Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Вінниччина туристична: краєзнавчий довідник

Книгу видано за сприяння Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради

Вінниччина туристична: краєзн. довід. / упоряд. О. Кізян; ред. М. Спиця; дизайн Н. Спиця; відп. за вип. Н. Морозова; управління культури і туризму Вінниц. облдержадм.; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. — Вінниця: ДП «Держ. картограф, ф-ка», 2009. — 432 с

ISBN 978-966-2024-64-7

У туристичному довіднику представлена інформація про найбільш привабливі туристичні куточки Вінниччини, археологічні, архітектурні, історичні пам'ятки, віковічні народні традиції, обряди, звичаї та подані відомості про видатні постаті, що складають золотий фонд нашого краю.

Чимало уваги приділено опису унікальних природних перлин Вінниччини, неповторних пам'яток садово-паркового мистецтва, де зацікавлений турист може гарно відпочити, набратися сил і здоров'я. У виданні вміщена інформація про санаторії, пансіонати та бази відпочинку.

Видання адресується гостям та мешканцям області, дослідникам краю, працівникам галузі туризму, людям, закоханим у подорожі, любителям нових неповторних вражень та всім, хто цікавиться нашим краєм.


Довідкове видання

ВІННИЧЧИНА ТУРИСТИЧНА

КРАЄЗНАВЧИЙ ДОВІДНИК

Відповідальна за випуск Н. Морозова

Упорядник О. Кізян

Редакторів Спиця

Дизайн обкладинки Н. Спиця

Комп'ютерна верстка Т. Лавріненко

Технічний редактор Г. Купренюк

© ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2009

©ДП«ДКФ»,2009


ЗМІСТ

Від упорядників

Вінницька область

Мальовнича Вінниця — столиця краю

Жмеринка — вузлова залізнична станція України

Козатнн — місто залізничників

Місто Ладижин — перлина Подільського краю

Могялів-Подільський — прикордонна фортеця України

Хмільник — курортна перлина України

Барський район

Бершадський район

Вінницький район

Гайсинський район

Жмеринський район

Іллінецький район

Калинівський район

Козятинський район

Крижопільський район

Лнповецький район

Літинський район

Могилів-Подільський район

Мурованокуриловецький район

Немирівський район

Оратівський район

Піщанський район

Погребищенський район

Теплицький район

Тиврівський район

Томашпільський район

Тростянецький район

Тульчинський район

Хмільницький район

Чернівецький район

Чечельницький район

Шаргородський район

Ямпільський район


Від упорядників

Мальовнича природа, сприятливі кліматичні умови й географічне розміщення Вінниччини, її унікальні археологічні, архітектурні пам'ятки, що сягають сивої давнини, непересічні історичні події, самобутні культурні та народні традиції і звичаї, ціла плеяда видатних особистостей створили чудові умови для розвитку в краї досить популярної й прибуткової нині в світі галузі — туризму.

Мета пропонованого видання — представити гостям, мешканцям області, дослідникам краю, туристам та всім любителям подорожей найцінніші перлини і найцікавіші визначні місця сіл, селищ, міст і містечок, на які так багата і щедра Вінницька земля.

Матеріали в довіднику подані двома мовами українською та англійською.

У довіднику ви знайдете інформацію про розвиток у краї активного туризму, водні, пішохідні та маршрути вихідного дня. Дізнаєтеся про місцеві рекреаційні ресурси, санаторії, пансіонати, заклади відпочинку та дозвілля, де можна оздоровитися і цікаво відпочити.

Відвідавши заповідні місця краю, спілкуючись з природою, п 'ючи цілющу джерель- \ ну воду, вдихаючи свіже, насичене лікарськими травами повітря, ви відчуєте прилив \ бадьорості, гарного настрою та наповнитеся незабутніми враженнями від побачених палаців, замків, веж та стародавніх культових споруд. Познайомитеся з непе-ревершеними витворами народних майстрів писанкарства, вишивання, гончарства, живопису. Спробуєте смачні страви самобутньої і різноманітної подільської кухні.

При підготовці довідника був використаний багатий краєзнавчий фонд Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім.К.А. Тімірязєва, що включає фундаментальні дослідження з історії окремих населених пунктів краю, написаних відомими краєзнавцями Вінниччини.

Чимало цікавої інформації з історії окремих пам'яток, видатних особистостей та народних умільців знайдено і в публікаціях, вміщених у обласних та районних газетах, а також у мережі Інтернет.

При підготовці довідника були використані матеріали, надані працівниками органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій, відділів культури райдержадміністрацій, міських рад, міст обласного значення, центральних районних (міських) бібліотек.

Особливу подяку за підтримку і розуміння висловлюємо М. В. Потупчику, завідуючому сектором охорони культурної спадщини управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, В. С. Мазурику, представнику Національної ради з питань телебачення та радіомовлення у Вінницькій області, С. С. Гаренику, головному спеціалісту з питань туризму управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації. Значну цінність представляла і фактографічна інформація, крупинками зібрана дослідниками краю, завдяки їх самовідданій, натхненній і такій необхідній праці.

Тож: запрошуємо всіх бажаючих у подорож: славетною Вінниччиною, яка відома своїми талановитими земляками, багатим історичним минулим, самобутньою культурною спадщиною, непересічними святинями та мальовничою природою.

Сподіваємося, що дане видання з часом буде доповнене новими цікавими краєзнавчими розвідками і перевидане шанувальниками і дослідниками краю.


Tourist Vinnychyna: ethnography guide

Tourist Vinnychyna: ethnography guide / comp. of ukr. text O. Kizian; the book was translated into english by S. Savira; make-up: O. Stoyal'nikova, D. Bushuliak; design N. Spytsia; resp. for the edition N.Morozova; Department off Culture and Tourism of Vinnytsia Reg. State Adm.; Vinnytsia RURL named after I K. A. Timiriazev. — Vinnytsia: SE "State Cartographical Factory", 2009. — 432 p.

Information about the most attractive tourism places of Vinnychyna, archaeological, architectural and historical monuments, everlasting folk traditions, ceremonies and customs, and given data about  outstanding figures make gold reserves of our land and are presented in this tourism guide.

A lot of attention is paid to the description of unique Vinnychyna natural pearls and unforgettable monuments of horticultural art. A curious tourist can take a perfect rest and find fresh power and health here. Information on health resorts, holiday hotels and recreation houses is held in the guide.

This edition is addressed to guests and residents of the region, researchers of the land, tourism agents, and travelling lovers, those who like new striking impressions and are interested in our land.


FROM COMPILERS

Picturesque nature, favourable climatic conditions and geographical disposition of Vinnychyna, its unique archaeological and architectural monuments of old times, glorious historical events, original cultural and folk traditions and customs, a brilliant group of outstanding figures were perfect conditions in our land for development of a rather popular and profitable sphere in the modern world as tourism.

The aim of this edition is to present valuable pearls and the most interesting sights of villages, settlements, cities and towns, in which Vinnychyna is so bountiful and abundant, to guests, residents of the region, land researchers, tourists and all travelling lovers.

Data in the guide is presented in two languages Ukrainian and English.

Here you will find information about development of active tourism, water, hiking and day off routes in the land. You have opportunity to learn about local recreation resources, health resorts, holiday hotels, rest and leisure homes where you can improve your health and take an interesting rest.

You will feel burst of cheerfulness and high spirit, inspire yourselves with striking impressions from palaces, castles, towers and ancient cultic buildings when you visit protected places of the land speaking with nature, drinking sanative spring water, and breathing in fresh air saturated with herbs. You have a chance to see consummate works of folk workmen of art in painting Easter eggs, embroidery, fictile art and painting. You will taste delicious dishes of the original and various Podilian cuisine.

Diverse assets on regional ethnography of Vinnytsia Region Universal Research Library named after K.A. Timiriazev were used in the guide. It includes basic researches on history of separate populated areas written by prominent Vinnychyna regional ethnographers.

Interesting information on history of some monuments, outstanding people and folk craftsmen is found in publications, set in region and district newspapers and Internet.

Data given by representatives of authorities of local self-government, region state administrations, departments of culture of region state administrations, city radas, towns of a region meaning, and central region (city) libraries is used in the guide.

We express special gratitude for support to M. V. Potupchak, a head of the section of cultural heritage protection of the Department of Culture and Tourism of Vinnytsia Region State Administration, VS. Mazuryk, a representative of National Rada on television and broadcasting in Vinnytsia region, S. S. Harenyk, a chief specialist in tourism of the Department of Culture and Tourism of Vinnytsia Region State Administration. Factographical information collected by land researchers scrupulously and thanks to their self-sacrificing, enthusiastic and such a necessary work is of a great worth.

We invite all comers to take a travelling through glorious Vinnychyna that is famous for gifted fellow countrymen, its expressive historical past, original cultural heritage, outstanding holy places and picturesque nature.

We expect that in the course of time this edition will be supplemented with new absorbing surveys on regional ethnography and reprinted by admirers and researchers of the land.