ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 2 з 279 < 1234567 > До останньої »

Код: 6126  Які у вас є книги з філософії історії?  Вгору  
 1. 87.6 А 84 Арон, Р. Лекции по философии истории. Курс лекций в Коллеж де Франс / Р. Арон ; пер. с фр. И. А. Гобозова, отв. ред., авт. послесл. И. А. Гобозов. – Изд. 3-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 336 с.
 2. 87.6 Б 77 Бойченко, І. В. Філософія історії : підручник / І. В. Бойченко. – Київ : Знання, 2000. – 723 с.
 3. 63.0 Г 85 Гринин, Л. Е. От Конфуция до Конта. Становление теории, методологии и философии истории / Л. Е. Гринин. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 312 с.
 4. 87.3(4УКР) Д 35 Депенчук, Л. П. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова / Лариса Петрівна Депенчук, Микола Іванович Лук. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 1999. – 210 с.
 5. 63.0 И 90 Историческая наука сегодня. Теории, методы, перспективы / под ред. Л. П. Репиной. – Изд. 2-е. – Москва : ЛКИ, 2012. – 608 с.
 6. 87.3(0) Л 79 Лосев, А. Ф. Античная философия истории / А. Ф. Лосев. – Санкт–Петербург: Алетейя, 2001. – 256 с.
 7. 63.0 М 58 Мизес, Л. фон. Теория и история. Интерпретация социально-экономической эволюции / Людвиг фон Мизес ; пер. с англ. : А. В. Куряева. – Челябинск : Социум, 2007. – 374 с.
 8. 87.6 П 24 Пелипенко, А. А. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории / А. А. Пелипенко ; предисл. А. С. Ахиезера. – Изд. 2-е, испр. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 384 с.
 9. 63.0 Ф 88 Фриман, Э. Методы изучения истории / Э. Фриман ; пер. с англ. П. Николаева. – Изд. 2-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 200 с. – (Академия фундаментальных исследований: история).
 10. 63.0 Ш 12 Шабага, А. В. Исторический субьект в поисках своего Я : монография / А. В. Шабага. – Москва : РУДН, 2009. – 524 с.
 11. 87.6 Я 99 Ящук, Т. І. Філософія історії : курс лекцій / Т. І. Ящук. – Київ : Либідь, 2004. – 535 с.
Розділ: Історія

Код: 6125  Добрий день! Потрібні статті з журналів за темою "Психологія художнього тексту". Дякую!  Вгору  
 1. Бондаренко, Ю. Характеристика літературних героїв за рисами внутрішнього світу / Юрій Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 2. – С. 30–34.
 2. Вашуленко, О. Емоційно–ціннісна складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра / Оксана Вашуленко // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С. 13–17.
 3. Голуб, Н. Роль засобів мистецтва в активізації і формуванні емоцій та почуттів. / Н Голуб // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 1. – С. 2–4.
 4. Калошин, В. Ф. Вплив емоцій на ефективність навчального процесу (теорія та практика) / В. Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 1. – С. 70–74.
 5. Клименко, Ж. Формування психологічної пружності особистості засобами художньої літератури / Жанна Клименко // Всесвітня література в школах України : науково–методичний журнал. – 2016. – № 4. – С. 2–8.
 6. Моргун, М. С. Психологічні особливості сприйняття учнями художньої літератури / М. С. Моргун // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2016. – № 6/7. – С. 3–4.
 7. Пашкова, Л. Художні засоби, які допомагають письменникам відтворювати реалії життя : роль тропів у художньому творі / Л. Пашкова // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 1. – С. 11–19.
 8. Піхманець, Р. В. Деякі проблеми психології художньої творчості в літературних працях І. Я. Франка / Р. В. Піхманець // Радянське літературознавство : науково–теоретичний журнал. – 1987. – № 12. – С. 42–50.
 9. Привалова, С. П. Мова художнього твору / С. П. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 3. – С. 7–10.
 10. Привалова, С. Психолого–педагогічні засади вивчення мови художнього твору старшокласниками / С. Привалова // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 3. – С. 24–28.
 11. Стариков И. О методе историко–психологической реконструкции в художественной литературе / И. Стариков // Університет. – 2012. – № 2. – С. 74–78.
 12. Тарнашинська Л. Психологічна структурованість канону художнього образу : деякі аспекти теоретичних засад / Л. Тарнашинська // Презумпція доцільності: абрис сучасної літературознавчої концептології. – 2008. –
 13. Шелест Г. Б. Художня система форм і засобів зображення психологізму в літературі / Г. Б. Шелест // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 1/2. – С. 10–15.
Розділ: Літературознавство

Код: 6124  Допоможіть зі списком літератури з теми "Адаптивні системи організму людини. Особливості їх функціонування при дії негативних факторів навколишнього середовища". Дякую  Вгору  

Адаптивні системи організму людини. Особливості їх функціонування при дії негативних факторів навколишнього середовища

1. 612 А23 Агаджанян, Н. А. Адаптация и резервы организма / Н. А. Агаджанян. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 176 с.

2. 28.903 А23 Агаджанян Н. А. Резервы нашего организма / Н. А. Агаджанян, А. Ю. Катков – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1990. – 240 с.

3. 28.9 А 37 Айдаралиев, А. А. Адаптация человека к экстремальным условиям: опыт прогнозирования / А. А. Айдаралиев, А. Л. Максимов. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. – 126 с. : граф.

4.  28.9 Б 48 Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф. Б. Березин ; АН СССР. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. – 270 с.

5.  Воскобойнікова, Г. Л. Концепція комплексної оцінки адаптаційних можливостей у формуванні і збереженні індивідуального здоров’я людини [Електронний ресурс] / Г. Л. Воскобойнікова // Наука і освіта. – 2014. – № 8. – С. 35–39.

6.   Іванова, Є. Ресурсні системи та адаптаційні резерви людини [Електронний ресурс] / Є. Іванова // Філософія та гуманізм. – 2017. – Вип. 2. – С. 56–61.

7.  28.081 И 46 Ильичев, В. Г. Устойчивость, адаптация и управление в экологических системах / В. Г. Ильичев. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 192 с. : ил., портр.

8.  Кашуба, М. О. Нові методи відбору токсичних наночастинок із навколишнього середовища для подальшого вивчення їх впливу на організм людини [Електронний ресурс] / М. О. Кашуба, О. Є. Федорів // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 227.

9.  Кокун, О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності : монографія / О. М. Кокун. – Київ : Міленіум, 2004. – 265 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: b.iitta.gov.ua/1513/1/Кокун_Моногр_04.pdf (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

10.  Кузьменко, Ю. В. Індивідуально-психологічні особливості людини як чинник адаптації в умовах потенційних та реальних загроз її життєдіяльності з боку небезпечних природних явищ [Електронний ресурс] / Ю. В. Кузьменко // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки. – 2014. – № 1. – С. 250–260.

11.  Лазуренко, С. І. Адаптація та адаптаційні можливості людини [Електронний ресурс] / С. І. Лазуренко, С. В. Білошицький, А. М. Семенов // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – 2014. – № 11. – С. 194–207.

12.  612 Л 84 Лук’янцева, Г. В. Фізіологія людини : навч. посіб. / Г. В. Лук’янцева. – 2-ге вид., без змін. – Київ : Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України : Олімпійська літ., 2017. – 184 с. : рис.

13.  20.1 Ч–52 Сергета, І. В. Характеристики донозологічних станів та адаптаційних ресурсів організму як критеріальні показники оцінки особливостей впливу довкілля на здоров'я людини / І. В. Сергета, О. П. Мостова [и др.] // IV Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ekology –2013), Вінниця, 25–27 верес. 2013 р. : зб. наук. ст. / відп. за вип. В. Г. Петрук. – Вінниця, 2013. – С. 416–418.

14.  Стефурак, В. П. Навколишнє середовище і здоров’я людини. Медико-екологічна освіта [Електронний ресурс] / В. П. Стефурак, О. С. Ястребова //Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, число 1. – С. 126–128.

15.  20.1 Т 66 ІІІ–й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology– 2011), 21–24 верес. = III All–Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. ст. Т. 1 (секції 1–3) / голов. ред. В. В. Грабко. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 357 с. : табл., рис.

16.  51.20 Т 51 Токин, И. Б. Окружающая среда и здоровье человека. Некоторые биотические факторы и антропогенные загрязнители : учеб. пособие / И. Б. Токин. – Санкт-Петербург : Соло, 2009. – 262 с.

17.  Філіпович, В. М. Інтелект як форма адаптації людини до середовища [Електронний ресурс] / В. М. Філіпович // Вісн. Нац. ун-ту оборони України. – 2014. – Вип. 5. – С. 344–347.

18.  Христич, Т. М. Електромагнітні поля, біоритми і адаптація в організмі людини [Електронний ресурс] / Т. М. Христич, О. В. Горбачевький // Фітотерапія. – 2009. – № 3. – С. 67–71.

19.  51.20 Э 98 Эшкрофт, Ф. На грани возможного. Наука выживания : пер. с англ. / Ф. Эшкрофт. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2012. – 434 с. : ил.

20.  Яковенко, М. Г. Людина та забруднення навколишнього середовища [Електронний ресурс] / М. Г. Яковенко, О. І. Зазимко, В. В. Россіхін, І. А. Кривицька // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили]. Серія : Техногенна безпека. – 2013. – Т. 210, вип. 198. – С. 66–69.

Розділ: Екологія

Код: 6123  Стандарти вищої освіти в Україні.  Вгору  

Стандарти вищої освіти в Україні

 1. 74.58 В 55 Бабіна, Т. Культура забезпечення якості і прозорості вищої освіти: європейські стандарти для України / Тетяна Бабіна // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / гол. ред. В. Андрущенко. – Київ : Ін-т вищ. освіти НАПН України, 2015. – № 3 (додаток 1): Тематичний випуск «Інтеграція вищої освіти і науки». – С. 9–15.
 2. Вітченко, А. Стандартизація вищої освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи вдосконалення / А. Вітченко // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2016. – № 9. – С. 36–56.
 3. Гальонкіна, І. С. Інтеоріоризація вітчизняної юридичної освіти як відповідь на виклик сьогодення / Ірина Сергіївна Гальонкіна // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 352–355.
 4. Десятов, Т. Концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід / Т. Десятов // Вища школа. – 2016. – № 4. – С. 107–115.
 5. Красильникова, Г. Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення її якості / Г. Красильникова // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 67–76.
 6. Некряч, А. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір / А. Некряч // Вища школа. – 2016. – № 3. – С. 11–22.
 7. Присенко, М. Стандартизація вищої освіти: реформи та їх наслідки / М. Присенко // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 9–26.
 8. Салов, В. Особливості проектування вищої освіти згідно з чинною нормативною базою / В. Салов // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 27–35.
 9. Стандарт вищої освіти України [бакалавр] : [перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 07 Управління та адміністрування", спеціальність 075 «Маркетинг»] : проект // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 6. – С. 32–39.
 10. Стандарт вищої освіти України [магістр] : [другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань «07 Управління та адміністрування», спеціальність 075 «Маркетинг»] : проект // Маркетинг и реклама : міжнародний професійний журнал. – 2016. № 6. – С. 40–47.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 6122  Вивчення творчості Ліни Костенко.  Вгору  
 1. Дроздовський, Д. «Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних», або Післямова до круглого столу / Д. Дроздовський // Дзеркало тижня. – 2005. – 16 лип. – С. 25.
 2. Яценко, Н. Творчість Ліни Костенко : лірика, роман у віршах «Маруся Чурай» : система уроків для 11-го класу / Н. Яценко // Українська мова та література. – 2007. – Березень, № 10. – С. 5–19.
 3. Дзюба, І. Пишеться «велика книга нашого народу»... : роздуми про творчий шлях Ліни Костенко / І. Дзюба // День. – 2010. – 19–20 березня. – С. 17, 19.
 4. Дроздовський, Д. «Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних», або Післямова до круглого столу / Д. Дроздовський // Дзеркало тижня. – 2005. – 16 лип. – С. 25.
 5. Іванишин, П. Роман опору Ліни Костенко / П. Іванишин // Шлях перемоги. – 2011. – 16 березня. – С. 5.
 6. Коваль, Н. Історичне тло творчості Ліни Костенко / Наталя Коваль // Історія України. – 2015. – Березень, № 6. – С. 12–14.
 7. Павлів І. «Нерівність душ – це гірше, ніж майна!» : урок-гендерне дослідження за романом «Маруся Чурай» / І. Павлів // Дивослово. – 2010. – № 3. – С. 46–50.
 8. Панченко, В. «Поразка – це наука...» : роман «Берестечко»: 19 березня Ліна Василівна Костенко відзначає своє високоліття / В. Панченко // Дивослово. – 2010. – № 3 . – С. 39–43.
 9. Поліщук, Я. Малий апокаліпсис із помаранчем / Я. Поліщук // Дніпро. – 2011. – № 3. – С. 152–157.
 10. Сизоненко, О. «Лежать віки, як потонулі дзвони.» : Ліна Костенко та кінематограф / О. Сизоненко // Київ. – 2005. – № 6. – С. 52–61.
 11. Таран, Л. Співпраця як творчість : про роботу над виданням історичного роману у віршах Л. Костенко «Берестечко» / Л. Таран  // Культура і життя. – 2010. – № 10/11. – С. 18.
 12. Яценко, Н. Творчість Ліни Костенко : лірика, роман у віршах «Маруся Чурай» : система уроків для 11-го класу / Н. Яценко // Українська мова та література. – 2007. – Березень, № 10. – С. 5–19.
Розділ: Літературознавство

Код: 6121  Соціальні інновації на підприємстві.  Вгору  

Соціальні інновації на підприємтсві

1.      65.9(4УКР)29 З-99 Зянько, В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 172 с.

2.      65.30 К 12 Кавецький, В. В. Економічне обгрунтування інноваційних рішень : практикум / В. В. Кавецький, В. О. Козловський, І. В. Причепа ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 113 с.

3.      65.9(4УКР)301 К 59 Козловський, В. О. Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств : монографія / В. О. Козловський, І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 184 с.

4.      65.9(4УКР)29 Л 38 Левченко, Ю. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Ю. Г. Левченко. – Київ : Кондор, 2014. – 448 с.

 1. Бояринова, К. О. Особливості соціально-економічного розвитку підприємств на засадах еко-інновацій / К. О. Бояринова, А. І. Омельченко // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 95–98.
 2. Водянка, Л. Д. Чинники забезпечення підвищення інноваційного розвитку підприємств / Л. Д. Водянка // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 13. – С. 40–41.
 3. Дунська, А. Р. Соціальні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 232–239.
 4. Жалдак, Г. П. Формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку на основі параметричного моделювання / Г. П. Жалдак // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 133–137.
 5. Смоляр, Л. Г. Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства / Л. Г. Смоляр, А. А. Халімон // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 201–209.
 6. Тельнов, А. С. Соціально-економічна сутність поняття «інноваційний потенціал» / А. С. Тельнов, С. А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7/8. – С. 69–76.
 7. Федулова, Л. І. Корпоративні структури в стратегії соціально-економічного розвитку регіонів / Л. І. Федулова // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 7–17.
 8. Шишова, О. Б. Кластерізація в інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємсв / О. Б. Шишова // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 9. – С. 59–61.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6120  Костюк Г.С.- український психолог.  Вгору  

Костюк ГеоргійСилович

1.     371.015 В 43 Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк., 1976. – 266 с.

2.     371.015 К 72 Костюк, Г. С. Здібності та їхрозвиток у дітей / Г. С. Костюк. – Київ : Знання УРСР, 1963. – 80 с.

3.     88 К 72 Костюк, Г. С. Избранные психологические труды / Г. С. Костюк ; под ред. Л. Н. Проколиенко ; АПН СССР. – Москва. : Педагогика, 1988. – 304 с. :портр.

4.     88.5 К 72 Костюк, Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток собистості / Г. С. Костюк ; за ред. Л. М. Проколієнко. – Київ : Рад. шк., 1989. – 608 с. : портр.

5.     15 Н 34 Костюк, Г. С. Про генезис поняття числа у дітей / Г. С. Костюк // Наукові записки. Т. I / М-во освіти УРСР, НДІ психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1949. – С. 10–32.

6.     15 Н 34 Костюк, Г. С. Про предмет і завдання психології / Г. С. Костюк // Наукові записки. Т. IV. Питання загальної психології / М-во освіти УРСР, НДІ психології ; за ред.: Г. С. Костюка, О. М. Раєвського. – Київ, 1956. – С. 5–41.

7.     15 Н 34 Костюк, Г. С. Про стан науково-дослідної роботи в галузі психології / Г. С. Костюк // Наукові записки. Т. XI. Питання психології / М-во освіти УРСР, НДІ психології ; відп. ред. Г. С. Костюк. – Київ, 1959. – С. 5–12.

8.     15 К 72 Костюк, Г. Психологічна наука служить практиці (радянська психологія за 50 років) / Г. Костюк. – Київ :Знання, 1967. – 63 с.

9.     15 К 72 Костюк, Г. С. Психологічні погляди В. Г. Бєлінського / Г. С. Костюк ; М-во освітиУкраїни. – Київ : Рад.шк., 1949. – 71 с.

10.    371.01 П 78 Програмоване навчання вшколі : зб. ст. / за ред.: Г. С. Костюка, М. А. Хлоп'ячого. – Київ : Рад.шк., 1966. – 248 с. : іл.

11.    371.01 П 86 Психологія програмованого навчання / НДІ психології УРСР ; за ред.: Г. Костюка, Г. Балла. – Київ : Рад.шк., 1973. – 128 с.

12.   74.03(4УКР) П 27  Григорій Силович Костюк: (1899 – 1982) // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги. – Київ, 2004. – С. 530–541.

13.   Балл, Г. А. Научная школа Г.С. Костюка : метод. уроки / Г.А. Балл // Практ. психологія та соціал. робота. – 2007. –№ 4. – С. 1–4.

14.    Григорій Силович Костюк – корифей української психологічної школи // Психолог. – 2008. – Січ. (№ 3). – С. 12–15.

15.   Дічек, Н. П. Питання здібностей школярів як галузь в українській педагогічній психології 1960-х рр. / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 3. – С. 79–91. – Бібліогр. в кінці ст.

16.    Дьяконов, Г. В. Діяльнісно – генетичні передумови і засади розвитку діалогічного підходу в роботах видатних українських психологів Г. С. Костюка і С. Д. Максименка / Г. В. Дьяконов // Практ. психологія та соціал. робота. – 2011. – № 12. – С. 1–4. – Бібліогр. :15 назв.

17.    Пєтухова, І. О. Внесок українських педагогів в розвиток методу тестів в 20-30 рр. ХХ ст. / І. О. Пєтухова // Практ. психологія та соціал. робота. – 2010. – № 3. – С. 67–75. – Бібліогр. : 17 назв.

18.    Рожнятовська, О. А. Фундатор вітчизняної психологічної науки :до 110-річчя від дня народж. Г. С. Костюка (1899–1982) / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2009. –№ 4. – С. 75–84 : портр.

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 6119  Чи є у вас книги з ремонту автомобілів ВАЗ 2121?  Вгору  

39.33 А 22 Автомобили ВАЗ-2121 и ВАЗ-21219 : рук. по ремонту. – Москва : РусьАвтокнига, 2001. – 157 с.

39.335.5 А 22 Автомобиль ВАЗ–2121 : рук. по ремонту, кат. деталей. – Москва, 1995. – 285 с.

39.335.5 К 29 Каталог запасных частей автомобиля ВАЗ–2121 и его модификаций ВАЗ–21212 и ВАЗ–21219 : каталог / сост. Г. А. Гасс. – Москва : Машиностроение, 1995. – 256 с.

39.335.5 Р 85 Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей: ВАЗ–21213, ВАЗ–21214, ВАЗ–21217, ВАЗ–2129, ВАЗ–2130, ВАЗ–2131, ВАЗ–21312. – Москва : Ливр, 1999. – 191 с.

Розділ: Техніка. Виробництво. Стандарти

Код: 6118  "Обґрунтування стратегії розвитку підприємства"  Вгору  

Обґрунтування стратегії розвитку підприємства

1.        65.29 А 94 Афанасьєв, М. В. Стратегія підприємства : навч.-метод посіб. / М. В. Афанасьєв, Г.О. Селезньова. – Харьків : ІНЖЕК, 2007. – 272 с.

2.        65. 9 (4РОС)30Г 15 Галицкая, Ю. Н. Оценка стратегической устойчивости и обоснование стратегии развития предприятия: монография / Ю. Н. Галицкая, Т. А. Мартынова. – Краснодар : Раритеты Кубани, 2010. – 113 с.

3.        65.29 К 56 Ковтун, О. І. Стратегія підприємства: практикум : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – Львів. : Новий Світ – 2000, 2009. – 308 с.

4.        Козик, В. В. Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства / В. В. Козик, Х. Я. Водянко // Проблеми науки. – 2011. – № 11. – С. 30–35.

5.        65.9 (4УКР)29 Н 23 Наливайко, А. П. Теорія стратегії підприємства: сучасний стан та напрямки розвитку: монографія / А. П. Наливайко. – Київ : КНЕУ, 2001. – 227 с.

6.        65.9 (4УКР)29 П 17 Папаіка, О. О. Розвиток середовища підприємства: господарський механізм стабілізації: монографія / О.О. Папаіка, В.М. Пристюк. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 248 с.

7.        Паршина, О. А. Стратегія розвитку промислового підприємства в умовах обмежених виробничих ресурсів / О. А. Паршина // Економіка розвитку. – 2011. – № 2. – С. 100–102.

8.        Печериця, Ю. В. Обмеження впливу невизначеності на стратегічні рішення / Ю.В. Печериця // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 1. – С. 7–10.

9.        65.9(4УКР)29 П 48 Покропивний, С. Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність : навч. посіб. / С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. – Київ : КНЕУ, 1998. – 352 с.

10.    65.29 П 99 П'ятницька, Г. Т. Стратегія підприємства: опорний конспект лекцій / Г. Т. П'ятницька, Н. В. Ракша ; Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, Каф.менеджменту. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 152 с.

11.    65.9 (4УКР)32 Р 45 Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва : посіб. у питаннях і відповідях / Ін-т аграр. економіки ; ред. П.Т. Саблук. – Київ : ІАЕ, 1999. – 532 с.

12.    65.9 (4УКР)09 Р 64 Розвиток підприємництва в Україні / гол. авт. колективу П. Гайдуцький. – Київ : Нора-Друк, 2003. – 248 с.

13.    65.9 (4УКР)32 С 22 Сахневич, Л. В. Стратегія енергоефективності підприємств АПК: теоретико-методичні та прикладні аспекти: монографія / Л. В. Сахневич. – Київ : Кондор, 2016. – 280 с.

14.    65.9 (4УКР)321 С 65 Сорока, М. П. Економічна стратегія екологічного розвитку підприємницьких структур : наук. видання / М.П. Сорока. – Луцьк :Волинська обл. друк., 2000. – 34 с.

15.    65.9 (4УКР) 30 С 83 Стратегія розвитку регіональних підприємств електроенергетики: аспекти формування: монографія / за заг. ред. : О. М. Тищенка. – Харьків : ІНЖЕК, 2008. – 344 с.

16.    65.9 (4УКР)29 С 89 Сумець, О. М. Стратегія підприємства: теорія, ситуації, приклади  : навч. посіб. / О. М. Сумець. – Київ : Професіонал, 2005. – 320 с.

17.    65.9(4УКР)09 С 91 Сучасна стратегія підприємницької діяльності в контексті проблем інтеграції та інформатизації: зб. матеріалів 17–ї Всеукр. наук.-практ. конф., 19 берез. / Європейський ун-т, Уманська філія ; голова редкол. В. М. Дякон. – Умань ;Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 280 с.

18.    Школа, І. Стратегія розвитку підприємництва в регіоні / І. Школа // Упр. сучасним містом. – 2003. – № 1/3. – С. 63–66.

19.    Щурик, М. В. Стратегія розвитку підприємства та її вплив на відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону / М. В. Щурик // Статистика України. – 2007. – № 1. –С. 58–62.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6117  Доброго дня! Допоможіть з літературою до теми - "Удосконалення механізму інформаційно-консультаційного забезпечення в інфраструктурі бізнесу в сфері АПК". Дякую.  Вгору  

Удосконалення механізму інформаційно-консультаційного забезпечення в інфраструктурі бізнесу в сфері АПК

1. 65.9(4УКР)32 Ш 19 Шаманська, О. І. Сільськогосподарське дорадництво : навч. посіб. / О. І. Шаманська, О. М. Тітаренко, Ю. В. Довгань ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 318 с/

2. Безкровний, М. Ф. Діяльність недержавних інформаційно-консультаційних служб на ринку дорадчих послуг / М. Ф. Безкровний // АгроСвіт. – 2017. – № 15/16. – С. 27–29.

3. Безкровний, М. Ф. Діяльність установ аграрної науки на ринку сільськогосподарських інформаційно-консультаційних послуг / М. Ф. Безкровний // АгроСвіт. – 2017. – № 14. – С. 7–9.

4. Брояка, А. А. Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства / А. А. Брояка // АгроСвіт. – 2016. –№ 21. – С. 36–42.

5. Гусейнгулиев, Н. Ю. Теоретико-методологические аспекты информационного обеспечения принятия хозяйственных решений в аграрной сфере / Н. Ю. Гусейнгулиев // Економіка АПК. – 2014. – № 11. – С. 78–83.

6. Дишкант, Д. Українське дорадництво на практиці / Д. Дишкант // Овощи и фрукты. – 2018. – № 9. – С. 76–78.

7. Кальна-Дубінюк, Т. П. Соціальне партнерство в сільській місцевості з використанням потенціалу дорадчих служб / Т. П. Кальна-Дубінюк // Економіка АПК. – 2015. – № 7. – С. 71–76.

8. Карпалюк, О. Організація інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України / О. Карпалюк // Вісн. Книжкової палати. – 2018. – № 7. – С. 40–43.

9. Каскатаев, Н. Научно-методологические основы формирования системы информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства / Н. Каскатаев, А. Жолмуханова // Актуал. проблеми економіки. – 2013. – № 7. – С. 345–354.

10. Коваленко, Тетяна. До питання сільськогосподарської дорадчої діяльності / Тетяна Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2013. – Груд. (№ 23). – С. 44–46.

11. Кузоваткін, В. О. Інформаційно-консультативна діяльність в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку / В. О. Кузоваткін // АгроСвіт. – 2012. – № 10. – С. 57–63.

12. Мазуренко, О. В. Інформаційно-консультаційне забезпечення управління стійким розвитком аграрного сектору економіки / О. В. Мазуренко // Облік і фінанси. – 2013. – № 1. – С. 130–136.

13. Максимова, С. В. Розвиток інформаційно-консультаційних послуг в аграрній сфері економіки / С. В. Максимова // АгроСвіт. – 2011. –№ 24. – С. 48–51.

14. Палаткин, И. Развитие сельскохозяйственных обслуживающих информационно-консультационных кооперативов / И. Палаткин, М. Афанасьева // Междунар. с-х. журн. – 2013. –№ 4. – С. 38–42.

15. Похиленко, Н. М. Ретроспектива парадигм сільськогосподарського дорадництва: варіанти для України / Н. М. Похиленко // Економіка АПК. – 2018. – № 7. – С. 113–121.

16. Пугач, Н. А. Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку сільського туризму / Н. А. Пугач // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С. 86–92.

Розділ: Сільське господарство

Код: 6116  Добрий день! Мені потрібні нові публікації за темою "Сімейні фермерські господарства". Дякую!  Вгору  

Сімейні фермерські господарства

1. Вернигора, М. Сімейні ферми: час для дискусій завершився / М. Вернигора // Демократична Україна. – 2015. – 3 квіт. – С. 6.

2. Збарський, В. К. Особливості трансформації сільських домогосподарств у сімейні фермерські господарства / В. К. Збарський, Ю. Ю. Алєксєєва // Економіка АПК. – 2017. – № 7. – С. 23–29.

3. Коваленко, Т. Сімейні фермерські господарства. Правові межі : починаючи з 2016 року, законодавством України передбачено можливість створення та функціонування сімейних фермерських господарств / Т. Коваленко // Агробізнес сьогодні. – 2018. – № 19 жовт. – С. 68–71.

4. Колос, Н. Дрібне фермерство: хотіти й могти / Н. Колос // Наше птахівництво. – 2014. – № 1. – С. 9–11.

5. Корінець, Р. Я. Інституціоналізація сімейних фермерських господарств у соціально-економічне середовище / Р. Я. Корінець, Л. М. Маліх // Економіка АПК. – 2018. – № 4. – С. 60–69.

6. Корінець, Р. Чи є перспектива у сімейної ферми? / Р. Корінець // Землевпоряд. вісн. – 2014. – № 10. – С. 18–21.

7. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств // Землевпоряд. вісн. – 2018. – № 8. – С. 56–60.

8. Типи ферм, які отримають бюджетні кошти // Землевпоряд. вісн. – 2017. – № 10. – С. 43.

9. Хрипко, С. Сімейні фермерські господарства: проблеми правового регулювання / С. Хрипко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 9. – С. 36–39.

10. Шишканов, О. Я б у сімейні фермери пішов, але... / О. Шишканов // Пропозиція. – 2016. – № 5. – С. 20.

11. Якименко, Н. Малі сімейні підприємства – шлях до відродження села / Н. Якименко // Тваринництво сьогодні. – 2018. – № 3. – С. 69–71.

Розділ: Сільське господарство

Код: 6115  Які є нові публікації в журналах про ринок овочевої продукції?  Вгору  

Ринок овочевої продукції

1. Артюх, Т. О. Маркетингові аспекти забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств – виробників овочевої продукції / Т. О. Артюх // АгроСвіт. – 2010. – № 6. – С. 57–60.

2. Духницький, Б. В. Ринок овочевих культур в Україні / Б. В. Духницький, В. М. Полупан // Економіка АПК. – 2017. – № 10. – С. 56–60.

3. Захарчук, О. В. Світовий ринок овочів та місце України / О. В. Захарчук // АгроСвіт. – 2018. – № 3. – С. 3–7.

4. Карман, О. В. Оцінка споживчої поведінки покупців овочевої продукції / О. В. Карман // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 12. – С. 78–79.

5. Кернасюк, Ю. Ринок овочів відкритого грунту та тепличних / Ю. Кернасюк // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Черв., № 11. – С. 12–15.

6. Лещенко, Л. О. Удосконалення ринку овочів захищеного грунту на основі підвищення ефективності їх виробництва / Л. О. Лещенко // АгроСвіт. – 2018. – № 17. – С. 48–53.

7. Лещенко, Л. О. Фактори ціноутворення на овочевому ринку / Л. О. Лещенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 13. – С. 75–78.

8. Логоша, Р. В. Особливості діяльності особистих селянських господарств на ринку овочів України / Р. В. Логоша // АгроСвіт. – 2016. – № 22. – С. 14–21.

9. Маслак, О. Розвиток ринку овочів / О. Маслак // Агробізнес сьогодні. – 2016. – Трав., № 10. – С. 14–15. 

10. Мороз, О. В. Опис моделі еквівалентності ринкового обміну на прикладі ринку овочевої продукції України / О. В. Мороз, Р. В. Логоша, О. Г. Підвальна // Економіка АПК. – 2018. – № 10. – С. 15–25.

11.  Пасічник, В. Оптові та роздрібні ціни овочів у 2016-2017 р.р. / В. Пасічник // Овощеводство. – 2018. – № 5. – С. 56–59 ; Овощеводство. – 2018. – № 7/8. – С.  55–57 ; Овощеводство. – 2018. – № 9. – С. 56–60.

12. Сєвідова, І. О. Аналіз стану ринку овочевої продукції в Україні та світі / І. О. Сєвідова // АгроСвіт. – 2018. – № 11. – С. 12–16.

13. Сєвідова, І. О. Державне регулювання галузевого ринку овочевої продукції / І. О. Сєвідова // АгроСвіт. – 2017. – № 24. – С. 60–65.

14. Сєвідова, І. О. Фактори впливу на функціонування оптових ринків овочевої продукції / І. О. Сєвідова // АгроСвіт. – 2018. – № 2. – С. 28–32.

Розділ: Сільське господарство

Код: 6114  Доброго дня! Мені потрібні статті з журналів за темою "Зберігання зерна".  Вгору  

Зберігання зерна

1. Гузь, М. Властивості зерна як об'єкта переробки / М. Гузь, В. Марченко // Agroexpert. – 2018. – № 8. – С. 50–53.

2 Гузь, М. Захист зерна під час зберігання / М. Гузь, В. Марченко // Agroexpert. – 2018. – № 7. – С. 63–65.

3. Гузь, М. Післязбиральне достигання зерна / М. Гузь, В. Сінько, В. Марченко // Agroexpert. – 2018. – № 5. – С. 54–57.

4. Демчук, Р. Будуємо власний фермерський елеватор – як уникнути помилок / Р. Демчук // Зерно. – 2018. – № 5. – С. 178–179.

5. Занько, М. Підлогова технологія зберігання зерна / М. Занько // Аграрна техніка та обладнання. – 2016. – № 3. – С. 60–71.

6. Кирпа, М. Я. Нетрадиційні методи зберігання зерна для виробництва органічної продукції / М. Я. Кирпа, Ю. С. Базілєва, О. І. Лупітько // Вісн. аграр. науки. – 2018. – № 7. – С. 73–78.

7. Кирпа, М. Збирання і збереження врожаю зерна / М. Кирпа // Агросвіт. – 2018. – № 7. – С. 7–10.

8. Опалко, В. Вентилювання зернових мас / В. Опалко, М. Гузь, В. Марченко // Agroexpert. – 2018. – № 6. – С. 62–65.

9. Сухина, А. Зберігання зерна – все під контролем / А. Сухина // Пропозиція. – 2018. – № 10. – С. 150–154.

10. Федоренко, О. Дім, у якому живе зерно / О. Федоренко // Зерно. – 2018. – № 9. – С. 190–191.

11. Федоренко, О. Сім раз підготуй, а раз висуши, або як правильно обробити і зберегти збіжжя з підвищеною вологістю / О. Федоренко // Зерно. – 2018. – № 8. – С. 192–193.

12. Хом'як, О. Кожному – по елеватору! / О. Хом'як // Зерно. – 2018. – № 2. – С. 340–343.

13. Черкас, В. Металеві комори для зерна / В. Черкас // Агробізнес сьогодні. – 2018. – Листоп., № 22. – С. 62–63.

14. Шатров, Р. Зернова маса: склад, характеристики та властивості / Р. Шатров, М. Гузь, В. Опалко // Agroexpert. – 2018. – № 4. – С. 68–71.

15. Як вирівняти вологість зерна? // Зерно. – 2018. – № 7. – С. 176.

Розділ: Сільське господарство

Код: 6113  Чи є у вас література по вирощуванню ківі?  Вгору  

Вирощування ківі

1. Заверуха, М. Українські ківі вдвічі дешевші : [у Центральній Україні з'явилася перша промислова плантація ківі] / М. Заверуха // Порадник господаря. – 2018. – № 11. – С. 22.

2. Квітка, Г. У Держбюджеті передбачили підтримку виробникам ківі та кеш'ю / Г. Квітка // Пропозиція. – 2017. – № 2. – С. 22.

3. Ліана, що дарує українцям ківі // Мій сад-город. – 2015. – Лют., № 3/4. – С. 8–10.

4. Левенець, В. Ф. Актинідія в наших садах / В. Ф. Левенець // Дім, сад, город. – 2015. – № 2. – С. 12–13.

5. Пневський, В. Екзотична актинидія чи..."ківі" / В. Пневський // Лісовий вісн. – 2014. – № 9. – С. 27.

6. Поблизу Одеси плодоносить найбільша в Європі плантація міні-ківі : [у Біляївському районі Одеської області увійшла в товарне плодоношення найбільша в Європі промислова плантація актинідії аргута або міні-ківі] // Розумне господарство. – 2018. – № 17 (165) Верес. – С. 2.

7. Пуговиця, М. Космічні висоти земного фрукта : у центрі вирощування органічного ківі / М. Пуговиця // Природа і суспільство. – 2016. – 15 берез. – С. 6.

8. Стратон, Г. В. Ківі в Україні: селекція і вирощування / Г. В. Стратон // Дім, сад, город. – 2014. – № 6. – С. 14–16.

9. Тимофеева, С. Плод из южных широт / С. Тимофеева // Огородник. – 2009. – № 1. – С. 31

10. Тимофеева, С. Смелое решение : Растим киви в Украине! / С. Тимофеева // Огородник. – 2008. – № 4. – С. 42–44.

11. Чередніченко, Ю. Ківі все більше стає українцем / Ю. Чередніченко // Рідне село Україна. – 2016. – Жовт., № 20. – С. 10.

Розділ: Сільське господарство

Код: 6112  Допоможіть з літературою по вирощуванню хурми. Дякую!  Вгору  

Вирощування хурми

1. Біленко, В. Г. Рослина ласощів і ліків / В. Г. Біленко // Сад, виноград і вино України. – 2017. – № 4. – С. 47.

2. Волков, В. Г. Хурма, или королек / В. Г. Волков, Н. П. Волкова // Овощи и фрукты. – 2012. – № 6. – С. 46–49.

3. Деревянко, В. Трепетная южанка. Перспективы хурмы в Украине / В. Деревянко // Огородник. – 2018. – № 11. – С. 30–33.

4. Зоряний, В. Хурма крокує на Північ України / В. Зоряний // Агросвіт України. – 2013. – № 2.– С. 4.

5. Как вырастить хурму из косточки // Наша дача. – 2014. – № 1. – С. 11.

6. Клещевніков, А. Користь хурми для організму людини / А. Клещевніков // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 11. – С. 2–3.

7. Кухарская, С. Экзоты в вашем доме / С. Кухарская // Овощи и фрукты. – 2010. – № 12. – С. 27–31.

8. Мазуренко, М. Пища богов / М. Мазуренко // Наука и жизнь. – 2011. – № 10. – С. 118–121.

9. Мартиник, Б. Хурму вже посадили?. Зміни клімату сприяють вирощуванню в Україні екзотичних культур / Б. Мартиник // Порадник господаря. – 2018. – № 9 верес. – С. 22.

10. Мороз, К. Чего хочет хурма... / К. Мороз // Огородник. – 2010. – № 9. – С. 25.

11. Омаров, М. Д. Биохимический состав плодов хурмы восточной (Diospyros kaki) и его значение / М. Д. Омаров // Садоводство и виноградарство. – 2012. – № 1. – С. 37–39.

12. Омаров, М. Д. Развитие корневой системы хурмы восточной в зависимости от помологического сорта привоя / М. Д. Омаров, М. А. Авидзба // Садоводство и виноградарство. – 2012. – № 5. – С. 29–31.

Розділ: Сільське господарство

Сторінка 2 з 279 < 1234567 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше