ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїДецентралізація влади – шлях до народовладдя

Шановні працівники органів місцевої влади та місцевого самоврядування!

Пропонуємо вашій увазі віртуальний бібліографічний список «Децентралізація влади – шлях до народовладдя» у якому зібрана актуальна інформація з даного питання за останні 2-3 роки.

Бабич, О. М. Організаційно-правові засади децентралізації виконавчої влади в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. М. Бабич; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 19 c.

Досліджено сутність децентралізації виконавчої влади в Україні, організаційних засад реалізації цього принципу на практиці та відповідних юридичних засобів, що забезпечують його впровадження в діяльність органів державної влади. Визначено місце виконавчої влади в системі державної влади, сформульовано її основні завдання, розглянуто її характерні особливості, розкрито зміст її основних принципів — загальних (верховенства права, законності, демократизму, відкритості і прозорості, гуманізму) та спеціальних (самостійності, централізації, децентралізації, відповідальності). Підкреслено, що децентралізація виконавчої влади передбачає передачу владних повноважень і необхідних для їх здійснення матеріально-технічних, фінансових та інших ресурсів центральними органами виконавчої влади органам виконавчої влади на нижчих рівнях вертикалі виконавчої влади, органам місцевого самоврядування чи громадським інституціям та здійснення контролю за їх виконанням. Проаналізовано риси децентралізації виконавчої влади, а також досвід децентралізації, накопичений у різних країнах світу. Досліджено трирівневу організацію системи органів виконавчої влади в Україні (вищий, центральний та місцевий рівні), розкрито її структуру, проаналізовано субординаційні та координаційні взаємозв’язки між органами виконавчої влади, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. З’ясовано основні етапи децентралізації виконавчої влади та їх зміст. Визначено сучасний стан нормативно-правового забезпечення децентралізації виконавчої влади в політичній, адміністративно-територіальній та фінансовій сферах, запропоновано напрями його вдосконалення. Обґрунтовано необхідність прийняття нових і внесення змін до існуючих нормативно-правових актів.

Волохова, І. С. Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні : монографія / І. С. Волохова ; Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант, 2014. – 461 c.

Досліджено теоретичні основи функціонування місцевих фінансів (МФ). Розкрито історичні аспекти їх розвитку, економічну сутність місцевих фінансів, розглянуто систему МС, а також окремо досліджено її елементи. Розкрито необхідність та сутність фінансової децентралізації, розроблено методологію визначення ступеня фінансової децентралізації, деволюції та деконцентрації. Розглянуто моделі організації фінансових відносин органів місцевого та регіонального самоврядування. Запропоновано концепцію створення регіонального самоврядування та регіональних фінансів України. Досліджено розподіл видаткових повноважень між рівнями влади, оцінено ефективність існуючої структури видатків місцевих бюджетів, а також діючого механізму фінансування суспільних благ з місцевих бюджетів України. Розроблено концепцію реформування системи фінансування з територіальних бюджетів. Охарактеризовано чинну організацію місцевого оподаткування в Україні. Розглянуто перспективи формування місцевих бюджетів за рахунок регулювальних доходів. Визначено роль платежів комунального характеру в фінансування виробництва та надання суспільних благ. Досліджено прагматику фінансової діяльності органів самоорганізації населення. Наведено специфіку фінансової діяльності в сфері комунальних і житлово-комунальних послуг. Запропоновано шляхи вдосконалення системи тарифного регулювання та розвитку сфер комунального та житлово-комунального господарства.

Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи : зб. матеріалів 5-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2014 р., Херсон / ред.: Ю. М. Бардачов, І. П. Лопушинський, О. А. Тертишна; Держ. фонд сприяння місц. самоврядуванню в Україні, Херсон. облдержадмін., Херсон. облрада, Херсон. міськрада, Голов. держ. служба України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 105 c.

Викладено окремі аспекти децентралізації управління ресурсами місцевих бюджетів. Визначено роль освіти ХХІ ст. в сучасних державотворчих процесах. Розкрито соціально-політичні засади адміністративної децентралізації публічної влади в Україні. Розглянуто питання інституціональної культури в державній політиці децентралізації. Висвітлено деякі проблеми управління в розумінні С. Л. Франка. Обґрунтовано принцип субсидіарності в процесі децентралізації влади.

Економічні аспекти управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні / ред.: М. А. Хвесик, С. О. Лизун; НАН України, Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку. – Київ, 2015. – 71 c.

Досліджено поняття і сутність децентралізації влади та субсидіарності в наданні публічних послуг. Обґрунтовано економічні аспекти управління природними ресурсами за умов децентралізації як необхідні чинники реалізації соціальних прав громадян на місцевому рівні. Запропоновано шляхи зміцнення інституту місцевого самоврядування й розширення можливостей територіальних громад та регіонів у цілому, розвитку фінансової системи через удосконалення податкового та бюджетного законодавства у сфері управління природокористуванням.

Іжа, М. М. Система регіонального управління: світовий досвід і Україна : монографія / М. М. Іжа; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Одеса : Друк. дім, 2011. – 367 c.

Проаналізовано особливості функціонування регіонального рівня управління у закордонних країнах (ЗК) та в Україні у контексті сучасних тенденцій глобалізації, регіоналізації та децентралізації. Визначено регіон як одиницю територіальної організації влади та суб’єкт управління. Встановлено, що глобалізація не призводить до уніфікації регіонів у різних ЗК, не нівелює їх територіальні та культурні особливості, а створює нові можливості для розвитку в різних сферах. Доведено доцільність реформування системи місцевого та регіонального самоврядування, здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Козенко, А. О. Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної децентралізації в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / А. О. Козенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 c.

З’ясовано теоретичні засади та практичні рекомендації щодо формування механізму вертикального фінансового вирівнювання за умов бюджетної децентралізації в Україні для забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку. Узагальнено концептуальні підходи до трактування вертикального фінансового вирівнювання в системі міжбюджетних відносин. Виділено та класифіковано принципи вертикального фінансового вирівнювання. З'ясовано місце бюджетної децентралізації за умов формування ринкової економіки. Виокремлено етапи розвитку системи вертикального фінансового вирівнювання в Україні та оцінено її сучасний стан. Виявлено особливості вертикального розподілу бюджетних повноважень між органами влади різних рівнів в Україні. Виокремлено фактори, які впливають на порушення вертикальної збалансованості бюджетної системи України. Запропоновано шляхи зниження цієї незбалансованості. Узагальнено досвід організації вертикального фінансового вирівнювання у зарубіжних країнах та оцінено можливості його використання в Україні. Систематизовано показники рівня бюджетної децентралізації та визначено на їх основі тенденції розвитку державних фінансів України.

Косова, Т. Д. Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи / Т. Д. Косова, О. Ю. Тімарцев // Бізнес Інформ. – 2014. – № 4. – С. 361–365.

Показано, що принцип податкової справедливості, який є обов’язковою умовою розвитку конкурентного середовища, вимагає вирівнювання податкової віддачі підприємств різного розміру, окремих галузей економіки та регіонів. Проблема підвищення відповідальності місцевої влади за регіональний розвиток, децентралізація бюджетної системи вимагають розширення повноважень місцевої влади щодо активного впливу на податкову базу в регіоні. Викладено методичний підхід до розрахунку податкової віддачі регіонів. Проаналізовано динаміку і рівень загальної податкової віддачі, віддачі з податку на прибуток і податку на додану вартість за валовим регіональним продуктом. Виявлено схожість і відмінності регіональних і загальноукраїнських тенденцій зміни податкової віддачі на основі кореляційно-регресійного аналізу. Визначено іманентні ознаки податку на прибуток і податок на додану вартість, виходячи з регіонального аспекту, які запропоновано враховувати при формуванні місцевих бюджетів. Враховуючи основну питому вагу податку на прибуток у формуванні доходів бюджету, а також виявлені іманентні ознаки податку на прибуток, запропоновано певну частину надходжень від податку на прибуток закріпити за місцевими бюджетами. Це спонукатиме місцеві органи влади стимулювати прибуткову діяльність підприємств і сприятиме, з одного боку, збільшенню надходжень від цього податку, з іншого – зменшенню значної регіональної диференціації.

Луніна, І. О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ / І. О. Луніна // Економіка України. – 2014. – № 11. – С. 61–75.

Досліджено теоретичні і методологічні засади бюджетної децентралізації, яка є частиною більш загальної проблеми забезпечення ефективного функціонування багаторівневої бюджетної системи, головне призначення якої полягає у створенні умов для ефективного та відповідального виконання органами влади всіх рівнів своїх функціональних повноважень у межах ресурсів відповідних бюджетів. Виконано аналіз практики формування місцевих бюджетів України з точки зору створення для місцевих органів влади економічних стимулів до розвитку своїх регіонів (адміністративно-територіальних одиниць), розширення власної податкової бази, ефективного використання бюджетних коштів. Розкрито проблемні сфери законодавства України щодо розподілу функціональних і відповідних видаткових повноважень (їх бюджетного фінансування) центральних і місцевих органів влади. Наявність таких його сфер спричиняє відсутність відповідальності місцевих органів влади за виконання конкретних функцій. Доведено, що важливим фактором, який заважає розширенню власної податкової бази місцевих бюджетів, є існуючий підхід до надання дотацій вирівнювання, в рамках якого регіони з вищим рівнем середньодушових доходів місцевих бюджетів (до одержання дотацій вирівнювання) нерідко опиняються у гірших умовах за показником доходів після їх перерозподілу. Визначено концептуальні складові бюджетної децентралізації, що базуються на узагальненні теоретичних аргументів на користь децентралізації повноважень з надання певних видів суспільних благ (послуг) і міжнародного досвіду відповідних реформ. Акцентовано увагу на необхідності укрупнення територіальних громад, чіткому розмежуванні функціональних і видаткових повноважень центральних і місцевих органів влади, а також у системі органів місцевого самоврядування. Обгрунтовано пропозиції щодо шляхів посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування і послаблення дестимулюючих ефектів дотацій вирівнювання. Визначено виклики та загрози бюджетної децентралізації.

Маслов, Ю. Децентралізація влади як вимога та принцип побудови ефективної системи влади в сучасних демократичних країнах / Ю. Маслов // Наук. вісн. [Одес. нац. екон. ун-т]. – 2014. – № 11. – С. 163-171.

Проаналізовано теоретичні основи децентралізації влади як провідного принципу побудови дієвої системи влади в демократичних державах європейського зразка. Досліджено зміст горизонтальної та вертикальної децентралізації, а також три аспекти її застосування: географічний, політичний та управлінський. Наголошено на доцільності поєднання зусиль владних інститутів та суспільства щодо паралельного впровадження децентралізаційних процесів за всіма її аспектами.

Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. пр. / [за ред. Ю. С. Шемшученка, І. О. Кресіної] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Київ. ун-т права. – Київ, 2015. – 257 с.

Досліджено проблеми децентралізації виконавчої влади в контексті європейського вибору України. Розглянуто окремі питання державного регулювання господарської діяльності та децентралізаціївлади в Україні. Висвітлено проблеми регіональної політики у сфері контролю за фінансовими ресурсами. Наведено засади децентралізації публічної влади. Проаналізовано децентралізм як технологію сепаратизму в Україні. Висвітлено питання застосування Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад". Розглянуто шляхи формування та реалізації державної регіональної політики охорони здоров'я. Розкрито методологічні проблеми дослідження функцій місцевого самоврядування. Викладено фінансово-правові аспекти децентралізації влади вУкраїні.

Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян. У 2 т. Т. 2  : монографія / Л. М. Алексеєнко, Н. М. Андрєєва, О. М. Ащеулова, А. В. Бардась, Ю. М. Барський; ДВНЗ «Нац. гірн. ун-т», НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, Ін-т економіки пром-сті, Ін-т економіки та прогнозування. – Дніпропетровськ, 2014. – 408 c.

Викладено основні аспекти функціонування територіальної громади як публічної корпорації в інституційному середовищі України. Оцінено розвиток потенціалу соціалізації регіонів за умов децентралізації влади. Досліджено вплив держави на формування соціальної відповідальності бізнесу за сучасних умов економічної нестабільності. Висвітлено пріоритетні напрями формування соціальної політики в контексті соціальної відповідальності. Визначено роль державних структур у створенні загального соціального простору в СНД. Проаналізовано концептуальні засади підвищення соціальної відповідальності органів місцевої влади. Увагу приділено проблемам формування соціальної відповідальності особистості (на прикладі діяльності Університету банківської справи НБУВ).

Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : зб. тез III всеукр. заоч. наук.-практ. конф., 8 груд. 2014 р., Хмельницький / Хмельниц. ун-т упр. та права, Хмельниц. центр перепідгот. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. підприємств, установ і орг., Асоц. правників України. – Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2014. – 115 c.

Розглянуто проблеми та перспективи реформування територіальної організації влади в Україні. Досліджено актуальні проблеми розвитку законодавства про статус територіальних громад в Україні. Викладено деякі аспекти бюджетно-фінансової діяльності органів самоврядування в контексті реформування та децентралізації влади. Висвітлено соціально-психологічні особливості підготовки лідерів територіальних громад. Розглянуто сучасні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні. Розкрито роль постійних комісій у діяльності органів місцевого самоврядування. Досліджено актуальні проблеми вдосконалення фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.

Уманець, Т. В. Передумови формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіону / Т. В. Уманець, Л. С. Шаталова // Бізнес Інформ. – 2015. – № 2. – С. 92–96.

Мета роботи – аналіз передумов формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіону відповідно до викликів сучасності. Означено сфери діяльності, що виступають передумовами формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіону, і досліджено їх стан в умовах глобалізації та децентралізації влади. Окреслено основну мету регіонів та інструментарій, що дозволяє її досягти. Обгрунтовано необхідність удосконалення дієвих механізмів територіальних систем управління з точки зору відповідної регуляції забезпечення економічної самодостатності регіонів, розробки нових систем і методів здійснення даного процесу. Доведено необхідність впровадження політики "поляризованого" розвитку при формуванні стратегій соціально-економічного розвитку територій та визначено регіональні пріоритети. Здійснено аналіз ефективності діючої в Україні системи органів місцевого самоврядування та запропоновано вдосконалити її відповідно до загальноприйнятих європейських принципів в умовах децентралізації влади. Обгрунтовано необхідність формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіону з урахуванням основних закономірностей розміщення продуктивних сил і пріоритетів розвитку територій та означено принципи, що лежать в його основі. Досліджено процес становлення нової інформаційної парадигми в умовах глобалізації. Запропоновано в регіональних дослідженнях не просто здійснювати кількісну оцінку економічної самодостатності територій, а й розробити механізм її забезпечення.

Повнотекстова інформація

Бєлоусова, О. С. Міжнародний досвід трансформації відносин центральної та місцевої влади в процесі децентралізаціїї та її вплив на ефективність державного управління / О. С. Бєлоусова // Наук. вісн. Акад.. муніципал. упр. Серія : Управління. – 2014. – Вип. 3. – С. 42–50.

Величко, В. О. Децентралізація влади: міжнародний досвід / В. О. Величко // Держ. будівництво та місцеве самоврядування. – 2014. – Вип. 28. – С. 12–22.

Гнидюк, І. В. Шляхи децентралізації влади в Україні на основі досвіду європейських країн / І. В. Гнидюк // Часопис економічних реформ. – 2015. – № 1. – С. 6–14.

Дудар, В. І. Шляхи підвищення ефективності делегування повноважень місцевими органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади в Україні / В. І. Дудар // Державне управління: теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 151–156.

Забейворота, Т. В. Зарубіжний досвід упровадження адміністративно–територіальної реформи в умовах проведення децентралізації влади / Т. В. Забейворота // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 3. – С. 251–257.

Камінська, Н. В. Децентралізація влади і досвід її проведення у зарубіжних державах / Н. В. Камінська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 4. – С. 35–40.

Карабін, Т. О. Проблеми децентралізації виконавчої влади в Україні та можливі напрями їх вирішення / Т. О. Карабін // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 439–444.

Нікончук, А. М. Теоретичні засади децентралізації влади в процесі розвитку місцевого самоврядування в Україні / А. М. Нікончук // Право і Безпека. – 2011. – № 5. – С. 30–34.

Ольшанський, О. В. Консолідація фінансового забезпечення розвитку територіальних громад на засадах децентралізації владних повноважень / О. В. Ольшанський // Вісник Академії митної служби України. Сері : Державне управління. – 2013. – № 2. – С. 145–152.

Онупрієнко, А. М. Принципи централізації та децентралізації в територіальній організації влади / А. М. Онупрієнко // Форум права. – 2014. – № 4. – С. 224–227.

Попова, М. Ф. Децентралізація влади як механізм розвитку громад / М. Ф. Попова // Актуальні проблеми політики. – 2015. – Вип. 54. – С. 258–264.

Приходько, Х. В. Децентралізація публічної влади та місцеве самоврядування: концептуально-правові питання / Х. В. Приходько // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 71–75.

Рильська, В. В. Механізм взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в аспекті децентралізації влади / В. В. Рильська. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2014. – № 2.

Роман, В. Ф. Особливості децентралізації та деконцентрації влади: теоретичний аспект / В. Ф. Роман // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 38. – С. 92–98.

Роман, В. Ф. Поняття, переваги та характеристики децентралізації влади / В. Ф. Роман // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 40. – С. 73–80.

Світлична, А. Е. Децентралізація як спосіб організації публічної влади в державі / А. Е. Світлична // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Право. – 2014. – Вип. 197(1). – С. 33–39.

Серьогіна, Т. В. Адміністративно-територіальна реформа як складова децентралізації влади в Естонській Республіці / Т. В. Серьогіна //Аспекти публічного управління. – 2015. – № 4. – С. 36–44.

Столяров, В. Ф. Провідні складові механізму державного управління «Життям по-новому» (в умовах децентралізації влади) / В. Ф. Столяров, О. В. Шинкарюк // Вісник економічної науки України. – 2014. – № 2. – С. 131–140.

Таукешева, Т. Д. Децентралізація влади в Україні: фінансовий аспект / Т. Д. Таукешева // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 196–201.

Цурканова, І. О. Сутність та особливості централізації та децентралізації органів влади в Україні / І. О. Цурканова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Серія : Політологія. – 2012. – Т. 197, Вип. 185. – С. 67–70.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше