ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВиставка «Філософія економіки: від античності до наших днів»

1. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА АНТИЧНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Джерела економічної науки слід шукати в учених мислителів Стародавнього Світу, передусім Стародавнього Сходу – колисці світової цивілізації.

Кен Говард, Галина Журавльова

У истоков экономической мысли // Агапова, И. И. История экономических учений : Курс лекций. - М.: Юристъ, 2001. – С. 9-18.

В начале было слово Аристотеля  // Майбурд, Е. М.        Введение в историю экономической мысли : От пророков до профессоров. - М.: Вита-Пресс, 1996. С. 43-47.

Возникновение экономической мысли //  Бартенев, С. А.       История экономических учений. - М.: Юристъ, 2000. – С. 25-38.

Зародження економічних ідей та їх основні представники // Основи економічної теорії: Підручник / Ред. О.О. Мамалуй. - К. : Юрінком Інтер, 2003.– С. 16-19.

Економічна думка Стародавнього світу та Середньовіччя // Комаров, И.  Н.Макиавелли и макиавеллизм: вчера и сегодня // Персонал. - 2001. - № 2. -  С. 35-38

Мудрець античності з Придніпров'я // Злупко, С. М. Українська економічна думка. Постаті і теорії : учбовий посібник. - Л. : Євросвіт, 2004. – С.7-11.

Скарби української економічної думки. Анахарсій. // Українська економічна думка : хрестоматія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. : С. М. Злупко. - К. : Знання, 2007. – С. 11-14.

Экономическая мысль Античного мира // История экономических учений. Ч.1 : учебное  пособие  / под ред. : В.А. Жамина. - М. : Изд-во МГУ, 1989. – С. 19-27.

Смирнов, І. Г.  Єврологістика в ретроспективі: дорожня система Давнього Риму (український контекст)  // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - № 4. -  С. 38-50

 

2. ЕКОНОМІЧНІ ІДЕЇ ТА ПОЛІТИКА МЕРКАНТЕЛІЗМУ ТА ФІЗІОКРАТІЇ

Система меркантилістів по суті була системою практичної політики, системою, яка в основному відповідала на питання: «Яким має бути народне господарство і як повинна вести себе щодо нього державна влада?»

                                                                             Микола Кондратьєв

Меркантилізм. Фізіократія. // Дідковська, Л. Г.  Історія вчень менеджменту: навч. посіб. / Л. Г. Дідковська, П. Л. Гордієнко. - К. : Алерта, 2008. -  С.111-145.

Андрианов, В. Д.  Эволюция основных концепций регулирования экономики от теории меркантилизма до теории саморегуляции . - М. : Экономика, 2008. - 326 с.

Економічні ідеї та політика меркантилізму // Юхименко, П. І.   Історія економічних учень: Підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. - К. : Знання, 2005. – С.40-55.

Меркантилізм // История экономических учений Ч.1 : учебное  пособие  / под ред. : В.А. Жамина. - М. : Изд-во МГУ, 1989. – С. 48-56.

Первые экономические школы // Агапова, И. И. История экономических учений : Курс лекций. - М.: Юристъ, 2001. – С. 18-30.

Первые экономические школы: меркантилизм и физиократия //  Бартенев, С. А. История экономических учений в вопросах и ответах  : Учеб.-метод. пособие / С.А.Бартенев. - М. : Юристъ, 1998. – С. 52-62.

Економічна наука до Адама Сміта // Блауг, М. Економічна теорія в ретроспективі: науково-популярна література / Марк Блауг; Пер. Іван Дзюб. - К. : Основи, 2001. – С. 30 – 48.

 

3. КЛАСИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Афанасьев, В. С.        Первые системы политической экономии (Метод экономической двойственности) : Учеб. пособие для студ. вузов / В.С. Афанасьев. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 584 с.

Гончарова, Т.  Уільям Петті - засновник науки економічної статистики  / Т.Гончарова // Статистика України. - 2002. - № 2. -  С. 87-91

Економічна теорія Адама Сміта // Юхименко, П. І. Історія економічних учень: Підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. - К. : Знання, 2005.- С. 74-88.

Ковалев, Е.        Зловещее предсказание Мальтуса  // Мировая экономика и международные отношения. - 2004. - № 1. - С.34-42

Мальтус, Т. Опыт о законе народонаселения  / Т. Мальтус. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс. Частный капитал в СССР / Ю. Ларин ; сост. : И. А. Столяров. - М. : Эконов-Ключ, 1993. - 486 с

В. Петти. А.Сит. Д. Рикардо. Антология экономической классики. – М.: Єконов-Ключ, 1993.- 475 с.

Смит, АДобробут націй : Дослідження про природу та причини добробуту націй. - К. : PORT-ROYAL, 2001. - 593 с.

Смит, А.    Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн. І-ІІІ : учбовий посібник. - М. : Наука, 1993. - 572 с.

Вишневский, В. Теория стоимости в экономической науке // Экономист. - 2007. - № 5. -  С. 35-45

Классическая немецкая философия // Экономическая история мира. В 6 т. Т. 5 / РАН, Ин-т Европы РАН, Ин-т экономики РАН ; под общ. ред. : М. В. Конотопова. - М. : КноРус, 2008. – С. 323-332.

Самнер, У. Протекционизм, или теория происхождения богатства от непроизводительного труда : монографія . - Челябинск : Социум, 2006. - 254 с.

Теорія інвестицій Д.Рікардо у праці «Засади політичної  економії  та оподаткування // Інституційна інвестологія : Навч. посіб. / Ред. С.К. Реверчук. - К. : Атіка, 2004. –С. 41-48

Экономическая история мира. В 6 т. Т. 2 / РАН, Ин-т Европы РАН, Ин-т экономики РАН ; под общ. ред. : М. В. Конотопова. - М. : КноРус, 2008.

 

4. ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ К. МАРКСА

Значення Маркса для сучасної економічної теорії полягає в тому, що його роботи – це невичерпне джерело прямих, безпосередніх спостережень дійсності

Василь Леонтьєв

 

Ананьин, О.       Карл Маркс и его "Капитал": из девятнадцатого в двадцать первый век // Вопросы экономики. - 2007. - № 9. -  С. 72-86

Бузгалин, А.      Политическая экономия постсоветского марксизма : Тезисы к формированию научной школы // Вопросы экономики. - 2005. - № 9. -  С. 36-55

Бузгалин, А.      "Капитал" в ХХІ веке: pro et contra // Вопросы экономики. - 2007. - № 9. -  С. 104-120

Гайдар, Е.          Марксизм: между научной теорией и "светской религией" (либеральная апология) / Е. Гайдар // Вопросы экономики. - 2004. - № 5. -  С. 4-27 ; Вопросы экономики. - 2004. - № 6. -  С. 28-56

К.Маркс – економічне вчення  // Мороз, Олег Васильович. Екскурс в антологію макроекономічної думки : Посібник / О. В. Мороз, М. І. Небава. - Вінниця : ВДТУ, 2001. – С. 32-34.

Карабанов, А. Б.        Сопоставительный анализ политических теорий марксизма и ортодоксального фрейдизма  // Государство и право. - 2004. - № 4. - С.63-69

Литошенко, Л.   Метод Маркса // Вопросы экономики. - 2008. - № 9. -  С. 98-122

Орлов, А.           Переход от "экономической таблицы" Ф.Кенэ к схемам воспроизводства К.Маркса // Общество и экономика. - 2007. - № 9-10.

 

5. ЕКОНОМІЧНІ ІДЕЇ НЕОКЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ

 

Экономическая наука интересна тем, что рождение в ней какой-либо концепции немедленно вызывает появление противоположной точки зрения.

                                                            Кнут Виксель

 

Бирюков, В.А.   Три "загадки" раннего маржинализма // Вестник МГУ: Сер. 6 Экономика. - 2005. - № 5. - С.3-36.

Мержиналізм як переосмислення цінностей класичної політекономії //

Юхименко, П. І. Історія економічних учень: Підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. - К. : Знання, 2005.- С.156-165.

Веблен, Т.          Ограниченность теории предельной полезности // Вопросы экономики. - 2007. - № 7. -  С. 86-98.

Гуськова, М. Ф.         Трансформация теории предельной полезности // Экономические науки. - 2008. - № 3. -  С. 220-222.

Дерев'янкін , Т.  Циклічна динаміка ринкового господарства // Економіка України. - 2006. - № 4. -  С. 51-58

Злупко, С. М.    "Паперові гроші та метал" М. І. Туган-Барановського уперше українською мовою // Фінанси України. - 2005. - № 2. - С.154-156

Кейнс, Д. М.      Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей : Реферат-дайджест / Д.М. Кейнс. - К. : АУБ, 1999. - 189 с.

Небрат, В. В.      Українська фінансова думка другої половини ХІХ- початку ХХ століть . - К. : Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2007. - 224 с.

Євген Слуцький. Теорія граничної корисності // Українська економічна думка : хрестоматія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. : С. М. Злупко. - К. : Знання, 2007..- С. 478-518.

Туган-Барановський, М. І.          Паперові гроші та метал: монографія. - К. : КНЕУ, 2004. - 200 с.

Шумпетер, Й.    Капитализм, социализм и демократия: учбовий посібник / Й. Шумпетер ; Пер. с англ. - М. : Экономика, 1995. - 540 с.

 

6. ПАРАДИГМИ ХХ СТ.

 

Андрианов, В. Д. Эволюция основных концепций регулирования экономики от теории меркантилизма до теории саморегуляции / В. Д. Андрианов. - М. : Экономика, 2008. - 326 с.

Бандирська, О. В.      Інформаційні аспекти адаптації філософії японського управління якістю "Кайзен"  в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 10. -  С. 11 - 16.

Бузгалин, А.      Политическая экономия постсоветского марксизма // Вопросы экономики. - 2005. - № 9. -  С. 36-55

Булгаков, С.      Розмисли. Творча спадщина у контексті XXI століття / С. Булгаков ; за ред. : В. Д. Базилевича. - К. : Знання, 2006. - 903 с.

Князев, Ю.         Эволюция экономической теории: от рыночного либерализма к социальному регулированию // Общество и экономика. - 2008. - № 3-4. -  С. 19-44.

Неолібералізм // Мазурок, П. П.   Історія економічних учень у запитаннях і відповідях : Навч. посіб. / П.П. Мазурок. - К. : Знання, 2004. – С. 345-364

Новая и новейшая история упавленческой мысли // Маршев, В. И. История управленческой мысли : Учебник. - М. : ИНФРА-М, 2005. – С. 436-721.

Радянська економічна думка // Юхименко, П. І.    Історія економічних учень: Підручник / П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. - К. : Знання, 2005. – С. 421-445.

Руденко, Микола Данилович. Енергія прогресу: (Нариси з фіз. економії) / М.Д. Руденко. - К. : Молодь, 1998. - 527 с.

Сорвина, Г. Н.   История экономической мысли двадцатого столетия : Курс лекций / Г.Н.Сорвина. - М. : РАГС, 2002. - 296 с.

Сорвина, Г. Н. Экономическая мысль ХХ ст.: страницы истории : Лекции / Г.Н. Сорвина. - М. : РОССПЭН, 2000. - 224 с.

Социальные аспекты рыночной экономики // Философия экономики

Философия экономики : Учеб. пособие для студ. вузов / Ред. С.В. Синяков. - К. : Альтерпрес, 2002. - 384 с.

Философы ХХ в. Об экономике // История и философия экономики  : пособ. для аспирантов / РАН ; под ред. : М. В. Конотопова. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2008.- С.621-646.

Хайек, Фридрих А.      Индивидуализм и экономический порядок: науково-популярна література. - М. : Изограф, 2001. - 256 с.

Хансен, Элвин. Денежная теория и финансовая политика : монографія / Э. Хансен; Пер. с англ. и науч. ред. пер. В.Е. Маневич. - М. : Дело, 2006. - 312 с.

Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений // Ядгаров, Я. С.          История экономических учений: Учебник / Я.С. Ядгаров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2006.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше