ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМенеджмент: сучасні концепції розвитку

1.    Історія розвитку менеджменту

 

«Менеджмент – це мистецтво досягнення

 цілей в умовах обмеженості ресурсів»

Т.Гібсон

Бєсєдін, М.О. Основи менеджменту : підручник : (модульний варіант) / М.О. Бєсєдін; М.О. Бєсєдін, В.М. Нагаєв. – К. : ЦНЛ, 2005. – 496 с.

Веснин, В.Р. Основы менеджмента : учебник / В.Р. Веснин. – М. : Проспект, 2008. – 320 с.

Коргова, М.А. История менеджмента : учеб. пособие для студ. вузов / М.А. Коргова, А. М. Салогуб. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 236 с.

Кравченко, А.И. История менеджмента : учеб. пособие для студ. вузов / А. И. Кравченко. – 7-е изд. – М. : Академ. Проект: Альма Матер, 2008. – 560 с.

Кредисов, А.И. История учений менеджмента : монография / А.И.Кредисов. – К. : ВИРА-Р, 2000. – 336 с.

Мартиненко, М. Основи менеджменту : підручник / М. Мартиненко, В. Яцура. – К. : Каравела, 2005. – 496 с.

Новіков, Б.В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б.В.Новіков, Г.Ф.Сініок, П.В.Круш. – К. : ЦНЛ, 2004. – 560 с.

Основи менеджменту: підруч. для студ. вузів / ред. В.Г. Федоренко. – К. : Алерта, 2007. – 420 с.

Основы менеджмента : учеб. пособие / Е.А. Репина [и др.]. – М. : ИНФРА-М ; М. : Академцентр, 2011. – 240 с.

Основы менеджмента : учеб. пособие / Л.В. Плахова [и др.]. – 2-е изд., стер. – М. : КноРус, 2010. – 488 с.

Основы менеджмента : учеб. пособие для студ. вузов / А.О. Блинов [и др.]. – М. : Элит, 2008. – 352 с.

Основы менеджмента : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.А. Репина [и др.]. – М. : Дашков и К. ; Ростов н/Д : Академцентр, 2008. – 240 с.

Основы менеджмента : учеб.-метод. пособие / под ред. М.А. Чернышева. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 365 с.

Осовська, Г.В. Основи менеджменту : практикум : навч. посіб. / Г.В. Осовська, І.В. Копитова. – К. : Кондор, 2009. – 581 с.

Осовська, Г.В. Основи менеджменту : навч. посіб. для студ. вузів / Г.В. Осовська. – К. : Кондор, 2003. – 556 с.

Пашолок, Н.А. Групповое развитие. Истоки и многообразие концепций // Менеджмент в России и за рубежом : всё о теории и практике управления бизнесом, финансами, кадрами – 2011. – № 6. – С. 112-118.

Попов, С.Г. Основы менеджмента : учеб. пособие / С.Г. Попов. – 2-е изд., – М.: Ось-89, 2007. – 176 с.

Росовецький, С.К. Запорожское казачество: новации воинского «менеджмента» под флером мифов и легенд // Персонал. – 2002. – № 9. – С. 74-79.

Семенова, И.И. История менеджмента / И.И. Семенова. – 2-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 199 с.

 

2. Сучасний менеджмент: сутність, роль та особливості

«Хороші компанії задовольняють попит.

Видатні компанії створюють нові ринки»

Ф.Котлер

Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теория, инновации и современная практика: монография / под ред. Э.А. Кузнецова. – Х. : Бурун Книга, 2011. – 512 с.

Армстронг, М. Менеджмент: методы и приемы: пер. с англ. / М. Армстронг. – К. : Знання-Прес, 2006. – 876 с.

Брасс, А.А. Менеджмент: наука и практика конструктивного руководства : учеб. пособие / А.А. Брасс. – Мн. : Совреме. шк., 2006. – 192 с.

Бузько, І.Р. Формування методологічних основ розвитку персоналу / І.Р. Бузько, Ю.Ю. Дяченко // Актуал. пробл. економіки. – 2012. – № 3. – С. 8-12.

Вершигора, Е.Е. Менеджмент : учеб. пособие для уч. сред. спец. образования / Е.Е. Вершигора. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 283 с.

Веснин, В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах : учеб. пособие / В.Р. Веснин. – М. : Проспект, 2008. – 176 с.

Веснин, В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах : учеб. пособие / В.Р. Веснин. – М. : Проспект: Велби, 2007. – 176 с.

Грищенко О.Ф. Дослідження теоретичних основ прийняття інноваційних рішень у системі стратегічного менеджменту підприємства // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. : Економіка. – 2011. – № 2. – С. 137-145.

Лисак, У. Наш час – у наших руках : основні поняття й принципи тайм-менеджменту // Довід. кадровика. – 2012. – № 5. – С. 82-85.

Менеджмент организации. Современные технологии: учебник / ред. Н.Г.Кузнецов, И.Ю.Солдатова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2002. – 478 с.

Менеджмент у державному управлінні: особлива частина : навч. посіб. / під заг. ред. В. П. Пєткова. – К. : КНТ, 2012. – 216 с.

Менеджмент: конспект лекций : пособие для подгот. к экзаменам / авт.-сост. В.М. Гавриленко. – М. : А-ПРИОР, 2008. – 192 с.

Менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / за ред. Г.В. Щокіна [та ін.]. – К. : МАУП, 2007. – 816 с.

Менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / за ред. С.І. Михайлова. – 2-е вид., – К. : ЦУЛ, 2012. – 536 с.

Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. / за ред. Г. Є. Мошека. – К. : Атіка, 2007. – 584 с.

Менеджмент : учеб. для студ. вузов / Гос. ун-т управления ; под ред. М.Л. Разу. – М. : КноРус, 2008. – 472 с.

Менеджмент : учебник / под ред. М.Л. Разу. – 3-е изд., стер. – М. : КноРус, 2011. – 480 с.

Мурашко, М.І. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / М.І. Мурашко. – 3-є вид. – К. : Знання, 2008. – 435 с.

Пузирьова, П.В. Характеристика податкового менеджменту та ознаки його ефективності в сучасних умовах / П.В. Пузирьова, Ю.Г. Ковальська // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 36-39.

Рульєв, В.А. Менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич. – К. : ЦУЛ, 2011. – 312 с.

Спивак, В.А. Менеджмент : учеб. пособие / В.А. Спивак. – 2-е изд., – СПб. : Вектор, 2006. – 256 с.

Сучасні концепції менеджменту : навч. посіб. для студ. вузів / ред. Л.І. Федулова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 536 с.

Туленков, М.В. Сучасний менеджмент (теорії, концепції, моделі) : навч. посіб. для студ. вузів / М.В. Туленков, О.Г. Чувардинський, Ю.Ж. Шайгородський. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2008. – 376 с.

Туленков, М.В. Сучасні теорії менеджменту: навч. посіб. для студ. вузів / М. В. Туленков. – К. : Каравела, 2007. – 304 с.

Хаммер, М. Бизнес в XXI веке: повестка дня : что надо сделать каждой компании, чтобы стать лидером рынка в текущем десятилетии : пер. с англ. / М. Хам мер. – М. : Добрая книга, 2005. – 336 с.

Шеметов, П.В. Менеджмент: управление организационными системами : учеб. пособие для студ. вузов / П.В. Шеметов, Л.Е. Чередникова, С.В. Петухова. – 2-е изд., стер. – М. : ОМЕГА-Л, 2008. – 406 с. 

3. Менеджмент як соціально–економічна категорія

«Зроби крок, і дорога з’явиться сама собою»

С.Джобс

7 нот менеджмента : настол. кн. руководителя / под ред. В.В. Кондратьева. – 7-е изд., – М. : Эксмо, 2008. – 976 с.

Абдуллаев, Р.В. оглы. Сущность и теоретические основы деятельности финансового менеджмента // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво – 2011. – № 6. – С. 297-301.

Аблязов, Р.А. Командний менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / Р.А. Аблязов, Г.І. Падурець, І.Б. Чудаєва. – К. : Професіонал, 2008. – 352 с.

Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент : учеб. пособие для студ. вузов / Р.И. Акмаева. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 432 с.

Антонов, В.М. Інтелектуально-математичний менеджмент : кіберакмеолог. концеп. / В.М. Антонов. – К. : КНТ, 2007. – 528 с.

Армстронг, М. Performance Management. Управление эффективностью работы: монография / М. Армстронг, А. Барон ; пер. с англ. И. Ющенко. – М. : HIPPO, 2005. – 384 с.

Бехтерев, С. Майнд-менеджмент : решение бізнес-задач с помощью интеллект-карт / С. Бехтерев ; под ред. Г. Архангельского. – 3-е изд. – М. : Альпина Паблишерз, 2011. – 308 с.

Бишоф, А. Самоменеджмент: эффективно и рационально / А. Бишоф, К. Бишоф ; пер. с нем. Д.А. Пергамент. – М. : ОМЕГА-Л, 2006. – 127 с.

Бізнес-менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / за заг. ред. Л. І. Федулової. – К. : МАУП, 2007. – 632 с.

Бондар, О.В. Ситуаційний менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / О.В. Бондар ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – 2-е вид., – К. : ЦУЛ, 2012. – 368 с.

Бровкова, О.Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / О.Г. Бровкова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 224 с.

Діагностика стану підприємства: теорія і практика : монографія / за заг. ред. : А. Е. Воронкової. – 2-ге вид., – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 520 с.

Дмитрук, О.В. Медичний менеджмент в Україні: основні поняття, проблеми, перспективи реалізації // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2012. – № 2. – С. 7-9.

Іванов, М.М. Операційний менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / М.М. Іванов, П.В. Комазов. – К. : ЦУЛ, 2012. – 368 с.

Лазарев, Д. Презентация. Лучше один раз увидеть! / Д. Лазарев. – 2-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 126 с.

Медведев, В.П. Инновации как средство обеспечения конкурентоспособности организации / В.П. Медведєв ; Всерос. акад. внешней торговли, Ин-т междунар. экон. связей. – М. : Магистр ; М. : ИНФРА–М, 2011. – 160 с.

Медынский, В.Г. Инновационный менеджмент : учеб. для студ. вузов / В.Г. Медынский. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 295 с.

Менеджмент для бакалаврів : підруч. для студ. вузів : у 2 т. / за ред. : О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка. – Суми : Університет. кн., 2009.

Т. 1. – 605 с.

Т. 2. – 592 с.

Менеджмент для магістрів : підруч. для студ. вузів: у 2 т. Т. 1 / за ред. : О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка. – Суми : Університет. кн., 2011. – 662 с.

Менеджмент организаций : учеб. пособие / Л.П. Киенко, Т.И. Лепейко, А.М. Тимонин ; ред. Л. А. Киржнер. – К. : КНТ, 2006. – 688 с.

Менеджмент персоналу : навч. посіб. / ред. В.М. Данюк, В.М. Петюх. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 398 с.

Менкес, Д. Управленческий интеллект – отличительная особенность успешного руководителя / Д. Менкес ; пер. с англ. Е. И. Гончаренко. – М. : Эксмо, 2008. – 352 с.

Михайлова Л.І. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. для студ. вузов / Л.І. Михайлова, С.Г. Турчіна. – К. : ЦУЛ, 2007. – 248 с.

Морозова, И.Н. HR-менеджмент : справ. менеджера по персоналу / И.Н. Морозова. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 256с.

Новаківський, І.І. Інформаційні системи у менеджменті: системний підхід : навч. посіб. / І.І. Новаківський, І.І. Грибик, Т.В. Федак ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 2-е вид. – Л. : Львів. політехніка, 2010. – 260 с.

Пивоваров, С.Э. Сравнительный менеджмент : учеб. для студ. вузов / С.Э. Пивоваров, И.А. Максимцев. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 480 с.

Писаренко, К.Э. Совершенствование системы менеджмента качества на основе системы менеджмента знаний // Менеджмент в России и за рубежом : всё о теории и практике управления бизнесом, финансами, кадрами. – 2012. – № 2. – С. 59-66.

Резяпова, А.М. Международный опыт развития сетевых розничных организаций // Менеджмент в России и за рубежом : всё о теории и практике управления бизнесом, финансами, кадрами. – 2012. – № 2. – С. 34-41.

Сивец, С.Д. На войне как на войне. Не дайте персоналу разрушить ваш бизнес / С.Д. Сивец. – М. : Вершина, 2006. – 208 с.

Скібіцька, Л.І. Тайм-менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / Л.І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2009. – 528 с.

Скібіцький, О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / О.М. Скібіцький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 408 с.

Ушеренко, С.В. Напрями удосконалення фінансового менеджменту як основа системної протидії банкрутству підприємств / С.В. Ушеренко, О.Л. Лісовська // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2012. – № 10. – С. 160-163.

Фокс, Дж. Как стать первоклассным руководителем: правила привлечения и удержания лучших специалистов / Дж. Фокс ; пер. с англ. Д. Горшковой. – 4-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 172 с.

Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник / А.Н. Фомичев. – М. : Дашков и К., 2008. – 376 с.

Хомяков, В.І. Менеджмент підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / В.І. Хомяков. – 2-е вид., – К. : Кондор, 2009. – 434 с.

Чайка, Г.Л. Праця менеджера в системі управління : навч. посіб. / Г.Л. Чайка. – К. : Знання, 2011. – 469 с.

Шаповал, М.І. Менеджмент якості : підручник / М.І. Шаповал. – 3-тє вид. – К. : Знання, 2007. – 471 с.

Школа, І.М. Менеджмент туризму : підруч. для студ. вузів / І.М. Школа, О.П. Корольчук. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. – 464 с.

 

4. Міжнародний менеджмент як складова міжнародного бізнесу

«Управління – це не що інше,

як налаштовування інших на роботу»

Лі Якокка

Зось-Киор, Н. К проблеме международного менеджмента в условиях глобализации / Н. Зось-Киор, Н. Соколова // Економіст. – 2008. – № 9. – С. 14-16.

Коппин, А. Менеджмент на все времена : примеры успешного менеджмента из истории Великобритании: от Кромвеля до наших дней / А. Коппин, Дж. Бэрратт ; пер. В.О. Шагоян. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 288 с.

Кузнецов, А. Американский папа, русский папа: рус. папа рекомендует : особенности выживания в рус. бизнесе / А. Кузнецов. – М. : Ось-89, 2005. – 224 с.

Кузнецов, Э.А. Проблемы реализации стратегии модернизации с учетом международного опыта : (на примере Китая) // Менеджмент в России и за рубежом : всё о теории и практике управления бизнесом, финансами, кадрами. – 2011. – № 5. – С. 76-82.

Лайкер, Дж. Дао Toyota : 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Дж. Лайнер ; пер. с англ. Т. Гутман. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 402 с.

Медведев, Д.Л. Эффективный Черчилль : методы, которые использовал самый известный премьер в мировой истории / Д.Л. Медведев. – М. : РИПОЛ классик, 2011. – 576 с.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / ред. О.А. Кириченко. – К. : Знання, 2005. – 493 с.

Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / Л.І. Михайлова [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2007. – 200 с.

Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / ред. І.О. Піддубний. – 2-ге вид., стер. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 252 с.

Міжнародний менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / за ред. О. Б. Чернеги. – 2-е вид., – Л. : Магнолія 2006, 2009. – 592 с.

Міжнародний менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / П.І. Юхименко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2011. – 488 с.

Міжнародний менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / ред. О.Б. Чернега. – К. : ЦНЛ, 2006. – 592 с.

Міжнародні та національні стандарти корпоративного управління : зб. кодексів та принципів. – К. : Міжнар. фін. корпор., 2002. – 247 с.

Нейсбит, Дж. Китайские мегатренды : 8 столпов нового общества / Дж. Нейсбит, Д. Нейсбит ; пер. с англ. А. Лактионова. – М. : Астрель, 2012. – 315 с.

Нонака Икуджиро. Компания – создатель знания : зарождение и развитие инноваций в япон. фирмах / Нонака Икуджиро, Такеучи Хиротака ; пер. с англ. А. Трактинского. – М. : Олимп-Бизнес, 2011. – 384 с.

Смирнов, И.Г. Стратегический логистический менеджмент в международном туризме в контексте его устойчивого развития // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – № 2. – С. 76-82.

Смірнов, І.Г. Міжнародна економіка та менеджмент // Зовніш. торгівля: право та економіка. – 2009. – № 4. – С. 4-18.

Стив Джобс о бизнесе : 250 высказываний человека, изменившего мир / под ред. А.К. Томаса ; пер. с англ. В. Ионов. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 254 с.

Стиглиц, Дж.Е. Крутое пике : Америка и новый экономич. порядок после глобал. кризиса / Дж. Е. Стиглиц ; пер. с англ. В. Лопатка. – М. : Эксмо, 2011. – 512 с.

Хуан Яшэн. Капитализм по-китайски : гос-во и бизнес : пер. с англ. / Хуан Яшэн – 2-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2012. – 375 с.

Якокка, Л. Карьера менеджера / Л. Якокка, У. Новак ; пер. с англ. С.Э. Борич. – 2-е изд. – Мн. : Попурри, 2006. – 544 с.

Виставку підготувала В.В. Грамарчук,

бібліотекар І категорії відділу економіки та

аграрного виробництва


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше