЄС / О.Макогон // Довідник кадровика. – 2016. – № 12. – С. 30–34.

9.     Ніколаєць, К. М. Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014-2016 рр. / К. М. Ніколаєць // Економіка та держава. – 2017. – № 7. – С. 9–13.

10.   Особливості працевлаштування інваліда // Людина і праця. – 2017. – № 7/8. – С. 30–31.

11.   Пасічніченко С. В. Соціальний захист молоді у сфері працевлаштування як знаряддя реалізації державної політики зайнятості / С. В. Пасічніченко // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2013. – № 1/2. – С. 151–161.

12.   Ризики працевлаштування за кордоном // Людина і праця. – 2016. – № 11/12. – С. 15.

13.   Стахів, Б. Юридичні гарантії працевлаштування молоді з інвалідністю в Україні / Б.Стахів // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 4. – С. 81–84.

14.   Сучасні технології прискорюють працевлаштування // Людина і праця. – 2016. – № 6/7. – С. 15.

 

Розділ: Держава і право

Код: 5859  Доброго дня, прошу надати мені інформацію по таких темах: 1. "Митне регулювання", 2. "Поняття та принципи митної справи", 3. "Суб’єкти митних правовідносин". Дякую!.  Вгору  

Митне регулювання

1.     67.9(4УКР)301 Г 79Гребельник, О. П. Митна справа : підруч. для студ. ВНЗ / О. П. Гребельник ; Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні». – 4-е вид., оновл. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 472 с.

2.     65.9(4УКР) В 53 Байдаченко, Р. Перспективи інноваційного розвитку митно-тарифного регулювання в Україні / Р. Байдаченко // Вісн. студентського наукового товариства «Ватра» Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих», 26 квіт. 2012 р. – Вінниця, 2012. – Вип. 11. – С. 338-340.

3.     Андрійчук, В. Г. Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на митно-тарифне регулювання і зовнішньоторговельний режим сторін / В. Г. Андрійчук, Є. І. Іванов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 3. – С. 4-15.

4.     Горбенко, Д. А. Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України / Д. А. Горбенко, А. В. Слободяник // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2016. – № 2. – С. 5-6.

5.     Федотов, О. Проблемні аспекти трансформаційних змін сфери державної митної справи на сучасному етапі реформування / О. Федотов // Право України. – 2017. – № 4. – С. 142-153.

Поняття та принципи митної справи

1.     67.9(4УКР)301 Г 79 Гребельник, О. П. Митна справа : підруч. для студ. ВНЗ / О. П. Гребельник ; Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні». – 4-е вид., оновл. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 472 с.

2.     67.9(4УКР) 301М 66Митна справа. Посібник-практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Нац. ун-т «Львівськаполітехніка» ; за заг. ред. О. Є. Кузьміна. – Київ :Каравела, 2014. – 232 с.

3.     Брачук, А. О. Зміст та реалізація принципу сприяння законної торгівлі в митному законодавстві / А. О. Брачук // Юридична наука. – 2015. – № 12. – С. 166-173.

4.     Гуцул, І. Митна політика та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність / І. Гуцул // Світ фінансів. – 2016. – № 2. – С. 67-74.

5.  Квеліашвілі, І. М. Стратегії як основний механізм управління змінами при здійсненні митної справи: зарубіжний досвід / І. М. Квеліашвілі // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 104-109.

6.     Месеча, І. Митна справа / І. Месеча // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 31. – С. 30-32.

7.  Месеча, І. Митна справа: запитання - відповіді / І. Месеча // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – № 39. – С. 30-32.

8.  Федько, А. Митна справа / А. Федько, Д.Шаламай // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – № 8. – С. 27-28.

Суб’єкти митних правовідносин

1.     67.9(4УКР)301 Б 77 Бойко, В. М. Митне право України. Т. 1: навч. посіб. / В. М. Бойко. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2015. – 618 с.

2.     Ніканорова, О. В. Особливості внутрішньо-організаційних правовідносин у митній сфері / О. В. Ніканорова // Митна справа. – 2015. – № 2. – С. 49-54.

3.     Оніщик , Ю. В. Правова природа митних правовідносин / Ю. В. Оніщик // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 206-211.

4.     Оніщик, Ю. В. Особливості правового регулювання митних відносин у країнах Європейського Союзу / Ю. В. Оніщик // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 442-447.

5.     Оніщик, Ю. В. Сутність митних правовідносин: проблеми сучасної інтерпретації / Ю. В.Оніщик // Держава і право. – 2011. – Вип. 54. – С. 227-232.

6.     Федотова, І. О. Суб'єкти митного права / І. О. Федотова // Митна справа. – 2011. – № 5. – С. 33-39.

7.     Федотова, І. О. Юридичні особи як суб`єкти митних правовідносин / І. О. Федотова // Митна справа. – 2012. – № 2. – С. 9-14.

8.     Федотова, І. О. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни, припинення митних правовідносин / І. О. Федотова // Митна справа. – 2013. – № 2. – С. 32-38.

 

Розділ: Держава і право

Код: 5831  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на такі теми: 1. Правова охорона дитинства. 2. Забезпечення прав дитини в Україні. Дякую.  Вгору  

Правова охорона дитинства

1.      67.9(4УКР)304 У 45 Україна. Закони. Закон України «Про охорону дитинства». Конвенція про права дитини : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 25 лют. 2015 р.: офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 52 с.

2.      Опольська, Н. М. Механізмзабезпечення прав і свобод дитини:громадсько-політичналітература / Н.М. Опольська // Держава і право. – 2007. –Вип. 35. – С. 94-100.

3.      Товмазова, Є.Окремі аспекти кримінально-правового захисту життя та здоров'я дітей за Законодавством України та деяких зарубіжних країн / Є. Товмазова // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 4 . – С. 143-146.

4.      Крестовська H. М. Дитинство як правова цінність / H. М. Крестовська // Актуальні проблеми держави і права. – 2008. – Вип. 40. – С. 122-126.

5.      Рогальська-Яблонська І. Дитинство в сучасних українських реаліях: проблема захисту прав / І. Рогальська-Яблонська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2013. – № 44. – С. 186-191.

6.      Козлюк О. А. Дитинство як соціальний феномен у контексті інклюзивної освіти / О. А. Козлюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2014. – Вип. 10. – С. 16-20.

7.      Кривачук Л. Дитинство як об’єкт державної політики у сфері охорони дитинства в Україні: полеміка стосовно сутності поняття / Л. Кривачук, Е. Костишин // Актуальні проблеми державного управління. – 2014. – Вип. 4. – С. 12-16.

Забезпечення прав дитини в Україні

1.      67.9 (4УКР)300 О-61 Опольська, Н. М. Теоретико-правові засади забезпечення прав та свобод дитини : монографія / Н. М. Опольська. – Вінниця : Едельвейс і К, 2011. – 226 с.

2.      67.9(4УКР)300 П 84 Проценко, Т. О. Адміністративно-правове забезпечення прав дітей в умовах проведення антитерористичної операції в Україні : монографія / Т. О. Проценко, А. В. Пшенична ; М-во внутрішніх справ України, Держ. НДІ. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 216 с.

3.      Держановська, С. Л. Реалізація політико-управлінського лідерства Уповноваженим Президента України з прав дитини / С. Л. Держановська // Аспекти публічного управління. – 2016. – № 9/10. – С. 54-62.

4.      Ольхова, А. В. Принцип якнайкращого забезпечення інтересів дитини у міжнародному гуманітарному праві / А. В. Ольхова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 1. – С. 348-352.

5.      Толкачова, Г. В. Гарантії прав та свобод дитини: поняття, правова природа та їх класифікація / Г. В. Толкачова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 1. – С. 65-68.

6.      Толкачова, Г. В. Еволюція правового забезпечення гарантій захисту прав і свобод дитини / Г. В. Толкачова // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2014. – № 1. – С. 72-76.

7.      Трестер, Ю. О. До питання розробки мінімальних стандартів забезпечення безпеки дитини / Ю. О. Трестер // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. – 2016. – № 15. – С. 92-96.

8.      Юхта, О. Аспекти правового регулювання необхідності забезпечення поняття «охорона прав дитини» / О. Юхта // Публічне право. – 2015. – № 4. – С. 303-312.

Розділ: Держава і право

Код: 5814  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на такі теми: 1. Правові основи місцевого самоврядування. 2. Децентралізація влади. Дякую.  Вгору  

Правові основи місцевого самоврядування

67.9(4УКР)301 М 65 Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : кол. монографія / за заг. ред. Р. М. Плюща. – Київ : Рідна мова, 2016. – 744 с.

67.9(4УКР)301 М 65 Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях : кол. монографія / за заг. ред. Р. М. Плюща. – Київ : Рідна мова, 2016. – 808 с.

352 Т 48 Ткачук, А. Ф. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство : навч. модуль / А. Ткачук ; Ін-т Громадянського Суспільства. – Київ : Легальний статус, 2017. – 80 с.

Батанов, О. В. Концепція розвитку конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні / О. В. Батанов // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 1. – С. 82-86.

Батанов, О. Деякі концептуальні проблеми реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні / О. Батанов // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 18-25.

Беспалий, В. Розвиток місцевого самоврядування в Україні: проблеми та пріоритети / В. Беспалий // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 58-67.

Бородін, Є. І. Розвиток системи місцевого самоврядування в Україні / Є. І. Бородін, Т. М. Тарасенко // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 4. – С. 55-61.

Гаращук, І. Теоретичні основи феномена публічної влади у сфері місцевого самоврядування / І. Гаращук // Юрид. Україна. – 2015. – № 1. – С. 10-17.

Федченко, Л. Огляд нових законів у сфері місцевого самоврядування / Л. Федченко // Місцеве самоврядування. – 2016. – Січень, № 1. – С. 2-4.

 

Децентралізація влади

67.9(4) Д 39 Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України : наук. вид. / О. М. Бориславська [та ін.] ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : Софія, 2012. – 128 с.

Бобровська, О. Ю. Розробка методики оцінювання впливу децентралізації влади на формування інвестиційного профілю територій / О. Ю. Бобровська // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 5/6. – С. 47-57.

Гавриленко, А. С. Децентралізація влади: компаративістський аналіз зарубіжного досвіду / А. С. Гавриленко, Я. О. Костенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 10. – С. 121-124.

Желюк, Т. Економічний базис децентралізації влади: проблематика подолання асиметрій територіального розвитку / Т. Желюк // Вісн. Тернопіл. нац. економічного ун-ту. – 2015. – № 2. – С. 149-159.

Могілевський, В. С. Роль децентралізації публічної влади в становленні та розвитку місцевого самоврядування / В. С. Могілевський // Вісн. Центральної виборчої комісії. – 2017. – № 1. – С. 60-65.

Наконечна, К. В. Роль децентралізації в управлінні для розвитку регіонів в Україні / К. В. Наконечна // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 12. – С. 63-66.

Наливайко, Л. Децентралізація влади в Україні в умовах розбудови демократичного громадянського суспільства / Л. Наливайко, О. Чепік-Трегубенко // Підприємництво, г-во і право. – 2015. – № 10. – С. 44-47.

Новак, А. Делегування повноважень у механізмі децентралізації державної влади в Україні / А. Новак // Підприємництво, госп-во і право. – 2017. – № 5. – С. 151-155.

Попко, В. В. Децентралізація влади - необхідна умова (індикатор розвитку) місцевого самоврядування / В. В. Попко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2016. – № 2. – С. 70-75.

Скрипнюк, О. Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика // Віче. – 2015. – № 12. – С. 22-24.

Шемшученко, Ю. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / Шемшученко // Віче. – 2015. – № 12. – С. 3-6.

Розділ: Держава і право

Код: 5811  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, яка у Вас є література на теми "Договір поставки" та "Трудовий договір". Дякую.  Вгору  

Трудовий договір

1.      67.9(4УКР)305 Б 77 Бойко, М. Д. Трудовий договір: теорія і практика : навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко. Вид. 2-е, перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2015. 392 с.

2.      67.9(4УКР)305 А 43 Актуально про прийом і звільнення / авт.-уклад.: В. Марченко, О. Згурський. – Вид. 3-є, доп. та переробл. – Київ : Книги для бізнесу, 2010. – 144 с.

3.      67.9(4УКР)305 П 78 Проблеми правового регулювання відсторонення працівників від роботи за законодавством України : монографія / І. О. Лосиця [та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – 224 с.

4.      67.9(4УКР)305 П 22 Пашутинський, Є. К. Укладення трудового договору / Є. К. Пашутинський. – 4-е вид., стер. – К. : КНТ, 2010. – 240 с.

5.      Григор'єва, Л. Розірвання трудового договору з ініціативи власника / Л. Григор'єва // Довідник кадровика. – 2013. – № 3. – С. 68-71.

6.      Синенко, С. В. Правові проблеми припинення трудового договору з працівниками транспорту / С. В. Синенко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2015. – № 1. – С. 161-165.

7.      Кирпенко, В. Трудовий договір і договір підряду: принципові відмінності / В. Кирпенко // Кадровик 01. – 2013. – № 6. – С. 28-33.

8.      Коновалова, О. Підміна трудового договору договором підряду: правові наслідки та відповідальність / О. Коновалова // Кадровик 01. – 2015. – № 6. – С. 38-40.

9.      Юзова, Ю. Строковий трудовий договір: особливості укладання та розірвання / Ю. Юзова // Довідник кадровика. – 2015. – № 10. – С. 45-56.

10.  Ярошенко, О. Особливості припинення трудового договору у зв'язку з укладенням трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» / О. Ярошенко // Публічне право. – 2016. – № 1. – С. 215-220.

11.  Арсеньєва, Я. Цивільно-правовий чи трудовий договір: зробіть правильний вибір / Я. Арсеньєва // Кадровик України. – 2016. – № 2. – С. 95-102.

Договір поставки

1.      67.9(4УКР)304 Л 97 Лядецький, М. М.Типові договори, контракти, статути / М. М. Лядецький, М.І. Хавронюк. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ.: Атіка, 2005. – 631 с.

2.      Арчаков, Д. Питання співвідношення цивільного і податкового законодавства та значення окремих умов договорів поставки у визнанні доходів продавця / Д. Арчаков // Юрид. журнал. – 2011. – № 12. – С. 46-49.

3.      Беседіна, Т. Договір (контракт) поставки в зовнішньоекономічній діяльності: підстави відповідальності за невиконання чи неналежне виконання / Т.Беседіна // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 4. – С. 151-154.

4.      Беседіна, Т. І. Проблеми визначення сторін у договорі (контракті) поставки в зовнішньоекономічній діяльності / Т. І. Беседіна // Держава і право. – 2010. – Вип. 47. – С. 383-388.

5.      Дуброва, Я. Строк поставки товару: визначаємо правильно в оголошені про закупівлю/ Я. Дуброва // Держзакупівлі. – 2016. – № 12. – С. 25-27.

6.      Колумбет, О. П. Ключові елементи договору поставки: кількість, якість, асортемент товару / О. П. Колумбет // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 3. – С. 69-74.

7.      Міхов, Л. І. Експортна стратегія і вимоги до укладання договорів поставки / Л. І. Міхов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 182-184.

8.      Хомченков, Д. М. Про стягнення заборгованості за договором поставки / Д. М. Хомченко // Вісн. господарського судочинства. – 2013. – № 5. – С. 37-39.

9.      Хомченков, Д. М. Про стягнення основного боргу, 3% річних, інфляційних втрат, пені, штрафу за порушення умов договору на поставку продукції спеціального призначення / Д. М. Хомченков // Вісн. господарського судочинства. – 2012. – № 5. – С. 42-47.

10.  Хомченков, Д. М. Стягнення процентів за користування чужими грошовими коштами, нарахованих на суму попередньої оплати за договорм поставки / Д. М. Хомченков // Вісник господарського судочинства. –2011. – № 6. – С. 69-72.

Розділ: Держава і право

Код: 5796  Доброго дня. Дуже зручно користуватись такою формою роботи бібліотеки. Завчасно дякую за допомогу в підборці літератури за наступними темами: 1. "Цивільний процес України" та 2. "Принципи цивільного судочинства".  Вгору  

Цивільний процес України

1.      67.9(4УКР)310 А 76 Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у цивільному судочинстві : практ. комент. / упоряд. Ю. І. Руснак. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 172 с.

2.      67.9(4УКР)310 В 19 Васильєв, С. В. Цивільний процес України : навч. посіб. / С. В. Васильєв. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 344 с.

3.      67.310 В 19 Васильєв, С. В. Порівняльний цивільний процес : підручник / С. В. Васильєв. – Київ : Правова єдність, 2015. – 352 с.

4.      67.9(4УКР)310 П 47 Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України. Практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. О. Ізарова. – Київ : Дакор, 2014. – 208 с.

5.      67.9(4УКР)310 Ц 58Цивільний процес України : підручник / за заг. ред. М. М. Ясинка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 744 с.

6.      67.9(4УКР)310 Ц 58 Цивільний процесуальний кодекс України : станом на 17 верес. 2015 р.: відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2015. – 210 с.

7.      67.9(4УКР)310 Ц 58 Цивільний процесуальний кодекс України : станом на 5 жовт. 2016 р.: відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2016. – 220 с. –

8.      67.9(4УКР)310 Ч75 Чорнооченко, С. І. Цивільний процес : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. І. Чорнооченко ; Нац. акад. внутрішніх справ. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 416 с.

9.      67.9(4УКР)310 Я 81Ясинок, М. М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України: теорія і практика (теоретико-правовий аспект) : монографія / М. М. Ясинок. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 352 с. –Бібліогр.: с. 313–350.

10.  Бондаренко-Зелінська, Н. Л. Окремі питання захисту прав та інтересів відповідача в цивільному процесі / Н. Л. Бондаренко-Зелінська, П. В.Гопкін // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2015. –Вип. 1. – С. 27–37.

11.  Грабовська, О. Специфіка формування предмета доказування в цивільному процесі / О. Грабовська // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 3. – С. 15–20.

12.  Дрогозюк, К. Понятійний апарат доказування в цивільному процесі України та Франції / К.Дрогозюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 1. – С. 18–23.

13.  Лазько, О. М. Нові підходи до змісту пояснень сторін та третіх осіб у цивільному процесі / О. М. Лазько // Міліція України. – 2015. – № 1/2. – С. 24–26.

14.  Луспеник, Д. Д. Цивільний процес Європейського Созу – новітній напрям наукового правознавства та практичної юриспруденції / Д. Д. Луспеник, С. Є. Морозова // Часоп. цивільного і кримінального судочинства. – 2016. –№ 2. – С. 136–140.

15.  Ткачук, А. Внутрішнє переконання судді як метод і результат оцінки доказів у цивільному процесі / А. Ткачук // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 2. – С. 43–47.

Принципи цивільного судочинства

1.    67.9(4УКР)310 М 58 Міжнародний цивільний процес України : навч. посіб.: практикум / за ред. : С. Я. Фурси. – Київ : Вид. Фурса С. Я. : КНТ, 2010. – 328 с..

2.    67.9(4УКР)71 О 74 Оскарження судових рішень і ухвал в системі цивільного судочинства України : зразки документів, судова практика, актуальне законодавство станом на 23 верес. 2016 р. / упоряд. О. Ю. Дрозд [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 208 с.

3.    67.9(4УКР)310 П 47 Позовне провадження : монографія / за ред. В. В. Комарова. – Харків : Право, 2011. – 552 с.

4.    67.9(4УКР)71 Т 48 Ткачук, Олег Степанович. Проблеми реалізації судової влади у цивільному судочинстві : монографія / О. С. Ткачук. – Харків : Право, 2016. – 600 с. –

5.    67.9(4УКР)310 Я 81 Ясинок, М. М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України: теорія і практика (теоретико–правовий аспект) : монографія / М. М. Ясинок. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2014. – 352 с.

6.    Андрійцьо, В. Д. Принцип розподілу обов'язків доказування як загальне правило доказового процесу цивільного судочинства / В. Д. Андрійцьо // Адвокат. – 2013. – № 12. – С. 20–23.

7.    Кучер, Т. Принципи цивільного судочинства України / Т. Кучер // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. – № 9. – С. 19–27.

8.    Мельник, Я. Безпека цивільного судочинства як основоположний його принцип: до питання синтезу процесуально-правової матерії / Я. Мельник // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 9. – С. 19–28.

9.    Романюк, Я. Принципи цивільного правозастосування: загальні положення / Я. Романюк // Вісн. господарського судочинства. – 2016. – № 4. – С. 163–168.

10.    Тимченко, Г. П. Структура і функції вчення про систему принципів цивільного процесу : громадсько-політична література / Г.П. Тимченко // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 307–312.

11.    Яценко, Н. Г. Вплив принципів цивільного судочинства на формування правового статусу судді та суду / Н. Г. Яценко // Вісн. господарського судочинства. – 2012. – № 5. – С. 156–161.

 

Розділ: Держава і право

Сторінка 1 з 13 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше