ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Відділ наукової інформації та бібліографії

Сектор наукової інформації з питань культури і мистецтва

 

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

(віртуальний бібліографічний список)

 

«Культура – це надія нації, її психіка,

і жодна стороння особа не має права

розпоряджатися нею без згоди господаря»

Ярослав Ісаєвич

На сучасному етапі суспільного розвитку визначення місця й ролі культури в державотворчих процесах є предметом особливої уваги як вітчизняних, так і зарубіжних вчених й політиків. Це зумовлено тим, що однією з головних функцій культури є людинотворча або гуманістична функція, і саме культурою, за умов забезпечення з боку держави її повноцінного функціонування, створюється активний творчий інтелект, розум й висока духовність особистості, що слугує засобом виходу суспільства на нові рівні цивілізації.

Сьогодні особливо зростає роль культури в націє- і державотворчих процесах, оскільки саме вона сприяє відновленню історичної пам’яті, формуванню демократичного способу мислення, розвитку й самореалізації особистості, а отже, утвердженню громадянського суспільства з високими гуманістичними цінностями, національною самосвідомістю та патріотизмом, зміцненню цілісності та суверенітету України. Формування національної державності потребує проведення відповідної державної культурної політики. Саме від держави, її виваженої, обґрунтованої політики в галузі культури залежить зміцнення духовності, забезпечення необхідних умов для розвитку й діяльності людини, особистості як найвищої цінності суспільного розвитку.

Українська культура в історичному вимірі

Книги

Акимович, Є. О. Українська культура в історичному вимірі (ІХ–ХVII) / Є. О. Акимович. – О. : Маяк, 2009. – 496 с.

Бойко, Ю. М. Українська та зарубіжна культура: культура стародавнього світу : курс лекцій / Ю. М. Бойко, Ф. Х. Джос ; ред. : Ю. М. Бойко. – Х. : Оригінал, 2002. – 176 с.

Бокань, В. А. Історія культури України : навч. посіб. / В. А. Бокань, Л. П. Польовий. – 2-е вид., доп. – К. : МАУП, 2001. – 256 с.

Бокань, В. А. Історія культури України : навч. посіб. / В. А. Бокань, Л. П. Польовий. – 3-є вид., стер. – К. : МАУП, 2002. – 256 с.

Бурдо, Н. Б. Трипільська культура. Спогади про золотий вік / Н. Б. Бурдо, М. Ю. Відейко. – Х. : Фоліо, 2008. – 415 с. : іл.

Возний, І. П. Історико-культурний розвиток населення межиріччя Верхнього Сірету та Середнього Дністра в Х–ХІV ст. В 2 ч. Ч. 1. Поселення. / І. Возний. – Чернівці : Золоті литаври, 2009. – 592 с. : іл.

Горський, В. С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина XII ст.) / В. С. Горський. – К. : Наук. думка, 1993. – 162 с.

Гриценко, О. Культурна політика України: короткий історичний огляд та оцінки [Електронний ресурс] / О. Гриценко, М. Стріха – Режим доступу: www.uis.kiev.ua/discussion/history_cult3.html (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Гуркіна, Г. О. Традиції та звичаї українців / Г. О. Гуркіна, О. В. Сердюк. – Х. : Торсінг плюс, 2008. – 95 с. : кольор. іл. – (Моя Україна).

Гусєв, С. О. Трипільська культура Середнього Побужжя рубежу IV–III тис. до. н. е. / С. О. Гусєв ; НАН України, Ін-т археології. – Вінниця : Антекс-УЛТД, 1995. – 304 с.

Довжук, І. В. Історія культури України : підручник / І. В. Довжук. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 552 с.

Дровозюк, С. І. Національно-культурне та духовне життя українського селянства у 20-30-х рр. XX cт. : історіограф. нарис / С. І. Дровозюк. – Вінниця : Власюк О., 2005. – 364 с.

Духовна велич України : наук.-публіц. зб. / упоряд. І. І. Новиченко. – К. : Просвіта, 2004. – 248 с.

Заєць, І. І. Трипільська культура на Поділлі / І. І. Заєць. – Вінниця : Тезис, 2001. – 179 с.

Запорожці : до історії козацької культури / упоряд., передм. І. Є. Кравченко. – К. : Мистецтво, 1993. – 400 с. : іл.

Зарішняк, І. М. Історія української культури : навч. посіб. / І. М. Зарішняк, С. О. Творун ; Терноп. нац. екон. ун-т, Вінниц. ін.-т економіки. – Вінниця : Едельвейс і К, 2011. – 328 с. : іл.

Зінько, О. В. Нариси історії української культури : навч. посіб. для студ. вузів / О. В. Зінько, Ю. А. Зінько. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 248 с.

Ісаєвич, Я. Україна давня і нова: народ, релігія, культура / Я. Ісаєвич ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Л. : [б. в.], 1996. – 335 с.

Історико-культурна спадщина України (ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) : зб. док. і матеріалів / авт. передм. Т.Ф. Григор’єва. – К. : Рідний край, 1995. – 327 с.

Історія бібліотечної справи в Україні : до 1000-річчя літописання і книжкової справи в Україні. Вип. 3 : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. С. Навродська. – К. : НПБУ, 1999. – 136 с.

Історія світової та української культури : підруч. для вузів / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук. – К. : Літера, 2000. – 464 с.

Історія світової та української культури : підруч. для вузів / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К. : Літера, 2002. – 464 с.

Історія української культури : зб. матеріалів і док. / ред. С. М. Клапчук В. Ф. Остафійчук. – К. : Вища шк., 2000. – 607 с.

Історія української культури : навч. посіб. / ред. : І. Крип’якевич. – К. : Либідь, 1994. – 656 с. : іл.

Історія української культури. Побут. Письменство. Мистецтво. Театр. Музика : навч. посіб. / ред. : І. Крип'якевич. – 4-е вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 656 с. : іл.

Історія української культури: у 5 т. / ред. Б. Є. Патон. – К. : Наук. думка, 2001

Т.1 : Історія культури давнього населення України / Ред. П.П. Толочко. – 2001. – 1135 с. : кольор. іл.

Т. 2 : Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ століть / ред. Я. Д. Ісаєвич. – 2001. – 845 с. : іл., карти, портр., плани.

Т. 3 : Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть / ред. Смолій В.А. – 2003. – 845 с. : іл, карти, портр, плани.

Т. 4. Кн. 1 : Українська культура першої половини ХІХ століття / гол. ред. тому Г. А. Скрипник. – 2008. – 1008 с. : кол. іл.

Т. 4. Кн. 2 : Українська культура другої половини ХІХ століття / гол. ред. тому Г. А. Скрипник. – 2005. – 1296 с. : кол. іл.

Т. 5. Кн. 1 : Українська культура ХХ – початку ХХІ століть / гол. ред. М. Г. Жулинський. – 2011. – 862 с. : кол. іл.

Кагамлик, С. Р. Світло духовності і культури. З історії Києво-Печерської лаври ХVІІ–ХVІІІ ст. / С. Р. Кагамлик. – К. : Наш час, 2008. – 327 с. : іл. – (Невідома Україна).

Кобзарське мистецтво : навч. посіб. / авт.-упоряд. В. І. Третяк. – Вид. 2-е, доп. – Вінниця : Вінниц. газ., 2012. – 146 с. : іл., фотогр. ; ноти.

Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М. В. Кордон. – К. : ЦУЛ, 2003. – 508 с.

Культура українського народу : навч. посіб. / В. М. Русанівський, Г. Д. Вервес, М. В. Гончаренко. – К. : Либідь, 1994. – 272 с.

Культурна, історична, архітектурна та природна спадщина Барської землі Поділля в контексті сталого просторового розвитку Європи : матеріали засід. «круглого столу», м. Київ, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2 лип. 2009 р. / відп. ред. М. М. Мосунов. – Бар : Бар. гуманіт.-пед. коледж, 2010. – 88 с.

Культурне відродження в Україні: історія і сучасність. – Т. : [б. в.], 1993. – 221 с.

Культурне життя в Україні. Західні землі : док. і матеріали / упоряд.: Т. Галайчук, О. Луцький, Б. Микитів. – К. : Наук. думка, 1995. – 749 с. : іл.

Литвин, В. М. Україна: досвід та проблеми державотворення : 90-ті роки ХХ ст. / В. М. Литвин ; Ін-т історії НАН України. – К. : Наук. думка, 2001. – 558 с.

Макарик І. Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років = Shakespeare in the Undiscovered Bourn. Les Kurbas, Ukrainian Modernism, and Early Soviet Cultural Politics / І. Макарик. – Вид. 2-е, доп. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 352 с. : портр., іл.

Маланюк, Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. – К. : Обереги, 1992. – 80 с.

Матковська, О. Львівське братство : культура і традиції: кінець XVI – перша половина XVII ст. / О. Матковська. – Л. : Каменяр, 1996. – 76 с. : іл.

Мєднікова, Г. С. Українська і зарубіжна культура ХХ століття : навч. посіб. / Г. С. Мєднікова. – К. : Знання, 2002. – 216 с.

Моісеєнко, Е. К. Спадщина предків у сучасній культурі села / Е. К. Моісеєнко, В. А. Комарова. – О. : Друкар. дім, 2011. – 352 с. : іл.

Національний заповідник «Софія Киівська» = National Conservation Area «St. Sophia of Kyiv» : вид. присвяч. 1000-річчю Софії Київської (1011–2011) / заг. ред. Н. Куковальська ; наук. ред. Н. Нікітенко. – К. : Балтія-Друк, 2011. – 224 с. : кольор. іл., кол. фотогр.

Новиченко, Л. Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє / Л. Новиченко, В. Русанівський, П. Толочко. – К. : Знання, 1990. – 48 с.

Огієнко, І. (Митрополит Іларіон). Українська культура : монографія / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм., комент. М.С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2002. – 342 с. : іл.

Огієнко, І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу / І. Огієнко. – Репр. відтворення вид. 1918 р. – К. : Абрис, 1991. – 272 с. : іл.

Павловський, А. А. Багатонаціональне розмаїття культури України: історія, розвиток, майбутнє : монографія / А. А. Павловський . – К. : Знання України, 2002. – 255 с.

Пасічник, М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи : навч. посіб. / М. С. Пасічник. – К. : Знання, 2005. – 735 с.

Піскова, Е. М. Музейна справа в Україні: історії, традиції, проблеми сучасного розвитку / Е. М. Піскова, Л. Д. Федорова // Історія України : маловідомі імена, події, факти : (зб. ст.). – К. ; Донецьк, 2010. – Вип. 17. – С. 3-9.

Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Вип. 8 / М-во культури і мистецтв України. – К. : [б. в.], 1997. – 32 с.

Попович, М. В. Нарис історії культури України : учбов. посіб. / М.В. Попович. – 2-е вид., випр. – К. : АртЕк, 2001. – 728 с. : іл, портр.

Родічкін, І. Старовинні маєтки України : книга-альбом / І. Д. Родічкін, О. І. Родічкіна. – К. : Мистецтво, 2005. – 384 с. : кол. іл.

Словник символів культури України : словник / ред.: В. П. Коцур, О. І. Потапенко. – К. : Міленіум, 2002. – 260 с.

Сорокер, Я. Л. Українська пісенність у музиці класиків: спроба дослідження : навч. посіб. для студ. вузів / Я. Л. Сорокер ; пер. з рос. та упорядкув. В. Грабовського. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 184 с. : фотогр.

Украина: природа, традиции, культура / авт.: О. Белоусько, М. Попович ; фотогр. Ю. Бусленко. – К. : Балтия Друк, 2008. – 100 с.

Україна : наука і культура. Вип. 31. – Д. : Наука і освіта. – 2002. – 396 с.

Україна. Фортеці, замки, палаци. 70 архітектурних пам’яток : путівник / авт.-уклад.: О. М. Бєліков, Ю. С. Воронцова. – Х. : Альбатрос, 2011. – 224 с. : іл.

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 5. Просфонима. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича : зб. наук. пр. / уклав Б. Якимович. – Л. : Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАН України, 1998. – 752 с.

Українська культура : лекції / упоряд. С. В. Ульяновська, ред. Д. Антонович. – К. : Либідь, 1993. – 592 с. : іл.

Українська культура: історія і сучасність : навч. посіб. / за ред. С. О. Черепанової. – Л. : Світ, 1994. – 456 с.

Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / ред. : М. М. Закович. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2001. – 550 с.

Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. пр. / О. І. Безгін [та ін.]. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2012. – 256 с. : іл.

Український театр ХХ століття : збірка / Держ. центр театрал. мистец. ім. Л. Курбаса. – К. : ЛДЛ, 2003. – 512 с.

Українські традиції : учбов. посіб. / уклад. О. В. Ковалевський. – Х. : Фоліо, 2004. – 574 с. – (Перлини української культури).

Хоменко, В. Я. Українська і світова культура : підручник / В. Я. Хоменко. – К. : Україна, 2002. – 333 с. : портр.

Чмихов, М. О. Давня культура : навч. посіб. для студ. вузів / М. О. Чмихов. – К. : Либідь, 1994. – 288 с. : іл.

Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – 4-е вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 271 с.

Статті

Іванко, А. Культурницька політика І. Мазепи в українській історіографії / А. Іванко // Історія України. – 2003. – Жовтень, № 37. – С. 1-7.

Коцур, В. Культурно-освітні установи в період економічної політики (1921-1929 рр.) / В. Коцур // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 23. – С. 99-108.

Культура України : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://k-ua.net/ (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Культура України : електрон. б-ка / Нац. парламент. б-ка України. – Режим доступу:  http://elib.nplu.org/ (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Лисняк-Рудницький, І. Інтелектуальні початки нової України / І. Лисняк-Рудницький // Історичні есе. – 1994. – Т.1. – С. 173-191.

Масенко, Л. Доба українізації 20-х років ХХ ст.: засади освітньої й культурної політики Миколи Скрипника / Л. Масенко // Дивослово. – 2004. – № 5. – С. 27-30.

Мельник, В. Національно-культурна політика Центральної Ради / В. Мельник , Д. Розовик // Генеза. – 1994. – № 2. – С. 96-127.

Україна в міжвоєнний період 1920-1939 рр. : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://study.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=102 (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Чмільова, С. Нормативно-правові документи у сфері культурного розвитку українського села (1991-2010 рр.) / С. Чмільова // Українознавство. – 2011. – № 3. – С. 59-64.

Чмільова, С. Розвиток сфери культури села в незалежній Україні: історіографія питання / С. Чмільова // Українознавство. – 2013. – № 2. – С. 86-90.

Шеретюк, Р. Вплив внутрішньої політики Миколи І на духовно-культурне життя Правобережної України / Р. Шеретюк // Університет. – 2011. – № 3. – С. 29-37.

Культурна політика: особливості формування в Україні

Книги

Безотосний, М. Т. Національна ідея, культура і українська державність : бібліогр. покажч. наук. і публіц. пр. / М. Т. Безотосний ; М-во аграрної політики і продовольства України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : ПДАА, 2014. – 20 с.

Берегова, О. М. Сучасні комунікаційні технології в культурі України : навч. посіб. / О. М. Берегова. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2006. – 178 с.

Бібліотека в контексті світової культури, науки, інформації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2007. – 211 с. : фотогр.

Глобальні трансформації: політика, економіка, культура : навч. посіб. для студ. вузів : пер. з англ.. / Д. Гелд, Е. МакГрю, Д. Голдблатт, Дж. Перратон. – К. : Фенікс, 2003. – 584 с.

Гриценко, О. А. Пророки, пірати, політики і публіка. Культурні індустрії й державна політика в сучасній Україні : монографія / О. А. Гриценко, В. В. Солодовник ; ред. О. І. Кілієвич. – К. : К.І.С., 2003. – 168 с.

Дерега, В. В. Соціальна і гуманітарна політика : навч. посіб. / В.В. Дерега. – Миколаїв, 2012. – 152 с. – Зі змісту: Тема 9. Культурна політика та особливості її формування в Україні. – С. 107-120. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/315/12.pdf (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Дзюба, І. М. Україна у пошуках нової ідентичності : ст., виступи, інтерв’ю, памфлети / І. М. Дзюба. – К. : Україна, 2006. – 848 с. : портр.

Здіорук, С. І. Культурна політика України: національна модель у європейському контексті : аналіт. доп. / С. І. Здіорук, О. М. Литвиненко, О. П. Розумна ; за ред. С. І. Здіорука. – К. : НІСД, 2012. – 64 с.

Корнієнко, В. О. Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні : монографія / В. О. Корнієнко, В. В. Добіжа. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 160 с.

Криза культури : матеріали парламент. слухань у ВР України 5 лист. 2003 р. – К. : Парламент. вид-во, 2004. – 104 с.

Культура чи імітація культури? : матеріали парламент. слухань на тему: «Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації» 20 квіт. 2005 р. – К. : Парламент. вид-во, 2005. – 160 с.

Культурна політика в Україні : аналіт. огляд / ред.-упоряд. О. Гриценко. – К. : УЦКД, 2007. – 160 с.

Культурно-просвітницька діяльність в сучасних умовах : тези наук. конф. викладачів та аспірантів культуролог. ф-ту 25-26 квіт. 1994 р. / М-во культури України, Київ. держ. ін-т культури. – К. : [б. в.], 1994. – 182 с.

Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / ред. М. М. Закович. – К. : Знання, 2004. – 567 с.

Національна самобутність та проблеми розвитку України в сучасних умовах : матеріали обл. наук.-практ. конф. / Рада директорів ВНЗ I-II рівня акредитації Вінниц. обл., Обл. метод. об-ня викл. суспіл. дисциплін, Вінниц. буд. технікум ; ред.: М. П. Панасюк, І. В. Кахно. – Вінниця : [б. в.], 2012. – 72 с.

Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи : (матеріали нац. семінару «Проблеми повернення національно-культурних пам’яток, втрачених або переміщених під час другої світової війни». Чернігів, верес. 1994 р.) / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства НАН України. – К., 1996. – 334 с. – (Вип. 6).

Попович, М. В. Національна культура і культура нації / М. В. Попович. – К. : Знання, 1991. – (Світогляд ; № 11).

Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / Центр персп. соц. дослідж. М-ва праці та соц. політики України та НАН України ; упоряд. Л. І. Буряк. – К. : Нац. акад. упр., 2009. – 252 с.

Сучасна українська етнополітика і основні напрями розвитку національно-культурних об’єднань на Вінниччині : матеріали обл. конф. представників об-нь нац. меншин Вінниччини. – Вінниця : [б. в.], 1993. – 39 с. : іл.

Українська культура: проблеми і перспективи : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. Року культури в Україні (28 жовт. 2003 р.) / уклад. Е. І. Романова. – Х. : ХДНБ, 2004.

Цвілюк, С. А. Українізація України: Тернистий шлях нац.-культ. відродж. доби сталінізму : монографія / С. А. Цвілюк. – О. : Маяк, 2004. – 200 с.

Статті

Виткалов, В. Г. Регіональна культурна практика в умовах сьогодення: проблеми становлення і тенденції / В. Г. Виткалов // Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні : зб. наук. пр. / наук. ред. Ю. П. Богуцький ; відп. за вип. С. М. Волков. – К., 2010. – Вип. 1 : Динаміка культурологічних процесів в Україні. – С. 27-30.

Вовкун, В. Національна культура – це і є національна ідея : [про стан укр. культури, її перспективи та формування нової культурної політики] / В. Вовкун // Дзеркало тижня. – 2008. – 19 лип. – С. 13.

Возняк, Т. Для побудови успішного українського політичного проекту потрібна модернізація української культури / Т. Возняк // Сучасність. – 2010. – № 2. – С. 121-137.

Грабовський, С. На що сподіватися нашій культурі? / С. Грабовський // Укр. культура. – 2004. – № 8. – С. 3.

Гриценко, О. А. Культурні аспекти трансформації історичної пам’яті в сучасному українському суспільстві / О. А. Гриценко // Самоорганізація й динаміка культури та їх особливості в Україні : зб. наук. пр. / наук. ред. Ю. П. Богуцький ; відп. за вип. С. М. Волков. – К. : Ін-т культурології АМУ, 2010. – Вип. 1 : Динаміка культурологічних процесів в Україні. – С. 34-42.

Жулинський М. Який дефіцит загрозливіший: енергоносіїв чи духовної енергії? / М. Жулинський // Сучасність. – 1999. – № 3. – С. 83-95.

Забужко, О. Культурна політика і державна незалежність / О. Забужко // Дзеркало тижня. – 2005. – 3 груд. – С. 17.

Здіорук, С. І. Пріоритети української державної культурної політики в умовах глобалізації / С. І. Здіорук // Стратегічні пріоритети : наук.-аналітич. щоквартал. зб. – 2012. – № 2. – С. 149-154.

Іванишин, П. Два світогляди в період глобалізації: Культурний імперіалізм і культурний націоналізм / П. Іванишин // Визвол. шлях. – 2006. – № 4. – С. 34-43.

Калмикова, Г. Культура та демократичне врядування в Україні: взаємозв’язок та взаємовпливи / Г. Калмикова // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 4. – С. 38-46.

Карлова В. Проблеми правового забезпечення функціонування культурної сфери // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2002. – № 2. – С. 256-262.

Катаєв, С. Культуральна соціологія: випадок України / С. Катаєв // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 1. – С. 183-186.

Кічурчак, М. В. Розвиток мережі закладів культури та формування культурної політики в Україні / М. В. Кічурчак // Стратегічні пріоритети : наук.-аналітич. щоквартал. зб. – 2012. – № 4. – С. 22-30.

Концепція гуманітарної безпеки – крок до створення культурної політики // Вісн. центру. Міжнар. центру перспектив. дослідж. : інформ. бюл. – 2007. – № 38.

Копієвська, О. Р. Ефективність правового регулювання регіональної культурної політики / О. Р. Копієвська // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 22-27.

Костенко, О. Культурна революція – найефективніший антикризовий засіб / О. Костенко // Політич. менеджмент. – 2009. – № 5. – С. 3-7.

Костиря, І. О. До питання розвитку української культури / І. О. Костиря // Вища освіта України. – 2010. – № 1. – С. 72-76.

Костюк, Б. У малих міст велике майбутнє : культур. відродж. починається там, де виникає громада ініціативних людей / Б. Костюк // Сучасність. – 2008. – № 7. – С. 113-117.

Культура Вінниччини // Вінниця : інформ. портал. – Електрон. текст. і графіч. дані. – 2012-2014. – Режим доступу:  http://www.vin.com.ua/kultura (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Культурна політика України – оцінка міжнародних експертів // Культура і життя. – 2007. – 3 жовт. – С. 3-7.

Купрійчук, В. Політика культурного розвитку в історії українського державотворення (1917-1920 рр.) / В. Купрійчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – Вип. 1. – С. 197-204.

Курчевська Й. Національна культура й політика / Й. Курчевська // Політич. думка. – 1997. – № 4. – С. 170-182.

Лісовський, В. М. Культурно-історичні регіони України та їх роль у політичному процесі розвитку держави / В. М. Лісовський // Менеджер : вісн. Донец. держ. ун-ту упр. – 2006. – № 4. – С. 182-184.

Луцків, О. М. Українська національна ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори / О. М. Луцків, Н. М. Попадинець // Регіонал. економіка. – 2011. – № 3. – С. 209-211.

Малімон, В. Культурна безпека особистості як мета культурної політики держави / В. Малімон // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 4. – С. 222-228.

Малімон, В. Культурна політика держави як «відгук» на «виклики» сучасних просторово-часових модусів життя / В. Малімон // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – Вип. 2. – С. 326-335.

Маліновський, В. Формування концептуальних засад культурної політики України на сучасному етапі державного будівництва / В. Маліновський // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2002. – Вип. 1. – С. 156-163.

Медведчук, Н. Критерії та варіанти класифікації моделей культурної політики / Н. Медведчук // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї / Укр. центр політ. менеджменту. – К., 2008. – Вип. 12. – С. 159-175.

Михайлинин-Бейчук, О. Л. Договір охорони пам’яток культурної спадщини / О. Л. Михайлишин-Бейчук // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 351-356.

Міністерство культури України : офіц. веб-сайт / розроб. Корпорація Софтлайн Україна – Режим доступу:  http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/index (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Мовчан, П. Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації / П. Мовчан // Голос України. – 2005. – 13 трав. – С. 16-17.

Музеї України : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://nsil.com.ua/index.php?id=106&keyword=5 (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Наконечна, Н. Націоналізм як культурний феномен ХХ ст. / Н. Наконечна // Сучасність. – 2006. – № 9. – С. 111-119.

Парахіна , М. Українська національно-культурна політика 1920 – 1930–х років / М. Парахіна , Т. Полушкіна // Київ. старовина. – 2006. – № 5. – С. 50-57.

Пірен, М. Демократизація державної політики у сфері культурного життя України: виклики та механізми розвитку / М. Пірен, В. Ребкало // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2008. – № 2. – С. 307-313.

Погорєлова А. Культура – фактор консолідації / А. Погорєлова // Політика і час. – 1991. – № 17/18. – С. 10-15.

Про культуру [Електронний ресурс] : Закон України № 2778-IV від 14 груд. 2010 р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Процьків, М. Від особистої культури до політичного майбутнього : (Аналіз психологічних підвалин сучасної суспільно-політичної культури в Україні у контексті тоталітарної спадщини) / М. Процьків // Молода нація: Альманах. – К., 2000. – С. 92-103. – Спецвипуск.

Сергійчук, М. Ми – народ України : [у Нац. парламент. б-ці відбулася перша в історії незалеж. України нарада з питань культур. політики у сфері підтримки та розвитку культури етносів України під назвою «Україна. Європа. Культурне розмаїття» / М. Сергійчук // Культура і життя. – 2009. – 3 черв. – С. 2.

Симоненко, С. П. Проблеми культурної політики в Україні та світові інтеркультурні взаємодії / С. П. Симоненко // Універсальні виміри української культури. – О., 2000 р. – С. 43-55 ; Мислене древо : [веб-сайт]. – Електрон. текст. і графіч. дані. – 1999-2014. – Режим доступу: http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Culturology/uvuk/Interaction.html (дата звернення:13.10.14). – Назва з титул. екрана.

Сищук, О. Рецепт – «Культура» цілодобово / О. Сищук // Віче. – 2010. – № 1. – С. 23.

Сліпушко, О. Традиція як джерело державності / О. Сліпушко // Укр. культура. – 2007. – № 1. – С. 16-18.

Слободянюк, П. Культурна політика: регіональні проблеми / П. Слободянюк // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2001. – № 2, ч. 1. – С. 262-265.

Стасюк В. Пріоритет культурної політики держави / В. Стасюк // Укр. культура. – 2002. – № 2. – С. 2-3.

Стецюк, В. Про зрілість культурної нації в сучасному українському контексті / В.Стецюк // Політика і культура. – 2000. – № 30. – С. 38-40.

Стріха М. Українська держава і культура: спроба пошуків взаємодії на тлі світового досвіду // Розбудова держави. – 1996. – № 11. – С. 50-53.

Сумно : спільнота блогів про культуру. – Режим доступу:  http://sumno.com/ (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Трінчук, Я. Людина і простір : політико-культуролог. нарис / Я. Трінчук // Дзвін. – 2008. – № 3. – С. 95-98.

Троєльнікова, Л. Культурна сфера як базова компонента художньо-освітнього простору сучасної України / Л. Троєльнікова // Соціологічні дослідження культури: концепції та практики: зб. наук. пр. – К., 2010. – С. 201-228.

Українець, Н. П. Проблема повернення в Україну культурних цінностей / Н. П. Українець // Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї / Укр. центр політ. менеджменту. – К., 2010. – Вип. 19. – С. 279-287.

Українській культурі європейський резонанс // Культура і життя. – 2007. – 13 черв. – С. 1.

Управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації : [веб-сайт] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – 2004-2013. –  Режим доступу:  http://www.vincult.org.ua (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Утвенко, В. В. Особливості діяльності органів місцевого самоврядування України в культурній сфері / В. В. Утвенко // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2013. – Вип. 1. – С. 52-57.

Філіпчук, Г. Українознавча, україномовна політика в системі державно-культурного будівництва / Г. Філіпчук // Освіта і управління. – 2012. – № 2/3. – С. 104-110.

Шокало, О. Культурний імператив в українському націотворенні / О. Шокало // Мандрівець. – 2005. – № 2. – С. 3-13.

Щербина, В. Модернізація України в умовах сучасності: перехід до нового розуміння культурної політики / В. Щербина, О. Мельничук // Культурологічна думка : щоріч. наук. пр. / Нац. акад. мистец. України, Ін-т культурології. – К., 2012. – № 5. – С. 13-19.

Яремчук, А. Культура як паспорт нації / А. Яремчук // Укр. культура. – 2007. – № 2. – С. 1.

Міжнародна культурна співпраця

ArtUkraine : [веб-сайт, признач. для введення просування укр. мистец., культури, історії та спадщини в англомов. аудиторії]. Електрон. текст. і графіч. дані. – 1999-2013. – Режим доступу:  http://www.artukraine.com/ (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Бурдиляк, С. Діалог культур – ключ до взаєморозуміння і довіри між Україною та Китаєм / С. Бурдиляк // Зовніш. справи. – 2013. – № 9. – С. 60-61.

Дудник, В. О. Інтеграція української культури у світовий культурний простір [Електронний ресурс] / В. О. Дудник. – Режим доступу: http://knmau.com.ua/chasopys/17_NBUV/docs/02_Doudnik.pdf (дата звернення: 13.10.14). – Назва з титул. екрана.

Європейська та українська культура в нарисах : навч. посіб. / ред. І. З. Цехмістро, В. І. Штанько. – К. : Центр навч. л-ри, 2003. – 320 с.

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Австрією // Посольство України в Республіці Австрія : [веб-сайт]. – Електрон. текст. і графіч. дані. – Режим доступу: http://austria.mfa.gov.ua/ua/ukraine-at/culture (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Італією [Електронний ресурс] // Посольство України в Італійській республіці : [веб-сайт]. – Електрон. текст. і графіч. дані. – Режим доступу: http://italy.mfa.gov.ua/ua/ukraine-it/culture (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Латвією [Електронний ресурс] // Посольство України в Латвійській Республіці : [веб-сайт]. – Електрон. текст. і графіч. дані. – Режим доступу: http://latvia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-lv/culture (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Литвою [Електронний ресурс] // Посольство України в Литовській Республіці : [веб-сайт]. – Електрон. текст. і графіч. дані. – Режим доступу: http://lithuania.mfa.gov.ua/ua/ukraine-it/culture (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Польщею [Електронний ресурс] // Посольство України в Республіці Польща : [веб-сайт]. – Електрон. текст. і графіч. дані. – Режим доступу: http://poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-pl/culture (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Румунією [Електронний ресурс] // Посольство України в Латвійській Республіці : [веб-сайт]. – Електрон. текст. і графіч. дані. – Режим доступу: http://romania.mfa.gov.ua/ua/ukraine-ro/culture (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та США [Електронний ресурс] // Посольство України в Сполучених Штатах Америки: [веб-сайт]. – Електрон. текст. і графіч. дані. – Режим доступу: http://usa.mfa.gov.ua/ua/ukraine-us/culture (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Швейцарією [Електронний ресурс] // Посольство України в Швейцарській Конфедерації : [веб-сайт]. – Електрон. текст. і графіч. дані. – Режим доступу: http://switzerland.mfa.gov.ua/ua/ukraine-switzerland/culture (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Малиш, В. Дружня співпраця : [знайомство дітей з культурою і традиціями Японії] / В. Малиш // Почат. освіта. – 2011. – Лют. (№ 7). – С. 17-18.

Міжнародне культурне співробітництво [Електронний ресурс] // Українські культурні дослідження : експериментальна веб-сторінка науковців УЦКД : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/2007_analiz_7.php (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Міжнародний Фонд культурного співробітництва : [веб-сайт]. – Електрон. текст. і графіч. дані. – Режим доступу: http://www.youtube.com/channel/UCCflnlbbnYvpaA02JOFRevg (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Місто літератури – Львів : [цьогоріч Львів бере участь у програмі ЮНЕСКО на здобуття титулу «Львів – місто літератури». «Місто літератури ЮНЕСКО» – це програма, яка є частиною мережі Creative city (заснов. у 2004 р.). Метою проекту є сприяння соціальному, економічному і культурному розвитку міст, як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються. Програма передбачає тісну співпрацю на рівні державних, приватних, громадських ініціатив, а також міжнародну співпрацю] // Демокр. Україна. – 2013. – 1 берез. – С. 21.

На порядку денному – співпраця із закордонним українством // Культура і життя. – 2007. – 15 серп. – С. 1.

Україна – Туреччина: історія культурних зв’язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. пр. / упоряд.: О. Дерменджі, В. М. Підвойний, Н. Г. Солонська. – К. : Київ. ун-т, 2011. – 294 с.

Українсько-естонське співробітництво в галузі культури, освіти і науки [Електронний ресурс] // Посольство України в Естонській Республіці : [веб-сайт]. – Електрон. текст. і графіч. дані. – Режим доступу: http://estonia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-ee/science (дата звернення 10.10.14). – Назва з титул. екрана.

Чумаченко, В. Кубань – Україна: контакти і наукова співпраця : [10-11 трав. 2013 р. в Краснодарі працювала Міжнар. наук. конф. «Кубань – Україна: питання історико-культурної взаємодії»] / В. Чумаченко // Сл. Просвіти. – 2013. – 6-12 черв. – С. 16.

Шамборовський, Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб. / Г. О. Шамборовський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. – К. : Знання, 2011. – 187 с.

Ярошко, О. Засади співробітництва України у сфері культури з країнами Південно-Східної Азії / О. Ярошко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.: Філологічна. – 2008. – Вип. 45. – С. 61-70.

Підготувала зав. сектором наукової інформації

з питань культури і мистецтва Н.Ф. Гончар

тел.: 67 03 23

e-mail: sektorkultury@library.vn.ua


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше