ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

Розділ 1. Економічна думка докласичного періоду

Джерела економічної науки слід шукати в учених мислителів Стародавнього Світу, передусім Стародавнього Сходу – колисці світової цивілізації

Кен  Ховард

 Агапова, И. И. У истоков экономической мысли // История экономических учений : Курс лекций / И.И. Агапова. – М., 2001. – С. 9–30.

Анахарсій // Українська економічна думка: хрестоматія / наук. ред. : С. М. Злупко. – К., 1998. – С. 10–18.

Андрианов, В. Д. Основные концепции регулирования экономики // Эволюция основных концепций регулирования экономики от теории меркантилизма до теории саморегуляции / В. Д. Андрианов. – М., 2008. – С. 10–88.

Аникин, А. В. Юность науки: жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – М., 1985. – 367 с.

Бартенев, С. А. Фома Аквинский о «справедливой» цене и богатстве. // История экономических учений в вопросах и ответах : учеб.-метод. пособие / С.А.Бартенев. – М., 1998. – С.25–26.

Білоконенко, О. В. Економічні вчення Стародавнього Сходу та античного світу // Історія економічних вчень : конспект лекцій / О.В. Білоконенко. – К., 1998. –С. 6–7.

Васильева, Е. К. Аристотель: (384 - 322 гг. до н. е.) // 100 знаменитых мудрецов / Е.К.Васильева, Ю.С. Пернатьев. – Х., 2002. С. 57–63.

Васильева, Е. К. Фома Аквинский (Аквинат) : (1225 г. - 1274 г.) // 100 знаменитых мудрецов / Е.К. Васильева, Ю.С Пернатьев. – Х., 2002. – С. 124–128.

Епоха раннього середньовіччя // Історія економічної думки України : навч. посіб. / уклад. Р.Х. Васильєва, Л.П. Горкіна, Н.А. Петровська. – К., 1993. – С. 6–20.

Зимин, А. А. Правда Русская: монографія / А.А.Зимин. – М., 1999. – 421 с.

Мазурок, П. П. Економічна думка Стародавнього Світу та середньовіччя. Меркантилізм // Історія економічних учень у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / П.П. Мазурок. – К., 2004. – С. 22–49.

Мартыновский, С. В. Экономическая наука от Аристотеля до наших дней : основные направления анализа / С. В. Мартыновский. – О., 2001. – 192 с.

Покидченко, М. Г. Экономическая мысль до появления экономической теории // История экономических учений : учеб. пособие для студ. вузов / М. Г. Покидченко, И. Г. Чаплыгина. – М., 2007. – С. 11–115.

Юхименко, П. І. Економічна ідея та політика меркантилізму // Історія економічних учень : підручник / П. І Юхименко, П. М. Леоненко. – К., 2005. – С. 40–55.

Юхименко, П. І. Економічні вчення Стародавньої Греції // Історія економічних учень : навч. посіб. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К., 2002. – С. 20–25. 

Розділ 2. Класичний напрям політичної економії 

Цей процес слід обговорювати у психологічних, а не логічних категоріях; вивчати за автобіографіями і біографіями, а не за трактатами про науковий метод, і стимулювати його за допомогою афоризмів і прикладів, а не силогізмів чи теорій.

Мільтон Фрідмен

Адам Смит. Беккария и Бентам. Джон Миль. Прудон. Ротшильды : биограф. повествования / ред. Н. Ф. Болдырев. – Челябинск., 1998. – 509 с.

Аникин, А. В. Уильям Петти / А. В Аникин, В, А Аникин. – М.: Экономика, 1986. – 92 с.

Афанасьев, В. С. Давид Риккардо. – М., 1988. – 128 с.

Блауг, М. Економічна теорія в ретроспективі : науково-популярна література / Марк Блауг; пер. Іван Дзюб. – К., 2001. – 670 с.

Бродель, Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХV – ХVІІІ ст. / Ф. Бродель. – К., 1995., Т. І : Структури повсякденності: неможливе і можливе / пер. з фр. – 543 с.

Дроздов, В. В. Франсуа Кенэ. – М.: Экономика, 1988. – 126 с.

Економічне вчення Д. Рікардо // Історія економічних учень : підручник / ред. Л. Я.Корнійчук. – К., 2001. – С. 81–88.

Злупко, С. Проблеми формування і розвитку національної економіки в науковій творчості Франка // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 55–62.

Інноваційно-концептуальні засади економічної франкіани / І. Бочан, С. Голубка // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 92–93.

Клюкин, П. Творческая мысль Ф. Кенэ в 1736-1756 годах в связи с метафизикой "очевидности" и политико-экономической традиций / П. Клюкин // Вопросы экономики. – 2008. – № 12. – С. 84–98.

Костюк, Н.В. Адам Смит и Жан Батист Сэй // История экономических учений / Н. В. Костюк. – М., 1998. – С. 27–54.

Лісовицький, В. М. Критика класичної школи // Історія економічних вчень : навч. посіб. для студ. вузів / В. М. Лісовицький. – К., 2009. – С. 44–57.

Майбурд, Е. М. Кто был первым экономистом? // Введение в историю экономической мысли : от пророков до профессоров / Е.М. Майбурд. – М., 1996. – С. 93–100.

Мальтус, Т. Опыт о законе народонаселения / Т. Мальтус. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс. Частный капитал в СССР / Ю. Ларин ; сост. : И. А. Столяров. – М., 1993. – 486 с.

Маркс, К. Капитал. – М. : Изд-во полит. лит., 1978. – 907 с.

Платонов, Д. Н. Иван Посошков. –М. : Экономика, 1989. – 143 с.

Реуэль, А. Л. История экономических учений. – М.: Высшая школа, 1972. – 395 с.

Смит, А. Добробут націй : Дослідження про природу та причини добробуту націй / Адам Смит. – К. : Port-Royal. – 2001. – 593 с.

Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн. І-ІІІ : учбовий посібник / А. Смит; Ред. Л.И. Абалкин. – М. : Наука, 1993. – 572 с.

Юхименко, П. І. У. Петті про багатство і шляхи його примноження // Історія економічних учень : підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – К. : Знання, 2005. – С. 49–52.

Холопов, А. В. Экономические взгляды П. Буагильбера // История экономических учений : учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Холопов. – М., 2008. – С. 82–88.

Ядгаров, Я. С. Меркантилизм – первая теоретическая школа периода зарождения рынковых экономических отношений // История экономических учений : учебник / Я.С. Ядгаров. – М., 2006. – С. 62–70. 

Розділ 3. Неокласичний період економічної думки 

Валлич, Э. И. Законы о бедных в английской публицистике конца XVIII века и теория нищеты Чарлза Холла. – М. : Наука, 1990. – 156 с.

Вернигора, Л. Науковий доробок М. І. Туган-Барановського в контексті розвитку вітчизняної економічної думки // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Економіка. – 2006. – № 86/87. – С. 67–69.

Гогохия, Д. Деньги, закон спроса и закон Вальраса / Д. Гогохия // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 1. – С. 68–75.

Горкіна, Л. П. Нариси з історії політичної економії в Україні (Остання третина XIX – перша третина XX ст.) : історична література / Л. П. Горкіна. – К. Наукова думка, 1994. – 243 с.

Гукасьян, Г. М. А. Маршалл как основоположник неоклассической экономической теории // История экономической мысли / Г. М. Гукасьян, Г. В. Нинциева. – СПб., 2008. – С. 103–105.

Дюмон, Л. Homo aequalis. Генезис и расцвет экономической идеологии / Л. Дюмон; Ред. В. И. Даниленко, Пер. с фр. Г. В. Чуршукова. – М. : NOTA BENE 2000. – 240 с.

Злупко, С. М. Інституційно-інвестиційна теорія Михайла Туган-Барановського та її вплив на світову інвестологію // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С. 3–16.

Злупко, С. Новаторські теорії українських економістів : роль у розвитку світової економічної науки // Економіка України. – 2002. – № 10. – С. 71–77.

Коропецький, І. Українські економісти ХІХ століття та Західна наука : учбовий посібник / І. С. Коропецький. – К. : Либідь, 1993. – 192 с.

Маршалл, А. Принципи економічної науки : Реф. підруч. / А. Маршалл. – К. : АДС УМКЦентр, 2001. – 211 с.

Маршев, В. И. История управленческой мысли : учебник / В.И. Маршев. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 731 с.

Новый этап развития неоклассической экономической доктрины // История экономических учений (современный этап) : учеб. для студ. вузов / под общ. ред. : А. Г. Худокормова. – М., 2007. – С. 111–146.

Туган-Барановський, М. І. Паперові гроші та метал : монографія / М.І. Туган-Барановський. – К., 2004. – 200 с.

Туган-Барановський, М. І. Періодичні промислові кризи. Історія англійських криз. Загальна теорія криз // Українська економічна думка : хрестоматія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. : С. М. Злупко. – К. : Знання, 2007. – С. 400–411.

Туган-Барановський, М. І. Політична економія : курс популярний / М. І. Туган-Барановський ; АН України Ін-т економіки. – К., 1994. – 263 с.

Фомишин, С. В. Неоклассическая экономическая теория и её эволюция // История экономических учений / С. В. Фомишин, С. В. Мочерний. – Ростов н/Д, 2008. – С. 140–181.

Хандруев, А. А. Гегель и политическая экономия : наукове видання / А.А. Хандруев; Сост. Л.И. Абалкин, А.В. Аникин, В.С. Афанасьев. – М. : Экономика, 1990. – 127 с.

Шендеровський, В.  Економіст світового виміру : Михайло Туган-Барановський (21.01.1865-21.01.1919) / В. Шендеровський // Нехай не гасне світ науки. – К., 2003. – С. 332–340. 

Розділ 4. Парадигми ХХ століття 

Головні проблеми сучасної політики дійсно є суто економічними і не можуть бути зрозумілими без знання економічної теорії, тільки людина, яка орієнтується в питаннях економічної теорії здатна сформувати незалежну думку з проблем, що розглядаються.

Людвіг фон Мізес

 Аникин, А. В. Люди науки. Встречи с выдающимися экономистами : збірник біографічної інформації / А.В. Аникин. – М. : Дело Лтд, 1995. – 96 с.

Аслунд, А.  Розбудова капіталізму : економічні перетворення у країнах колишнього радянського блоку : монографія / А. Аслунд. – К. : Дух і Літера, 2003. – 636 с.

Афанасьев, В.С. Буржуазная экономическая мысль 30-80-х годов ХХ века. –М. : Экономика, 1986. – 351 с.

Бальцерович, Л. Свобода і розвиток : Економія вільного ринку / Л. Бальцерович. – Л., 2000. – 332 с.

Балязин, В. Н. Профессор Александр Чаянов, 1888-1937 / В. Н. Балязин. – М. : Агропромиздат, 1990. – 304 с.

Богданов А.А. Тектология. – М.: Экономика, 1989. –  350 с.

Веблен, Т.  Ограниченность теории предельной полезности [Текст] / Т. Веблен // Вопросы экономики. – 2007. – № 7. – С. 86–98.

Вергелес, Т. Франко Модільяні: єдність теорії та емпіричного аналізу // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2008. - № 1. - С. 112-118.

Вехи экономической мысли: В 3 т. / Ред. В.М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа Т. 2 : Теория фирмы. – 2000.– 534 с.

Вехи экономической мысли: В 3 т. / Ред. В.М. Гальперин. - СПб. : Экономическая школа Т. 3 : Рынки факторов производства. – 2000.– 489 с.

Вехи экономической мысли: В 3 т. / ред. В.М. Гальперин. – СПб. : Экономическая школа  Т. 1 : Теория потребительского поведения и спроса. – 2000. – 380 с.

Гилка, М. Д. Всесвітньо відомий економіст Й. Шумпетер і Україна / М. Д. Гилка // Економіка АПК.– 2009. – № 11. –  С. 137–140.

Гринчуцький, В. Ретроспективний аналіз ринкового господарства в українській економічній думці  / В. Гринчуцький // Економіка України. – 2004.– № 3. – С.89–91.

Гринчуцький, В. Ретроспективний аналіз ринкового господарства в українській економічній думці / В. Гринчуцький // Економіка України. - 2004. - № 3. – С.89–91.

Довбенко, М. Теорема Коуза, Кіотський протокол та екологічні інвестиції для України / М. Довбенко // Економіка України. - 2009. - № 11. - С. 65-75.

Ефимкин, А. П. Дважды реабилитированные: Н.Д. Кондратьев, Л.Н. Юровский : наукове видання / А.П. Ефимкин. – М., 1991. – 220 с.

Єрохін, С. А. До 60-річчя з дня народження академіка Національної академії наук України Гейця Валерія Михайловича / С. А. Єрохін , М. М. Єрмошенко  // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - № 5. –  С. 147 – 148.

Зарицкий Б.Е. Людвинг Эрхард: секреты «экономического чуда».– М.,1997.–298с.

Збарський, В. К. Проблеми кооперування селянських господарств у працях М. Д. Кондратьєва / В. К. Збарський // Економіка АПК. – 2004. – № 11. – С.42–47.

Злупко, С. М. Талановитий учений-економіст, організатор економічної науки : ( До 70-річчя від дня народження академіка НАН України М. І. Долішнього) / С. М. Злупко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. –№ 5. –  С. 173 –174.

Кейнс, Д. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей : Реферат-дайджест / Д.М. Кейнс. – К., 1999. – 189 с.

Кейнс, Дж.  Метод профессора Тинбергена / Дж. Кейнс // Вопросы экономики. – 2007. – № 4. – С.37–45

Кейнс, Дж. М. Экономические возможности наших внуков // Вопросы экономики. – 2009. – № 6. –  С. 60–69.

Кейнс, Дж. Метод профессора Тинбергена // Вопросы экономики. - 2007. – № 4. – С.37–45.

Кузык, Б. Величие подвига ученого и человека // Российский экономический журнал. – 2005. – № 1. – С.82–87

Лейонхуфвуд, А. Кейнс как последователь Маршалла // Вопросы экономики. - 2006. – № 5. –  С. 32–47.

Леонтьев, В. В. Межотраслевая экономика: пер. с англ. / В.В. Леонтьев. – М., 1997. – 479 с

Макашева, Н. Загадка Н.Д. Кондратьева : неоконченная теория динамики и методологические проблемы экономической науки / Н.Макашева // Вопросы экономики. – 2002. – № 3 . –  С. 4–16.

Маневич, В. Монетарная динамическая модель Тобина и анализ российской экономики  // Вопросы экономики. - 2009. - № 3. -  С. 70-93.

Мартос Б. Теорія кооперації // Українська економічна думка : хрестоматія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. : С. М. Злупко. – К. : Знання, 2007. – С. 530–540.

Мау В.А. В поисках планомерности: из истории развития советской экономической мысли конца 30-х – начала 60-х годов.– М.,1990.–160с.

Моисеев, С. Неизвестный Фридмен: вклад великого монетариста в развал Бреттон-Вудса // Вопросы экономики. – 2005. – № 3. –  С. 83–98.

Небрат, В. В. Українська фінансова думка другої половини ХІХ- початку ХХ століть  / В. В. Небрат. – К., 2007. – 224 с.

Нуреев, Р.  Торстейн Веблен: взгляд из ХХІ века [Текст] / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2007. – № 7. – С. 73–85.

Портер, Майкл.  Конкуренция : пер. с англ. / М.Э. Портер; Ред. Я.В. Заблоцкий. – М. : Вильямс, 2002. – 496 с.

Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции.–М.,1986.–472с.

Розанвалон, П.. Утопічний капіталізм. Історія ідеї ринку / П. Розанвалон ; пер. з фр. : Є. Марічев. – К., 2006.– 246 с.

Руденко, М. Д. Енергія прогресу : (Нариси з фіз. економії) / М.Д. Руденко. – К., 1998. – 527 с.

Самнер, Уильям. Протекционизм, или теория происхождения богатства от непроизводительного труда : монографія / У. Самнер. – Челябинск : Социум, 2006. – 254 с.

Самуэльсон, Пол. Экономика: В 2 т. / П.А. Самуэльсон. - М. : Алгон ВНИИСИ: Машиностроение, 1994 –Т. 1. – 333 с.

Самуэльсон, Пол. Экономика: В 2 т. / П.А. Самуэльсон. - М. : Алгон ВНИИСИ: Машиностроение, 1994 – Т. 2. – 415 с.

Скидельский, Р. Хайек versus Кейнс : Дорога к примирению / Р. Скидельский // Вопросы экономики. – 2006. – № 6. –  С. 47–66.

Сорвина, Г. Н. История экономической мысли двадцатого столетия: Курс лекций / Г.Н.Сорвина. – М. :, 2002. – 296 с.

Сорвина, Г. Н. Экономическая мысль ХХ ст.: страницы истории : лекции / Г.Н. Сорвина.– М., 2000. – 224 с.

Сорос, Д. Криза глобального капіталізму : Відкрите суспільство під загрозою / Д. Сорос; пер. з англ. Р. Ткачук,  А. Фролкін. – К., 1999. – 259 с.

Степаненко, С. В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології: монографія / С. В. Степаненко. – К., 2008. – 312 с.

Судьба ученого и трагедия науки (к 80-летию со дня рождения Я.А. Кронрода): наукове видання. – М., 1992. – 213 с.

Федулова, Л. І. Економіка знань у контексті поглядів Пітера Друкера : общественно-политическая литература / Л. І. Федулова // Економічна теорія. – 2007. – № 3. –  С. 86 – 99.

Хайек, Фридрих А. Индивидуализм и экономический порядок : науково-популярна література / Ф. А. Хайек. – М., 2001. – 256 с.

Чумаченко, М. Економічна думка в розвитку: досягнення і проблеми / М. Чумаченко // Економіка України. – 2005. – № 5. – С. 89–91.

Чухно, А. Й. Шумпетер – засновник еволюційної економічної теорії / А. Чухно // Економіка України. – 2007. – № 7. – С. 65–73.

Эванс, Джеймс Р. Управление качеством : учеб. пособие для студ. вузов / Джеймс Р. Эванс ; пер. с англ. под. ред. : Э. М. Короткова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 671 с.

Экономическая мысль ХХ века : учеб. пособие / Ю. Ф. Симионов [и др.]. – Ростов н/Д., 2008. – 224 с. 

Розділ 5. НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Ежели ты хорошее сделаешь

с трудом,

труд минется, а хорошее останется,

а ежели сделаешь что худое

 с услаждением,

услаждение минется, а худое останется.

                                                М.В. Ломоносов

Вергелес, Т. Франко Модільяні: єдність теорії та емпіричного аналізу // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2008. – № 1. – С. 112-118.

Довбенко, М. Видатні незнайомці (Наукові ідеї, здобутки та життя економістів - лауреатів Нобелівської премії) : монографія / М. В. Довбенко. - Івано-Франківськ : Перевал, 1995. – 204 с.

Довбенко, М. Герберт Саймон як основоположник поведінкової економічної теорії // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2007. - № 2. – С. 165–170.

Довбенко, М. Аналіз економічних структур Трюгве Ховельмо / М. Довбенко, В. Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2009. - № 1. – С. 194–198.

Довбенко, М. Теорема неможливості Ерроу // Економіка України. - 2006. - № 11. – С. 89–93.

Заклекта О. Гаррі Беккер – дослідник –новатор соціальних аспектів економіки // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - 2008. - №3.– С. 144–150.

Ковальчук В. Роберт Солоу або «золоте правило» економічного зростання // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - 2008. - №3.–С. 135–144.

Ковальчук, В. Джеймс Тобін, або економіка з точки зору кейнсіанця // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 3. – С. 159-163.

Ковальчук, В. Саймон Кузнєц - український економіст з берегів Потомаку / В. Ковальчук // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – № 2. – С. 209-215.

Ковальчук В. Роберт Фогель Дуглас Норт як фундатори нової економічної  історії // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - 2008. - №4.– С. 157–165.

Шиманська, О.  Джерард Дебре: новий вимір загальної економічної рівноваги // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – № 2. – С. 169–175.

Шиманська, О. Новаторський аналіз рівноваги в теорії ігор та його застосування в економіці // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - 2009. - №2.– С. 117–121.

Шиманська, О.  Феномен Моріса Алле // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2008. – № 4. –  С. 151–156.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше