ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 2 12 >

Код: 6127  Доброго дня! Мені потрібна література про історію кримських татар. Дякую!  Вгору  

Історія кримських татар

1. 9(47)7 Б17 Базилевич, В. М. Из истории московско-крымских отношений в первой половине XVII века] / В. М. Базилевич. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1914. – 23 с.

2. 94(477.75) Б 42 Бекірова, Ґ. Пів століття опору. Кримські татари від вигнання до повернення (1941–1991 роки) = A Half Century of Resistance. Crimean Tatars from Deportation to Return (1941–1991) : нарис політ. історії / Ґ. Бекірова ; передм. М. Джемілєва ; післямова Р. Чубарова ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2017. – 488 с. : фот.

3.  Возгрин, В. Е. История крымских татар: очерки этнической истории коренного народа Крыма. Т. 1 : в 4 т. - 3-е изд., стер. - Симферополь : Тезис, 2013. – 872 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2GCKVDa (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

4.  Войтович, Л. Формування кримськотатарського народу : вступ до етногенезу / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка / Л. Войтович. – Біла Церква, 2009. – 214 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2ENMRan (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

5. Гайворонский, О. Повелители двух материков. Т. 1. Крымские ханы XV–XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды. – Киев ; Бахчисарай : Оранта : Майстерня книги, 2007 – 368 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2LveCVq (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

6. Івангородський, К. Етногенез кримських татар та етносоціальний вимір становлення Кримського ханства (XIII – XV ст.) [Електронний ресурс] / К. Івангородський // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. – 2014. – Вип. 20. – С. 97–107.

7. 63.3(4УКР-6КРМ) К 82 Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів громадських об'єднань України, Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд. О. Г. Бажан [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Кліо, 2016. – 1092 с.

8. 63.3(4УКР-6КРМ) К 82 Кримські татари: історія і сучасність (до 50-річчя депортації кримськотатарського народу) : матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 1994 р. / Ін-т нац. відносин і політології НАН України ; ред. Г. М. Аксельруд. – Київ : [б. в.], 1995. – 231 с.

9. 63.3(4УКР-6КРМ) К 82 Кримські татари 1944–1994 рр. Статті. Документи. Свідчення очевидці. – Київ : Рідний край, 1995. – 362 с.

10. Пилипчук, Я. Кримські татари та князівства Центрально-Східної Європи, 1538–1713 [Електронний ресурс] / Я. Пилипчук // Scriptorium nostrum. – 2016. – № 1. – С. 188–229.

11. 63.3(4УКР-6КРМ) П 78 Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство / Ін-т Кеннана. – Київ : Стилос, 2004. – 88 с.

12. 60.7 П 78 Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну : матеріали міжнар. симпозіуму 14–15 берез. 1997 р. / ред. М. Шульга. – Київ : [б. в.], 1997. – 199 с.

13. Смирнов, В. Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала XVIII века / В. Д. Смирнов. – Санкт-Петербург: [в Унив. тип. в Казани], 1887. – V, XXXV, 772 c. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2AdgtK1 (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

14. 63.3(4УКР-6КРМ) Ч-45 Червонная, С. Черная весна 2014 года (этапы аннексии и задачи освобождения Крыма в контексте прав и чаяний его коренных народов и национальных меньшинств) / С. Червонная. – [Б. м. : б. в.], 2014. – 72 с.

 

Розділ: Етнографія

Код: 6064  Добрий день. Допоможіть знайти літературу з теми:"Корінні народи США", конкретно цікаввить інформація з другої половини XX ст. - до сьогодні. Дякую.  Вгору  

Корінні народи США (з другої половини XX ст. – до сьогодні)

1. Алексеев, А. Бледнолицые и краснокожие / А. Алексеев // Наука и жизнь. – 2008. – № 10 . – С. 81–84 ; № 11 . – С. 88–92.

2. 63.52(7) А61 Америка после Колумба : взаимодействие двух миров. Проблемы индеанистики / ред. В. А. Тишков. – Москва : Наука, 1992. – 271 с.

3. Богина, Ш. А. Начало американской нации (этнокультурные аспекты) / Ш. А. Богина // Сов. этнография. – 1980. – № 1. – С. 56–65.

4. 63.5 Б73 Богораз, В. Г. USA. Люди и нравы Америки / В. Г. Богораз. – Изд. 2-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 216 с. – (Академия фундаментальных исследований: этнология).

5.  9(И) И90 Исторические судьбы американских индейцев: проблемы индеанистики / ред. В. А. Тишков. – Москва : Наука, 1985. – 360 с.

6. 63.52(7) Е 25 Евтух, В. Б. Концепция этносоциального развития США и Канады : типология, традиции, эволюция / В. Б. Евтух. – Київ : Наук. думка, 1991. – 180 с.

7.  Козачук, О. О. Зміни в політиці США щодо корінних народів у 60-х – 70-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. О. Козачук // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2014. – Т. 22, вип. 24(2). – С. 147–153.

8.  Козачук, О. О. Політика Канади та США щодо корінних народів: можливі уроки для України [Електронний ресурс] / О. О. Козачук // Панорама політологічних студій. – 2013. – Вип. 11. – С. 214–219.

9.  Козачук, О. О. Політика США щодо індіанців у 20-ті – 60-ті рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. О. Козачук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. – 2014. – Вип. 7. – С. 208–213.

10. Козачук, О. Соціальні виклики політики США щодо корінних народів на поч. ХХІ ст. [Електронний ресурс] / О. Козачук // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – 2015. – Т. 29–30. – С. 136–142.

11. Моренчук, А. А. Радикальна політична боротьба індіанців США за свої права на рубежі 60–70-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / А. А. Моренчук, М. С. Горбачук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Міжнародні відносини. – 2011. – № 21. – С. 106–110.

12. Миронова, Е. Первые люди Америки / Е. Миронова // Вокруг света. – 2016. – № 8. – С. 66–70

13. 63.5 С 79 Стельмах, В. Г. Тропою слез и надежд : кн. о совр. индейцах США и Канады / В. Г. Стельмах, В. К. Тишков, С. В. Чешко. – Москва : Мысль, 1990. – 317 с. : цв. ил.

14. 66.3(7СПО) С 80 Стивенсон, Д. Америка: народ и страна / Д. К. Стивенсон, Ю. Г. Боденштейн, Э. Даун-Барауш ; пер. с англ. В. К. Макарова. – М. : ППП, 1993. – 193 с.

15. 63.5(7) Ф 17 Файнберг, Л. А. Охотники Американского Севера: индейцы и эскимосы / Л. А. Файнберг ; ред. Ю. И. Семенов. – Москва : Наука, 1991. – 184 с. : фот.

16. 63.52(7СПО) Ф 75 Фол, С. Эти странные американцы / Стефани Фол ; пер. с англ.  – Москва : Эгмонт Россия, 2001. – 72 с.

 

 

Розділ: Етнографія

Код: 5542  Доброго дня! Помогите, пожалуйста, подобрать литературу по курсу этнографии на тему "Этнос сербов", посвященную национальному костюму, пище, жильё, происхождение народа, происхождение названия народа, праздники.  Вгору  

Етнографія сербів

 1. 91(497) Б 20 Балканские страны /отв.ред. Ф. Н. Петров. – Москва : Сов. энциклопедия, 1946. – 548 с.
 2. 91(4) В 62 Водовозова, Е. Н. Жизнь европейских народов. Т. 1: Жители Юга / Е. Н. Водовозова. – 3-е изд. – [Б. м., б. г.]– 573 с.
 3. 63.52(0) Н 30 Народы мира : энциклопедия / науч. ред. Л. М. Минц. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 640 с.
 4. 91 С 83 С83 Страны и народы : науч.-поп. геогр.-этнограф. изд. : в 20-ти т. : ΐЗарубеж. Европа, Юж. Европа]. – Москва : Мысль, 1983. – 285 с.
 5. Благоєвич, Г. Звичаї життєвого циклу сербів у Каліфорнії (США) / Г. Благоєвич ; пер. з серб. І. Маркович // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 5. – С. 66–69.
 6. Микитенко, О. О. Сербські тужбалиці як жанр традиційного фольклору / О. О. Микитенко // Народна творчість та етнологія. – 1987. – № 1. – С. 56–61.
 7. Никифоров, К. Югославские народы в XX веке / К. Никифоров // История. – 1995. – Июль, № 26. – С. 4–8.
 8. Петкович, Д. Залишки обряду сепарації в епічних піснях про весілля / Д. Петкович // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 2. – С. 55–58.
 9. Питулич, В. Культ святителя в сербській народній традиції / В. Питулич ; пер. з серб. О. Ковтун // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 2. – С. 71–74.
Розділ: Етнографія

Код: 5358  Доброго дня! Будь ласка, допоможіть знайти інформацію для індивідуальної роботи на тему: "Правова регламентація спілкування з посадовим особами органів влади які проводять перевірку господарської діяльності".   Вгору  

Правова регламентація спілкування з посадовими особами органів влади які проводять перевірку господарської діяльності

1.  81.411.2-7В 24 Введенская, Л. А. Культура речи государственного служащего  : учеб.-практ. пособие / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 473 с.

2. 88.53 В 39 Вечер, Л. С. Деловое общение государственного служащего : практикум / Л. С. Вечер. – М. : Форум, 2012. – 224 с.

3.  88.53я73 Д 69 Дороніна, М. С. Культура спілкування ділових людей : посіб. для студ. вузів / М. С. Дороніна. – К. : Києво-Могилян. акад., 1997. – 191 с. : іл.

4.  65.050.214 К 13 Кадровий менеджмент державної контрольно-ревізійної служби та управлінь : навч. посіб. для студ. вузів / Ф. М. Уляненко [та ін.]. – К. : Центр навч. літ., 2005. – 320 с.

5.  67.9(4УКР)302 К 65 Контроль і перевірки у сфері господарської діяльності : комент. законодавства, нормат.-прав. акти, судова практика. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 296 с.

6. 67.9(4УКР)302 К 65 Контроль і перевірки у сфері господарської діяльності. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 296 с.

7. 67.9(4УКР)301.02-321 К 65 Контроль та перевірки в Україні : нормат. база / упоряд. О. М. Роїна. – 3-є вид., випр. та доп. – К. : КНТ, 2006. – 468 с.

8. 87.7 К 88 Кубрак, О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посіб. з етикету / О.В. Кубрак. – Суми : Університет. кн., 2002. – 208 с.

9.  67.9(4УКР)302П 27 Перевірки суб’єктів господарювання / Асоц. платників податків України у Вінниц. обл., Терит. від-ня, Департамент регіон. екон. розвитку Вінниц. ОДА. – Вінниця : Консоль, 2013. – 120 с.

10. 87.754я73Ч-74 Чмут, Т. К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т. К. Чмут, Г.Л. Чайка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Вікар, 2002. – 223 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

11. 81.411.1-7 Ш 37 Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців  / С. В. Шевчук. – К. : Літера, 2004. – 400 с.

12. 60.5 Ш 80 Шотт, Б. Как вести переговоры: надежно, креативно, успешно / Б. Шотт ; пер. с нем. С. В. Базарновой. – 4-е изд., стер. – М. : ОМЕГА-Л, 2013. – 125 с.

13. Владимиров, М. Ділове спілкування: як досягти ефективності // Діловодство та документообіг. – 2011. – № 6. – С. 68-71.

14. Загороднюк, С. Соціально-психологічні аспекти управлінського спілкування в державній службі / С. Загороднюк // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. - 2002. – Вип. 2. – С. 297-304.

15. Моісєєва, Ф. А. Мовний етикет у практиці переговорного процесу / Ф. А. Моісєєва, В. А. Усачов // Вісн. Донец. Нац. університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Сер.: Гуманітарні науки. – 2013. – № 2. – С. 160-166.

16. Пашко, Л. Управлінські помилки при формуванні комунікативної поведінки оцінюваного державного службовця / Л. Пашко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2005. – № 2. – С. 124-132.

17. Федорченко, Н. В. Правовідносини з надання послуг як об'єкт правового регулювання // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. – № 4. – С. 198-201.

18. Загальні практичні поради суб’єктам підприємництва щодо спілкування з контролюючими органами. – Режим доступу https://sites.google.com/site/metodicniposibniki/pro-perevirki

 

 

Розділ: Етнографія

Код: 5082  Розвиток ковальства в Україні періоду кінця ХХ - початку ХХІ ст.  Вгору  

Розвиток ковальства в Україні періоду кінця ХХ початку ХХІ ст.

 1. 63.5(2УК) Б 81 Боньковська, С. М. Ковальство на Україні (ХІХ-ХХ ст.) / С. М. Боньковська. – К. : Наук. думка, 1991. – 109 с.

2.     85.12 П 63 В’ячеслав Постернак Художнє ковальство, живопис, графіка, скульптура [Ізоматеріал] / авт. передм. Т. О. Марчук. – Вінниця : [б.в.], 2009. – 36 с.

 1. 85.125.4 Л 69 Логинов, В. П. Секреты кузнечного мастерства : альбом / В.П. Логинов, В.В. Боброва. – М. : Аделант, 2004. – 97 с.
 2.  85 Л 89 Сидор, Е. Впливи народного мистецтва в архітектурному металі Львова початку ХХ ст. / Е. Сидор // Вісн. Львів. ун-ту. – Л., 2007. – Вип. 7. – С. 132-136.
 3. Сидор, Е. «Товариство Залізного Лева» в межах розвитку художнього ковальства України / Е. Сидор // Образотвор. мистец. – 2012. – № 3/4. – С. 14-16.
 4. Білан, С. Відродження українського художнього ковальства / С. Білан // Образотвор. мистец. – 2012. – № 3/4. – С. 10-11.
 5. Гаймус, І. До питання розвитку мистецького кування в Івано-Франківську / І. Гаймус // Образотвор. мистец. – 2012. – № 3/4. – С. 24-25.
 6. Кравченко, М. Деякі аспекти розвитку фестивалів ковальського мистецтва в Україні / М. Кравченко // Образотвор. мистец. – 2012. – № 3/4. – С. 12-13.
 7. Кузенко, П. Міжнародний фестиваль ковальського мистецтва в Івано-Франківську / П. Кузенко // Образотвор. мистец. – 2012. – № 3/4. – С. 178.
 8. Могилевський, В. Триумф і трагедія художнього ковальства / В. Могилевський // Ковальська майстерня. – 2006. № 2. – С. 42-48.
 9. Назаренко, В. Ковальство – ремесло із сивої давнини / В. Назаренко // Ковальська майстерня. – 2013. – № 1. – С. 32-35.
 10. Попов, Б. Екскурс в традиційну ковальську справу України та світу / Б. Попов, О. Невойса // Ковальська майстерня. – 2011. – № 4. – С. 38-47.
 11. Таран, Л. Ковальство: знаки відродження / Л. Таран // Українська культура. – 2007. – № 6. – С. 22-23, 39 : фото.
 12. Цімерман, Х. Новий погляд на ковальство в сучасному світі / Х. Цімерман // Ковальська майстерня. – 2012. – № 2. – С. 72-76
 13. Шмагало, Р. Сучасне художнє ковальство України: авторський і колективний пошук / Р. Шмагало // Образотвор. мистец. – 2012. – № 3/4. – С. 6-8.
Розділ: Етнографія

Код: 5077  Історія розвитку кераміки на Косівщині.  Вгору  

Історія розвитку кераміки на Косівщині

1. 63.52 (4Укр) Г 97 Гуцульщина : істор.-етнограф. дослідж. – К. : Наук. думка, 1987. – 470 с.

2. 85.12 (4Укр) Л 19 Лащук, Ю. Косівська кераміка / Ю. Лащук. – К., 1996. – 98 с.

3. 85.12 (4Укр) Р 69 Романець, Т. А. Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки : навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Романець. – К. : Просвіта. 1996. – 207 с. : іл.

4. 85.12 (4Укр) К 61 Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини : альбом. – К. : Мистецтво, 1991. – 208 с.

5. 85.12 (4Укр) Г 19 Ганжа, П. О. Таємниці українського рукомесла / П. О. Ганжа. – К. : Мистецтво, 1996. – 192 с.: іл.

6. 85.12 Т 47 Тищенко, О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (ХІІІ-ХVІІІ ст.) : навч. посіб. / О. Р. Тищенко. – К. : Либідь, 1992. – 192 с. : іл.

63.52 (4Укр) У 45 Украинские Карпаті. Культура. -– К. : Наук. думка, 1989. – 200 с.

7. Баран, Р. Розвиток гончарства : селище Кути Косівського р-ну Івано-Франківської області // Народ. мистец. – 2011. – № 1/4. – С. 98-101: іл.

8. Метка, Л. О. Сучасний стан гончарства Гуцульщини та Покуття // Народ. творчість та етнографія. – 2010. – № 6. – С. 118-125: іл.

Слободян, О.О. Гуцульськиі миски середини ХІХ– початку ХХ ст. // Нар. творчість та етнографія. – 1987. – № 2. – С. 49-52.

9. Шмагал, Р. Вічнозелене дерево життя : (до історії Косів. школи) // Образотворче мистец. – 1999. – № 3/4. – С. 35-36.

10. Мельник, В. Хвала єднанню рук : [про народ. мистец. Івано-Франківщини, зокрема про мальовану й димлену кераміку] // Народ. мистец. – 1999. – № 3/4. – С. 26-29.

Розділ: Етнографія

Код: 5070  Сучасна вжиткова кераміка Косівщини  Вгору  

85.12 О-75 Основи вжиткової творчості і методика викладання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Резніченко [та ін.]. - Т. : Навч. кн.-Богдан, 2011. - 224 с. : іл.

Отер, З. Оцінка та використання вжиткового мистецтва в контексті культурного туризму / З. Отер ; пер. з турец. О. Дерменджі // Народна творчість та етнографія. - 2010. - № 5. - С. 21-28.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mist/2010_7/263-268.pdf

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Myst/2008_12_13/statti/Khromyak.pdf

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlnam/2010_21/28.pdf

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2008_03/kirsanova.pdf

Розділ: Етнографія

Код: 4776  Допоможіть знайти літературу з теми "Історія українського народного костюма на Слобожанщині в 17-18 ст.".  Вгору  

Народний одяг українців

1.     63.52(4УКР)-4 Б 61 Білан, М. С. Український стрій : навч.посіб. / М.С.Білан, Г.Г.Стельмащук. - Л. : Фенікс, 2000. - 326 с.

2.     85.126.6+63.52(4УКР)-426 К 18 Камінська, Н. М. Костюм в Україні: Від Київської Русі до ХХІ століття : історична література / Н.М. Камінська, С.І. Нікуленко. - Х. : Золоті сторінки, 2004. - 208 с.

3.     37.24 К 67 Корницька, Л. Художнє проектування одягу. Історія костюма : навч. посіб. для студ. вузів / Лариса Корницька. - Л. : Новий Світ-2000, 2011. - 434 с.

4.     63.52(4УКР)-4я2+37.241 М 34 Матейко, К. Український народний одяг : етнограф. сл. / К. Матейко. - К. : Наук. думка, 1996. - 194 с.

5.     63.52(4УКР)-4 Н 63 Ніколаєва, Тамара Олександрівна. Історія українського костюма : рекомендовано Мін. освіти / Т.О. Ніколаєва. - К. : Либідь, 1996. - 176 с.

6.     Маслійчук, В. Спостереження про вбрання підлітків в Харківському намісництві (1780-1790-ті рр.) / В. Маслійчук // Київська старовина. - 2010. - № 5. - С. 29-34.

7.     Маслійчук, В. Жіноче вбрання як засіб ідентифікацій у Харківському наміснництві у 80-ті - 90-ті р. XVІІІ ст. / В. Маслійчук // Київська старовина. - 2005. - № 3. - С. 48 - 58.

8.     Шевага, Ю. Вплив східної і західної моди на одяг шляхти і міщанства в Україні XVI-XVII ст. / Ю. Шевага // Берегиня. - 2001. - № 1 . - С. 26-29.

Розділ: Етнографія

Код: 4674  Допоможіть знайти нову літературу з теми "Історія українського народного костюму Слобідської України в 17-18 ст." Дякую  Вгору  

Народний одяг

1. 63.52(4УКР)-4я2 М 34 Матейко, Катерина. Український народний одяг : етнограф. сл. / К. Матейко. - К. : Наук. думка, 1996. - 194 с. - Бібліогр.: с. 11-15.

2. 63.52(4УКР) К 71 Косміна, О. Традиційне вбрання українців = Traditional Ukrainian Clothing : в 2 т. / О. Косміна. - К. : Балтія Друк, 2008 - Т. 1 : Лісостеп. Степ = Forest-steppe. Steppe / фот. : Віктор Хмара, Віталій Машков, Олександр Іванов. - 2008. - 160 с. : кол. іл.

3. 63.52(4УКР)-426 Н 63 Ніколаєва, Т.О. Український костюм: надія на ренесанс : науково-популярна література / Т.О. Ніколаєва. - К. : Дніпро, 2005. - 320 с. : іл. - Бібліогр.: с. 311-315.

4. 63.52(4УКР)-426я6 В 19 Васіна, Зінаїда. Український літопис вбрання : альбом / З. Васіна. - К. : Мистецтво, 2003 - Т. 2 : ХІІІ - поч. ХХ ст. : наук.-худож. реконструкції. - 2006. - 448 с. : мал. - Бібліогр.: 435-443.

5. 85.126.6 К 18 Камінська, Н.М. Костюм в Україні: Від Київської Русі до ХХІ століття : історична література / Н.М. Камінська, С.І. Нікуленко. - Х. : Золоті сторінки, 2004. - 208 с. : 32 іл. - Бібліогр.: с.205-207.

6. 63.52(4УКР)-4 Н 63 Інтер'єрні тканини (за матеріалами західних областей України). - 583 с. : іл.

7. 63.52(4УКР)-4 Н 63 Ніколаєва, Т.О. Історія українського костюма : рекомендовано Мін.освіти / Т.О. Ніколаєва. - К. : Либідь, 1996. - 176 с. : кол. іл, мал. - Бібліогр.: с.163-166.

8. 63.52(4УКР)-4я2 М 34 Матейко, Катерина. Український народний одяг : етнограф. сл. / К. Матейко. - К. : Наук. думка, 1996. - 194 с. - Бібліогр.: с. 11-15.

9. 63.52(4УКР)-4 У 45 Український костюм : комплект листівок / худ. Аріадна Перепелиця. - К. : ТАМПОДЕК, 2000.

10. 63.52(4УКР)-4я2 Ш 37 Шевченко, Є.І. Українська народна тканина / Є.І. Шевченко. - К. : Артанія, 1999. - 416 с. : іл.

11. 63.52(4УКР)-4 Б 61 Білан, М.С. Український стрій : Навч.посіб. / М.С.Білан, Г.Г.Стельмащук. - Л. : Фенікс, 2000. - 326 с. : цв.іл.

Розділ: Етнографія

Код: 4601  лірники Проділля  Вгору  

Лірники Поділля

1.Браницька, Т. З історії розвитку кобзарсько-лірницького мистецтва на Поділлі / Т. Браницька, В. Лебедев // Тези доповідей і повідомлення дев'ятнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця, 1999. – С. 74.

2.Ільєнко, Л. Кобзар і лірник: схожість і розбіжність / Л. Ільєнко // Слово Просвіти. – 2007. –1-7 березня . – С. 8 : фото.

3.Сивачук, Н. Мандрівні співці в житті українців / Н. Сивачук // Дивослово. – 2005. – № 7. – С. 63-68. – Бібліогр.: 19 назв.

4.Тримбицький, А.  Лірницькі пісні та лірники Поділля / А. Тримбіцький // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 4. – С. 75-85.

5.Туркеня, А. Кобзарський повпред України / А. Туркеня // Культура і життя. – 2005. – 2 березня. – С. 2.

Розділ: Етнографія

Код: 4071  Пишу роботу на тему "Дух предків у соломяній ялинці" - про дідухів.Чи не могли б Ви надати мені список літератури, наявної в бібліотеці, стосовно цієї теми (книги, газети, журнали, статті). Наперед дякую.  Вгору  

63.5(4УКР) С 46 Скуратівський, В. Т. Дідух [Текст] : свята укр. народу / В. Т. Скуратівський. - К. : Освіта, 1995. - 272 с. : іл. 

Назарчук, Д. Дідо йде до хати, а всяке зло з хати [Текст] / Д. Назарчук // Голос України. - 2006. - 15 грудня. -  С. 8 

63.5 (4УКР) У 45 Українське народознавство: навч. посібник / за ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Гориня, Р. Ф. Кирчіва.– Л.: Фенікс 1994. – 608 с. 

63.52 (4УКР) Т 28 Творун, С.О. Українські обрядові хліби: на матеріалах Поділля. – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – 96 с. 

Шот, М. Ух-ух! Я - Різдвяний Дідух: [Про святкування Різдвяних свят українцями] // Урядовий кур'єр. - 2008. - 5 січ. (№ 2). - С.5. 

Вишневська, М. Дідух символізує Новий рік: [Таїнство буковинського різдвяно-новорічного дійства. Обрядові обходи] // Слово Просвіти. - 2006. - 5-11 січ. (ч. 1). - С.8-9. - (Народний звичай).

Плугатор, Г. Дідух до столу – зло з хати. – Режим доступу: http://www.simya.com.ua/articles/37/8040/. – Назва з екрану.

Дідух до столу – зло з хати. – Режим доступу: http://buket.ck.ua/index.php?name=Pages&op=page&pid=1034. – Назва з екрану.

Стебельський, Б. «Дідух» чи «ялинка»? – Режим доступу: http://abetka.ukrlife.org/didux.htm. – Назва з екрану. 

Годяк, В. Свідок із глибини тисячоліть // Кримська світлиця. – 2009. – 3 січня; http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=printable&artID=6729

Розділ: Етнографія

Код: 3876  Одяг шляхти та міщан Правобережної України у 17 ст.   Вгору  

1. Камінська Н.М., Нікуленко С.І. Костюм в Україні від Київської Русі до ХХІ ст. - Х.: Золоті сторінки, 2004. - 208 с.

2. Васіна З. Український літопис вбрання. Т. 2. - К.: Мистецтво, 2006. - 442 с.

3. Ніколаєва Т. Український костюм: надія на ренесанс. - К.: Дніпро.- 317 с.

Розділ: Етнографія

Код: 3724  Допоможіть знайти інформацію щодо сільськогосподарської культури українців та підсобні промисли та художні ремесла   Вгору  

Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів: Світ. – 270 с.

Вільчинська О. Рогоза - краса зі Щіток (Вінницького р-ну) // Народне мистецтво. - 2002. - № 3-4. - С.61.

Горленко, В.  Ремесла і промисли  // Українці: Історико-етнографічна монографія: У 2 кн. . - Опішне, 1999. - Том 1. -  С. 289-301 : іл

Гринюк, М.  Іграшки з сиру Марії   Матійчук  // Музеї України. - 2006. - № 6. -  С. 20-21.

Духовна велич України : Наук.-публіц. зб. / Упоряд. І.І. Новиченко. - К. : Просвіта, 2004. - 248 с.

Кара-Васильєва, Т.  Види і мистецька самобутність / Т.Кара-Васильєва // . - ОпішнеТом 2. -  С. 223-253

Косаківський, В. А. З історії трипільського ткацтва  // Легка промисловість. - 2006. - № 1. -  С.

Манько, Віра. Українська народна писанка : громадсько-політична література / В. Манько. - 2-е вид., доп. - Л. : Свічадо, 2005. - 480 с. : кол.іл.

Мельничук  Л.  Гончарні промисли Поділля на початку ХХ століття : збірка наукових праць  // Етнічна історія народів Європи. - 2001. - Вип.11.

Мельничук, Л. Гончарство Поділля в другій половині ХІХ-ХХ століттях: історико-етнографічне дослідження - К. : Унісерв, 2004. - 350 с.

Народні художні промисли УРСР: Довідник. – К.: Наук. думка, 1986. – 140 с.

Народные ремёсла : довідникове видання / Ю.Г. Легенький, В.Н. Сковронский, А.Г. Мороз, А.А. Арефьева. - К. : Урожай, 2003. - 224 с. : ил.

Романець, Т. А Стародавні витоки мистецтва української народної кераміки : Навч. посіб. для студ. вузів. - К. : Просвіта, 1996. - 208 с. : іл.

Станкевич, М.Є. Українське художнє дерево XVI-XX ст. : наукове видання .- К. : Ін-т народознавства НАНУ, 2002. - 479 с.

Шевченко Є.І. Народна деревообробка в Україні : Словник нар. термінології / Є.І. Шевченко; Ред. М. Кодак. - К. : Артанія, 1997. - 312 с.

Шпак, О. Монографія про українське народне ткацтво  // Народна творчість та етнографія. - 2006. - № 3. - С.124-126.

Фисанович, Т. М. Плетение из лозы. Секреты мастерства : науково-популярна література  - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 256 с. : ил.

Художні промисли: Теорія і практика. – К.:Наук. думка,1985. – 131 с.

Руснак П.П. Економіка сільського господарства : виробничо-практичне видання  - К. : Урожай, 1998. - 320 с

Мацибора В.І. Економіка сільського господарства : Підручник / В.І. Мацибора. - К. : Вища шк., 1994. - 451 с

Березівський П.С.Організація виробництва в аграрних формуваннях : Навч. посіб. для студ. вузів / П.С. Березівський, Н.І. Михалюк. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 560 с

Розділ: Етнографія

Код: 3643  Рослини у вишивках Полісся. Дякую  Вгору  

1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. - К.,1992. - С.133-156 (розділ "Гаптування і вишивка").

2. Декоративне мистецтво України ХХ ст. - К.: Либідь,2005. - 276 с.

3. Кара-Васильєва Т.В., Заволокіна А.О. Українська народна вишивка. - К.,1996. - 92 с.

4. Селівачов М. Лексикон української орнаментики. - К.: АНТ,2005. - 399 с.

5. Українська вишивка. -К.: Мистецтво,1993. - 363с.

6. Шевчук А. Особливості вишивки на Житомирщині // Нар. творчість та етнографія. - 1991. - С. 24-27.

7. Гарбузова Л. Вишивки Полісся // Нар. мистец. - 1999. - № 3-4. - С. 46-47.

8. Зайченко В. Архаїчні мотиви рушників Чернігівщини // Нар. мистец. - 2000. - № 1-2. - С. 34-35.

Розділ: Етнографія

Код: 3627  Доброго дня! Мені потрібно весь перелік літератури з методики народознавства. Там повинно бути в ідеалі підручники, наукова література та періодичні видання. Допоможіть мені будь ласка. Дуже дякую...  Вгору  

1.    Тур Л. Духовне та фізичне становлення і самовдосконалення учнів на уроках фізичної культури засобами народознавства/ Л. Тур // Фізичне виховання в школі. - 2007. - № 1. - C. 8-9

2.    Тур Л. Інноваційний урок з фізичної культури з елементами народознавства для учнів 7 класу/ Л. Тур // Фізичне виховання в школі. - 2007. - № 1. - C. 9-13

3.    Штангей О. Елементи народознавства на уроках біології/ О.Штангей // Все для вчителя. - 2002. - № 15-16. - C. 13-14 (газ.)

4.    Головецька Н. Урок-вікторина "Ой вербиченько..."/ Н. Головецька, Т. Солошенко // Урок української. - 2005. - № 5-6. - C. 37-39

5.    Урсал Є. Народознавство в системі гімназійної освіти/ Є. Урсал // Дивослово. - 2005. - № 3. - C. 28-30

6.    Франчук О. Березень - небесний місяць/ О.Франчук // Початкова школа. - 2001. - № 3 . - С.36-38

7.    Чиркова Ірина Мова - душа народу... : (Урок народознавства в 4 класі)/ Ірина Чиркова // Початкова школа. - 2006. - № 3. - C. 11-13.

8. Берковський В. Елементи народознавства ( народна творчість, сімейні традиції, етнопедагогіка ) у творі О.Довженка "Зачарована десна" : Урок української літератури в 11-му класі/ В. Берковський // Відкритий урок. - 2003. - № 11-12. - C. 10-12

9.  Михасюк Т.В. Лікуємося без ліків/ Т.В. Михасюк // Розкажіть онуку. - 2005. - Червень (№ 11-12). - C. 34-37

10.  Новосельська Г. Свято українського одягу/ Г.Новосельська // Розкажіть онуку. - 2002. - № 11-12. - C. 53-55 (газ.)

11.    Носенко В. Великдень. Писанки/ В. Носенко // Все для вчителя. - 2003. - № 9. - C. 4-6 (газ.)

12.  Бібик Н. Україна - предок - я : Програма курсу українського народознавства/ Н. Бібик // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2004. - № 4. - C. 86-92

13.    Пацевич С. Не інформувати, а формувати/ С. Пацевич // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - № 6. - C. 70-73

14.  Геник М. Актуальність морального виховання учнів засобами народознавства/ М. Геник // Початкова школа. - 2007. - № 7. - C. 46-49.

15.  Гаврилова, Інна Музейні подорожі в минуле/ І. Гаврилова // Дошкільне виховання. - 2006. - № 8. - C. 14-15.

 16.    Гребінченко З.Рід, родина, Україна : Літературно-музична композиція за творами Василя Сухомлинського для дітей середнього та старшого дошкільного віку/ З. Гребінченко, О. Породько, І. Туник, Н. Гулак, І. Сухопарова // Дошкільне виховання. - 2006. - № 7. - C. 26-27.

17.    Федотова Н.І. Берегине моя, українська хустко: Літературно-музичний вечір / Н.І. Федотова // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - № 16. - C. 33-35

18.    Шинкаренко Т.В. Народознавство на уроках словесності / Т.В. Шинкаренко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2007. - № 24. - C. 6-10. -Библиогр.: с. 7, 10

19.    Усенко Н." Весняночко-паняночко, де ти зимувала..."/ Н. Усенко // Шкільна бібліотека. - 2006. - № 3. - C. 69-70

20.    74.26 Н 30 Народознавчий калейдоскоп . -К.: Розкажіть онуку, 1997. -32 с.. -(Бібліотечка вчителя початкової школи; № 17)

21.    74.263.2 К 82 Крижанівський Микола Миколайович По козацький скарб : Дослідн. і пед., народознав. та худож.-публ. нариси/ М.М. Крижанівський. -Вінниця: Віноблдрукарня, 2002. -208 с.

22.    74.263 С 79 Стефанюк С.К. Практичне народознавство : Навч. посіб./ С.К. Стефанюк. -Х.: ББН, 2002. -270 с.. -Бібліогр. в кінці розд.

23.    74.2 А 45 Алдошина М.И. Проведение фольклорных праздников в школе : Учеб.-метод. пособие/ М.И. Алдошина. -М.: Педагогическое общество России, 2005. -128 с.. -Библиогр.

Розділ: Етнографія

Сторінка 1 з 2 12 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше