ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКнижкова виставка «Закони екології – закони людства»

 1.   Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища 

Люди мають право

на здорове і плідне життя

в гармонії з природою

Всесвітня програма дій на ХХІ століття

 

Конституція України: [ ст. 50 ].– Х.: ІГВІНІ, 2005.- 56 с. 

Екологічне законодавство України. В 4 кн. Кн. 4 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, НДІ приватного права та підприємництва АПНУ, Євразійська асоціація правничих шкіл та правників ; за заг. ред. та вступ. ст. : В. І. Андрейцева. - К. : Слово, 2007. - 956 с.  

Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища (за станом на 1 квіт. 2000 р.): закони і законодавчі акти. - К. : Парламентське вид-во, 2000. - 143 с.  

Законодавство України про екологію / упоряд. : О. М. Роїна. - 3-є вид., переробл. і доп. - К. : КНТ, 2007. - 472 с.  

Законодавство України про довкілля: Збірник: В 2 т. Т. 2 / Уклад. А.П. Гетьман. - Х. : Одіссей, 2006. - 680 с.  

Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Водний кодекс України. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»: закони і законодавчі акти / Ред. В.Г. Гончаренко. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 272 с.  

Правове регулювання заповідної справи в Україні: [спец. зібр. законодав. док.] / упоряд. : Ю. Г. Масікевич. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. - 816 с.  

Про природні ресурси й екологію: Зб. законів України за стан. на 1 квіт. 2005 р. - Х. : ІГВІНІ, 2005. - 496 с.  

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 08.02.2006 р.  № 70-р // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=70-2006-%F0 

Про Червону книгу України: Закон  України вiд 07.02.2002  р. № 3055-III // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3055-14

Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів: Закон України вiд 22.03.2001 р. № 2333-III // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2333-14

Про рослинний світ: Закон України вiд 09.04.1999 р.  № 591-XIV // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=591-14 

Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України  вiд 05.03.1998 р. № 188/98-ВР // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=188%2F98-%E2%F0

Про природно-заповідний фонд України Закон України вiд 16.06.1992 р.  № 2456-XII // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-12

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України  вiд 25.06.1991 р.  № 1264-XII // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1264-12

Про охорону атмосферного повітря Закон України вiд 16.10.1992 р. № 2707-XII // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2707-12

Про рослинний світ: Закон України вiд 09.04.1999 р.  № 591-XIV // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=591-14 

Про тваринний світ: Закон України  вiд 13.12.2001 р.  № 2894-III // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2894-14 

Про ратифікацію Протоколу про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення: Закон України  вiд 22.02.2007 р.  № 685-V // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=685-16 

Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів: Закон України  вiд 22.03.2001 р. № 2333-III // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2333-14 

Про ратифікацію Конвенції про захист Чорного моря від забруднення Постанова Верховної Ради України  вiд 04.02.1994 р.  № 3939-XII
// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3939-12

 *** 

Балюк, Г. І. Екологічне право України: конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частина): навч. посіб. / Г.І. Балюк. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 192 с.  

Бондар, Л. О. Екологічне право України : навч. посіб. / Л. О. Бондар, В. В. Курзова. - вид. 2-е, доп. і перероб. - Х. : Бурун Книга, 2008. - 368 с. - Бібліогр.: с. 267-367.  

Гаврильців, М. Т. Основоположні принципи адміністративної діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення природоохоронної функції держави  / М.Т. Гаврильців // Митна справа. - 2008. - № 2. -  С. 91-95. - Библиогр.: с. 95 (9 назв.). 

Гаврильців, М. Т. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища / М. Т. Гаврильців // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 8. -  С. 28-32. - Бібліогр. с. 32. 

Екологічне право України: академічний курс: підруч. для вузів / Ред. Ю.С. Шемшученко. - К. : Юридична думка, 2005. - 848 с.  

Екологічне право України в запитаннях та відповідях: навч. посіб. / А. П. Гетьман [та ін.]. - Х. : Одіссей, 2008. - 480 с. - Бібліогр.: с. 355-423.  

Землекористування: еколого-економічні проблеми, конфлікти, планування: навч. посіб. / І.П. Соловій, О.Т. Іванишин, В.В. Лавний. - Л. : Афіша, 2005. - 400 с.  

Кілічава, Т. М. Екологічне право: навч. посіб. для дистанц. навчання / Т.М. Кілічава. - К. : Університет «Україна», 2006. - 303 с.  

Кобецька, Н. Р. Взаємодія та відображення інтересів в екологічному праві України: громадсько-політична література / Н.Р. Кобецька // Держава і право. - 2007. - Вип. 36. -  С. 403-408. - Бібліогр.: 18 назв. 

Комарницький, В. М. Екологічне право: навч. посіб. / В.М. Комарницький , В.І. Шевченко, С.В. Єлькін. - 3-є вид. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с.  

Малишко, М. Основи правового екологознавства України: курс лекцій / М.І. Малишко. - К. : [б.в.], 1997. - 24 с.  

Орлов, М.  Проблеми визначення і реалізації правових форм у сфері охорони навколишнього природного середовища / М.Орлов // Право України. - 2002. - № 6. - С.74-77. 

Орлов, М.  Стан правового і наукового забезпечення стійкого розвитку України у сфері охорони навколишнього середовища / М. Орлов // Право України. - 2005. - № 12. - С.105-108. - Бібліогр.: 12 назв. 

Орлов, Н.  Устойчивое развитие и правовая охрана окружающей среды / Н.Орлов // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 6. - С.42-46. 

Орлов, Н. Предпосылки правовой охраны окружающей среды / Н.Орлов // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 7. - С.49-52. 

Полешко, А.  Дослідження соціально-економічних та правових проблем у сфері екології / А. Полешко // Право України. - 2003. - № 11. - С.67-71. 

Попов, В.  Правові проблеми використання і охорони рослинного світу / В.Попов // Право України. - 2000. - № 1. -  С. 51-53. 

Тагієв, С. Р. Фізичні особи як суб’єкти екологічних обов’язків за законодавством України / С. Р. Тагієв // Держава і право. - 2008. - Вип. 41. -  С. 490-496. - Бібліогр. в кінці ст. 

Шевчук, Ю. В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні: наукове видання / Ю.В. Шевчук. - К.: Геопринт, 2006. - 132 с. - Бібліогр.: с. 119-131.         

Шмандій, В. М. Управління природоохоронною діяльністю: навч. посіб. для студ. вузов / В.М. Шмандій, І.О. Солошич. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 296 с.  

Экологическое право Украины : учеб. пособие / Ред. А.П. Гетьман,  М.В. Шульга. - Х. : Одиссей, 2007. - 464 с.  

Екологічне законодавство України // http://masters.donntu.edu.ua/2004/feht/chulanova/library/stati4.htm 

Законодавство про охорону навколишнього природного середовища  // http://ebk.net.ua/Book/Admpravo/015-017.htm

Правове регулювання природокористування та охорони довкілля //http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,127/id,3609/ 

Природоохоронне законодавство України // http://www.birdlife.org.ua/con-dov.htm

 

2.   Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль 

Екологічні проблеми вирішуються

найбільш ефективно за участі

всіх зацікавлених громадян

Порядок денний на ХХІ століття

 

Андрейцев, В. І. Право екологічної безпеки: навч. та наук.-практ. посіб. / В.І.Андрейцев. - К.: Знання-Прес, 2002. - 332 с.  

Антонюк, А. Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері залізничного транспорту // Юридична Україна.- 2006.- № 8.- С.58-62. 

Біляк, Т. О. Сутність та особливості екологічної безпеки як соціально-економічної категорії / Т. О. Біляк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 1. -  С. 113-116. 

Богачев, В.  Необходимость повышения экологической безопасности в Украине  / В. Богачев // Економіст. - 2008. - № 9. -  С. 12-13. 

Бохан, А. В. Соціологізація та екологізація підприємства - запорука екологічної безпеки суспільства / А. В. Бохан // Економіка та держава. - 2008. - № 4. -  С. 30-33. - Бібліогр. с. 33 (5 назв.). 

Бринчук, М. М. Обеспечение экологической безопасности как правовая категория / М. М. Бринчук // Государство и право. - 2008. - № 9. -  С. 30-42. 

Євстігнєєв, А.  Форма закріплення в праві вимог екологічної бепеки, що повинні бути забепечені в процесі приватизації земель в Україні / А. Євстігнєєв // Юридична Україна. - 2008. - № 9 . -  С. 68-72. 

Євстігнєєв, А.  Функції вимог екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі приватизації земель в Україні / А. Євстігнєєв // Юридична Україна. - 2008. - № 1. -  С. 39-45. - Бібліогр.: 20 назв. 

Євстігнєєв, А.  Юридичні критерії класифікації вимог щодо забезпечення екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні / А. Євстігнєєв // Юридична Україна. - 2008. - № 11. -  С. 78-83. - Бібліогр. в кінці ст.

Живко, Л. М. Правовідносини людського чинника та інформаційних технологій у процесі забезпечення екологічної безпеки держави / Л. М. Живко, Р. З. Берлінг, В. М. Живко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 10. -  С. 81- 89 : рис. - Бібліогр.: 17 назв. 

Завгородня, В. Проблеми формування юридичної термінології у сфері правового забезпечення біологічної безпеки / В. Завгородня // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 9. -  С. 117-120. - Бібліогр.: 12 назв.

Зеркалов, Д. В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль: посібник / Д. В. Зеркалов. - К. : КНТ: Дакор: Основа, 2007. - 412 с. 

Ільїна, Н.  Правові засади участі громадськості у прийнятті рішень щодо забезпечення екологічної безпеки при плануванні та забудові міст України / Н. Ільїна // Юридична Україна. - 2007. - № 12. -  С. 49-55. 

Клюй, О. В. Розробка моделі формування політики водоефективної економіки мегаполісу з врахуванням екологічної безпеки / О. В. Клюй // Економіка та держава. - 2008. - № 11. -  С. 102-103. - Бібліогр. с. 103 (10 назв.). 

Константинов, В. А. Использование экономических факторов для создания системы экологической безопасности при обращении с нефтепродуктами  / В.А. Константинов // Международная экономика. - 2006. - № 8. -  С. 70-78.

Куцевич, М. Розмежування екоциду із злочинами проти екологічної безпеки, передбаченими розділом VIII Особливої частини Кримінального Кодексу України // Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 9.- С. 124-127. 

Лазаренко, Я.  Співвідношення стану довкілля, здоров'я населення та природоохоронного законодавства як показник якісного забезпечення екологічної безпеки в Україні / Я. Лазаренко // Право України. - 2008. - № 7. - С.61-66. - Библиогр.: с. 66 ( 7 назв ). 

Левицька, Т. В. Впровадження інформаційних технологій у процес забезпечення екологічної безпеки держави / Т. В. Левицька, В. М. Мельникович, Ю. В. Войтович // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 10. -  С. 117- 124. - Бібліогр.: 23 назви. 

Ліпкан, В. А. Екологічна безпека: стан та перспективи її забезпечення // Ліпкан, В. А. Національна безпека України: навч. посіб. для студ. вузів / В. А. Ліпкан ; Нац. акад. внутрішніх справ України. - К., 2008. – С. 260-298. 

Луцько, В.  Інформаційні технології в організаційно-економічному механізмі забезпечення прийнятого рівня екологічної безпеки / В.Луцько // Економіст. - 2000. - № 1. - С.87-88. 

Мельник, О. В. Забруднення довкілля як загроза екологічній безпеці / О. В. Мельник // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - № 6. -  С. 109-115. - Бібліогр. с. 114-115. 

Муравых, А. И. Управление экологической безопасностью: учеб. пособие / А. И. Муравых. - М. : РАГС, 2006. - 288 с.  

Никитюк, М.В. Правове регулювання екологічної безпеки Чорного моря // Митна справа.- 2007.- № 4.- С. 45-50. 

Проблеми формування системи глобальної екологічної безпеки // Глобалізація і безпека розвитку: монографія / О.Г. Білорус.- К., 2001.- С. 584-608. 

Ревко, Т.В. Ресурсозбереження в забезпеченні екологічної безпеки країни // Актуальні проблеми економіки.- 2007.- № 12.- С.61-66. 

Суярко, М.  Навколишнє природне середовище у правовідносинах забезпечення екологічної безпеки / М. Суярко // Юридична Україна. - 2009. - № 3 . -  С. 73-79. - Бібліогр. в кінці ст. 

Хлобистов, Є. В. Регіональне, галузеве та об'єктивне керування з метою гарантування екологічної безпеки від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру / Є. В. Хлобистов, Т. П. Печерська // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2008. - № 1. -  С. 49-54.

Черняховский, Э. Использование интеллектуального капитала при обеспечении экологической безопасности / Э. Черняховский // Международная экономика. - 2007. - № 8. -  С. 45-52. - Библиогр.: 7 наим. 

Черняховский, Э. Р. Менеджмент при обращении с нефтепродуктами - фактор формирования экологической безопасности / Э.Р. Черняховский // Муждународная экономика. - 2006. - № 8. -  С. 38-48. 

Шомпол, О.  Поняття «вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку» в контексті міжнародно-правових зобов'язань / О. Шомпол // Юридична Україна. - 2009. - № 1. -  С. 82-87. - Бібліогр. в кінці ст. 

2009 рік - рік екологічної безпеки // http://www.greenparty.ua/news/greenparty/green-party_20733.html

Екологічна безпека України //http://narodna.pravda.com.ua/politics/46b8da9f49c53/ 

Екологічна безпека – основа національної безпеки // http://www.greenparty.ua/news/greenparty/green-party_17371.html 

Екологічна безпека в Україні в аспектах перспективного розвитку енергетики: чинники та складові  // http://experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=29046

Вахлаков, В.В., Грузіна, М.В. Екологічна безпека основа національної безпеки України // http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Ecologia/21212.doc.htm 

3. Екологічна економіка та управління природокористуванням 

Одним з основних шляхів

 виживання людства слід

вважати створення механізму

превентивного збереження

природоохоронних ресурсів

і умов на ринковій основі

М.Ф. Реймерс 

Балацкий, О. Ф. Антология экономики чистой среды / О. Ф. Балацкий. - Сумы : Университетская книга, 2007. - 272 с.  

Белов, Г. В. Экологический менеджмент предприятия : учеб. пособие для студ. вузов / Г.В. Белов. - М. : Логос, 2008. - 240 с.  

Борщук, Є. М. Екологічні основи економіки: навч. посіб. для студ. екон. спец. / Є.М. Борщук, В.С. Загорський. - Л.: Інтелект-Захід, 2005. - 312 с.  

Вовк, О. Чисті наміри. Екологічний консалтинг привертає увагу успішних компаній // Консалтинг в Україні.- 2008.- № 5/6.- С. 20-23. 

Гетьман, В. Гуманістика науково-пізнавального освоєння рекреаційних ресурсів природно-заповідних територій та об’єктів // Персонал.- 2007.- № 7.- С. 78-83. 

Доманин, А.  Экономика и рациональное природопользование на рубеже веков / А.Доманин // Вестник МГУ: Сер. 6 Экономика. - 2000. - № 3. - С.54-59. 

Екологічне управління: підруч. для студ. вузів / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявській, В.М. Навроцький. - К. : Либідь, 2004. - 432 с.

Екологічний менеджмент: навч. посіб. / Ред. В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 516 с.  

Екологічний менеджмент і аудит: навч. посіб. для студ. вузів / С.М. Літвак, С.С. Рижков, В.А. Скороходов. - 2-е вид., доп. - К. : Професіонал, 2007. - 200 с. - Бібліогр.: с. 144-146.  

Екологія та ринкова економіка: Нім.-пол.-укр. трьохсторонній семінар. Люблін, 4-6 груд. 1994 р. - К. : Інтер-Вокс, 1996. - 111 с.  

Екосередовище і сучасність: в 8 т. Т. 5: Управління екосередовищем в умовах регіоналізації: монографія / С.І. Дорогунцов [та ін.]. - К. : Кондор, 2006 - 446 с. - Бібліогр.: с. 431-443.  

Ілляшенко, С. М. Управління екологічними ризиками інновацій: монографія / С.М. Ілляшенко, В.В. Божкова. - Суми: Університетська книга, 2004. - 214 с.  

Кислый, В. Н. Экологизация управления предприятием: монография / В.Н.Кислый, Е.В.Лапин, Н.А.Трофименко. - Сумы: Универсальная книга, 2002. - 233 с.  

Ковач, О. Ставлення населення регіону до екологічної проблематики // Маркетинг в Україні.- 2008.- № 1.- С.26-32. 

Кожушко, Л. Ф. Екологічний менеджмент: підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. - К. : Академія, 2007. - 430 с. 

Колотило, Д. М.  Екологія і економіка : навч. посіб. / Д.М. Колотило. - 2-е вид., доп. і перероб. - К. : КНЕУ, 2005. - 576 с. : іл. - Бібліогр.: с. 545-555.  

Косолапов, А. Б. Теория и практика экологического туризма: учеб. пособие для студ. вузов / А.Б. Косолапов. - М. : КноРус, 2005. - 240 с.  

Лук'янихин, В. О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком: учбовий посібник / В.О. Лук'янихин. - Суми: Університетська книга, 2002. - 314 с.  

Лукьянихин, В. А. Экологический менеджмент: принципы и методы: монография / В.А. Лукьянихин, Н.Н. Петрушенко. - Сумы: Университетская книга, 2004. - 408 с. - Библиогр.: с. 396-407.  

Макарова, Н. С. Економіка природокористування: навч. посіб. для студ. вузів / Н. С. Макарова, Л. Д. Гармідер, Л. В. Михальчук. - К. : ЦУЛ, 2007. - 322 с. - Бібліогр.: с. 253-261.  

Мельник, Л. Г. Екологічна економіка: підручник / Л.Г. Мельник. - 3-є вид., випр. і доп. - Суми : Університетська книга, 2006. - 367 с. 

Мельник, Л. Г. Эколого-экономические основы ресурсосбережения: монография / Л. Г. Мельник, С. А. Скоков, И. Н. Сотник. - М. : Университетская книга, 2006. - 229 с.  

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підруч. для студ. вузів / за заг. ред. : Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. - Суми : Університетська книга, 2008. - 759 с. 

Повітря, яким ми дихаємо / Влас. інф. // Діловий вісник. - 2008. - № 2. -  С. 18-19. 

Природопользование, охрана окружающей среды и экономика : теория и практикум: учеб. пособие / Ред. А.П. Хаустов. - М. : РУДН, 2006. - 613 с.  

Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: монографія / за заг. ред. : О. В. Прокопенко. - Суми : Університетська книга, 2007. - 512 с.  

Ресурсозбереження та економічний розвиток України. Формування механізмів переходу суб'єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій: монографія / за ред.: І. М. Сотник. - Суми: Університетська книга, 2006. - 551 с.  

Рибачек, В.  Державний, громадський і виробничий контроль за охороною атмосферного повітря / В. Рибачек // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 5 . -  С. 88-90. - Бібліогр.: 5 назв. 

Саксонова, О.  Державне регулювання в сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів / О.Саксонова // Регіональна економіка. - 2002. - № 1. - С.267-271. 

Синякевич, І. Основні постулати екологічної економіки як теоретична основа екологічної політики // Економіка України.- 2006.- № 7.- С. 49-54. 

Системы экологического менеджмента : учеб. пособие для студ. вузов / С. Ю. Дайман [и др.]. - М. : Форум, 2008. - 336 с.  

Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: навч. посіб. для студ. вузів / за заг. ред. : І. В. Недіна. - Суми : Університетська книга, 2008. - 384 с.  

Стадницький, Ю. І. Механізм фінансування боротьби з глобальним потеплінням: українські інтереси / Ю.І.Стадницький // Фінанси України. - 2000. - № 5. - С.24-29. 

Туниця, Ю. Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей / Ю. Ю. Туниця. - К. : Знання, 2006. - 314 с. - Бібліогр. с. 244-252.  

Хвесик, М. А. Економіко-правове регулювання природокористування: монографія / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, Ю.П. Кулаковський. - К. : Кондор, 2004. - 524 с.

Хвесик, М. А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: монографія / М. А. Хвесик, В. А. Голян ; НАН України. - К.: Кондор, 2007. - 480 с. - Бібліогр.: с. 437-479.  

Царенко, О. М. Основи екології та економіка природокористування: навч. посіб. для студ. вузів / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький . - 3-є вид., переробл. і доп. - Суми : Університетська книга, 2007. - 592 с.  

Юрченко, Л. І. Технології в системі економічних і соціально-екологічних змін: навч. посіб. для студ. вузів / Л.І. Юрченко . - К. : Професіонал, 2004. - 176 с. 

Яремчук, І. Г. Економіка природокористування: навч. посіб. / І.Г. Яремчук. - К. : Просвіта, 2000. - 431 с.  

Дергачова, О. Охорона природи, як засіб збагачення // http://www.dt.ua/3000/3320/49257/

Всеукраїнський екологічний портал // http://ecodem.com.ua/index.php 

Всеукраїнська екологічна ліга // http://www.ecoleague.net 

Збереження біорізноманіття в Україні // http://biodiv-ukr.iatp.org.ua/cooperation8/resurses.html 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України  // http://menr.gov.ua/ 

4. Відповідальність за порушення екологічного законодавства 

Кодекс України про адміністративні правопорушення: [ст. 52-92]: наук.-практич. комент. / Р.А. Калюжний та ін.; К.: Всеукр. асоц. вид. «Правова єдність», 2008. – 781 с. 

Кримінальний Кодекс України: [ст. 236-254] : наук.-практ. комент. / відп. ред.: Є.Л. Стрельцов. – Х..: Одіссей, 2008. – 800 с. 

Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища // Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: У 2 т. Т.2. Особлива частина / Ред. колегія: В.Б. Авер’янов та ін.– К., 2005.– С. 196-212. 

Балюк, Ю.  Юридична природа цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу / Ю. Балюк // Юридична Україна. - 2007. - № 2. - С.26-31. - бібліогр.: 18 назв. 

Відповідальність за порушення екологічного законодавства (загальні положення) // Екологічне право України: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закладів / За ред.  А.П. Гетьмана та М.В. Шульги.- Х., 2005.- С. 171-182. 

Гавриш, С. Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні: проблеми теорії застосування і розвитку кримін. законодавства / С.Б. Гавриш ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К. : [б.в.], 2002. - 633 с.  

Злочини проти довкілля // Кримінальне право України. Особлива частина: підруч. / за ред. М.І. Бажанова та ін.- К., 2005.- С. 242-260. 

Іньків, Н.В. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства // Іньків Н.В., Гаєцька-Колотило Я.З. Екологічне право України: навч. посіб.- К., 2008.- С. 87-110. 

Краснова, М. Екологічна відповідальність за шкоду, заподіяному навколишньому природному середовищу, у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС / М. Краснова // Право України. - 2007. - № 3 . - С. 146 -151.  

Матвійчук, В. Деякі дискусійні питання визначення суб’єктів відносин із кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища // Юридична Україна.- 2007.- № 6.- С. 103-105. 

Матвійчук, В. К. Забруднення, засмічення та виснаження водних об'єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання / В. К. Матвійчук, В. М. Присяжний. - К. : КНТ, 2007. - 272 с. - Бібліогр.: с. 246-268.         

Матвійчук, В.  Поняття кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища / В. Матвійчук // Юридична Україна. - 2006. - № 3. -  С. 79-84. - Бібліогр.: 17 назв. 

Матвійчук, В. К. Національне кримінальне законодавство і міжнародно -правові акти з подолання злочинів у сфері навколишнього природнього середовища / Матвійчук В. К. // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 3. -  С. 110-117. - Бібліогр.: с. 117 ( 23 назви ). 

Матвійчук, В.  Новітній підхід до визначення родового об'єкта й системи злочинів, що стосуються навколишнього природного середовища / В. Матвійчук // Юридична Україна. - 2006. - № 7. -  С. 87-89. - Бібліогр.: 10 назв.

Матвійчук, В.  Критерії відмежування кримінально-правових діянь від інших правопорушень у сфері навколишнього природного середовища / В. Матвійчук // Юридична Україна. - 2006. - № 8. -  С. 69-73. 

Мних, М. В. Страхування відповідальності підприємств за забруднення навколишнього середовища / М. В. Мних // Економіка та держава. - 2007. - № 6. -  С. 23-25. - Бібліогр.: 4 назв. 

Оверковська, Т. Юридична відповідальність у сфері охорони земель України від забруднення та псування: поняття та особливості // Юридична Україна.- 2008.- № 2.- С.66-70. 

Рябець, К. Питання розвитку законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення в галузі раціонального природокористування і охорони навколишнього природного середовища / К. Рябець // Юридична Україна. - 2006. - № 1. -  С. 29-32. 

Рябець, К.  Адміністративно-правове регулювання охорони навколишньоого  природного середовища і раціональне використання природних ресурсів: актуальні проблеми / К. Рябець // Право України. - 2006. - № 3. - С.27-100. - Бібліогр.: 9 назв. 

Чернявський, А. Форми матеріальної міжнародно-правової відповідальності за забруднення поверхневих вод // Підприємництво, господарство і право.- 2007.- № 9.- С.29-32.

Відповідальність за порушення екологічного законодавства // http://apelyacia.org.ua/node/8699 

Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства  //http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,104/id,1937/ 

5. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони довкілля

  Держави повинні співпрацювати

 у дусі глобального партнерства

для збереження, охорони

та відновлення здорового

й цілісного стану екосистеми Землі

Принцип 7 Декларацій

про навколишнє середовище й розвиток,

Ріо-де-Жанейро 

Авраменко, И. М. Международное экологическое право: учеб. пособие / И.М. Авраменко. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 192 с.  

Бєляєва, С.С. Впровадження міжнародних стандартів екологічного спрямування – фактор розвитку індустрії гостинності // Стратегія розвитку України.- 2006.- № 5.- С. 107-111. 

Ботобаева, Г.  Экономические инструменты экологической политики в практике Европейского Союза / Г. Ботобаева // Общество и экономика. - 2004. - № 7-8. - С.339-343 

Винников, А. «Экологическая информация» в европейском правовом пространстве / А.Винников // Персонал. - 2002. - № 2. - С.18-21. 

Вольф, Г.  Основные характеристики права окружающей среды Германии / Пер. с нем. О.Л. Радника; В.Н. Гиряевой / Г.Вольф // Государство и право. - 2000. - № 11. - С.89-94. 

Всесвітня Хартія природи Хартія ООН вiд 01.01.1982 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_453 

Выполнение положений Орхусской конвенции в Украине : пособие для гос. служащих / И. Малахов, Т. Малькова, П. Павличенко, Д. Скрыльников; Ред. Б. Васильковский. - К.:  European Commission, 2004. - 138 с.  

Данилов, А.  Состоялась ли переоценка доктрины развития современной цивилизации?: к итогам десятилетия Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро  / А. Данилов // Проблемы теории и практики управления. - 2002. - № 6. -  С. 29-34. 

Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища: збірка. - Л. : Екоправо-Львів, 2004. - 192 с.  

Звягінцева, Д. С. Деякі питання імплементації міжнародного права у сфері захисту морського середовища від забруднення нафтою в правову систему України  / Д.С. Звягінцева // Митна справа. - 2008. - № 5. -  С. 55-60. - Библиогр.: с. 59-60 (17 назв.). 

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі: Конвенція Ради Європи вiд 19.09.1979 р. // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_032

Лозо, В.  Правове регулювання боротьби із забрудненням навколишнього середовища  в історії екологічного законодавства Європейського Союзу  / В. Лозо // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - № 2. -  С. 65-73. 

Международно-правовая охрана окружающей среды // Действующее международное право. Документы: в 2-х т. Т.2. / сост.О.М. Колосов, Э.С. Кривчикова.- М., 2007.- С.444-452. 

Микієвич, М. М. Європейське право навколишнього середовища: навч. посіб. / М.М. Микієвич, Н.І. Андрусевич, Т.О. Будякова. - Л. : Екоправо-Львів, 2004. - 256 с.  

Міжнародне економічне співробітництво у галузі охорони довкілля // Екосередовище і сучасність. У 8 т. Т.6. Екосередовище та євро інтеграційні процеси: монографія / С.І. Дорогунцов та ін.- К., 2007.- С. 253-438. 

Мусіс, Н. Політика стосовно довкілля // Мусіс Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / пер. з англ.- К., 2005.- С.276-294. 

Нурмухаметова, Э. Ф. Способы воздействия на государства с целью вовлечения их в договоры в области охраны окружающей среды / Э. Ф. Нурмухаметова // Государство и право. - 2005. - № 2. -  С. 50-58.  

Организационно-экономические механизмы реализации Киотского протокола в Украине / Д. В. Волошин [и др.] ; ИПРЭЭИ НАН Украины. - О. : Фенікс, 2006. - 132 с. - Библиогр.: с. 73-78. 

Павличенко, П. Г. Юридичні механізми застосування Орхуської конвенції за національним екологічним законодавством України: закони і законодавчі акти / П.Г. Павличенко, М.О. Фролов, Ю.В. Мягкоход. - К. : Вид-во Раєвського, 2003. - 32 с.  

Пискулова, Н. Экологическая  политика  как  фактор  международной  конкурентноспособности  государств / Пискулова  Н. // Мировая экономика и международные отношения . - 2000. - № 7. - С.48-53. 

Поддубный, И. А. Международная эколого-экономическая деятельность: учеб. пособие для студ. вузов / И.А. Поддубный, В.А. Слюсаренко. - Х. : ИНЖЭК, 2005. - 200 с.  

Право окружающей среды Европейского Союза // Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / ред. Л.М. Энтин.- М., 2005.- 776-805. 

Розвиток екологічних прав людини у міжнародному праві // Право України.- 2001.- № 2.- С. 133-136. 

Синчанский, С.  Регулирование охраны окружающей среды и ВТО [Текст] / С. Синчанский // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 5 . -  С. 25-28. - Бібліогр.: 11 назв.  

Татам, А. Законодавство ЄС щодо захисту довкілля // Татам А. Право Європейського Союзу: підручник.- К.,1998.- С.308-322. 

Тимченко, Л.Д. Международное экологическое право // Тимченко Л.Д. Международное право: учебник.- Х., 1999.- С.387-403. 

Ушаков, И.  Китай: экологический вызов / И.  Ушаков // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. - № 12. -  С. 76-85. 

Харичков, С. К. Экономика и экология: совместимость развития (мировой опыт и украинская перспектива) / С. К. Харичков, Н. М. Андреева, Л. Є. Купинец. - О. : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2007. - 180 с. - Библиогр.: с.172-179.  

Черняховский, Э. Менеджмент окружающей среды в России должен отвечать международным требованиям и сложности динамики экологической жизни. Основы понятия // Международная экономика.- 2008.- № 4.- С.69-76. 

Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері  // http://studentam.net.ua/content/view/5849/129/

Міжнародне співробітництво //  http://www.ekology.lviv.ua/file/eko_lviv_2006/Book/14.html 

Міжнародні конвенції з охорони природи // http://www.tspu.edu.ua/subjects/12/1/Files/dod2.htm  

Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля //http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,127/id,3651/ 

Эксперты ООН представили доклад по экологии // http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2958525,00.html          


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше