ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Відділ наукової інформації та бібліографії 

 

Інформаційна безпека в глобальному світі

 (Бібліографічний список) 

   

Вінниця – 2015


Протягом усього розвитку людства інформація була невід’ємною складовою основної діяльності, виживання та самовдосконалення людей, відіграючи роль глобального чинника загальносистемної рівноваги. З розвитком інформаційного суспільства значно зросла й роль інформаційних впливів. Сьогодні негативні інформаційні впливи здатні завдати фінансових або матеріальних збитків суб’єкту інформаційних відносин, призвести до дисфункції або, навіть, фізичної загибелі. Ці загрози належать до сфери інформаційної безпеки, яка в сучасних умовах набуває надзвичайної актуальності.

У проекті Концепції інформаційної безпеки України інформаційна безпека визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів людини й громадянина, суспільства і держави, при якому запобігається завдання шкоди через неповноту, несвоєчасність і недостовірність поширюваної інформації, порушення цілісності та доступності інформації, несанкціонований обіг інформації з обмеженим доступом, а також через негативний інформаційно-психологічний вплив та умисне спричинення негативних наслідків застосування інформаційних технологій.

Такі складові інформаційного середовища України, як інформаційні ресурси (у тому числі й інформаційні технології) та інформаційна інфраструктура (як матеріально-технічна основа створення, розповсюдження і використання інформаційних ресурсів), сьогодні значною мірою визначають рівень і темпи соціально-економічного, науково-технічного і культурного розвитку країни. У наш час інформаційний потенціал став одним з найважливіших чинників забезпечення національної безпеки наряду з економічним потенціалом, військовим потенціалом тощо. Головна інформаційна загроза національній безпеці – це загроза впливу іншої сторони на інформаційну інфраструктуру країни, інформаційні ресурси, на суспільство, свідомість, підсвідомість особистості, з метою нав’язати державі бажану (для іншої сторони) систему цінностей, поглядів, інтересів і рішень у життєво важливих сферах суспільної й державної діяльності, керувати їхньою поведінкою і розвитком у бажаному для іншої сторони напрямку. Це, власне, є загрозою суверенітету України в життєво важливих сферах суспільної й державної діяльності, що реалізовується на інформаційному рівні.

Відділ наукової інформації та бібліографії пропонує користувачам віртуальний бібліографічний список «Інформаційна безпека в глобальному світі», в якому подаються книги, статті з наукових збірників та періодичних видань, що розкривають питання інформаційної безпеки держави, суспільства й особи. Частина публікацій з доступна онлайн. Бібліографічний список призначений працівникам бібліотек, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, учителям, учням загальноосвітніх навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться даною тематикою. 

Інформаційне суспільство: загрози й небезпеки

Архипова, Є. О. Синергетичний вектор експлікації безпеки та небезпеки в інформаційному суспільстві / Є. О. Архипова // Мультиверсум : філософ. альманах. – 2011. – № 4. – С. 30–40.

Архипова, Є. О. Соціально-філософське осмислення поняття «інформаційна безпека» / Є. О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 3. – С. 7–11.

Бабак, В. П. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології : англо-укр.-рос. слов. термінів = Information Security and Modern Network Technology : English-Ukrainian-Russian Dictionary of Terms / В. П. Бабак, О. Г. Корченко. – Київ : НАУ, 2003. – 670 с.

Безпека інформації = Security of information : наук.-практ. журн. / Нац. авіац. ун-т. – Київ : Вид-во НАУ, 1995. – Виходить три рази на рік.

Василюк, В. Я. Інформаційна безпека держави : курс лекцій / В. Я. Василюк, С. О. Климчук. – Київ : КНТ : Скіф, 2008. – 136 с.

Виноградчий, В. І. Сучасні інформаційні технології – джерело інформаційної небезпеки / В. І. Виноградчий // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 1. – С. 7–10.

Гафнер, В. В. Информационная безопасность : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Гафнер. – Ростов на Дону : Феникс, 2010. – 324 с. – (Высшее образование).

Горлинський, В. В. Інформаційні виклики і ціннісні пріоритети суспільства / В. В. Горлинський // Практична філософія. – 2009. – № 3. – С. 98–106.

Довгань, О. Д. Глобалізаційні процеси в інформаційній сфері та їх вплив на інформаційну безпеку / О. Дмитрович, О. Довгань // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 1. – С. 114–118.

Дубов, Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва : монографія / Д. В. Дубов ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 328 с.

Дудатьев, А. В. Інформаційна безпека соціотехнічних систем в умовах інформаційної війни / А. В. Дудатьев // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2011. – № 3. – С. 75–79.

Задірака, В. К. Сучасні методи розв’язання задач інформаційної безпеки / В. К. Задірака // Вісник Національної академії наук України. – 2014. – № 5. – С. 65–69.

Захаров, Є. Інформаційна безпека: що захищаємо? / Є. Захаров // Свобода висловлювань і приватність. – 2013. – № 4. – С. 3–6.

Кириченко, О. А. Теоретичні засади інформаційної безпеки держави / О. А. Кириченко, О. М. Шикова // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 26–29.

Кісілевич-Чорнойван, О. М. Інформаційна безпека та міжнародна інформаційна безпека: проблема визначення понять / О. М. Кісілевич-Чорнойван // Юриспруденція: теорія і практика. – 2009. – № 8. – С. 11–18.

Корж, І. Ф. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері державної безпеки України : монографія / І. Ф. Корж ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інформатики і права. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2013. – 384 с.

Лужецький, В. А. Основи інформаційної безпеки : навч. посіб. / В. А. Лужецький, А. Д. Кожухівський, О. П. Войтович. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 221 с. – (Безпека інформаційних і комунікаційних систем).

Мамадьярова, Р. А. Информационная безопасность, её сущность, структура и обеспечение в конфликтных ситуациях / Р. А. Мамадьярова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – № 1. – С. 591–594.

Михайлуца, М. І. Актуальні проблеми інформаційної безпеки та способи її вирішення / М. І. Михайлуца // Митна справа. – 2015. – № 2. – С. 95–101.

Модель процесу просторового розповсюдження суспільної думки в задачах управління інформаційною безпекою // Сучасний захист інформації. – 2015. – № 2. – С. 26–30.

Мужанова, Т. М. Інтернет-цензура як загроза правам громадян у сфері інформаційної безпеки / Т. М. Мужанова // Сучасний захист інформації. – 2015. – № 2. – С. 84–88.

Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій : монографія / О. С. Онищенко [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2011. – 160 с.

Нашинець-Наумова, А. Методологія захищеного інформаційного розвитку як парадигма інформаційної безпеки у XXI столітті / А. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 3. – С. 54–57.

Пашков, А. П. Інформаційна безпека як складова національної безпеки / А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. – 2014. – № 11. – С. 34–37.

Петрик, В. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи / В. Петрик // Юридичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 122–134.

Полянська, В. Кібернетична безпека України в умовах розвитку глобальної інформаційної системи / В. Полянська // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 7. – С. 48–50.

Солодка, О. М. Захист інформаційного простору України в умовах інформаційного суспільства / О. М. Солодка // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2014. – С. 302–304.

Соснін, О. В. Міжнародна інформаційна безпека як актуальна проблема сучасності / О. В. Соснін, Г. В. Грушова // Держава і право : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 66. – С. 290–297.

Стоєцький, О. Характеристика інформаційної безпеки як складової інформаційної сфери України / О. Стоєцький // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 72–75.

Суббот, А. Інформаційна безпека суспільства / А. Суббот // Віче. – 2015. – № 8. – С. 29–31.

Юдін, О. К. Інформаційна безпека держави : навч. посіб. для студ. вузів / О. К. Юдін, В. М. Богуш. – Харків : Консум, 2005. – 576 с.

Державно-правове регулювання інформаційної сфери

Архипов, О. Є. Оцінювання ризиків інформаційної безпеки: міжнародні стандарти та українське законодавство / О. Є. Архипов, С. М. Кущ, В. О. Шутовський // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2011. – № 3. – С. 60–67.

Бабінська, М. Проблеми інформаційної безпеки України / М. Бабінська // Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2009. – Вип. 2. – С. 11–15.

Марущак, А. І. Інформаційне право: доступ до інформації : навч. посіб. для студ. вузів / А. І. Марущак. – Київ : КНТ, 2007. – 532 с.

Геня, Б. О. Система правового захисту інформації / Б. О. Геня // Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – Ч. 2. – С. 185–188.

Григор’єв, В. І. Інформаційні загрози в державному управлінні / В. І. Григор’єв // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2013. – Вип. 11. – С. 93–95.

Гуз, А. М. Історія захисту інформації в Україні та провідних країнах світу : навч. посіб. / А. М. Гуз. – Київ : КНТ, 2007. – 260 с.

Гузенко, Т. А. Проблемні питання формування та реалізації державної комунікативної політики в Україні / Т. А. Гузенко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2014. – № 2. – С. 8–14.

Забара, І. Розвиток правового регулювання інформаційної безпеки в Європейському Союзі / І. Забара // Право України. – 2012. – № 7. – С. 106–117.

Закацура, С. В. Шляхи захисту від спекулятивних технологій маніпуляцій свідомістю в нормативно-правових аспектах / С. В. Закацура // Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 209–211.

Іксарова, Н. О. Інформаційна інфраструктура як компонент системи економічної безпеки держави / Н. О. Іксарова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 7/8. – С. 60–64.

Інформаційна безпека України [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інформаційна_безпека_України (дата звернення 09.11.15). – Назва з екрана.

Конах, В. К. Реформування системи державного управління інформаційною сферою як передумова ефективного забезпечення інформаційно-психологічної безпеки України / В. К. Конах // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 467–471.

Концепція інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] : проект // Міністерство інформаційної політики України : веб-сайт / М-во інформ. політики України. – Електрон. дані та прогр. – Київ, 2015. – Режим доступу: http://mip.gov.ua/ru/documents/30.html (дата звернення 09.11.15). – Назва з екрана.

Корж, І. Ф. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері державної безпеки України : монографія / І. Ф. Корж ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інформатики і права. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2013. – 384 с.

Кузьменко, А. М. Організаційно-правові особливості забезпечення безпеки при проведенні інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах / А. М. Кузьменко // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2014 р. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 71–79.

Малина, І. В. Кодифікація інформаційного законодавства / І. В. Малина // Митна справа. – 2013. – № 5. – С. 141–147.

Мєзєнцева, Н. Б. До питання наукового обґрунтування політики і методології державної системи інформаційної безпеки / Н. Б. Мєзєнцева // Економіка та держава. – 2013. – № 3. – С. 142–144.

Мєзєнцева, Н. Б. Інтеграція України в європейські системи в аспекті безпеки інформаційних технологій / Н. Б. Мєзєнцева // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 4. – С. 113–117.

Нашинець-Наумова, А. Інформаційна безпека як складова частина національної безпеки України / А. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 8. – С. 63–66.

Нашинець-Наумова, А. Реалізація адміністративно-правових форм у сфері забезпечення інформаційної безпеки корпорацій / А. Нашинець-Наумова // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8. – С. 46–48.

Нестеряк, Ю. В. Міжнародні критерії інформаційної безпеки держави: теоретико-методологічний аналіз / Ю. В. Нестеряк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 3. – С. 40–45.

Олійник, О. В. Методологічні аспекти адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки в України / О. В. Олійник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 3. – С. 164–171.

Олійник, О. В. Правові аспекти оптимізації органзаційних засад інформаційної безпеки / О. В. Олійник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 1. – С. 73–78.

Олійник, О. В. Правові засади доступу до інформаційних ресурсів України: проблеми правового режиму інформації / О. В. Олійник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 2. – С. 54–60.

Оніщенко, Н. Проблеми протидії правопорушенням в інформаційній сфері: реалії та перспективи / Н. Оніщенко, С. Сунєгін // Віче. – 2012. – № 11. – С. 33–36.

Ревак, І. О. Інформаційна база оцінювання науково-технологічної безпеки України / І. О. Ревак // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 10. – С. 247–254.

Савінова, Н. До питання соціальної обумовленості криміналізації інформаційної експансії в умовах розвитку інформаційного суспільства / Н. Савінова // Юридичний журнал. – 2012. – № 11. – С. 77–84.

Сищук, О. Інформаційна сфера чекає на розумну політику / О. Сищук // Віче. – 2014. – № 13. – С. 40–42.

Смолякова, Ю. В. Шляхи захисту від маніпуляцій свідомістю в нормативно-правових аспектах / Ю. В. Смолякова // Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – Ч. 2. – С. 212–215.

Сопілко, І. Роль стратегії національної безпеки України в правовому регулюванні державної інформаційної політики України / І. Сопілко // Юридична Україна. – 2014. – № 6. – С. 8–13.

Сопілко, І. Удосконалення адміністративної відповідальності в інформаційній сфері в контексті інформаційної безпеки / І. Сопілко // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2015. – № 1. – С. 65–71.

Сопілко, І. Щодо необхідності визначення поняття державної інформаційної політики / І. Сопілко // Юридичний вісник. – 2014. – № 3. – С. 68–73.

Соснін, О. Державне управління інформатизацією як виклик цивілізаційного зростання нації / О. Соснін // Зовнішні справи. – 2011. – № 7/8. – С. 38–41.

Соснін, О. Державний компас на інформаційних шляхах: сучасні аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні / О. Соснін // Науковий світ. – 2010. – № 1. – С. 2–5.

Соснін, О. В. Міжнародна інформаційна безпека як актуальна проблема сучасності / О. В. Соснін, Г. В. Грушова // Держава і право : зб. наук. праць. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 290–297.

Соснін, О. Про поточні питання розбудови інформаційного суспільства в Україні / О. Соснін // Віче. – 2010. – № 4. – С. 24–28.

Стоєцький, О. Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки України: адміністративно-правові засади / О. Стоєцький // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 11. – С. 161–164.

Стрельбицька, Л. Інформаційна безпека у сфері державного управління / Л. Стрельбицька // Юридичний вісник України. – 2010. – 1–17 верес. (№ 37). – С. 6–7.

Супруненко, А. Інформаційна безпека податкових та інших правоохоронних органів в умовах формування українського законодавства / А. Супруненко, Т. Шишка // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 5. – С. 32–35.

Ткач, А. Роль органів прокуратури у забезпеченні інформаційної безпеки держави / А. Ткач // Вісник прокуратури. – 2015. – № 9. – С. 62–69.

Ткачук, Т. Ю. Принципи та провідні завдання взаємодії органів державної влади та суб’єктів господарювання у сфері забезпечення національної інформаційної безпеки / Т. Ю. Ткачук // Наше право. – 2012. – № 1, ч. 1. – С. 141–147.

Україна. Закони. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102.

Україна. Президент (2014– ; П. О. Порошенко). Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України» : указ Президента України 01.05.2014 р. № 449/2014 // Офіційний вісник України. – 2014 . – № 37. – С. 28.

Фаль, А. М. Стандартизация в сфере менеджмента информационной безопасности / А. М. Фаль // Кибернетика и системный анализ. – 2010. – № 3. – С. 181–184.

Федоренко, Р. М. Контент-моніторинг інформаційного простору як чинник забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері / Р. М. Федоренко // Сучасний захист інформації. – 2015. – № 2. – С. 21–25.

Філоненко, С. Право на інформацію: публічну й не дуже / С. Філоненко // Віче. – 2011. – № 11. – С. 22–23.

Юдін, О. К. Інформаційна безпека: нормативно-правове забезпечення : підруч. для студ. вузів / О. К. Юдін. – Київ : НАУ, 2011. – 640 с.

Інформаційно-психологічні впливи. Інформаційна агресія

Богданович, В. Ю. Трансформация целей и путей их достижения в войнах ХХІ столетия / В. Ю. Богданович // Сучасний захист інформації. – 2015. – № 1. – С. 4–9.

Бойчук, І. В. ЗМІ як дієва складова механізму формування політичної свідомості громадян України / І. В. Бойчук // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – № 11. – С. 322–324.

Вінічук, І. М. Особливості впливу глобальних систем масової комунікації на особистість / І. М. Вінічук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 1. – С. 50–53.

Грицун, О. Питання міжнародно-правового регулювання інформаційного тероризму / О. Олександрівна, О. Грицун // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 312–317.

Гулевич, О. А. Психология коммуникации : учеб.-метод. пособие / О. А. Гулевич. – Москва : МПСИ, 2008. – 384 с.

Зеленін, В. В. По той бік правди: НЛП як зброя інформаційно-пропагандистської війни. Т. 1 : НЛП ХХ століття / В. В. Зеленін. – Вінниця : Віндрук, 2014. – 384 с.

Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; за ред. П. Д. Фролова. – Київ : Міленіум, 2011. – 304 с.

Кларк, Р. Третья мировая война: какой она будет? Высокие технологии на службе милитаризма / Р. Кларк, Р. Нейк ; пер. с англ. Е. Карманова. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 336 с.

Коваль, Д. Інформаційна війна РФ проти України: погляд юристів-міжнародників / Д. Коваль, Т. Короткий // Журналіст України. – 2014. – № 11. – С. 38–40.

Конах В. К. Внутрішні негативні інформаційно-психологічні впливи в Україні: сучасний стан та тенденції / В. К. Конах // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ : ВІР УАН, 2012. – № 1. – С. 501–505.

Конах, В. К. Негативні зовнішні інформаційно-психологічні впливи в Україні як загроза національній безпеці держави / В. К. Конах // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – № 2. – С. 517–523.

Конах, В. К. Нормативно-правові засади державної політики України у сфері інформаційно-психологічної безпеки / В. К. Конах // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. – 2012. – № 3. – С. 152–157.

Корякіна, Н. Вплив інформтехнологій на психіку людини та навчальний процес: аспект можливих загроз і безпеки / Н. Корякіна // Персонал. – 2013. – № 5. – С. 76–80.

Кудряшов, А. Использование за рубежом сети интернет в интересах ведения информационных войн / А. Кудряшов // Зарубежное военное обозрение. – 2011. – № 4. – С. 11–20.

Кузьменко, А. Інформаційно-психологічна війна епохи глобалізації. Ч. 9: Доктринальний підхід / А. Кузьменко // Юридичний журнал. – 2008. – № 3. – С. 23–34.

Кузьменко, А. М. Актуальні проблеми міжнародної безпеки: інформаційно-психологічна війна як різновид розвідувальної війни / А. М. Кузьменко // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 19 квіт. 2013 р. / Київ. ун-т права. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 124–141.

Кузьменко, А. М. Особливості проблем законодавчого забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства і громадянина в умовах інформаційно-психологічного протиборства / А. М. Кузьменко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 315–319.

Манойло, А. В. Модели информационно-психологического управления международными конфликтами / А. В. Манойло // Вестник Московского университета. Сер. 12, Политические науки. – 2010. – № 2. – С. 85–95.

Матяш, С. А. Информационная безопасность личности в современных условиях / С. А. Матяш // Энергия: экономика, техника, экология. – 2013. – № 8. – С. 71–77.

Найдьонова, Л. А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підруч. для слухачів системи післядиплом. пед. освіти / Л. А. Найдьонова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2013. – 244 с.

Овчарук, А. Інформаційна вибірковість у контексті індивідуально-орієнтованих способів психологічного впливу / А. Овчарук // Соціальна психологія. – 2010. – № 4. – С. 86–94.

Операции информационно-психологической войны : крат. энциклопед. слов.-справ. / В. Б. Вепринцев [и др.]. – 2-е изд., стер. – Москва : Горячая линия–Телеком, 2011. – 495 с.

Осьодло, В. Аспекти інформаційно-психологічної безпеки особистості / В. Осьодло // Надзвичайна ситуація. – 2010. – № 4. – С. 52–53.

Петрик, В. Сутнісна характеристика інформаційних воєн / В. Петрик // Соціальна психологія. – 2009. – № 4. – С. 132–140.

Почепцов, Г. Г. Контроль над розумом / Г. Г. Почепцов. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2012. – 350 с.

Прибутько, П. С. Інформаційні впливи: роль у суспільстві та сучасних воєнних конфліктах / П. С. Прибутько, І. Б. Лук’янець. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2007. – 245 с.

Притула, А. М. Пропаганда – компонент гібридної війни: шляхи протидії засобами кримінального права / А. М. Притула // Юридична наука. – 2015. – № 3. – С. 99–104.

Психологическое воздействие. Механизмы, стратегии, возможности противодействия / под ред.: А. Л. Журавлева, Н. Д. Павловой. – Москва : Ин-т психологии РАН, 2012. – 368 с. – (Труды Института психологии РАН).

Руда, О. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі : монографія / О. Руда ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Ін-т укр. мови, 2012. – 232 с.

Сенченко, М. І. Четверта світова. Інформаційно-психологічна війна / М. І. Сенченко. – Київ : МАУП, 2006. – 64 с. – (Бібліотека журналу «Персонал»).

Сенченко, М. Інформаційна агресія і суспільство / М. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 10. – С. 3–6.

Сенченко, О. Ідеології як засіб створення конфліктів / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 43–49.

Сенченко, О. Інформаційні війни як фактор трансформації соціальних систем / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 9. – С. 40–46.

Сенченко, О. Новітні війни з використанням інформаційно-психологічної зброї / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 8. – С. 34–39.

Сенченко, О. Структури, засоби і моделі застосування консцієнтальної зброї в системі соціальних комунікацій / О. Сенченко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 7. – С. 44–49.

Смола, Л. Є. Інтернет як засіб інформаційно-психологічного та соціального впливу / Л. Є. Смола // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, УАН ; голов. ред. В. М. Вашкевич. – Київ, 2011. – Вип. 46. – С. 570–575.

Смола, Л. Є. Особливості використання інформаційно-психологічного впливу в індустріальному та постіндустріальному суспільствах / Л. Є. Смола // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, УАН. – Київ, 2011. – Вип. 48 (№ 6). – С. 554–559.

Смольц, С. П. Філософсько-історичний аналіз феномена інформаційної війни / С. П. Смольц // Мультиверсум : філософ. альм. – 2013. – № 8. – С. 26–36.

Смолян, Г. Л. Рефлексивное управление в лабиринтах киберпространства / Г. Л. Смолян // Человек. – 2012. – № 1. – С. 138–144.

Солодка, О. М. Захист інформаційного простору України в умовах інформаційного суспільства / О. М. Солодка // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2014. – С. 302–304.

Соснін, О. Про вимір інформаційно-психологічних загроз і корупції в інформаційно-комунікаційній діяльності держави / О. Соснін // Зовнішні справи. – 2015. – № 6. – С. 30–34.

Тенденции информационной безопасности: целевые вирусы, атаки и ботнеты // Сети и телекоммуникации. – 2012. – № 4/5. – С. 38–47.

Фіялка, С. Інтернет-коментарі в системі масової комунікації / С. Фіялка // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 9. – С. 47–48.

Цыганов, В. В. Информационные войны в бизнесе и политике: теория и методология / В. В. Цыганов, С. Н. Бухарин. – Москва : Академ. Проект, 2007. – 336 с.

Щорс, В. Тренінгова програма: «Негативний вплив засобів масової інформації на сучасну молодь» / В. Щорс, О. Столяренко // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 4. – С. 34–41.

Безпека дітей в інформаційному просторі

Балабан, Р. А. Фільтрація Інтернет-контенту / Р. А. Балабан // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 1. – С. 30–32.

Бєляєва, О. Комп’ютер і дитина: які небезпеки чатують в Інтернеті / О. Бєляєва // Психолог. – 2015. – Травень, № 9/10. – С. 66-70.

Бойко, Ю. Основи комп’ютерної безпеки / Ю. Бойко, М. Войцеховський // Інформатика. – 2012. – Березень, № 5. – С. 25–26.

Бочаров, М. И. Предметная область информационной безопасности при обучении информатике школьников / М. И. Бочаров // Информатика и образование. – 2013. – № 8. – С. 14–18.

Волков В. Д. Загрози інтернету для дітей / Ю. М. Волков, Т. М. Дудка // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 2. – С. 29.

Гультяева, Л. И. Курс «!Безопасный интернет» для начальной школы / Л. И. Гультяева // Информатика и образование. – 2013. – № 9. – С. 71–72.

Гультяева, Л. И. Курс «Безопасный интернет» для начальной школы / Л. И. Гультяева // Информатика и образование. – 2013. – № 9. – С. 71–72.

Демьянишин, В. Ребенок в Интернете: все под контролем / В. Демьянишин // Компьютер. – 2014. – № 7/9. – С. 18–22.

Діти в Інтернеті // Шкільний світ. – 2015. – Січень, № 1. – С. 11–12.

Долгова, В. По той бік монітора : [реал. небезпеки з віртуал. життя для школярів] / В. Долгова // Україна молода. – 2010. – 30 березня. – С. 12.

Дорош, М. Війна і шкільна медіа-освіта / М. Дорош // Методичні діалоги. – 2015. – № 1/2. – 18–21.

Дудка, Т. М. Діти та Інтернет: можливості й загрози / Т. М. Дудка // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 1. – С. 29 – 30.

Коваленко, О. Інформаційна безпека учнів / О. Коваленко // Підручник для директора. – 2011. – № 1. – С. 64–68.

Корякіна, Н. Вплив інформтехнологій на психіку людини та навчальний процес: аспект можливих загроз і безпеки / Наталя Корякіна // Персонал. – 2013. – № 5. – С. 76–80.

Косик, В. М. Проблеми безпечної роботи дітей в інтернеті. Фільтрація несумісного з навчально-виховним процесом контенту / В. М. Косик // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 2. – С. 33–35.

Лабнюк, О. М. Безпека дитини в Інтернеті / О. М. Лабнюк // Позакласний час. – 2013. – Листопад, № 21/22. – С. 32–33.

Мороз Т. В. Вплив засобів масової комунікації на сприйняття світу дитиною / Т. В. Мороз // Педагогічна майстерня. – 2012. – № 11. – С. 13–17.

Найдьонова, Л. А. Кібербулінг, або віртуальна агресія. Способи розпізнання і захист дитини : метод. рек. / Л. А. Найдьонова. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2014. – 96 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Класний керівник. Бібліотека).

Пензай, Л. Безпека дітей в Інтернеті / Л. Пензай // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2015. – № 3. – 22–23.

Поліщук, Л. Інформаційна безпека особистості в умовах маніпуляційних технологій засобів масової інформації : позакл. захід з курсу «Людина і світ» для учнів 11 кл. / Л. Поліщук // Історія України. – 2013. – Вересень, № 18. – С. 11–14 [вкл.].

Резнікова, В. Здоров’я та інформаційна безпека школярів / В. Резнікова, В. Солдатенко // Підручник для директора. – 2011. – № 1. – С. 68–72.

Семенюк, М. Як захистити дітей від шкідливого інформаційного впливу? / М. Семенюк // Соціальний захист. – 2012. – № 6. – С. 14–15.

Скульська, О. О. Телебачення та інтернет – одні з чинників протиправної поведінки у неповнолітніх / О. О. Скульська // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 400–403.

Фельдман, А. Удрать из сети, или кое-что о компьютерной зависимости / А. Фельдман // Школьный психолог. – 2010. – Ноябрь, № 22. – С. 6–9.

Циганенко, Г. Діти та інтернет : ризики й небезпеки / Г. Циганенко // Психолог. – 2013. – Лютий, № 4. – С. 42–44.

Чирко, В. Інтернет-безпека й інтернет-етика: заняття гуртка інформатики / В. Чирко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 3. – С. 65.

Шниперов, А. Н. Подходы к проектированию защищенных гетерогенных информационно-образовательных систем / А. Н. Шниперов // Информатика и образование. – 2013. – № 5. – С. 51–56.

Ястребов, М. Реалізація здоров’язбережувальних технологій в комп’ютерно орієнтованому середовищі / М. Ястребов // Початкова школа. – 2013. – № 11. – С. 28–30.

Бібліотечна складова безпеки інформаційного простору

Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.) / відп. за вип. О. М. Василенко ; ред.: З. А. Болкотун, І. М. Сарікова. – Київ : НБУВ, 2013. – 411 с.

Бобришева, О. В. Бібліотека як суб’єкт забезпечення інформаційної безпеки / О. В. Бобришева // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – 2011. – № 3. – С. 24–28.

Бобришева, О. Інформаційна безпека бібліотеки: проблеми та шляхи формування / О. Бобришева // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 12. – С. 18–20.

Вітушко, А. Веб-сервіси комунікативності бібліотечних сайтів / А. Вітушко, А. Струнгар // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 3. – С. 23–25.

Вітушко, А. Використання в бібліотечному інформаційному виробництві соціальних мереж: аспект інформаційної безпеки / А. Вітушко // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / відп. за вип. О. М. Василенко ; ред.: З. А. Болкотун, І. М. Сарікова. – Київ, 2013. – С. 131–131.

Вітушко, А. Проблема використання в бібліотечному інформаційному виробництві соціальних мереж з точки зору інформаційної безпеки / А. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 181–191.

Воскобойнікова-Гузєєва, О. Визначальні світові стратегії розвитку інформаційно-бібліотечного комплексу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / О. Воскобойнікова-Гузєєва // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 9. – С. 17–22.

Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Інформаційний простір сучасної наукової бібліотеки / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Матеріали міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспільства», 7–9 жовтня 2009 р., м. Львів. – Львів, 2009. – С. 304–309.

Голодрига, Є. О. Роль бібліотек України у формуванні національного інформаційного простору: безпековий аспект / Є. О. Голодрига // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2014. – С. 260–262.

Горова, С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова. – Київ : НБУВ, 2013. – 208 с.

Грабарь, Н. Г. Современное информационное пространство и формирование информационных потребностей пользователей / Н. Г. Грабарь, Т. Б. Соколовская // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 12. – С. 13–16.

Гранчак, Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 184 с.

Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : монографія / О. С. Онищенко [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2013. – 208 с.

Кикавец, В. В. Обеспечение библиотеками мер по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию / В. В. Кикавец // Библиотечное дело. – 2013. – № 11. – С. 24–28.

Ковальчук, Г. І. Про безпеку фондів книжкових пам’яток / Г. І. Ковальчук  // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 19–25.

Лобузіна, К. В. Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення / К. В. Лобузіна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 34–41.

Поперечна, Л. Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору / Л. Поперечна // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – С. 41–42.

Самохіна, Н. Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки / Н. Самохіна // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 5. – С. 27–31.

Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І . Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 260 с.

Струнгар, А. Комунікації в бібліотечному просторі: синергетичний аспект / А. Струнгар // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. – С. 19–21.

Філіпова, Л. Я. Медіа-простір та документальні комунікації: інформаційного-технологічний підхід / Л. Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 57–60.

Челак, О. Роль і місце бібліотечних систем у забезпеченні національної безпеки / О. Челак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 7–10.

 

Підготувала Л. Борисенко, провідний бібліограф

відділу наукової інформації та бібліографії


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше