ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації«Цивільне право в системі права України»

Розділ 1. Цивільне право – конституція приватного життя

Порядний той, хто своє право вимірює своїм обов’язком.

Г. Лакордер

Багач, Е. Застосування принципів справедливості, добросовісності та розумності у цивільному праві України // Юридич. Україна. – 2009. – № 8. – С. 61–65.

Бобух, С. І. Захист цивільних прав та інтересів (проблеми теоретичної обґрунтованості сучасного понятійного апарату) // Адвокат. – 2008. – № 1. – С. 17–19.

Буркацький, Л. К. Захист цивільного права та інтересу: методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви : навч. посіб. / Л.К. Буркацький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 400 с.

Гримич, М. В. Звичаєве цивільне право українців ХІХ – початку ХХ століття: монографія / М.В. Гримич. – К. : Арістей, 2006. – 560 с.

Давидова, Н. О. Особисті немайнові права : навч. посіб. для студ. вузів / Н. О. Давидова. – К. : Ін Юре, 2008. – 160 с.

Довгерт, А. Методологічне значення ідеї наднаціонального цивільного права // Право України. – 2009. – № 8. – С.15–19.

Еволюція цивільного законодавства України : проблеми теорії і практики / за ред. : Я. М. Шевченко. – К. : Юридич. думка, 2007. – 340 с.

Застосування судами цивільного і цивільно–процесуального законодавства : закони і законодавчі акти / ред. П.І. Шевчук. – К. : Ін Юре, 2002. – 416 с.

Кузнєцова, Н. Основні методологічні засади сучасного цивільного права України // Право України. – 2009. – № 8. – С.12–14.

Кучеренко, І. М. Організаційно–правові форми юридичних осіб приватного права : монографія / І.М. Кучеренко. – К. : Аста, 2004. – 327 с.

Луспеник, Д. Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці : монографія / Д.Д. Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2005. – 432 с.

Майданик, Р. Наука Цивільного права України: поняття, предмет, методологія // Юридич. Україна. – 2008. – № 12. – С. 59–67.

Майданик, Р. Принцип пропорційності (співрозмірності) в цивільному праві України: поняття, межі, умови застосування // Юридич. Україна. – 2009. – № 11/12. – С. 47–55.

Майданик, Р. Сучасна вітчизняна цивілістика: наукові центри, напрями, тенденції // Юридич. Україна. – 2009. – № 2. – С. 41–48.

Мамутов, В. До питання про еволюцію цивільного законодавства і предмет цивільного права // Вісн. Акад.. правов. наук України. – 2008. – № 4. – С. 121–133.

Науково–практичний коментар до цивільного законодавства України: в 4 т. / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. – К. : А.С.К. ; Севастополь : Ін–т юридичних досліджень, 2004 .

Т. 1. – 928 с.

Т. 2. – 864 с.

Т. 3. – 928 с.

Практика застосування окремих норм Цивільного кодексу України : практ. посіб. – К. : Ін Юре, 2008. – 272 с.

Примак, В. Д. Вина і добросовісність у цивільному праві (теорія, законодавство, судова практика) / В. Д. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 432 с.

Примак, В. Д. Цивільно–правова відповідальність юридичних осіб : монографія / В. Д. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 432 с.

Ромовська, З. В.. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс: підручник / З.В. Ромовська. – К. : Атіка, 2005. – 560 с.

Стефанчук, М.О. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав : монографія / М. О. Стефанчук. – К. : Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2008. – 184 с.

Харитонов, Є.О.Вступ до цивільного права України: навч. посіб. / Є.О. Харитонов. – К. : Істина, 2006. – 288 с.

Харитонов, Є.О. Добровільне представництво у цивільному праві України : навч. посіб. / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, А. І. Дрішлюк. – К. : Істина, 2007. – 176 с.

Харитонов, Є.О. Цивільні правовідносини : навч. посіб. / Є.О. Харитонов, О. І. Харитонова. – К. : Істина, 2008. – 304 с.

Цивільне виконавче право України : підручник / за заг. ред. І.Д. Копайгори. – Л. : Магнолія 2006, 2007. – 538 с.

Цивільне право України: підручник: в 2 кн. / ред. О.В. Дзера. – 2–е вид., доп. і перероб. – К. : Юрінком Інтер, 2005.

Кн. 1. – 736 с.

Кн. 2. – 640 с.

Див. текст http://www.zakon.at.ua/load/book/civilne_pravo_ukrajini_ov_dzera_ns_kuznecova_1999/2–1–0–356

Экономико–правовая библиотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vuzlib.net/ck/_index.htm. – Назва з екрану.

Бібліотека онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://readbookz.com/books/32.html.– Назва з екрану.

Електронна студентська бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.student–lib.net/index.php?page=0–29.– Назва з екрану.

Всеукраинский Юридичекий Портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakoni.com.ua/?q=node/106. – Назва з екрану.

Українська електронна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.org.ua/book/199/3193.html. – Назва з екрану.

Студрада – коаліція юристів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studrada.com.ua/content/цивільне–право–україни–панченко–2005р. – Назва з екрану.

Розділ 2. Інтелектуальна власність у правовому вимірі

Право інтелектуальної власності – це  право  особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом.

                                                             Ст. 418 Цивільного кодексу України

Антонов, В.М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право : учбов. посіб. / В.М. Антонов. – К. : КНТ, 2005. – 520 с.

Афанасьєва, К.О. Авторське право : практ. посіб. / К.О. Афанасьєва. – К. : Атіка, 2006. – 224 с.

Базилевич, В.Д. Інтелектуальна власність : підручник / В.Д. Базилевич. – К. : Знання, 2006. – 431 с.

Берестова, І. Особисті немайнові права інтелектуальної власності авторів творів // Юридич. Україна. – 2008. – № 3. – С. 52–57.

Бурлакова, О.С. Особисті немайнові права інтелектуальної власності винахідників, авторів наукових відкриттів (окремі аспекти) // Наук. вісн. Київ. нац. ун–ту внутріш. справ. – 2010. – № 1. – С. 115–123.

Бурлай, О. Аналіз практики розгляду судами цивільних справ щодо захисту прав інтелектуальної власності // Інтелектуал. власність. – 2009. – № 6. – С. 27–31.

Гордієнко, С.Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно–правове регулювання / С.Г. Гордієнко. – К. : Скіф : КНТ, 2008. – 248 с.

Дахно, І.І. Право інтелектуальної власності : навч. посіб. / І.І. Дахно. – 2–е вид., перероб. і доп. – К. : Центр навчал. л–ри, 2006. – 278 с.

Драпак, Г.М. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Г.М. Драпак, М.Є. Скиба. – К. : Кондор, 2007. – 156 с.

Захист прав інтелектуальної власності в господарському судочинстві / за заг. ред. В.С. Москаленка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 384 с.

Захист прав інтелектуальної власності: законодавче регулювання та правозастосування : (узагальнення судової практики) : інформ.–аналіт. матеріали до парламент. слухань / НДІ інтелектуал. власності АПНУ ; авт.–упоряд. : Г.О. Андрощук, О.П. Орлюк. – К. : Парламент. вид–во, 2007. – 344 с.

Колесник, Р. Украдений інтелект // Укр. юрист. – 2010. – № 5. – С. 22–29.

Мороз, Д. Захист прав інтелектуальної власності в умовах євроінтеграції України // Підприємництво, госп–во і право. – 2010. – № 5. – С. 78–80.

Нерсесян, А. Форми захисту прав інтелектуальної власності в Україні: теоретичні аспекти // Юридич. журн. – 2010. – № 6. – С. 39–40.

Оцінка нерухомого й рухомого майна та об'єктів інтелектуальної власності: нормативно–правові акти та роз'яснення / під заг. ред. : М.С. Головатюка. – К. : Вид. Паливода А.В., 2008. – 464 с.

Право інтелектуальної власності : наук.–практ. комент. до Цивільного кодексу України / ред. М.В. Паладій. – К. : Парламент. вид–во, 2006. – 432 с.

Слободян, С. Про право автора на недоторканність твору // Інтелектуал. власність. – 2010. – № 2. – С. 17–22.

Ярошенко, С. Адміністративно–правова охорона прав інтелектуальної власності // Підприємництво, госп–во і право. – 2009. – № 12. – С. 50–53.

Бібліотека онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://readbookz.com/books/192.html. – Назва з екрану.

Учебники он–лайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bookz.com.ua/23/index.htm. – Назва з екрану.

Цифровий репозиторій ХНАМГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5737/. – Назва з екрану.

Офіційний веб–портал Державного департаменту інтелектуальної власності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sdip.gov.ua/. – Назва з екрану.

Розділ 3. Право власності – центральний інститут цивільного права

Людина завжди прагне свободи. Людина культурна – свободи і права: свободи, яка регулюється правом і правом забезпечується.

                                                                                                     О. Керенський

Артеменко, В. Лабіринти місцевої влади: реєстрація актів громадянського стану та прав власності на нерухоме майно / В Артеменко. – К. : Ін–т громадян. сусп–ва : ЛЕСТА, 2005. – 68 с

Васильченко, В.В. Коментар та постатейні матеріали до законодавства України про власність та інші речові права / В.В. Васильченко, О.О. Михайленко. – Х. : Одіссей, 2007. – 800 с.

Галунько, В.В. Охорона права власності: адміністративно–правові аспекти : монографія / В.В. Галунько ; Харків. нац. ун–т внутріш. справ, Херсон. юрид. ін–т. – Херсон : ХМД, 2008. – 348 с.

Ківалова, Т. Відшкодування шкоди у системі способів захисту прав власника // Вісн. прокуратури. – 2008. – № 4. – С. 97–103.

Луць, В. Окремі аспекти регулювання відносин спільної власності за цівільним та сімейним законодавством України / В. Луць, А. Гриняк // Юридич Україна. – 2008. – № 8. – С. 29–35.

Петренко, О. "Вилучення з цивільного обороту" як спосіб захисту прав на об'єкти промислової власності // Юридич Україна. – 2007. – № 3. – С. 44–47.

Право власності та інші речові права : нормат. база / упоряд. О.М. Роїна. – К. : Скіф, 2008. – 340 с.

Рудко, Б.Б. Історичний і порівняльний аналіз права власності на об’єкти нерухомості // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. – С. 340–346.

Спасибо–Фатєєва, І. Форми права власності // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2009. – № 3. – С. 145–154.

Шаповал, Л. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності // Підприємництво, госп–во і право. – 2009. – № 8. – С. 174–176.

Яворська, О. Особливості передання майна у власність за договором ренти // Підприємництво, госп–во і право. – 2008. – № 9. – С. 73–77.

Яворська, О.С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України : навч. посіб. для студ. вузів / О.С. Яворська. – К. : Атіка, 2008. – 256 с.

Аппеляция – правовой портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apelyacia.org.ua/node/1951.– Назва з екрану.

Бібліотека BukLib.net [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,104/id,1874/.– Назва з екрану.

Право на Vuzlib.net [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1036_page_19.html. – Назва з екрану.

Верховна рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=697–12. – Назва з екрану.

Освітній портал™ – освіта в України, освіта за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/referat/law/2178/. – Назва з екрану.

Розділ 4. Договірні та недоговірні зобов’язання: теоретичні аспекти

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

                                                               Ст. 626 Цивільного кодексу України

Апопій, І. Істотні умови договору контрактації у сфері підприємницької діяльності // Підприємництво, госп–во і право. – 2010. – № 2. – С. 77–79.

Бєгова, Т. Правова природа договору про передачу ноу–хау // Підприємництво, госп–во і право. – 2009. – № 12. – С. 89–92.

Бєлкін, М. Свобода договору та її обмеження // Юридич. журнал. – 2009. – № 12. – С. 83–89.

Бервено, С. М. Проблеми договірного права України : монографія / С.М. Бервено. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.

Боднар, Т.В. Виконання договірних зобов'язань у цивільному праві : монографія / Т.В. Боднар. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 272 с.

Боднар, Т.В. Договірні зобов'язання як категорія цивільного права // Вісн. Київ. нац.. ун–ту ім. Тараса Шевченка. Сер. Юридич. науки. – 2004. – Вип. 60/62. – С. 73–75.

Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / за ред. О.В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / за ред. О.В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

Євдокимов, Д. Свобода договору та її обмеження в цивільному праві України // Юридич. журнал. – 2008. – № 5. – С. 52–55.

Заставне право України : навч. посіб. / ред. В.В. Сухонос. – Суми : Університет. кн., 2004. – 315 с.

Збірник договорів : договори, акти, доручення, повідомлення, розписки з урахуванням вимог Цивільного і Господарського Кодексів України :коментарі. – Х. : Консум, 2005. – 432 с.

Зозуляк, О. Поняття цивільно–правового договору в юридичній літературі та законодавстві // Підприємництво, госп–во і право. – 2010. – № 3. – С. 64–67.

Клименко, О.М. Договір довічного утримання (догляду) : навч. посіб. / О.М. Клименко. – К. : Вид. Фурса С.Я., 2006. – 40 с.

Кризис в вопросах и ответах / сост. Т. П. Мартыняк. – Х. : АН ГРО ПЛЮС, 2009. – 132 с.

Луць, В.В. Контракти в підприємницькій діяльності : навч. посіб. / В.В. Луць. – 2–е вид., переробл. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.

Луць, А.В. Свобода договору в цивільному праві України : навч. посіб. / А.В. Луць. – К. : Школа, 2004. – 160 с.

Лядецький, М.М. Типові договори, контракти, статути / М.М. Лядецький, М.І. Хавронюк. – 2–е вид., перероб. і доп. – К. : Атіка, 2005. – 631 с.

Майданик, Н. Переддоговірна відповідальність у цивільному праві України: підстави та правова природа // Підприємництво, госп–во і право. – 2008. – № 3. – С. 105–110.

Михальнюк, О.В. Порука у цивільному праві: теорія та практика : монографія / О. В. Михальнюк. – К. : КНТ, 2008. – 268 с.

Міхно, О.І. Верховенство права і функції адвоката під час припинення юридичними особами цивільно–правових договорів // Адвокат. – 2008. – № 1. – С. 28–30.

Назаренко, В. Рецепція договору доручення // Підприємництво, госп–во і право. – 2010. – № 6. – С. 15–19.

Офіційні типові форми договорів / уклад. Р.О. Стефанчук, М.О. Стефанчук. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 640 с.

Погрібний, С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України : монографія / С.О. Погрібний. – К. : Правова єдність, 2009. – 304 с.

Регулювання форми і змісту договорів : зб. законодав. актів / упоряд. Є.К. Пашутинський. – 2–е вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2006. – 300 с.

Роїна, О.М. Договори у господарській діяльності : практ. посіб. / О.М. Роїна. – 2–е вид., доп. – К. : КНТ, 2007. – 732 с.

Рущак, І. Співвідношення термінів "правочин", "угода", "договір" у цивільному праві України // Підприємництво, госп–во і право. – 2010. – № 7. – С. 101–104.

Селезнев, В.В. Как защищать свои права собственника / В.В. Селезнев. – Х. : Одиссей, 2009. – 344 с.

Степанова, Т.В. Договор страхования: понятие, содержание. Порядок заключения, прекращения и признания договора недействительным // Основы страхования в Украине : курс лекций / Т.В. Степанова. – Х., 2010. – С. 57–63.

Типові та примірні документи у сфері господарювання: договори, угоди, контракти, статути, положення / уклад. : М. Д. Бойко. – К. : Атіка, 2009. – 760 с.

Хіміч, С. Загальні особливості договору дарування нерухомого майна та його оформлення // Підприємництво, госп–во і право. – 2010. – № 3. – С. 72–74.

Цивільне право України : курс лекцій : у 6 т. Т.5, кн.2. Договірне право. / за ред. Р.Б. Шишки. – Х. : Еспада, 2006. – 336 с.

Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання : підручник / ред. С.С. Бичкова. – К. : КНТ, 2006. – 498 с.

Чучковська, А.В. Правове регулювання електронної комерції в Україні : навч. посіб. для студ. вузів / А.В. Чучковська. – К. : ЦУЛ, 2007. – 224 с.

Юдін, З.М. Загальна теорія інтерпретації договору : монографія / З.М. Юдін. – О. : Фенікс, 2008. – 156 с.

Система цивільного права України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.refine.org.ua/pageid–1052–2.html. – Назва з екрану.

Экономико–правовая библиотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vuzlib.net/ck/5–72.htm. – Назва з екрану.

Цивільне право навчальний посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://proglaw.info/cp1_0291.html. – Назва з екрану.

Электронная библиотека Князева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/law/stefanchuk_tsivpu/part13/1301.htm. – Назва з екрану.

Розділ 5. Спадкування в Україні: правове регулювання

Спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

                                                             Ст. 1216 Цивільного кодексу України

Бараннік, Н. Право на достатній життєвий рівень і спадкування: (порівнял. аналіз спадков. права за Цивільним кодексом Української РСР 1963 р. та Цивільним кодексом України 2003 р.) // Підприємництво, госп–во і право. – 2005. – № 9. – С. 69–75.

Васильченко, В.В. Коментар та постатейні матеріали до законодавства України про спадкування / В.В. Васильченко. – Х. : Одіссей, 2007. – 480 с.

Васькович, Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України. – 2008. – № 4. – С.121–123.

Гелич, А. Про поняття "склад спадщини" за цивільним законодавством України // Підприємництво, госп–во і право. – 2010. – № 2. – С. 85–88.

Дідух, Є. Загальні положення про спадкування // Юридич. журн.. – 2010. – № 4. – С. 57–59.

Долинська, М.С. Спадкування в Україні // Довід. нотаріуса. – 2007. – № 5. – С. 3–96.

Долинська, М.С. Спадщина та особливості спадкування неповнолітніми та малолітніми дітьми // Довід. нотаріуса. – 2006. – № 6. – С. 52–67.

Достдар, Р.М. Традиції і новації у сучасному спадковому праві України // Адвокат. – 2008. – № 6. – С. 11–17.

Драгнєвіч, О.В. Спадкування: за законом і за заповітом / О.В. Драгнєвіч. – К. : Вид. Фурса С.Я., 2005. – 60 с.

Єсауленко, Н. В. Деякі питання спадкування акцій за законодавством України // Держава і право. – 2010. – Вип. 48. – С. 401–407.

Заіка, Ю.О. Спадкове право : навч. посіб. / Ю.О. Заіка, Є.О. Рябоконь. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.

Заіка, Ю.О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток : монографія / Ю. О. Заіка. – 2–е вид. – К. : КНТ, 2007. – 288 с.

Ковальчук, Я.В. Доктринальні аспекти юридичного складу свободи заповіту // Юриспруденція: теорія і практика. – 2010. – № 9. – С. 43–47.

Ковальчук, Я. Участь у спадкуванні за заповітом інвалідів // Юридич. журн. – 2009. – № 4. – С. 100–101.

Манжура, Н. Спадкування корпоративних прав в Україні // Юридич. журн. – 2007. – № 3. – С.104–106.

Печений, О. Деякі проблеми методології спадкування // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2009. – № 2. – С. 77–83.

Печений, О. Проблеми спільної сумісної власності подружжя у ракурсі спадкування // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2009. – № 4. – С. 119–131.

Піцик, Х. З. Особливості спадкування за законом в Україні // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – С. 343–348.

Солтис, Н. Вплив юридичної класифікації речей на особливості спадкування житла // Юридич. Україна. – 2009. – № 10. – С. 83–88.

Спадкове право. Нотаріат. Адвокатура. Суд : наук.–практ. посіб. / за заг. ред. С. Я. Фурси. – Вид. 2–е. – К. : Вид. Фурса С.Я. : КНТ, 2008. – 1216 с.

Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика. – 2–е вид., перероб. та доп. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 352 с.

Стахира, Л. Спадкування корпоративних прав за цінними паперами // Підприємництво, госп–во і право. – 2008. – № 12. – С. 19–22.

Фурса, С.Я. Спадкове право: теорія та практика : навч. посіб. / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – К. : Атіка, 2002. – 496 с.

Фурса, С.Я. Спадковий договір / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – К. : Вид. Фурса С.Я., 2007. – 76 с.

Фурса, С.Я. Становлення і розвиток спадкування в Україні // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. – № 11. – С. 28–42.

Цивільний (гражданский) кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.civilniy.org.ua/book6th/g86/. – Назва з екрану.

Коллекция рефератов Revolution [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/law/00108783.html. – Назва з екрану.

Юридична консультація в Інтернеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pozov.com.ua/ua/spadshina.html. – Назва з екрану.

Виставку підготувала Т.А Суржикова, провідний бібліотекар

відділу літератури та  інформації  з питань економіки і права

 


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше