ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

Відділ наукової інформації та бібліографії

 

«Культура читання в епоху цифрових комунікацій»

(Віртуальний бібліографічний список)

 

Вінниця–2018


XXI століття – епоха інформації і наукових знань, ера інформатизації. Інформація все частіше визначається як основний ресурс майбутнього, але повністю використовувати його зможуть тільки ті члени суспільства, які мають необхідні знання і підготовку до навігації в інформаційному просторі, хто володіє відповідною інформаційною культурою.

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується тим, що жодна сфера буття людини не може нормально функціонувати й розвиватися без своєчасного й повного забезпечення необхідною інформацією, вміння її швидко, якісно й адекватно сприймати, зберігати, обробляти, використовувати і передавати. Інформація завжди впливала як на формування особистості, її світогляд, стереотипи поведінки, ступінь громадської активності та загальну культуру, так і на функціонування різних соціальних груп і суспільства в цілому. У ситуації, що складається сьогодні, виникла необхідність у глибокій розробці категорії «інформаційна культура» і проблем, пов’язаних з формуванням інформаційного суспільства.

Інформаційна культура – поняття багатогранне, це – рівень знань, який дозволяє людині вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, приймати участь в його формуванні і сприяти інформаційній взаємодії, вміння шукати і засвоювати інформацію, що зафіксована на різних носіях. Компонентами формування інформаційної культури є культура читання та комп’ютерна грамотність.

Культура читання сучасної людини – це вміння працювати не лише з книгою, але й з періодикою та іншими носіями інформації, виділяти головне в тексті, робити примітки, конспектувати, складати план, цитувати, робити висновки з прочитаного. Культура читання включає знання про місце книги, газети, журналу серед інших каналів масової інформації в сучасному світі, їх особливості порівняно з радіо, телебаченням, кіно, специфіку різних видів видань, публікацій різного виду і жанру. Читацький рівень багато в чому визначає рівень духовного розвитку особистості і впливає на культуру освоєння технічних засобів інформації.

В історії розвитку цивілізації відбулися кілька кардинальних змін у сфері обробки інформації, які було названо інформаційними революціями. Перша інформаційна революція – винахід письма. Друга – винахід книгодрукування. У ХV ст. сучасники відчули одночасно і радість, і страх з вимиранням рукописної книги, яку переписували, вкладаючи душу. Друкована книга здавалася їм механічною, бездушною, безликою. У ХХ ст. відбувається така ж зміна –третя інформаційна революція – винахід мікропроцесорної техніки і поява персонального комп’ютера. Суперниками книги стали електронні комунікації. Складається тип нового віртуального читача, який отримав вільний доступ до електронних каталогів бібліотек світу «читач – споживач – користувач».

Впровадження нових форм представлення інформації (баз даних, електронних книг, електронних журналів, газет тощо), стрімкий розвиток комп’ютерних технологій обробки даних, поява автоматизованих бібліотек, які мають електронні каталоги, – все це висунуло на перший план у сфері пошуку ефективних засобів роботи з інформацією поняття «комп’ютерна грамотність». Його поява не означає відмирання понять «бібліотечно-бібліографічна грамотність» і «культура читання», але водночас спричинила істотне зниження громадського інтересу до них. 

Без пристрасті до книжки людині недоступні

культура сучасного світу, інтелектуальне і

емоційне вдосконалення.

В. О. Сухомлинський

Висоцька, О. Є. Комунікація як основа соціальних перетворень (у контексті становлення постмодерного суспільства) : монографія / О. Є. Висоцька. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – 316 с.

Дзьобань, О. П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоретичні засади : монографія / О. П. Дзьобань. – Харків. : Майдан, 2013. – 360 с.

Дулатова, А. Н. Информационная культура личности : учеб.-метод. пособие / А. Н. Дулатова, Н. Б. Зиновьева. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 176 с.

Карьер, Ж.-К. Не надейтесь избавиться от книг! / Жан-Клод Карьер, Умберто Эко ; пер. с фр. О. Акимовой. – Санкт-Петербург. : Симпозиум, 2010. – 336 с.

Кириллова, Н. Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну / Н. Б. Кириллова. – Москва : Академ. Проект, 2005. – 448 с.

Киричёк, П. Н. Информационная культура общества / П. Н. Киричёк. – Москва : РАГС, 2009. – 208 с.

Мангуэль, А. История чтения / А. Мангуэль ; пер. с англ. М. Юнгер. – Екатеринбург : У-Фактория, 2008. – 381 с.

Мирошниченко, А. Когда умрут газеты / А. Мирошниченко. – Москва. : Книжный мир, 2011. – 224 с.

Молодь і книга на межі двох тисячоліть : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (18–20 жовт. 1999 р.). – Київ, 2000. – 130 с.

Прудникова, О. В. Інформаційна культура: концептуальні засади та світоглядний сенс : монографія / О. В. Прудникова. – Харків : Право, 2015. – 352 с.

Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін. ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – 245 с.

Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер ; пер. с англ. К. Ю. Бурмистрова [и др.]. – Москва : АСТ, 2004. – 795 с.

Уэбстер, Ф. Теории информационного общества : пер. с англ. / Ф. Уэбстер. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 398 с.

Хмельницький, О. О. Інформаційна культура: підготовка кадрів до інформаційної роботи : навч. посіб. / О. О. Хмельницький. – Київ : КНТ, 2007. – 200 с.

Шемаєва, Г. В. Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій : монографія / Г. В. Шемаєва ; Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2008. – 289 с.

***

Книга – це джерело освіти, знання і якщо

збагачення, то збагачення культурного і душевного.

М. Рильський

Абдеева, Я. Б. Книга и молодежь: век ХХІ / Я. Б. Абдеева, А. Е. Досанова // Молодые в библиотечном деле. – 2008. – № 2/3. – С. 88–94.

Антонюк, О. В. Культура читання як фундамент інформаційної культури особистості [Електронний ресурс] / О. В. Антонюк // Книгобачення : укр. видавн. портал. – Режим доступу: http://knyhobachennia.com/?category=2&article=188 (дата звернення: 17.04.2018). – Назва з екрана.

Безручко, О. В. Бібліотека, читання як розвиваюче середовище нового покоління [Електронний ресурс] / О. В. Безручко // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія : Філософія, культурологія, соціологія. – 2014. – Вип. 8. – С. 24–33.

Безручко, О. В. Програми підтримки і розвитку читання дітей: європейський досвід [Електронний ресурс] / О. В. Безручко // Актуальні питання культурології. – 2012. – Вип. 12. – С. 38–41.

Безручко, О. Діти і читання в новій реальності [Електронний ресурс] / О. Безручко // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 8. – С. 44–47.

Бессараб, А. О. Соціально-комунікаційні технології формування культури читання на телебаченні на прикладі телеканалу «Інтер» [Електронний ресурс] / А. О. Бессараб // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2016. – № 3. – С. 4–12.

Бессараб, А. О. Соціально-комунікаційний аспект взаємодії мистецтва книги та кіно у формуванні інтересу до читання [Електронний ресурс] / А. О. Бессараб // Поліграфія і видавнича справа. – 2016. – № 1. – С. 203–208.

Бессараб, А. О. Технології доповненої реальності як новий тренд у формуванні культури читання [Електронний ресурс] / А. О. Бессараб // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2016. – № 4. – С. 4–8.

Біличенко, О. Функціональні особливості художньої літератури в системі соціальної комунікації / О. Біличенко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 2. – С.47–50.

Борисов, В. Культура читання – культура самостійної дослідницької діяльності [Електронний ресурс] / В. Борисов // Бібл. вісн. – 2010. – № 2. – С. 26–29.

Вилегжаніна, Т. Криза читання як сучасна проблема світового рівня [Електронний ресурс] / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. – 2011. – № 4. – С. 4–6.

Виноградова, Н. В. Культура читання / Н. В. Виноградова // Шк. б-ка. – 2013. – № 7/8. – С. 92–94 : іл.

Власов, П. Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем / П. Власов, І. Журавльова // Бібл. вісн. – 2013. – № 3. – С. 16–22.

Гарагуля, С. С. Бібліотека та веб 2.0: зміна фахової парадигми / С. С. Гарагуля // Наук. пр. Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 91–95.

Гейман, Н. Чому наше майбутнє залежить від бібліотек, читання і фантазії / Ніл Гейман // Всесвіт. літ. в сучас. шк. – 2017. – № 7/8. – С. 57–59.

Гендина, Н. И. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях / Н. И. Гендина // Шк. б-ка. – 2006. – № 3. – С. 57–65.

Громко, Т. В. Формування культури читання художньої літератури у студентів-істориків [Електронний ресурс] / Т. В. Громко // Наук. зап. Нац. ун–ту «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2016. – Вип. 61. – С. 240–242.

Дашенкова, Н. М. Феномен електронної книги як значущий елемент трансформації культури читання [Електронний ресурс] / Н. М. Дашенкова, Н. Ю. Етенко // Культуролог. вісн. – 2012. – Вип. 29. – С. 124–128.

Дереза, Л. Кінець епохи Гутенберга? / Л. Дереза // Всесвіт. літ. в серед. навч. закл. України. – 2010. – № 2. – С. 5–6.

Дубінкіна, М. І. Культура читання та вміння користуватися бібліотекою: сучасні підходи та можливості / М. І. Дубінкіна // Шк. бібліотекар. – 2017. – № 12. – С. 12–15.

Зайцева, С. Перспективи конкуренції української друкованої книги з електронною в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / С. Зайцева // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 8. – С. 11–13.

Зелінська, Н. М. Просування книжкових видань у традиційних та новітніх українських медіа у контексті європейської практики [Електронний ресурс] / Н. М. Зелінська // Наук. зап. Ін-ту журналістики. – 2014. – Т. 56. – С. 96–99.

Зоркая, Н. Чтение в контексте массовых коммуникаций / Н. Зоркая // Библиотека в эпоху перемен. – 2004. – №2 (22). – С. 28–41.

Игнатова, Л. Информационные технологии книге не враги / Л. Игнатова // Библиотека. – 2005. – № 12. – С. 42–43.

Іщенко, Л. І. Книга на тлі доби / Л. І. Іщенко // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, 2012. –№ 13.– С. 6–11.

Казанцева, В. Яка книга потрібна читачеві? / В.Казанцева // Вісн. Кн. палати. – 2008. – № 5. – С. 50–51.

Квасова, О. Г. Формування інтегрованих умінь читання й письма у процесі виконання студентами веб-квесту [Електронний ресурс] / О. Г. Квасова, Н. К. Лямзіна // Ars Linguodidacticae. – 2018. – Вип. 2. – С. 38–44.

Коваль, О. А з книжкою переможемо! // Кн. клуб плюс. – 2003. – № 3. – С. 12–13.

Кокотюха, А. Плакати, сміятися, жахатися, радіти і при цьому думати // Кн. клуб плюс. – 2003. – № 4. – С. 30–31.

Колодина, Н. В. В компьютере – новости. В книге – жизнь / Н. В. Колодина // Библиотека. – 2005. – № 1. – С.45–49.

Котляревський, Я. В. Інформаційне суспільство: читання як проблема [Електронний ресурс] / Я. В. Котляревський // Поліграфія і видавнича справа. – 2010. – № 1. – С. 169–171.

Крайнікова, Т. Агресивні інформаційні потоки в українському медіаландшафті та медіаспоживанні / Т. Крайнікова // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 11. – С. 41–45.

Крайнікова, Т. Друкована книга і читання в сучасній культурі медіаспоживання: рецептивний аналіз / Т. Крайнікова // Бібл. вісн. – 2013. – № 2. – С. 30–35.

Крайнікова, Т. Медіаспоживання в Україні: духовний вакуум і пошук моральних авторитетів / Т. Крайнікова // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 9. – С. 42–46.

Крайнікова, Т. Профіль українського інтернет-користувача : (аналіз вторин. соціолог. дослідж.) / Т. Крайнікова // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 2. – С. 48–51.

Крайнікова, Т. Споживчі патерни медіаповедінки : суть і роль у культурі медіаспоживання [Електронний ресурс] / Т. Крайнікова // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 3. – С. 39–42.

Крайнікова, Т. Суб’єкти і об’єкти культури медіаспоживання / Т. Крайнікова // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 8. – С. 44–47.

Крайнікова, Т. Функції культури медіаспоживання / Т. Крайнікова // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 4. – С. 39–42.

Красовська, О. Читання: мода поза часом [Електронний ресурс] / О. Красовська // Віче. – 2015. – № 11. – С. 70.

Листвак, Г. Б. Дослідження читання в Україні: результати і значення [Електронний ресурс] / Г. Б. Листвак // Наук. зап. [Укр. акад. друкарства]. Серія : Соціальні комунікації. – 2015. – № 2. – С. 84–90.

Литвин, М. Як вийти з кризи читацької культури? : у пошуках рішень / М. Литвин // Культура і життя. – 2007. – 1 серп. – С. 2–3.

Литвиненко, О. Криза дитячого читання в контексті національного книговидання / О. Литвиненко // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 6. – С. 6–10.

Луцкіна, В. П. Читання як основа інтелектуального та особистісного розвитку дитини [Електронний ресурс] / В. П. Луцкіна // Таврійський вісн. освіти. – 2016. – № 4. – С. 125–129.

Максимчук, В. С. Читання як засіб навчання і як вид мовленнєвої діяльності [Електронний ресурс] / В. С. Максимчук, О. В. Іськова // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. – 2017. – Вип. 272. – С. 198–206.

Мар’їна, О. Ю. Бібліотека у процесах формування цифрового контенту / О. Ю. Мар’їна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 41–46.

Маркова, В. Читач як комунікативний діяч / В. Маркова // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 5. – С. 43–47.

Мельників, Р. Пропаганда читання : солодкі спокуси старої метафори / Р. Мельників, Ю. Поцілуйко // Кн. клуб плюс. – 2003. – № 3. – С. 6–9.

Мостіпан, О. П. Інформаційна грамотність особистості: шляхи підготовки компетентного користувача [Електронний ресурс] / О. П. Мостіпан // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2015. – Вип. 4. – С. 293–296.

Настояща, Л. Активні форми роботи з читачами / Л. Настояща // Бібл. планета. – 2006. – № 4. – С. 31.

Олійник, І. Д. Розвиток навичок читання: активізація фонових знань [Електронний ресурс] / І. Д. Олійник // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2012. – № 4. – С. 107–112.

Островська, Г. Зробити читання потребою, а не необхідністю / Г. Островська // Всесвіт. літ. в серед. навч. закл. України. – 2010. – № 2. – С. 7–8.

Островський, І. Вперед у минуле ? / І. Островський // Кн. клуб плюс. – 2003. – № 3. – С. 6–17.

Перцовская, Р. Ф. Актуальные проблемы культуры чтения в информационном обществе / Р. Ф. Перцовская // Вопросы культурологии. – 2009. – № 11. – С. 36–39.

PISA: читацька грамотність // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. – 2017. – № 9/10. – С. 13–37.

П’яткова, Г. Електронні книжки та електронні читанки (рідери) як засоби забезпечення відкритого доступу до знань та інформації [Електронний ресурс] / Г. П’яткова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 42. – С. 308–318.

Савченко, Л. В. Література й електронні мас-медіа: напрями розвитку та взаємодії [Електронний ресурс] / Л. В. Савченко // Питання літературознавства. – 2003. – Вип. 10. – С. 171–173.

Свято, Р. Нові книжки в новому просторі : літ. і глобал. катаклізми / Р. Свято // Кн. клуб плюс. – 2004. – № 6. – С.18–19.

Семенова, М. О. Культура читання як чинник самоосвіти студентів вищого педагогічного навчального закладу [Електронний ресурс] / М. О. Семенова // Наук. зап. каф. педагогіки : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – 2015. – Вип. 38. – С. 228–237.

Серажим, К. С. Культура читання в Україні [Електронний ресурс] / К. С. Серажим // Наук. зап. Ін-ту журналістики. – 2014. – Т. 55. – С. 44–52.

Скокова, Л. Читання у структурі культурно-дозвілевих практик населення України [Електронний ресурс] / Л. Скокова // Бібл. планета. – 2010. – № 1. – С. 14–17.

Скоропад, Н. Я. Формування інформаційної культури користувачів абонементу мистецької літератури [Електронний ресурс] / Н. Я. Скоропад // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2015. – Вип. 4. – С. 230–233.

Сокольская, Л. Традиционная модель больше не действует : об изменении способов чтения / Л. Сокольская // Библ. дело. – 2012. – № 18. – С. 24–26 : іл.

Степченко, Л. Читання в епоху розвитку електронних ресурсів: книга чи Інтернет? [Електронний ресурс] / Л. Степченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 33. – С. 487–497.

Сучасний учень і культура читання // Шк. б-ка. – 2008. – № 3. – С. 6–8 ; № 5. – С. 13–16 : табл. ; № 6. – С. 29–34.

Теремко, В. І. Унікальність книги як стратегічний феномен ефективної видавничої діяльності [Електронний ресурс] / В. І. Теремко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 4. – С. 67–72.

Тихомирова, И. Когда читаешь, умей замирать от счастья // Библиотека. – 2001. – № 4. –С. 52–55.

Фасоля, А. М. Модель дитячого читання у XXI столітті [Електронний ресурс] / А. М. Фасоля // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. – 2012. – Вип. 3. – С. 358–370.

Фрумкин, К. Откуда исходит угроза книге / К. Фрумкин // Знамя. – 2011. – № 9. – С. 184–184.

Шалагінов, Б. Мотивація читання як методична проблема / Б. Шалагінов // Всесвіт. літ. в серед. навч. закл. України. – 2010. – № 2. – С. 2–5.

Ящук, І. Підтримка інтересу до читання в новому інформаційному середовищі [Електронний ресурс] / І. Ящук // Філол. дискурс. – 2017. – Вип. 6. – С. 199–211.

Підготувала бібліограф І категорії Н. Ф. Гончар


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше