ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації1. Екологічне законодавство: сучасний етап 

Природа – великий первый организатор; и сам человек – лишь одно из ее организованных произведений.

А.А.Богданов

Екологічне законодавство України : в 4 кн. / Київ. нац. ун–т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф–т, НДІ приватного права та підприємництва АПНУ, Євраз. асоц. правнич. шкіл та правників ; за заг. ред. та вступ. ст. В.І. Андрейцева. – К. : Слово, 2007. – Т.1-4.

Законодавство України про екологію / упоряд. О.М. Роїна. – 3–є вид., перероб. і доп. – К. : КНТ, 2007. – 472 с.

Балюк, Ю. Юридична природа цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу // Юрид.Україна. – 2007. – № 2. – С. 26–31.

Богачев, В. Необходимость повышения экологической безопасности в Украине // Економіст. – 2008. – № 9. – С. 12–13.

Бондар, Л.О. Екологічне право України : навч. посіб. / Л.О. Бондар, В.В. Курзова. – Вид. 2–е, доп. і перероб. – Х. : Бурун Книга, 2008. – 368 с.

Бринчук, М.М. Обеспечение экологической безопасности как правовая категория // Гос–во и право. – 2008. – № 9. – С. 30–42.

Вахлаков, В.В. Екологічна безпека – основа національної безпеки України [Електронний ресурс] / В.В.Вахлаков, М.В. Грузіна – URL: http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Ecologia/21212.doc.htm. – Назва з титул. екрану.

Всеукраїнська екологічна ліга [Електронний ресурс]. – URL: http://www.ecoleague.net . – Назва з титул. екрану.

Екологічне право України : підруч. для студ. вузів / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. : А.П. Гетьмана, М.В. Шульги. – Х. : Право, 2009. – 328 с.

Зеркалов, Д.В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль: посібник / Д.В. Зеркалов. – К. : КНТ: Дакор : Основа, 2007. – 412 с.

Матвійчук, В.К. Забруднення, засмічення та виснаження водних об'єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання / В.К. Матвійчук, В.М. Присяжний. – К. : КНТ, 2007. – 272 с.

Мельник, О.В. Забруднення довкілля як загроза екологічній безпеці // Наук. вісн. Київ. нац. ун–ту внутріш. справ. – 2008. – № 6. – С. 109–115.

Муравых, А.И. Управление экологической безопасностью : учеб. пособие / А.И. Муравых. – М. : РАГС, 2006. – 288 с

Правове регулювання заповідної справи в Україні: [спец. зібр. законодав. док.] / упоряд. Ю.Г. Масікевич. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2007. – 816 с.

Про ратифікацію Конвенції про захист Чорного моря від забруднення [Електронний ресурс] : постанова Верхов. Ради України вiд 04.02.1994 р. № 3939–XII. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=3939–12 . – Назва з титул. екрану.

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 р. [Електронний ресурс ]: розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 08.02.2006 р. № 70–р.– URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=70–2006–%F0. – Назва з титул. екрану.

Про Червону книгу України [Електронний ресурс] : Закон України вiд 07.02.2002 р. № 3055–III. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=3055–14. – Назва з титул. екрану.

Шевчук, Ю.В. Конституційно–правові гарантії екологічних прав громадян в Україні / Ю.В. Шевчук. – К. : Геопринт, 2006. – 132 с.

Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства [Електронний ресурс]. – URL: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,104/id,1937/. – Назва з титул. екрану.

2. Економіка та екологія : сумісність розвитку

Человек овладевает природой,

еще не научившись владеть собой.

А. Швейцер

Балацкий, О.Ф. Антология экономики чистой среды / О.Ф. Балацкий. – Сумы : Университет. кн., 2007. – 272 с.

Белов, Г.В. Экологический менеджмент предприятия : учеб. пособие для студ. вузов / Г.В. Белов. – М. : Логос, 2008. – 240 с.

Галушкіна, Т.П. Економіка природокористування : навч. посіб. для студ. вузів / Т.П. Галушкіна. – Х. : Бурун Книга, 2009. – 480 с.

Данилишин, Б.М. Економіка природокористування : підруч. для студ. вузів / Б. М. Данилишин, М.А. Хвесик, В.А. Голян. – К. : Кондор, 2010. – 465 с. : мал., табл. – Бібліогр. : с. 453–464.

Дубас, Р.Г. Економіка природокористування: навч. посіб. для студ. вузів / Р. Г. Дубас. – 2–е вид., стер. – К. : КНТ, 2009. – 448 с.

Екологічне управління: підруч. для студ. вузів / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявській, В.М. Навроцький. – К. : Либідь, 2004. – 432 с.

Екологічний менеджмент і аудит : навч. посіб. для студ. вузів / С.М. Літвак, С.С. Рижков, В.А. Скороходов. – 2–е вид., доп. – К. : Професіонал, 2007. – 200 с.

Екологічний менеджмент : підруч. для студ. вузів / А. Л. Бобровський. – Суми : Університет. кн., 2009. – 586 с.

Екосередовище і сучасність : у 8 т. / С.І. Дорогунцов [та ін.]. – К. : Кондор, 2006–2008.

Т. 1 : Природне середовище у сучасному вимірі. – 2006. – 424 с.

Т. 2 : Регіональні процеси, прогнозування й оптимізація екосередовищ. – 470 с.

Т. 3 : Економічна оцінка природного середовища. – 2006. – 426 с.

Т. 4 : Стратегія регіонального розвитку і екосередовище : монографія. – 2006. – 362 с.

Т. 5 : Управління екосередовищем в умовах регіоналізації : монографія – 2006. – 446 с.

Т. 6 : Екосередовище та євроінтеграційні процеси : монографія. – 2007. – 622 с.

Т. 7 : Екологічне законодавство України та його гармонізація з європейським правовий полем : монографія. – 2007. – 612 с.

Т. 8 : Природно–техногенна безпека : монографія. – 2008. – 528 с.

Богіра, М.С. Землекористування в ринкових умовах: еколого–економічний аспект / М.С. Богіра. – Л. : Новий Світ–2000, 2008. – 225 с.

Ілляшенко, С.М. Управління екологічними ризиками інновацій: монографія / С.М. Ілляшенко, В.В. Божкова. – Суми : Університет. кн., 2004. – 214 с.

Клименко, Л.П. Техноекологія : посібник / Л.П.Клименко. – Сімф. : Таврія, 2000. – 542 с.

Кожушко, Л.Ф. Екологічний менеджмент : підручник / Л. Ф. Кожушко, П.М. Скрипчук. – К. : Академія, 2007. – 430 с.

Колотило, Д.М. Екологія і економіка: навч. посіб. / Д.М. Колотило. – 2–е вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2005. – 576 с.

Лукьянчиков, Н.Н. Экономика и организация природопользования : учеб. для студ. вузов / Н.Н. Лукьянчиков, И.М. Потравный. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2007. – 591 с.

Макарова, Н.С. Економіка природокористування : навч. посіб. для студ. вузів / Н.С. Макарова, Л.Д. Гармідер, Л.В. Михальчук. – К. : ЦУЛ, 2007. – 322 с.

Мельник, Л.Г. Екологічна економіка : підручник / Л.Г. Мельник. – 3–є вид., випр. і доп. – Суми : Університет. кн., 2006. – 367 с.

Мельник, Л.Г. Эколого–экономические основы ресурсосбережения : монография / Л. Г. Мельник, С.А. Скоков, И.Н. Сотник. – М. : Университет. кн., 2006. – 229 с.

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням : підруч. для студ. вузів / за заг. ред. Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. – Суми : Університет. кн., 2008. – 759 с.

Природопользование, охрана окружающей среды и экономика: теория и практикум : учеб. пособие / ред. А.П. Хаустов. – М. : РУДН, 2006. – 613 с.

Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування : монографія / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Університет. кн., 2007. – 512 с.

Регіональна економіка та природокористування : навч. посіб. для студ. вузів / за ред. А. П. Голікова. – 2–е вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 352 с.

Системы экологического менеджмента : учеб. пособие для студ. вузов / С.Ю. Дайман [и др.]. – М. : Форум, 2008. – 336 с.

Сталий розвиток: еколого–економічна оптимізація територіально–виробничих систем : навч. посіб. для студ. вузів / за заг. ред. І.В. Недіна. – Суми : Університет. кн., 2008. – 384 с.

Туниця, Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця. – К. : Знання, 2006. – 314 с. 

Хвесик, М.А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів : монографія / М А. Хвесик, В.А. Голян ; НАН України. – К. : Кондор, 2007. – 480 с.

Хвесик, М.А. Інституціональна модель природокористування: пострадянський формат : монографія / М.А. Хвесик. – К. : Кондор, 2007. – 788 с.

Царенко, О.М. Основи екології та економіка природокористування : навч. посіб. для студ. вузів / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький . – 3–є вид., перероб. і доп. – Суми : Університет. кн., 2007. – 592 с.

Юрченко, Л.І. Технології в системі економічних і соціально–екологічних змін : навч. посіб. для студ. вузів / Л.І. Юрченко. – К. : Професіонал, 2004. – 176 с.

Мех, Я. Екологічний аудит: сутність і проблеми становлення / Я. Мех,

Р. Кулик // Бух. облік і аудит. – 2010. – № 2. – С. 45–48.

Шлапак, М.Ю. Природний капітал як базовий понятійний елемент екологічного рахівництва // Регіон. економіка. – 2010. – № 2. – С. 106–111.

3. Ліс – багатство, яке потребує захисту

Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность.

Махатма Ганди

Лісовий кодекс України; Кодекс України про надра; Водний кодекс України; Повітряний кодекс України; Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» / ред. В.Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 320 с.

Василишин, Х. Значення лісу в умовах глобальної зміни клімату // Екологія. Право. Людина. – 2009. – № 4/5. – С. 15–18.

Дейнека, А.М. Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та її економіко–правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівні // Регіон. економіка. – 2008. – № 1. – С.99–105.

Кобецька, Н.Р. Ліс як об’єкт правової охорони і використання. Поділ лісів на групи. Рослинний світ як природний об’єкт та об’єкт правової охорони // Екологічне право України : навч. посіб. / Н.Р. Кобецька. – 2–е вид., перероб. і доп. – К., 2008. – С. 206–211.

Польовський, А.М. Сценарії лісової політики України // Регіон. економіка. – 2007. – № 2. – С. 164–171.

Шлійко, А.В. Перспективи використання інформаційних технологій у лісових та лісоаграрних екосистемах // Актуал. пробл. економіки. – 2010. – № 10. – С. 301–306.

4. Охорона довкілля: міжнародне співробітництво

Природу легче всего подчинить, повинуясь ей.

Фрэнсис Бэкон

Авраменко, И.М. Международное экологическое право : учеб. пособие / И.М. Авраменко. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 192 с. 

Алексєєва, Є. Європейський суд з прав людини та захист права на безпечне для життя і здоров'я довкілля в Україні // Екологія. Право. Людина. – 2010. – № 6/7. – С. 77–83.

Всесвітня Хартія природи [Електронний ресурс] : Хартія ООН вiд 01.01.1982 р.. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=995_453. – Назва з титул. екрану.

Выполнение положений Орхусской конвенции в Украине : пособие для гос. служащих / И. Малахов [и др.] ; ред. Б. Васильковский. – К. : European Commission, 2004. – 138 с.

Збірник нормативно–правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища : збірка. – Л. : Екоправо–Львів, 2004. – 192 с.

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі [Електронний ресурс  ]: Конвенція Ради Європи вiд 19.09.1979 р.. – URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=995_032. – Назва з титул. екрану.

Мелень, О. Україна та ЄС : Дунайська стратегія як шанс на порозуміння / О. Мелень, О. Рубель // Екологія. Право. Людина. – 2010. – № 8. – С. 35–46.

Микієвич, М.М. Європейське право навколишнього середовища: навч. посіб. / М.М. Микієвич, Н.І. Андрусевич, Т.О. Будякова. – Л. : Екоправо–Львів, 2004. – 256 с.

Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері [Електронний ресурс]. – URL: http://studentam.net.ua/content/view/5849/129/. – Назва з титул. екрану.

Міжнародні конвенції з охорони природи [Електронний ресурс]. – URL: http://www.tspu.edu.ua/subjects/12/1/Files/dod2.htm. – Назва з титул. екрану.

Организационно–экономические механизмы реализации Киотского протокола в Украине / Д.В. Волошин [и др.] ; ИПРЭЭИ НАН Украины. – О. : Фенікс, 2006. – 132 с.

Павличенко, П.Г. Юридичні механізми застосування Орхускої конвенції за національним екологічним законодавством України / П.Г. Павличенко, М.О. Фролов, Ю.В. Мягкоход. – К. : Вид–во Раєвського, 2003. – 32 с.

Поддубный, И.А. Международная эколого–экономическая деятельность : учеб. пособие для студ. вузов / И.А. Поддубный, В.А. Слюсаренко. – Х. : ИНЖЭК, 2005. – 200 с.  

Синчанский, С. Всемирная торговая организация в системе международных организаций, имеющих природоохранную компетенцию // Підприємництво, госп–во і право. – 2008. – № 9. – С. 113–117.

Синчанский, С. Регулирование охраны окружающей среды и ВТО // Підприємництво, госп–во і право. – 2008. – № 5. – С. 25–28.

Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля [Електронний ресурс]. – URL:http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,127/id,3651/. – Назва з титул. екрану.

Харичков, С.К. Экономика и экология: совместимость развития : (мировой опыт и укр. перспектива) / С.К. Харичков, Н.М. Андреева, Л.Є. Купинец. – О. : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2007. – 180 с.

Цибульський, Ю. Проблеми міжнародно–правового забезпечення екологічного планування // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2008. – № 4. – С. 154–160.

Чернявський, А. Форми матеріальної міжнародно–правової відповідальності за забруднення поверхневих вод // Підприємництво, госп–во і право. – 2007. – № 9. – С. 29–32.

Шомпол, О. Поняття «вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку» в контексті міжнародно–правових зобов’язань // Юрид. Україна. – 2009. – № 1. – С. 82–87.

Эксперты ООН представили доклад по экологии [Електронний ресурс]. – URL: http://www.dw–world.de/dw/article/0,,2958


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше