ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїУправління персоналом: мистецтво чи наука?

 

Розділ 1 Управління персоналом наука і мистецтво

… управление в высоком

 смысле слова – это все-таки

 гораздо больше искусство, чем наука

Р. Уотермен

 

Алексеева, С. Оценка по ключам // Деньги. ua. – 2008. – № 43. - С. 52-54.

Балабанова, Л.В. Управління персоналом: навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: Професіонал, 2006. – 512 с.

Беляцкий, Н.П. Управление человеческими ресурсами (HRM) : учеб.-метод. пособие / Н.П. Беляцкий. - Мн.: ФУАинформ, 2006. - 320 с.

 Бісвас, П. Ч. Управління персоналом на іноземних підприємствах в Україні // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 3. – С. 36–39.

Виноградський, М.Д. Управління персоналом : навч. посіб. для студ. вузів / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – 2-е вид. – К.: ЦУЛ, 2009. – 502 с.

Гилева, Т. А. Технология разработки программы стратегического развития персонала  // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 5. –  С. 108-116.

Захарчин, Г. Управління персоналом на основі ідеології організаційної культури // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 2. – С. 107-110.

Зіміна, О. Особливості управління персоналом на державній службі / О. Зіміна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. –2008. – № 2. –  С. 117-124.

Князев, С.Н. Управление: искусство, наука, практика: учеб. пособие / С.Н. Князев. – Мн.: Армита-Маркетинг: Менеджмент, 2002. – 512 с.

Кот, О. Персональне питання // Український юрист. – 2009. – № 5. –  С. 12-14.

Криворучко, О. М. Оцінка якості управління персоналом організації / О. М. Криворучко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4. – С. 98-105.

Крушельницька, О.В Управління персоналом: навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П.Мельничук. – 2-е вид., перероб. й доп. – К.: Кондор, 2005. – 308 с.

Крымов, А.А. Вы – управляющий персоналом: наукове видання / А.А. Крымов. – М.; СПб.: Вершина, 2006. – 320 с.

Лагутіна, Т.Корпоративна культура в системі управління персоналом організації // Вісник КНТЕУ. – 2008. – № 2. – С. 32-42.

Лазоренко, Л.   Особливості сучасного управління людськими ресурсами / Л. Лазоренко // Персонал. – 2009. № 1. – С. 53-56.

Лукичева, Л. Выбор оптимальной модели контроля подчиненных // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 3/4. –  С. 60-65.

Лук'янихін, В.О. Менеджмент персоналу: навч. посіб. / В.О. Лук'янихін. – Суми: Університетська книга, 2004. – 592 с.

Михайлова, Л.І. Управління персоналом : навч. посіб. для студ. вузів / Л. І. Михайлова. – К.: ЦУЛ, 2007. – 248 с.

Могилевская, О. Ю. Управение персоналом промышленного предприятия в рыночной экономике // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 16. –  С. 52-55.

Мрищук, В. Інформаційна структура керування персоналом на підприємтві // Вісник наукових досліджень: актуальні регіональні проблеми економіки, права, управління і соціальної сфери. – 2009. – № 10. – С. 58-62.

Одегов, Ю.Г. Организация службы управления персоналом: современный подход : учеб.-практ. пособие / Ю. Г. Одегов, Л. Р. Котова. – М.: Альфа-Пресс, 2009. – 168 с.

Панова, К. Аудит системы управления персоналом: проблемы и перспективы // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 7. – С. 84-88.

Пугачев, В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учеб. для вузов / В.П. Пугачев. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 285 с.

Савельєва, В.С. Управління персоналом: навч. посіб. для студ. вузів / В.С. Савельєва, О.Л. Єськов. – К.: Професіонал, 2005. – 336 с.

Синявец, Т. Роль системы управления персоналом в увеличении рыночной стоимости компании // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 12. – С. 92-101.

Стрельникова, Л.  Работа в команде: распределяем обязанности // Секретарь-референт. – 2009. – № 9. – С. 48-56.

Сустатов, В. Математика управления // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 7/8. – С. 7-14.

Управління персоналом : навч. посіб. / М.Д. Виноградський, С.В. Беляєва, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.

Управління персоналом фірми : навч. посіб. / Ред. В.І. Крамаренко,  Б.І. Холод. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 272 с.

Хміль, Ф.І.  Управління персоналом: підруч. для студ. вузів. / Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

Ядранська, О. В. Оцінка персоналу в системі ефективного управління // Економіка та держава. – 2009. № 1. –  С. 60-63.

Яновский, А. Управление персоналом как технология успешного бизнеса: коротко о главном // Кадровик України. – 2008. – № 5. – С. 122-125.

http://www.vuzlib.net/mzed_k/3.htm

http://www.management.com.ua/hrm/

http://www.referaty.biz/index.php?cid=4

http://revolution.allbest.ru/

 

Розділ 2 Сучасні технології управління персоналом

Управління – це не що інше,

як налаштування людей на працю

Лі Якокка

Брожик Л. Інформаційні технології та ефективність державного управління // Персонал. – 2007. – № 8. – С. 81- 84.

Вовчак, І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті  : навч. посіб. / І.С. Вовчак. – Т.: Карт-бланш, 2001. – 354 с.

Ганущак, Л. М. Інформаційні технології в управлінні інноваційним потенціалом державних підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 10. – С. 18-24.

Гончаров, Ю. В. Проблеми впровадження корпоративної культури з використанням інформаційних технологій // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 6. – С. 162-173.

Гутгарц, Р.Д. Информационные технологии в управлении кадрами: монографія / Р.Д. Гутгарц. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 235 с.

Дзюба, С. А. ERP-системы - мэйстрим или тупик?  / С. А. Дзюба // ЭКО. – 2009. – № 4. – С. 134-146.

Долгова, Ю. Проблемы развития АСУ предприятия // Экономист. – 2008. – № 2. – С. 69-75.

Информационные системы для руководителей / В. П. Перегудов, В. П. Тарасенко, Ю. П. Ехлаков. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 176 с.

Информационные технологии и управление предприятием; В.В. Баронов, Г.Н. Калянов, Ю.И. Попов, И.Н. Титовский. – М.: АйТи: ДМК Пресс, 2006. – 328 с.

Логинов, В.Н.    Информационные технологии управления : учеб. пособие для студ. вузов / В. Н. Логинов. – М.: КноРус, 2008. – 240 с.

Марьянчик, М. IT-консалтинг в Україні та стандарти управління інформаційними технологіями для фінансових установ // Фінансовий ринок України. – 2007. № 7. – С. 19-22.

Меркурьев, А. В. Информационные технологии использования социальных механизмов управления // Право и политика. – 2008. – № 10 .– С. 2438-2443.

Методы и модели информационного менеджмента : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. : А. В. Кострова. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 336 с.

Михайлов, Д.М. Аутсорсинг: Новая система организации бизнеса : учеб. пособие для студ. вузов / Д.М. Михайлов. – М.: КноРус, 2006. – 256 с.

Монастирський, Г. Інформаційні технології в муніципальному менеджменті // Управління сучасним містом. – 2005. – № 3-4/7-12. – С. 179-192.

Никитин, А.В Управление предприятием (фирмой) с использованием информационных систем: учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Никитин, И. А. Рачковская, И. В. Савченко. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 188 с.

Новак, В.О Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. посіб. для студ. вузів / В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький. – К.: Кондор, 2007. – 462 с.

Основи інформаційних систем: навч. посіб. / ред. В.Ф.Ситник. - 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.

Панчук, А. Відкриті інформаційні технології та державне управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. – № 1. – С. 187-194.

Панчук, А. Інфодинаміка управлінських комунікацій // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. – Вип. 2. – С. 337-340.

Риминий, Дэн. Как стать успешным ІТ- консультантом: монографія / Д. Риминий; Пер. с англ. В.И. Король. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. – 192 с.

Саак, А.Э.Информационные технологии управления : учеб. для студ. вузов / А. Э. Саак, Е. В. Пахомов, В. Н. Тюшняков. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 320 с.

Сорокіна, Л. В. Інформаційні технології як інструмент оптимізації управління збалансованим економічним розвитком підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 10. – С. 189-197.

Татарчук, М.І. Корпоративні інформаційні системи: навч. посіб. / М.І. Татарчук. – К.: КНЕУ, 2005. – 291 с.

Твердохліб, М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: навч. посіб. / М.Г. Твердохліб. – К.: КНЕУ, 2000. – 208 с.

Устенко, А.О. Економіко-організаційні проблеми інформатизації управління: монографія / А.О. Устенко. – Т.: Економічна думка, 2002. – 247 с.

Уткин, В.Б. Информационные технологии управления : учеб. для студ. вузов / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – М.: Академия, 2008. – 400 с.

Филлипс, Джозеф. Управление проектами в области информационных технологий / Д. Филлипс ; пер. с англ.: М. Алексашина. – М.: Лори, 2008. – 378 с.

Черников, Б.В. Информационные технологии управления : учеб. для студ. вузов / Б. В. Черников. – М.: Форум: Инфра-М, 2008. – 352 с.

Чесноков, А. Применение информационных технологий в управлении знаниями // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 9. – С. 117-126.

Щербань, І. О. Інформаційні ресурси та інформаційні технології в забезпеченні антикризового управління посередницькими підприємствами // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 10. – С. 228-235.

Яковенко, С. І. Інформаційні технології у системі розвитку корпоративних підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 12. - С. 193-207.

http://www.vuzlib.net

http://ueplac.kiev.ua/

http://revolution.allbest.ru/ 

Розділ 3 Мистецтво управління як вища ступінь майстерності

Не може управляти іншими той,

хто не вміє управляти самим собою

Англійське прислів’я

Анупрієнко, О. Жінка-керівник у державному управлінні: підходи до стилів керівництва // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2008. – № 3. – С. 74-80.

Бобер, О. Ім'я людини – ключ до її душі/ О. Бобер // Довідник секретаря офіс-менеджера. – 2007. – № 8. – С. 76-80.

Борзак, О. Бравісимо!: дещо про ораторські здібності й культуру мовлення керівника // Консалтинг в Україні. – 2008. – № 1/2 . – С. 35-37.

Боровикова, Н. Лояльность - нечто эфемерное или инструмент HR? // Менеджмент и менеджер. – 2009. – № 4. – С. 52-56.

Брінцева, О. Методи оцінки економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 8. – С. 34-38.

Бугай, Н. Етикет ділової взаємодії // Секретарь-референт. – 2008. – № 1. – С. 12-14.

Вербич, С. Публічний виступ: позамовні та мовні складники // Секретарь-референт. – 2009. – № 3. – С. 41-46.

Годлевська, Д. Мистецтво слова, або заговори, щоб я тебе побачив // Секретарь-референт. – 2008. – № 2. – С. 75-79.

Джонс, Пэм. Управляйте людьми эффективно. Как обеспечить высокую продуктивность в работе, опираясь на мотивацию сотрудников : тренинг-курс / Пэм Джонс ; пер. с англ.: В. М. Дудников. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 272 с.    

Зайцев, Л.Г. Организационное поведение: учебник / Л. Г. Зайцев, М. И. Соколова. – М.: Магистр, 2008. – 460 с.

Захаров, Н.Л.Управление настроем персонала в организации : учеб. пособие для студ. вузов / Н. Л. Захаров, Б. Т. Пономаренко, М. Б. Перфильева. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 287 с.

Исаев, А. Методы оценки результатов работы и мотивация персонала / А. Исаев // Менеджмент и менеджер. – 2009. – № 4. – С. 57-62.

Кибанов, Ардальон. Лидерство как власть // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 15-20.

Колот, А.М. Мотивація персоналу: підручник / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2005. – 337 с.

Кондратьев, О.В. Мотивация персонала. Нет мотива - нет работы; О.В. Кондратьев, М.В. Снежинская, Ю.Е. Мелихов. – М.: Альфа-Пресс, 2005. – 216 с.

Ленгтон, Клів. Уроки нового бізнесу від "Madison avenue". Дорожня карта стратегічних підходів і методів здобуття нових видів бізнесу / К. Ленгтон // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 6. – С. 9-10.

Липсиц, И. Жесткий руководитель: методы управления // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 43-47.

Ложкин, Г. Руководитель мужчина, руководитель женщина / Ложкин  Г., Н.Дорошенко // Персонал. – 2002. – № 2. – С.47-52.

Менкес, Джастин. Управленческий интеллект - отличительная особенность успешного руководителя / Джастин Менкес ; пер. с англ.: Е. И. Гончаренко. – М.: Эксмо, 2008. – 352 с.

Нестеренко, Л. Психологічні основи формування лідерських рис керівника – державного службовця // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – 2003. – Вип. 2. – С. 386-392.

Огарков, А. Эффективные заменители лидерства // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 55-58.

Організаційна поведінка : збірка / пер. з англ. І.Тарасюк. – К.: Основи, 2001. – 726 с.

Оуэн, Джо. Как лидировать: от теории и практики - к мастерству: пер. с англ. / Джо Оуэн. – М.: Дело и Сервис, 2008. – 240 с.

Птуха, Н. Стиль руководителя и управление коллективом / Н. Птуха, И. Краснобаева, В. Кушнирык // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 12. – С. 85-9.

Реутов, В. Є. Організаційна культура як важіль інноваційної мотивації на підприємствах // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. – № 23. – С. 13-15.

Ричи, Шейла. Управление мотивацией : учеб. пособие для студ. вузов / Ш. Ричи, П. Мартин ; пер. с англ. : Е. Э. Лалаян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 399 с.

Розвиток мотивуючих лідерських навичок: тренініг // Персонал. – 2009. – № 1.– С. 132-136.

Рыбаков, М. Профессия - хозяин // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 59-67.

Рыженкова, И.К. Профессиональные навыки менеджера. Повышение личной и командной эффективности. – М.: Эксмо, 2008. – 272 с.

Сбитнев, А Клиника компаний // Менеджмент и менеджер. – 2006. – № 2. – С. 19-23.

Стрельникова, Л. "Полоса препятствий" в эффективном взаимодействии // Секретарь-референт. – 2008. – № 9. – С. 66-69.

Чесноков, В. Ролевая модель управления - основа для системного развития менеджерских компетенций // Менеджмент и менеджер. – 2006. – № 6. – С. 41-46.

Шекшня, С. Лидер без власти: стратегии повышения эффективности работы председателя совета директоров // Менеджмент и менеджер. – 2008. – № 5/6. – С. 21-26.

Эффективное деловое общение / ред.: С. Анисимов; пер.: И. Ларионовой. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 192 с.

Якушев, І. Правовий аспект науки красномовства / І. Якушев // Юридична Україна. – 2006. – № 8. – С. 102-103

http://www.osvita.org.ua/

http://www.parta.com.ua

http://referat.repetitor.ua

http://www.referaty.com.ua

 Розділ 4 Світова управлінська думка

Все управління в кінцевому результаті

 зводиться до стимулювання

активності інших людей

Лі Якокка

 

Акофф, Рассел Л. Акофф о менеджменте: енциклопедія / Р. Л. Акофф. – СПб.: Питер, 2002. – 448 с.

Егоршин, А.П. Карьера одаренного менеджера; А.П. Егоршин, С.Г. Филимонова. – М.: Университетская книга: Логос, 2007. – 408 с.

Ингиу, Оу. Японский менеджмент: прошлое, настоящее и будущее; О. Ингиу; ред. и предисл.: В. А. Спивак. – М.: Эксмо, 2007. – 160 с.

Катасонова, Е.Л. Японские корпорации: культура, благотворительность, бизнес: наукове видання / Е.Л. Катасонова. – М.: Наука, 1992. – 188 с.

Корень, Л. Скандал в "благородном семействе" // Персонал. – 2001. – № 3. – С. 84-87.

Кочетков, Г.Б. Корпорация: американская модель: науково-популярна література / Г.Б. Кочетков, В.Б. Супян. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.

Красностанова, М.В. Assessment Center для руководителей: опыт реализации в российской компании, упражнения, кейсы / М. В. Красностанова, Н. В. Осетрова, Н. В. Самара. – М.; СПб.: Вершина, 2007. – 208 с.

Краян, В.  Dreamteam // Менеджмент і менеджер. – 2002. – № 2. - С. 24-28.

Ли, Хён-Дже.  Все о бизнесе в Республике Корея. Инновационная политика малого и среднего бизнеса / Хён-Дже Ли. – СПб.: Питер, 2008. – 206 с.

Малик, Фредмунд. Управлять. Работать. Жить. Эффективный менеджмент для новой эры / Фредмунд Малик; пер. с нем.: И. Сулейманова. – М.: Добрая книга, 2008. – 472 с.

Маслоу, Абрахам  Маслоу о менеджменте: пер. с англ / А. Маслоу. – СПб.: Питер, 2003. – 416 с.

Мастера успеха: науково-популярна література. / ред. А.Р. Миснер, Пер. с англ. Е.Г. Гендель. – Мн.: Попурри, 2005. – 464 с.

Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління: Зб. кодексів та принципів. – К. : Міжнар. фін. корпорація, 2002. – 247 с.

Паккард, Дэвид. Завоевание пространства: как это делается у нас в "Хьюлетт-Паккард"  / Дэвид Паккард. - СПб.: Азбука: Терра, 1997. – 208 с.

Парфенова, Т. В.  Японская модель управления человеческими ресурсами: опыт адаптации в других странах (на примере Великобритании) // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. № 2. – С. 95-102.

Портер, Майкл. Японская экономическая модель: Может ли Япония конкурировать?: монографія / М. Портер, Х. Тадеуки, М. Сакакибара; Пер. А. Лисовский. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 262 с.

Прохоров, А.П. Русская модель управления  / А. П. Прохоров. – М.: Эксмо, 2007. – 384 с.

Радыгин, А. Нормы корпоративного управления в России и ЕС: перспективы унификации / А. Радыгин // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 4. – С.14-26.

Финкильштейн, С. Семь вредных привычек горе-руководителей / С. Финкильштейн // Искусство управления. – 2003. – № 6. – С. 77-87.

Шинкаренко, О.Н. Управление персоналом организации при внедрении стандартов серии ISO 9000:2000 / О. Н. Шинкаренко. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 368 с.

Якокка, Ли.  Карьера менеджера: біографія окремої особи / Л. Якокка, У. Новак; Пер. с англ. С.Э. Борич. – 2-е изд. – Мн.: Попурри, 2006. – 544 с. 

http://www.pravo.vuzlib.net

http://referat.repetitor.ua

http://diplomz.co.ua

http://www.ukrreferat.com

http://www.ukrreferat.com


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше