ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

 

Розділ 1. Суспільство знань та інновацій: шлях до майбутнього України

Злупко С. М. Українська економічна думка. Постаті і теорії. –Л.: Євросвіт, 2004. –544 с.

Українська економічна думка : Хрестоматія/ Наук. ред. С.М. Злупко. -К.: Знання, 1998. –448 с.

Юхименко П. І.  Історія економічних учень: Підручник. –К.: Знання, 2005. –583 с.

Корнійчук Л. Я.  Історія економічної думки України: Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2004. –431 с.  

Коропецький І.С. Дещо про минуле, недавнє минуле та сучасне української економіки. –К.: Либідь, 1995. –240 с.     

Коропецький І.С. Українські економісти ХІХ століття та Західна наука.  -К.: Либідь, 1993. -192 с.

Україна. Конституція. Конституція України. –Х.: ІГВІНІ, 2005. –56 с.

Державне регулювання економіки: Навч. посіб./ С.М.Чистов, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценко. -3-є вид., без змін. –К.: КНЕУ, 2006. – 441 с.        

Утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України: Матеріали конф./ Ред. А.С. Гальчинський. –К.: КПІ, 2003.

                              

Розділ 2. Суспільство інновацій як національна  мета України

 

«Інноваційна діяльність є найбільш гнучкою і маневреною складовою економіки, тому саме вона здатна здійснити перетворення промислово-спрямованої економіки України в розвинену соціально-орієнтовану ринкову економіку»

 

Про інноваційну діяльність:  Закон України від 26.12. 2002 р.

Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. –К.: КНЕУ, 2003.

Інноваційна стратегія українських реформ/ А.С. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах. –К.: Знання України, 2004. -338 с.

Інноваційне забезпечення структурної перебудови національної економіки: Зб. наук. пр./ Ред. Л.К. Безчасний. –К., 1999. -152 с.

Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. -К.: Академія, 2005. –400 с.

Пашута М. Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання: Навч. посіб. для вузів. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -118 с.

Інновації: проблеми науки і практики: Монографія. -Х.: ІНЖЕК, 2006. -336 с.

Постанова ВРУ про Конвенцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України від 13.07. 1999 р.

Кахович Ю. Методологія оцінки інноваційного потенціалу економічної системи // Економіка та держава. -2007. -№ 7. - С. 40-42.

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23.03. 2000 р.

Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник/ Ред. О.І. Волков, М.П. Денисенко. -К.: Професіонал, 2004. -960 с.

Сміян Л.С. Правові основи інвестиційної та інноваційної діяльності: Кримінолог. аспект: Навч. посіб.  –К.: КНТ, 2006. -368 с.

Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навч. посіб. для студ. Вузів.  -К.: Вища шк., 2002. -254 с.

Іщук С. І. Промислові комплекси України: Наукові основи територіальної організації: Навч. посіб. для студ. екон. та геогр. спец. вузів.  -К.: Вид. Паливода А.В., 2003. -248 с.

Щедріна Т.І. Ринок інновацій та шляхи його розвитку  // Економіка і Прогнозування. -2004. -№ 4. - С. 109-118

Мірошник І.М. Моделі  стратегічного планування інноваційного розвитку високотехнологічної галузі // Економіка і Прогнозування. -2004. – № 4. - С. 94-108.

Голіков В.І. Наміри, реалії, можливості та шляхи реалізації інноваційної стратегії розвитку економіки України // Економіка і Прогнозування. -2005. -№ 1. - С. 31-38

Данько М.С. Методологічні особливості оцінки рівня трансакційних витрат у науково-інноваційній сфері // Економіка і Прогнозування. -2005. -№ 1. - С. 86-97.

Демьохін В.А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності // Економіка і Прогнозування. -2005. -№ 2. - С. 37-44.

Фебулова  Л.І. Технологічне прогнозування в системі інноваційної економіки  // Економіка і Прогнозування. -2005. -№ 3. - С. 20-31.

Никифоров А. Національна інноваційна система: вибір України // Економіст. -2005. -№ 12. - С. 35-41.

Титаренко Б. До питання про складові інноваційної діяльності // Економіст. -2005. -№ 12. - С. 66-67.

Демьохін В.А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності // Економіка і Прогнозування. -2005. -№ 2. - С. 37-44.

                Розділ 3. Реалізація інноваційної діяльності

Про наукову  науково-технічну експертизу: Закон України від 10.02. 1995 р.

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України від 07.11.2001 р.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13. 11. 1991 р.

Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. -Л.: Новий Світ-2000, 2006. -432 с.

Юрченко Л.І. Технології в системі економічних і соціально-екологічних змін: Навч. посіб. для студ. Вузів. – К.: Професіонал, 2004. -176 с.

Сало І. В. Формування і розвиток державності, економіки та науки України. -Суми: Козацький вал, 2003. –544 с.

Говоруха Ж.А.  Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України // Актуальні проблеми економіки. -2007. –№ 8. - С. 107 - 116.

Социально-экономические проблемы информационного общества/ Ред. Л.Г. Мельник. -Сумы: Университетская книга, 2005. –430 с.

Гриньова В. М.   Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку фармацевтичних підприємств: Монографія. -Х.: ІНЖЕК, 2006. -192 с.

Валдайцев С. В. Антикризисное управление на основе инноваций: Учебник. -М.: Проспект, 2005. -312 с.

Лукичева Л. И. Управление интеллектуальным капиталом: Учеб. пособие.  –М.: ОМЕГА-Л, 2007. -552 с.

Бовин А. А.  Управление инновациями в организациях: Учеб. пособие. -М.: ОМЕГА-Л, 2006. -415 с.

Щербань В. М. Товарна інноваційна політика: Навч. посіб. –К.: Кондор, 2006. –400 с.

Чухрай Н. І. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. – К.: Кондор, 2006. -398 с.

Жуков А.А.  Инновационные аспекты управленческой деятельности на предприятиях сферы туризма: Монография. -СПб.: Д.А.Р.К., 2006. -224 с.

Солоха Д.В. Інноваційний розвиток як запорука забезпечення економічного зростання // Актуальні проблеми економіки. -2007. -№ 6. - С. 25 - 30.

Федірко О. А. Інститути технологічного трансферу як головна ланка національних інноваційних систем // Актуальні проблеми економіки. -2006. -№ 12. - С. 138 - 150.  

Зянько В. В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку: Монографія.  -Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2005. -263 с.

Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія/ Ред. С.М. Ілляшенко. -Суми: Університетська книга, 2004. -616 с.

Медынский В. Г. Инновационный менеджмент: Учеб. для студ. вузов. -М.: ИНФРА-М, 2007. -295 с.

Евдокимова Т.Г. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. -СПб.: Вектор, 2005. -224 с.

Захарченко В. І. Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України.  -Вінниця: Гіпаніс, 2004. -547 с.

Василенко В. О. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вузів.  -3-є вид., випр. та доп.. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -440 с.

Каракай Ю. В. Маркетинг інноваційних товарів: Монографія. -К.: КНЕУ, 2005. -226 с.

Инновационный менеджмент: Учеб. пособие/ Ред. Л.Н. Оголева. -М.: ИНФРА-М, 2006. -238 с.

Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. для студ. вузов. -2-е изд.. -СПб.: Питер, 2006. -384 с.

 

Розділ 4. Технологічні парки в Україні: перший досвід форм інноваційної економіки

 «Головну роль у підвищенні інноваційної активності відіграють вибір та реалізація певної стратегії інноваційного розвитку, ступінь забезпеченості різними ресурсами в інноваційній сфері, якість інноваційного менеджменту»

 

 Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 04.10.2001 р.

Мінаков О. Облік інноваційної діяльності на підприємствах - учасниках технопарку // Бухгалтерський облік і аудит. -2005. -№ 5. - С. 24-27

Шуміхін В. Технополіси - двигун інноваційного розвитку регіонів // Інтелектуальна власність. -2005. -№ 7. - С. 32-36

Шмiгельська З. Аналiз ролi iнновацiй в забезпеченнi конкурентоспроможностi вiтчизняної економiки // Регіональна економіка. -2006. -№ 4. - С.260-264.

Петрина М. Методика оцінки інноваційного потенціалу технопаркової структури  // Регіональна економіка. -2006. -№ 3. - С.119-129.

Симсон О. Створення та діяльність технологічних парків в Україні та за її межами: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№ 12. - С. 74-78.

Мінаков О. Бухгалтерський облік інноваційної діяльності учасників технопарку // Вісник КНТЕУ. -2004. -№ 4. - С. 68-74

Симсон О. Створення та діяльність технологічних парків в Україні та за її межами: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право. -2005. -№ 12. - С. 74-78.

Самсон О.  Новая редакция закона о технопарках: проблемы и перспективы // Підприємництво, господарство і право. -2006. -№ 5. - С. 11-16.

Микитюк О. Розвиток бізнес-інкубаторів та їх роль у підтримці малого підприємництва // Актуальні проблеми економіки. -2003. -№ 11. - С.98-106.

Ходунова Е.С. Бизнес- инкубаторы в России: анализ современного состояния и направления развития // Менеджмент сегодня. -2006. -№ 5. - С. 284-293

 

Розділ 5. Високі технології: світовий досвід

 

Скаленко О. Глобальні резерви поступу (Інформація +інтелект+інновації) -К.: Основи, 2000. -394 с.

Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. -К.: Основи, 2000. -198 с.

Яковенко В. Б. Введение в инновационные технологии. -К.: Изд-во Европ. ун-та финансов, информ. систем, менеджмента и бизнеса, 1999. -67 с.

Васильев Ю. П. Развитие инновационной деятельности в США, или как удвоить ВВП. -М.: Экономика, 2005. -406 с.

Иванов М.М. США: управление наукой и нововведением –М.: Наука, 1990. –216 с.

Инновации в производстве (социально-экономический аспект). –К.: Наук. думка, 1992. -192 с.

Саліхова О. Державна політика окремих країн щодо розвитку національних високо-технологічних секторів. Уроки для України // Економіст. -2007. -№ 9. - С. 61-66.

Одрехівський М. Інноваційна модель розвитку агломерації "Дрогобич-Борислав-Стебник- Трускавець-Східниця" // Регіональна економіка. -2002. -№ 4. - С.128-134.

Крехівський О.В. Визначити акценти у розвитку вітчизняних високо-технологічних виробництв // Діловий вісник. -2007. -№ 3. - С. 13-14.

Зiнько Н. Iнструменти стимулювання iнновацiйної дiяльностi (на прикладi Iндiї, Iрландiї, Сiнгапуру, Фiнляндiї, Японiї) // Регіональна економіка. -2006. -№ 4. - С.220-226.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше