ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВід декларації – до незалежності 

Розділ 1. Україна: утвердження незалежної держави 

Повна самостійність і незалежність  є  послідовним,  логічним завершенням потреб національного розвитку та самовизначення будь-якої народності, яка займає певну  територію і володіє достатніми здібностями й енергією розвитку.

М.Грушевський 

Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. –  № 20. – Ст. 279; http://zakon.rada.gov.ua/ 

Про проголошення незалежності України від 24.08.1991 р.: постанова Верховної Ради Української РСР  р.// Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 38. –  Ст. 502; http://zakon.rada.gov.ua/ 

Акт проголошення незалежності України від 24.08.1991 р. // Голос України. 1991. – 27 серп.  

Про правонаступництво України від 12.09.1991 р. : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 617; http://zakon.rada.gov.ua/ 

Про відзначення 18-ї річниці незалежності України: Указ Президента України від 21 трав. 2009 р. № 346/2009 // Уряд. кур’єр. – 2009. – 3 черв. – С. 11. 

Держава Україна на сучасному етапі: історія державності України: експеримент. підруч. / ред. О.М. Бандурка,  О.Н. Ярмиш. – Х. : Одіссей, 2004. – С.529-570.

 Пилипчук, В.  Політико-правові передумови проголошення незалежності України і створення національного сектора безпеки // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2007. – № 1. –  С. 199-206. 

Футей, Б. Становлення правової держави. Україна 1991-2001 рр. /  Б.А. Футей. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 288 с. 

Футей, Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2005 рр. : моногр. / Б.А. Футей. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 352 с. 

Скрипнюк, О. В.  Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики : моногр. / О. В. Скрипнюк . – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2000. – 599 с. 

Вівчарик, М. М. Українська нація: шлях до самовизначення : моногр. / М.М.Вівчарик, П.П.Панченко, В.І.Чмихова. – К. : Вища шк., 2001. – 287 с. 

Кириченко, С. О.  Громадянське суспільство і правова держава: поняття та зміст / С.О. Кириченко. – К. : Логос, 1999. – 47 с. 

Кириченко, С. О.  Шляхи формування громадянського суспільства і правової держави / С.О. Кириченко. – К. : Логос, 1999. – 88 с. 

Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) : наук. вид. / ред. В.М. Литвин. – К. : Альтернативи, 2001. – 704 с. 

Шевчук, В. П. Історія української державності : курс лекцій /  В.П. Шевчук, М.Г. Тараненко. – К. : Либідь, 1999. – 480 с. 

Розбудова Української держави // Історія держави і права України: підруч.: у 2 т. Т.2  / ред. В.Я. Тацій,  А.Й. Рогожин. – К. : Ін Юре, 2003. – С. 519-540. 

Державотворення і правотворення в Україні : моногр. / ред. Ю.С. Шемшученко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ;. – К. : [Б.в.], 2001. – 656 с. 

Державно-правова реформа в Україні: матеріали наук.-практ. конф., листоп. 1997 р./ ред. О. В. Василенко. – К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 1997. – 420 с. 

Цвєтков, В. В.  Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти : моногр. / В.В. Цвєтков, І.О. Кресіна, А.А. Коваленко . –  К. : Ін Юре, 2003. – 496 с. 

Заблоцький, Б. Ф. Перехідна економіка : посібник / Б.Ф. Заблоцький.– К. : Академія, 2004. – 512 с. 

Перехідна економіка : підруч. / ред. В.М. Геєць. – К. : Вища шк., 2003. –591 с. 

Захарченко, В. І. Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України : моногр. / В.І. Захарченко. – Вінниця : Гіпаніс, 2004. – 547 с. 

Системна трансформація економіки: історико-методологічний аспект : моногр. – Вінниця : О. Власюк, 2005. – 208 с. 

Жигінас, В. В. Особливості структурної перебудови економіки в умовах трансформації суспільства // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4. –  С. 164-169. 

Трансформація моделі економіки України: (ідеологія, протиріччя, перспективи) : моногр. / ред. В.М. Геєць. – К. : Логос, 1999. – 500 с. 

Панасюк, Б. Я. Економічна політика в Україні наприкінці ХХ століття : моногр. / Б. Панасюк. – К. : Новий друк, 2002. – 744 с.

Конституційні засади української державності й еволюція політичної системи. – Режим доступу: www.wyklady.ekpu.lublin.pl. - Назва з екрану.

Розділ 2. Українська національна символіка

                                             Символіка кожного народу є втіленням

                        його боротьби за самовизначення.

                                                                                                 Б.Д. Лановик 

Про державні символи України: постанова Верховної Ради України  від 03.09. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 45. –  Ст. 241; http://zakon.rada.gov.ua/  

Про Державний герб України: постанова Верховної Ради України  від 19.02.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 40. –  Ст. 592; http://zakon.rada.gov.ua/  

Про Державний прапор України: постанова Верховної Ради України  від 28.01.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 19. –  Ст. 257; http://zakon.rada.gov.ua/ 

Про Державний Гімн України: Закон України від 06.03.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 24. –  Ст. 163; http://zakon.rada.gov.ua/ 

Державний гімн України : попул. іст. нарис. – К. : Музична Україна, 2006. – 55 с. 

Сергійчук, В. Символіка суверенності – синьо-жовта. – К., 1993. – 71 с. 

Січинський, В. Тризуб і прапор України. – Л.: Місіонер, 1995. – 60 с. 

Трембіцький, В. Національний гімн "Ще не вмерла Україна..." та інші українські гімнові пісні : поезія / В. Трембіцький. – 2-е вид. перероб. і доп. – Л. : Атлас, 2003. – 175 с. 

Символи Батьківщини: матеріали для проведення виховних заходів з ознайомлення учнівської молоді з історією виникнення та розвитку державної символіки / ред. І. Миколів. – 2-е вид., перероб., доп. – Т. : Астон, 2005. – 64 с. 

Баленок, В. С.  Червона калина - Україна : питання укр. держ. символіки: ст. 1991-2002 рр. / В.С. Баленок. – Л. : [Б.в.], 2003. – 71 с. 

Братко-Кутинський, О. А.  Нащадки святої трійці : генеза української державної символіки / О.А. Братко-Кутинський. – К. : Білий птах, 1993. – 85 с. 

Толочко, П. Великий державний герб України // Київ. старовина. – 2000. – № 5. – С. 26-28.

Історія національно-визвольних рухів. – Режим доступу: http://spas-edko.org.ua/prn_page.php?id=25 . – Назва з екрану. 

Розділ 3. Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства 

Конституція України: (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р.) : із змін., внесеними Законом України від 8 груд. 2004 р. № 2222-ІV. Станом на 1 січ. 2006 р.: офіц. вид. - К. : Укр. центр правов. студій, 2006. – 124 с.

Гетьман, В. П.   Як приймалась Конституція України : моногр. /  В.П. Гетьман. – К. : [б.в.], 1996. – 126 с. 

Розробка та прийняття Конституції України 1996 р., її характеристика // Історія держави і права України: навч. посіб. / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик . – К., 2001. – С.286 -304. 

Бабенко , К. Конституція України як фактор стабілізації та розвитку правового і політичного життя суспільства // Вісн. Конституц. Суду України. – 2007. – № 1. –  С. 38-45. 

Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства.: зб. наук. пр. Вип. 2 / ред.. М.Т. Кравчук. – К., 1997. – 320 с. 

Проект Закону України "Про внесення змін до Конституції України : на всенар. обговорення. – К. : Преса України, 2003. – 75 с. 

Конституція України з порівняльним викладом статей, змінених конституційною реформою / упоряд. Є. О. Ковальчук. – Х. : Бурун Книга, 2007. – 72 с. 

Конституційне законодавство України: (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): у 2 кн. Кн. 1 : Закони і законодавчі акти /  С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Атіка, 2004. – 488 с. 

Конституційне законодавство України: (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): у 2 кн. Кн. 2: Закони і законодавчі акти / С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Атіка, 2004. – 840 с. 

Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика : закони і законодавчі акти / ред. В.Ф. Погорілко Іт-т держави і права ім. В.М. Корецького ;. – К. : А.С.К., 2003. – 652 с. 

Бабенко, К.А. Проблема стабільності Конституції в умовах зміни суспільних відносин // Вісн. Верховн. Суду України. – 2007. – № 2. – С.8-12. 

Костицький, В. В. Конституційна реформа в Україні: шляхи трансформації політичної системи : наук.-практ. комент. до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" / В.В. Костицький. – К. : [Б.в.], 2003. – 121 с. 

Євграфов, П. Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007 рр.): теоретич. та практ. аспекти : наук.-практ. посіб. / П. Б. Євграфов. – К. : Правова єдність, 2007. – 204 с. 

Рудик, П. А. Коментар до конституційних змін: навч. посіб. для студ. вузів / П. А. Рудик. – К. : ЦУЛ, 2008. – 220 с. 

Нонко, О. Конституційний процес в Україні та вплив на нього Ради Європи // Право України. – 2006. – № 9. – С.21-26. 

Погорілко, В.  Конституційні основи українського державотворення і розвиток безпосереднього народовладдя в Україні // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2005. – № 3 (42). –  С. 54-65. 

Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми : зб. наук. праць / відп. ред.: П. Ф. Мартиненко, В. М. Кампо. – К. : Вид-во Купріянова О.О., 2007. – 320 с. 

Конституційна конфліктологія: (конституційні механізми подолання політичних криз) : посіб. / за ред. : М. В. Савчина, В. Л. Федоренка; Акад. муніципал. управління ;. – К. : Ін-т громадян. сусп-ва, 2008. – 188 с. 

Конституційні засади становлення та розвитку державної служби в Україні.– Режим доступу: http://www.pravo.vuzlib.net/  Назва з екрану. 

Розділ 4. Права людини в Україні 

                                                 Права людини – це той абсолютний кордон, який не повинна перетинати жодна держава.

                                                                      П. Рабінович 

Колодій, А. М. Права людини і громадянина в Україні : навч. посіб. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 336 с. 

Рабінович, П. М. Права людини і громадянина: навч. посіб. / П.М.Рабінович, М.І.Хавронюк.– К. : Атіка, 2004. – 464 с. 

Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод: монографія / уклад. В.М. Яворський. – Х. : Центр правов. та політ. досліджень, 2005. – 92 с. 

Шевчук, Ю. В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні : наук. вид.я / Ю.В. Шевчук. – К. : Геопринт, 2006. – 132 с. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: застосування в Україні: офіц. вид. / М-во юстиції України. – К. : [Б.в.], 2006. – 176 с. 

Марущак, А. І. Правомірні засоби доступу громадян до інформації: наук.-практ. посіб. / А. І. Марущак. – Біла Церква : Буква, 2006. – 432 с. 

Олійник, А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: моногр. / А. Ю. Олійник. – К. : Алерта: КНТ: Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с. 

Колодій, А. М. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні: підруч. для студ. вузів / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Правова єдність, 2008. – 350 с. 

Права людини в Україні - 2007: доп. правозахисн. організацій / за ред. : Є. Захарова, І. Рапп, В. Яворського; Укр. Гельсін. спілка з прав людини ; – Х. : Права людини, 2008. – 304 с.

Бойко, В. Ф. Право людини на правосуддя:  (судове право України): навч. посіб. для вузів / В.Ф. Бойко, В.О. Євдокимов, О.Х. Юлдашев. – К. : Варта: МАУП, 2003. – 256 с. 

Гончаренко, О. М. Права людини в Україні: навч. посіб. / О. М. Гончаренко. – К. : Знання, 2008. – 207 с. 

Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина: навч. посіб. / І. О. Ієрусалімова [та ін.]. – К. : Знання, 2007. – 223 с. 

Основи демократії: права людини та їх забезпечення в умовах сусп. змін: навч. посіб. / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін та ін. – К. : Знання, 2006. – 215 с. 

Луць, В. Право громадян на екологічну інформацію та його захист відповідно до норм України та ЄС / В. Луць, П. Лапечук, Т. Попович // Юридич. Україна. – 2009. – № 6. –  С. 62-66. 

Активні форми безпосередньої участі громадян у процесі ухвалення владних рішень: посіб. для громад. орг. та людей із активною життєвою позицією / Вінниц. обл. ком. молодіж. орг., Мережа партнерства. – Вінниця : Фенікс: Інфракон-Інфракон-І, 2007. – 120 с. 

Участь громадян у здійсненні місцевого самоврядування : навч. посіб. / ред. В.В. Кравченко. – К. : Атіка, 2004. – 264 с. 

Права людини в Україні – 2008: узагал. доп. правозахисн. орг. – Режим доступу: http://feminist.org.ua/.– Назва з екрану.

Верховенство права та права людини. – Режим доступу: http://oscepcu.org/. – Назва з екрану.

Розділ 5. Законодавчий простір незалежної України 

Кодекс України про адміністративні правопорушення: наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 верес. 2007 р. / Р. А. Калюжний [та ін.]. – К. : Правова єдність, 2008. – 781 с.

Кодекс адміністративного судочинства України: офіц. текст із змінами та доп. станом на 1 січ. 2006 р. – К. : Ін Юре, 2006. – 168 с. 

Цивільний Кодекс України: наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 1 січня 2008 р. / за заг. ред. : Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Правова єдність, 2008. – 740 с.

Сімейний кодекс України: наук.-практ. комент. / за заг. ред. : С. Я. Фурси. – К. : Вид. Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 1248 с.

Митний Кодекс України: наук.-практ. комент. із змінами та доп. станом на 30 січня 2008 р. / А. Т. Комзюк та ін. – К. : Правова єдність, 2008. – 757 с.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами: закони і законодавчі акти / уклад. В.С. Ковальський,  Л.П. Ляшко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 1200 с.

Господарський кодекс України: наук.-практ. комент. / ред. О.І. Харитонова. – Х. : Одіссей, 2007. – 832 с. 

Закон України "Про банки і банківську діяльність": наук.-практ. комент. / ред. В.С. Стельмах. – К. : Ін Юре, 2006. – 520 с. 

Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту  прав дітей / Держ. комітет. України у справах сім'ї та молоді. – К. : ЮНІСЕФ, 2003. – 412 с. 

Кримінально-процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент. станом на 1 берез. 2007 р. / ред. В.Т. Маляренко, В.Г. Гончаренко; Верхов. Суд України. – 4-е вид., перероб. та доп. – К. : Юристконсульт: КНТ, 2007. – 896 с. 

Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності: на допомогу керівникам навч. закл. / упоряд. : М. В. Васильчук, Н. Й. Дуброва. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – К. : Основа, 2007. – 944 с.

Марущак, А. І. Інформаційне право: доступ до інформації : навч. посіб. для студ. вузів / А. І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 532 с.   

Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні: моногр. / ред. Ю.С. Шемшученко,  І.С. Чиж. - К. : Юридична думка, 2006. - 384 с. 

Кримінальний кодекс України: наук.-практ. комент. / відп. ред. : Є. Л. Стрельцов. – Вид. 5-е, переробл. та доп. – Х. : Одіссей, 2008. – 800 с. 

Земельний  кодекс України: наук.-практ. комент. - Вид. 4-е, доп. – Х. : Одіссей, 2007. – 624 с. 

Законодавство України про обіг наркотиків: зб. норм.-правов. актів (станом на 1 січ. 2005 р.) / упоряд. Я.Ю. Кондратьєв. – К. : КНТ, 2005. – 428 с. 

Законодавство України про довкілля: збірник: в 2 т. Т. 1 / уклад. А.П. Гетьман. – Х. : Одіссей, 2006. – 672 с. 

Болотіна, Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні: наук. вид. / Н.Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 381 с. 

Законодавство України про соціальний захист населення: закони і законодавчі акти / упоряд. О.М. Роїна. - 5-е вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2007. – 520 с. 

Законодавство України про боротьбу з корупцією - 3-є вид. зі змінами та  доп. – Х. : Одіссей, 2007. – 440 с. 

Основи податкового законодавства: зб. осн. законодав. актів / укл. : Ю. Б. Іванов, О. Є. Найденко. - 4-е вид., переробл. та доп. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 368 с. 

Охорона здоров'я в Україні: нормат. база / упоряд. Є.К. Пашутинський. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : КНТ, 2006. – 480 с. 

Законодавство України про нотаріат: закони і законодав. акти / упоряд. М.І. Кондратенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 385 с. 

Пенсійна система в Україні: три рівні пенсійного забезпечення: зб. законів станом на 20 січ. 2008 р. – Х. : Одіссей, 2008. – 248 с.

Законодавство. – Режим доступу: http://www.nau.kiev.ua/ Назва з екрану. 

Законодавство України - Законодательство Украины.– Режим доступу: http://search.ligazakon.ua  Назва з екрану.

Мовна політика в законодавчому просторі України.– Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/.– Назва з екрану.

Розділ 6. Влада суверенної України 

                                                              Іти попереду людей, працювати для них –  ось мистецтво справжньої адміністрації.

                                                                                                            Конфуцій 

Журавський, В. С. Становлення і розвиток українського парламентаризму: (теоретик. та орг.-правові проблеми): моногр. / В.С.Журавський. – К. : Парламентське вид-во, 2002. – 344 с. 

Костицька, І. О. Інститут президенства в Україні: становлення і функціонування: закони і законодавчі акти / І.О. Костицька. – К. : Коло, 2003. – 496 с. 

Селіванов, В. М. Право і влада суверенної України: методолог. аспекти: моногр. / В.М. Селіванов. – К. : Ін Юре, 2002. – 724 с. 

Ткачук, Р. Знайомтесь: Верховна Рада України / Р. Ткачук. – К. : Ін-т громад. сусп-ва: ЛЕСТА, 2004. – 36 с. 

Ганжуров, Ю. С. Парламент України в політичній комунікації: моногр. / Ю.С. Ганжуров. – К. : Україна, 2007. – 352 с.  

Коментар Закону України "Про вибори народних депутатів України": закони і законодавчі акти / ред. А.І. Мартинюк. – К. : Юридична думка, 2006. – 704 с. 

Лазор, О. Д. Територіальна організація влади в Україні: навч. посіб. / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, А. Чемерис. – К. : ДаКор, 2007. – 576 с. 

Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавч. влади та органів місцевого самоврядування / ред. : А. П. Заєць. – К. : Ін Юре, 2002. – 928 с. 

Дерець, В. А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини / В. А. Дерець ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юридич. думка, 2007. – 180 с. 

Державна та муніципальна влада: проблеми розмежування повноважень: матеріали засід. круглого столу "Влада в Києві: від конфліктності до балансу повноважень" / за заг. ред. : В. Є. Воротіна. –  К. : НІСД, 2008. – 38 с. 

Демиденко, В. О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: (у схемах): посіб. / В. О. Демиденко. – К. : КНТ, 2007. – 440 с. 

Колодій, А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підруч. / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. - 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 504 с. 

Собченко, Л.  Взаємини органів місцевого самоврядування та суб’єктів політичної системи: розкриття суті проблеми // Вісн. Нац. акад держ. управління при Президентові України. - 2007. - № 4. – С. 231-237. 

Лазор, О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування: навч.-метод. просіб. для студ. вузів / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор, І.Г. Лазар. – К. : ДаКор, 2007. – 312 с. 

Малиновський, В. Я. Державне управління: навч. посіб. / В.Я. Малиновський. - 2-е вид., доп. та перероб. – К. : Атіка, 2003. – 576 с. 

Цвєтков, В. В. Демократія і державне управління: теорія, методика, практика / В. В. Цвєтков ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юридич. думка, 2007. – 336 с. 

Сурмін, Ю. Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2005. – Вип. 2. – С. 362-373. 

Камінська, Н. В. Державна політика України у сфері місцевого самоврядування : основні пріоритети та проблеми // Наук. вісн. Київ. нац. ун-ту внутріш. справ. – 2009. – № 1. –  С. 40-51. 

Іщенко, О. Місцеве самоврядування:світовий досвід та особливості укр. Моделі / О.М. Іщенко. – К. : [Б.в.], 2003. – 602 с. 

 Бориславська, О. М. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституц.-правов. засад: моногр. / О.М. Бориславська. – Л. : ПАІС, 2005. – 208 с. 

Лазор, О. Д. Основи місцевого самоврядування: навч. посіб. / О.Д.Лазор. – К. : ЦУЛ, 2003. – 432 с. 

Іванова, Т. В. Організація місцевого самоврядування в Україні: навч. посіб. для студ. вузів / Т.В. Іванова. – К. : Професіонал, 2005. – 112 с. 

Прієшкіна, О. В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання без посеред. демократії: навч. посіб. для студ. вузів / О.В. Прієшкіна. – К. : Кондор, 2008. – 336 с. 

Тісногуз, В. В. Правові та організаційні проблеми регулювання діяльності органів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. –  С. 343-348. 

Місцеві вибори в Україні: проблеми правов. регулювання: зб. / ред. Д.С. Ковриженко; Лабораторія законодавчих ініціатив ;. – К. : ФАДА, 2006. – 136 с. 

Куйбіда, В. С. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування в Україні / В. С. Куйбіда. – Л. : Літопис, 2001. – 375 с. 

Організація судової влади в Україні: перший аналіз нормативн. змісту Закону України " Про судоустрій України" / ред. А.О. Селіванов. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 111 с. 

Гель, А. П. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. / А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова. – К. : МАУП, 2004. – 272 с. 

Семерак, О. С. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: навч. посіб. / О. С. Семерак. - 2-е вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2008. – 392 с. 

Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. / за ред. : В. М. Бесчастного. – К. : Знання, 2007. – 286 с. 

Сухонос, В.В. Організація і діяльність прокуратури в Україні: історія і сучасність / В.В. Сухонос. – Суми : Університет. кн, 2004. – 348 с. 

Батанов, О. В Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: монографія / О.В. Батанов; ред. В.Ф. Погорілко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Ін Юре, 2003. – 512 с. 

Чернецька, О. В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України: моногр. / О. В. Чернецька. – К. : Скіф: КНТ, 2008. – 144 с.

Політико-правова ідея суверенітету державної влади та її реалізація в державотворенні України.– Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/inode /17680.html з екрану.

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні.– Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/. – Назва з крану.

Місце́ве самоврядува́ння в Україні. – Режим доступу:  http://uk.wikipedia.org/wiki/Місцеве_самоврядування_в_Україні Назва з екрану. 

Розділ 7. Україна на шляху до Європи 

«Поглиблення інтеграційних процесів на нашому континенті безпосередньо відповідає національним інтересам України, яка і географічно і політично є безперечно європейською державою.

Поза сумнівом, стратегічною метою української зовнішньої політики є активне залучення нашої    держави до європейських інтеграційних процесів».

В. Ющенко

Павловський, М. А. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ: (економіка, політологія, соціологія) / М.А.Павловський. – К. : Техніка, 2001. – 312 с. 

Україна на шляху до Європи : / ред. Л. Хоффманн, Ф. Мьоллерс. – К. : Фенікс, 2001. – 343 с. 

Чиж, І. С. Україна в Раді Європи: моногр. / І. С. Чиж. - К. : Парламент. вид-во, 2001. – 384 с. 

Участь України в агенціях і програмах Європейського Союзу: перспективи та можливості / ред. : О. Шумило. – К. : МЦПД, 2008. – 336 с. 

Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні: аналіт. доп. та рек. / ред. І. Солоненко. – К. : К.І.С., 2006. – 38 с. 

Жадько, О. Визначення правового статусу та організаційних проблем діяльності органів двостороннього співробітництва України та Європейського Союзу // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2008. – № 1. –  С. 153-162. 

Костюк, Т. Чи матимемо стратегічне європартнерство? // Персонал. – 2009. – № 1. –  С. 26 – 30. 

Масловська, Л.  До питання оцінки передумов інтеграції України в ЄС // Економіка України. – 2008. – № 6. –  С. 72-79. 

Корбут, Д. Інституційні перспективи розвитку транскордонного співробітництва Україна-ЄС // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2008. – № 4. – С. 175-183. 

Сліпченко, А.Щодо перспектив поглиблення співпраці України з ЄС в рамках програми "Єдине європейське небо" // Право України. – 2007. – № 10. – С.58-62. 

Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері: наук.- інформ. зб. / за заг. ред. : В. П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 192 с. 

Маляренко, В. Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: учбов. посіб. / В.Т. Маляренко. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 512 с. 

Державна політика України в сфері реформування системи правоохоронних органів у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції: наук.-метод. посіб. / за заг. ред. : В. П. Горбуліна; Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 188 с. 

Паліюк, В. П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод: моногр. / В.П. Паліюк. – К. : Фенікс, 2004. – 264 с.

Мужикова, Н. М. Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС: навч. посіб. / Н. М. Мужикова, В. Ф. Пузирний, Л. А. Семиног. – Чернігів : Деснян. правда, 2007. – 170 с. 

Богачова, О. До питання стратегії законотворчості: Україна та Європейський Союз / О. Богачова, М. Федорін // Законотворчість: пробл. гармонізації законодавства України з міжнар. та європ. правом. – К., 2005. – Вип. 5. – С. 9-13. 

Дорохін, Д. Проблема визначення фінансової основи місцевого самоврядування в Європейській Хартії місцевого самоврядування // Юридич. Україна. – 2007. –  № 1. – С.35-39. 

Гончаренко, Н. Регіонально-інтеграційне спрямування України: міжнародне економічне співробітництво з державами Євросоюзу // Економіст. – 2008. –  № 5. – С. 62-65. 

Демко, Б. Що дасть Україні вступ до СОТ // Податкове планування . – 2008. – № 2. – С. 19-27. 

Бутирська, Т. Вступ України до СОТ у контексті державного будівництва України // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2007. – № 1. – С. 130-141. 

СОТ - Україна: досвід адаптації трансформаційних економік: (регіон. аспект) // Економіст. – 2008. –  № 3. – С. 48. 

Петровська, І. О. Фінансова інфраструктура: стан та тенденції розвитку (в умовах вступу України до СОТ) // Регіон. бізнес-економіка та управління. – 2008. –  № 2. –  С. 21-27. 

Стукач, Т. М. Деякі напрямки розвитку співробітництва України з країнами ЄС в аграрній сфері // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. –  № 3. –  С. 106-110. 


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше