ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІ звичаї, і мова, і давнина свята...

(з історії культури народів слов'янських країн)

І. ПО ЗАЧАРОВАНОМУ КОЛУ СТОЛІТЬ

(дивосвіт прадавніх слов'ян)

 Кожен народ у цьому світі неповторний, самостійний зі своїм обличчям, мовою, характером та душею. Відтак одна із питомих рис народу, – його стосунок до білого світу, бачення його, розуміння, і це проходить через систему уявлень, що складається із ряду антропаморфованих образів, саме через них людина довгі віки з'єднувалася із невимірною природою, Богом.

Ось чому необхідно вивчати міфологію, творену народом у віках, бо саме вона є тим началом, що творить обличчя кожного етносу, стаючи, зрештою однією з великих ланок пізнання себе в часі, та ж бо народ, котрий себе в часі пізнає стає свідомим, отже життєздатним, бо тим самим ніби вкладає собі в душу частку вічності.

Валерій Шевчук

Література:

Асов А.И. Мир славянских богов. – М.: Вече, 2002. – 528 с.

Баран В.Д. Давні слов'яни. – К.: Вид. дім "Альтернативи", 1998. – 336 с.

Баран В.Д. та ін. Походження слов'ян / В.Д. Баран, Д.Н. Козак, Р.В. Терпиловский; Відп. ред. О.П. Моця. – К.: Наук. думка, 1991. – 144 с. іл. – 139 с.

Іванченко Н.Г. Дивосвіт прадавніх слов'ян: Наук.-попул. нарис. – К.: Рад. письменник, 1991. – 171 с.

Книга Велеса / А.И. Асов. – С-Пб: Политехника. – 1999. – 480 с.

Козак Д.Н. Древнии славяни. – Николаев, 1997. – 24 с.

Курдаков Е. "Влесова книга" – реликт русской мифологии // Молодая гвардия. – 1997. – № 7. – С. 292-351.

Лозко Г. Велесова книга як памятка праукраїнської культури // Дивослово. – 1999. – № 11. – С. 55-60.

Нидерле Л. Славянские древности / Пер. с чешск. Т. Ковалевой, М. Хазанова, ред. А.Л. Моигайта. – М.: Алетейа, 2001. – 592 с.; ил.

Півторак Г.П. Праслов'янська епоха у світі сучасних наукових даних // Мовознавство. – 1982. – № 2. – С. 32-42.

Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1988. – 782 с.

Семенова М. Быт и верования древних славян. – С-Пб: Азбука-классика, 2001. – 560 с.

Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период / В.Д. Баран, Е.В. Максимов, Б.В. Магомедов и др. – К.: Наук. думка, 1990. – 488 с. ил.

Славянские древности: Этнолингвистический словарь / Под ред. Н.И. Толстого. – М.: Межд. отношения, 1995. – Т. 1. – 577 с.

Шишов С. Темные страницы Книги Велесовой // Дружба народов. – 1998. – № 4. – С. 128-132 с.

ІІ. У ЄДИНОМУ СУЗІР'Ї

(Міфопоетичне бачення слов'ян)

Г. Соколов

 

Література:

Афанасьев А.Н. Древо жизни: Избранные статьи / Подгот. текста и комент. Ю.М. Медведева, вступ. ст. Б.П. Кирдана. – М.: Современник, 1982. – 464 с., портр.

Болгарські народні казки / Упоряд. та пер. О. Кеткова; Вступ. сл. Є. Огнянової; Мал. М. Стороженка. – К.: Веселка, 1979. – 186 с.

Виноградова Л.Н. "Хорошая" и "плохая" смерть в словянской мифологии // Природа. – 1997. – № 6. – С. 88-91.

Восточнославянские волшебные сказки / Сост., подгот. текстов, вступ. ст., коммент., слов. Т.В. Зуевой; Пер. с укр. и белорус. яз. Т.В. Зуевой, Б.П. Кирдана. – М.: Просвещение, 1992. – 447 с.: ил.

Древнерусская притча / Сост. Н.И. Прокофьева, Л.И. Алехиной. Коммент. Л.И. Алехиной; Предисл. Н.И. Прокофьева; Оформл. Б.А. Диадорова. – М.: Сов. Россия, 1991. – 528 с.

Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі / Упоряд., пред. та пер. М. Москаленка. – К.: Дніпро, 1988. – 294 с.

Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы: справочник. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 216 с.

Кириков О.И., Бубнов Ю.А. Славянская мифология. – Воронеж, 2001. – 50 с.

Костомаров Н. Славянская мифология. Исторические монографии и исследования. – М.: Чарли, 1994. – 688 с.

Кравцов Н.И. Славянский фольклор. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1976. – 262 с.

Крук И.И. Восточнославянские сказки о животных: Образы. Композиция. – Мн.: Наука и техника. – 1989. – 159 с.

Персонажи славянской мифологии. Рис. словарь / Сост.: А.А. Кононенко, С.А. Кононенко; Худ. В.А. Кононенко. – К.: Фирма "Корсар", 1993. – 224 с.: ил.

Плачинда С. Міфи і легенди давньої України. – К.: Спалах ЛТД, 1997. – 175 с.

Польские народные сказки: Сборник / Пер. с пол. Сост. А. Щербакова; Вступ. ст. Я. Мацюсович; Оформ. худож. А Гасникова. – Л.: Худ. лит., 19980. – 328 с.

Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре / Сост., подг. текстов, ст. и комент. А.Л. Топоркова. – М.: Лабиринт, 2000. – 480 с.

Сказки народов Югославии: Пер. с сербскохорв., словен., македон. / Предисл. И. Голенищева-Кутузова. – М.: Худож. лит., 1991. – 398 с.

Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М.: Междунар. отношения, 2002. – 512 с.

Словацкие сказки / Сост. П. Богатырев, пер. с словац. Д. Горбова. – М.:. Худ. лит., 1955. – 183 с.

Слов'янська фольклористика. Нариси розвитку. Матеріли / М.М. Гайдай, В.Є. Гусєв, К.П. Кабашніков, Н.С. Шумада, В.А. Юзвенко. – К., Нау. думка, 1988. – 447 с.

Тавлай Г.В. Белорусское купалье: Обряд, песня. – М.: Наука и техника, 1986. – 174 с.: ил.

Ткач М.М., Данилевська Н.О. Клечальний міст: / Джерела української міфології. – К.: Снива, 1995. – 1991 с.: іл.

Шапарова Н.С. Краткая энциклопедия славянской мифологии. – М.: ООО "Изд-во АСТ"; ООО "Изд-во Астрель"; ООО "Русские словари", 2001. – 624 с. – Предм. имен. указ.: С. 551-557.

 ІІІ. СЛОВО ПИСЕМНЕ – ДЖЕРЕЛО ДУХОВНОСТІ СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

(Слов'янські просвітителі рівноапостольні святі Кірило і Мефодій)

А. Белецкий

 

Література:

Боровський Я. Першопочатки східнослов'янської писемності // Отчий край – 90: Іст.-літ. зб. – К., 1990. – Вип. 4. – С. 16-22.

Брайчевський М. Походження слов'янської писемності. – К.: Вид. дім "КМ Академія".

Ван-Вейк Н. История старославянского языка / Пер. с нем. В.В. Бородич; Под ред. Н.А. Кондрашова. – М.: Иностр. лит-ра, 1957. – 368 с.

Власов В.Г. Славянская азбука и славянские просветители. – М.: Знание, 1989. – 64 с.

Воскобойников В.М. Братья: Кирилл и Мефодий. Историческое повествование. – М.: Мол. гвардия, 1979. – 174 с.: ил. (Пионер – значит первый).

Драчук В.С. Дорогами тысячелетий. О чем поведали письмена / Предисл. акад. Б. Рыбакова. – М.: Молодая гвардия, 1976.

Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. – М.: Наука, 1988. – 192 с.

Казарин В. Являемся ли мы истинными наследниками Кирилла и Мефодия? // Радуга. – 2003. – № 2. – С. 134-141.

Луцик Ю.М. Старо-церковно-слов'янська мова як мова релігійного культу. – Віннiпeг, 1953. – 32 с.

Мещерский Н.А. Древнеславянский – общий литературно-письменный язык на раннем этапе культурно-исторического развития всех славянских народов // Мещерский Н.А. Избранные статьи. – СПб., 1995. – С. 21-32.

Німчук В. Виникнення східнослов'янської писемності // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 6. – С. 3-16.

n

Ужевич І. Словянін. Граматика слов'янська / Підготув. до друку І. Білодід, Є. Кудрицький. – К.; Наук. думка, 1970. – 114 с.

Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 248 с.

Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхних мов: Міф і правда про трьох братів слов'янських зі спільної колиски. – К.: Видавничий центр "Академія", 2001. – 152 с.

Скляренко В.Г. Нитка життя: Вузликове письмо у давніх слов'ян // Культура слова. – К.: Наук. думка, 1992. – Вип. 43. – С. 45-50.

Скляренко В.Г. Праслов'янська акцентологія. – К., 1998. – 343 с.

Смотрицкий М. Граматика / Підгот. факс. вид. та дослід. памятки В.В. Німчук. – К.: Наук. думка, 1979. – 111 с.

Станівський М.Ф. Старослов'янська мова. – К.: Вищ. шк., 1983. – 263 с.

Традиции древнейшей славянской письменности и языковая культура восточных славян / Ин-т рус. языка АН СССР; Отв. ред. В.П. Вомперский. – М.; Наука, 1991. – 221 с.

Чудинов В.А. Загадки славянской письменности. – М.: Вече, 2002. – 528 с. (Тайны Земли Русской).

 

IV. ВІДЛУННЯ ДАВНЬОГО СЛОВА

(Памятки слов'янської писемності )

Через церковно-слов'янську мову слов'яни сприйняли благодать, Божественне слово. З перших строф Євангелія від Іоанна, а саме з його перекладів почалась слов'янська писемність, просте Слово відразу набуло глибинної суті. (Откровення Бога Живаго і Його замислу, закону і правила життя...).

Н. Шумських

Література:

Брайчевський М.Ю. Літопис Аскольда. – К.: Укр. Центр духовн. культури, 2001. – 132 с.

Брызгалин Г.И. Чудесной тайны ключ. – Волгоград: Изд-во Ин-та качеств, 1994. – 92 с.

Демин В.Н. Загадки русских летописей. – М.: Вече, 2001. – 480 с. (Великие тайны).

Жуковская Л.П. Новгородские берестяные грамоты. – М., 1959. – 128 с.

Літопис руський / Пер. з давньорус. Л.Є. Махновеця; Відп. ред. О.В. Мишанич. – К.: Дніпро, 1989. – 591 с.

Літописні оповіді про похід князя Ігоря / Упорядкув., текстологічне дослідж. та перекл. В.Ю. Франчук. – К.: Наук. думка, 1988. – 192 с.

Мудрое слово Древней Руси (ХI-XVII вв.): Сборник / Сост., вступ. ст., подгот. древнерус. текстов, пер. и коммент. В.В. Колесова. – М.: Сов. Россия, 1989. – 464 с.: ил.

Німчук В.В. Київські глаголичні листки: Найдавніша пам'ятка слов'янської писемності. – К.: Наук. думка, 1983.

Пиккио Риккардо. Древнерусская литература / Пер. с итал. М.Ю. Кругловой, И.В. Михайловой, Е.Ю. Сапрыкиной, А.В. Ямпольской; Предисл. А.С. Денина; Отв. ред. Д.М. Неиделеева. – М.; Языки славянской культуры., 2002. – 352 с.

Повість врем'яних літ: Літопис (За Іпатським списком) / Пер. з давньорус., післяслово, комент. В.В. Яременка. – К.:. Рад. письм., 1990. – 558 с.

Полное собрание русскихъ лътописей: Псковскія и Софійскія лътописи. – СПб: Типографія Эдуарда Праця, 1851. – Т. 5. – 279 с.

Слово о плъку Игоревъ / Підготов. давньорус. тексту і прим. В.В. Німчука. – К.: Дніпро, 1985.

Франчук В.Ю. Киевская летопись: Состав и источники в лингвистическом освещении / Отв. ред. Н.Н. Пилипинский. – К.: Наук. думка, 1986. – 183 с.

Давні слов’яни

 1. http://bohodukhiv.kyiv.org/history/1000years.htm
 2. ІВАН БІЛИК. АКСІОМИ НЕДОВЕДЕНИХ ТРАДИЦІЙ // http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/5331/bilyk.html
 3. ПІВТОРАК Григорій Петрович. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов // http://litopys.narod.ru/pivtorak/pivtorak.htm
 4. Ізборник - 2002. http://litopys.narod.ru/index.html 
 5. МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ, ІСТОРІЯ УКРАЇНИ- РУСИ http://sasha.inet.ru/au/hr/ur/ 
 6. Супрасльський літопис http://www.history.univ.kiev.ua/letopis/text2.html 

Велесова книга.

 1. http://www.lipetsk.ru/~roerich/book/veles/veles.htm
 2. http://lib.ru/HISTORY/RUSSIA/veles.txt
 3. http://paganism.ru/vlesbook.htm
 4. http://www.angelfire.com/tn/tysovska/velesbook.html
 5. http://www.tuad.nsk.ru/~history/Russia/PredHist/veles/

Язичество Древней Руси

 1. http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/d07_2.htm
 2. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.) // http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/index.htm
 3. Язычество славя. Энциклопедия славянской религии. // http://paganism.msk.ru/liter/liter.htm
 4. Были и небылицы Древней Руси http://paganism.ru/ryzhkov.htm
 5. История России с древнейших времен до второй половины XIX века.// http://klio.webservis.ru/lec4_3.htm

Славянские древности

 1. Рябчиков С.И. Славянские древности // http://public.kubsu.ru/~usr02898/slavonic1.htm
 2. История отечества. Киевская Русь // http://www.statpro.ru/cds/establish-russia.html
 3. Карачарова А. Славянские древности// http://tzone.kulichki.com/religion/slav/slavdrev.html

Старославянская письменность

 1. Старославянская письменность //http://www.geocities.com/plt_2000plt_us/gkr/gkr-9.html
 2. http://ksk.armavir.info/lang/lang1.html
 3. http://skolot.r2.ru/bibl1/clav_pism.htm
 4. Исторические источники по Отечественной истории до начала XVIII в.на русском языке в Интернете // http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/5_2.htm
 5. центр развития русского языка // http://www.ruscenter.ru/62.html
 6. http://oba.wallst.ru/scientif/filology/language.htm
 7. "ГРАМАТЫКА СЛОВЕНСКАЯ» І. УЖЕВИЧА // http://izbornyk.narod.ru/nimchuk/nim15.htm

Славянская мифология

 1. О Кирилле и Мефодии // http://admobl.kaluga.ru/New/Culture/KM/KM.htm
 2. http://mari.eparhia.ru/konfer/1999/1999_1/
 3. Письменность и нумизматика восточных славян // http://kgi.narod.ru/kgi_oiu_08.htm

Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше