ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації«Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства»

 

Туризм для країни – це, насамперед, генератор додаткових прибутків населення,

органів місцевого самоврядування та регіонів. Це ефективний, швидкий інструмент

соціально-економічного розвитку, який не потребує занадто обтяжливих витрат.

                             Мальська М.П

 

 

Розділ 1. Туризм як бізнес: організаційні підходи

 

 

 

Быстров, С. А. Финансовый менеджмент в туризме : учеб. пособие / С. А. Быстров. – СПб. : Изд. дом Герда, 2008. – 240 с.

Розглядаються ключові питання менеджменту в сфері фінансової діяльності туристичних підприємств: стандартна методика аналізу фінансової звітності, організація фінансового менеджменту, основи інвестиційної діяльності, особливості фінансів і управління ними.

 

 

 

 

Зайцева, Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Н. А. Зайцева. – 2-е изд., доп. – М. : Форум, 2009. – 368 с.

Описані функції менеджменту, його особливості в сервісі і туризмі. Весь матеріал розглядається на прикладі конкретних фірм і готельних комплексів, описуються їх характерні риси і особливості діяльності, організаційні структури управління з детальним описанням посадових обов’язків всіх працівників підприємств туризму і готельного бізнесу.

 

 

 

 

Іваніна, О. О. Аудит туристичної діяльності : навч. посіб. для студ. вузів / О.О. Іваніна. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 256 с.

Викладено питання організації проведення аудиту з використанням міжнародних стандартів, зарубіжного досвіду. Розглянуто сутність і зміст процесу аудиту, його планування в туристичній діяльності.

 

 

 

 

 

Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вузів / Марта Мальська, Володимир Худо. – К. : ЦУЛ, 2007. – 424 с.

Розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту та маркетингу.

 

 

 

 

Маркетинг туризму. У 2 ч. Ч.1 : навч. посіб. для студ. вузів / Г. Б. Мунін [та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 324 с.

Розглянуто теоретичні та методичні питання й принципи формування маркетингової діяльності в туризмі на основі маркетингової  теорії і практики сучасного господарювання.

Розглянуто маркетингові дослідження, особистості отримання та обробки маркетингової інформації, маркетинг готельного комплексу та турпрудукту.

 

 

 

Маркетинг туризму. У 2 ч. Ч. 2 : навч. посіб. для студ. вузів / Г. Б. Мунін [та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 427 с.

Викладено методичні основи організації функцій маркетингу в туристичній діяльності, розкрито сучасну концепцію маркетингу як філософії бізнесу, а також принципи, функції і види маркетингу.

 

 

 

 

 

 

Маркетинг турпродукту : підруч. для студ. вузів / за заг. ред. : Г. Б. Муніна, О. О. Гаци. – К. : Кондор, 2009. – 394 с.

Розглянуто практичні та теоретичні питання маркетингової діяльності, принципи створення та формування туристичного продукту на основі маркетингової теорії і практики сучасного господарювання.

 

 

 

 

 

Сарафанова, Е. В..Маркетинг в туризме : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е. В. Сарафанова, А. В. Яцук. – М. : Альфа-М: ИНФРА –М, 2010. – 240 с.

Туризм – одна із найбільших динамічних галузей як світової, так і вітчизняної економіки. В посібнику розглядається стан ринку туристичних послуг. Розкривається сутність маркетингової діяльності, формування цінової, збутової і комунікаційної стратегії, напрямки маркетингових досліджень.

 

 

 

Холловей, Дж. Кристофер. Туристический бизнес / Дж. Кристофер Холловей, Нейл Тейлор ; пер. с англ. : Т. А. Черной. – К. : Знання, 2007. – 798 с. : фото.

Ця книга давно заслужила визнання як у професіоналів, так і у студентів і є класичним посібником в даній сфері діяльності. Книга містить вичерпну інформацію про стан, функціонування і роль в житті суспільства індустрії туризму, починаючи з давніх часів до сучасності. В книзі наведено багато прикладів, які допоможуть кращому розумінню функціонування індустрії туризму.

 

 

 

Чорненька, Н. В. Організація туристичної індустрії : навч. посіб. / Надія Чорненька. – 3-є вид., доп. і переробл. – К. : Атіка, 2008. – 392 с.

Розкриваються особливості організації туристичної індустрії. Особливу увагу приділено організаційним елементам функціонування підприємств готельного господарства, туристичних підприємств, підприємств санаторно-курортного комплексу та ін.

 

 

 

 

Чудновский, А. Д. Информационные технологии управления в туризме : учеб. пособие / А.Д. Чудновский, М.А. Жукова. – М. : КноРус, 2006. – 104 с.

Описуються дії автоматизованих систем управління готелями. Детально висвітлюються питання використання Інтернету в туристичному бізнесі. Приведені характеристики інформаційних технологій управління, які використовуються для автоматизації туристичних фірм.

 

 

 

 

Яковлев, Г. А.. Экономика и статистика туризма : учеб. пособие / Г.А. Яковлев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : РДЛ, 2007. – 480 с.

Розглядається економічна природа туризму, особливості функціонування туристичних підприємств, а також фактори, що впливають на їх розвиток. Викладені основні економічні та статистичні показники, за допомогою яких підприємець може аналізувати стан справ в туристичному підприємстві, розробити варіанти управлінських рішень і давати оцінку ступені досягнення поставлених перед підприємцем завдань.

 

 

 


Розділ 2. Туризм України: організація діяльності

 

Туризм в Україні може і повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів,

джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, з

асобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку й оздоровлення,

а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною

та сьогоденням нашого народу і держави.

                                                   

                                                       В.Ф. Кифяк

 

 

 

Гнатюк, М. Р. Закон України "Про туризм" : постатейний комент. / М.Р. Гнатюк. – К. : Ін Юре, 2006. – 200 с

Коментар написаний відповідно до редакції Закону України «Про туризм», яка була прийнята Законом України «про внесення змін до Закону України» «про туризм» від 18 листопада 2003 р. №1282-ІV і є чинною на 1 червня 2006 р.

 

 

 

 

 

Кифяк, В. Ф. Організація туризму : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. – 344 с.

Розкрито основні поняття організації туристичної діяльності, окреслено складові сфери туризму, та законодавче регулювання організації туроператорської та турагентської діяльності, визначено можливості розвитку туризму в Україні.

 

 

 

 

 

Рутинський, М. Й. Географія туризму України : навч.-метод. посіб. / М.Й. Рутинський. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с.

Викладений анотований зміст лекційного матеріалу курсу «Географія туризму України». Матеріал структурований в 22 теми, що послідовно розкривають об’єкт –предметну сутність наукової дисципліни, дають уяву про теоретичні основи та методологічний арсенал географії туризму, а також акцентують увагу на актуальних завданнях та перспективних «точках росту» науки в ХХІ-му столітті.

 

 

 

 

Рутинський, М. Й. Зелений туризм / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – К. : Знання, 2008. – 271 с.

Висвітлено теорію і практику організації та функціонування сільського зеленого туризму в Україні. Послідовно розкрито основні поняття й концепції сільського зеленого тризму, а також розглянуто питання менеджменту, планування й маркетингового просування  у цій галузі. Проаналізовано європейський досвід і перспективи розвитку зеленого туризму в Україні.

 

 

 

 

 

Рутинський, М. Й. Сільський туризм : навч. посіб. для студ. вузів / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – К. : Знання, 2006. – 271 с. : табл., фото. – Бібліогр.: с. 264–271.

Висвітлено теорію і практику організації та функціонування сільського зеленого туризму в Україні. Послідовно розкрито поняття й концепції сільського зеленого туризму, а також розглянуто питання менеджменту, планування й маркетингового просування у цій галузі.

 

 

 

Туристична діяльність в Україні : нормат.-правове регулювання / ред. О.М. Роїна. – 2-е вид., змін. та доп. – К. : КНТ, 2006. – 464 с. : табл.

У збірник увійшли основні законодавчі акти, що визначають загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму та спрямовані на забезпечення закріплених конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей.

 

 

 

 

Рутинський, М. Й.Туристичний комплекс Карпатського регіону України : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. – 440 с.

Обґрунтовуються концепційно-теоретичні та методологічні засади регіонального туристичного комплексу. Географічним об’єктом дослідження обрано один найпопулярніших відпочинково-туристичних регіонів України – Карпатський. Охоплено широке коло проблем реформування й сучасної ринкової самоорганізації регіонального міжгалузевого туристичного комплексу в ширшому контексті суспільного розвитку Карпатського регіону Україні.

 

 

 

 

Туристичні послуги в Україні : [зб. нормат. актів]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 321 с. – (Законодавство)

Наводяться нормативно-правові акти щодо туристичних послуг в Україні: страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок, ліцензування туристичної діяльності, готельне обслуговування туристичних послуг молоді, розглядається захист прав споживачів і подається судова практика.

 

 


Розділ 3. Міжнародний туризм в системі світового ринку послуг

                                                   

Міжнародний туризм на всіх етапах свого розвитку був чинником,

 що сприяв налагодженню взаєморозуміння між державами та народами,

важливим засобом зміцнення миру та дружби,

активним стимулятором розвитку зовнішньоекономічних,

торговельних і культурних відносин.

Отже, туризм завжди був сприятливим ґрунтом

 для міжнародної співпраці.

Мальська М.П.

 

 

 

Быстров, С. А. Туризм: макроэкономика и микроэкономика / С. А. Быстров, М. Г. Воронцова. – М. ; СПб. : Герда, 2008. – 464 с. + 1 CD-ROM.

В книзі з компакт-диском на великому ілюстративному матеріалі показано сучасний стан міжнародної та російської індустрії туризму. Детально розглядаються основи організації туризму, в тому числі різні направлення туристичної діяльності, а також управління туристичним підприємством з акцентом на структуру і економічний аналіз його діяльності.

В посібник включені практичні приклади (круїзи, спортивний туризм) формування туристичного продукту, що використовувались автором при проведенні майстер-класів з працівниками турфірм і студентами туристичних спеціальностей.

Див. зміст http://www.knigafund.ru/books/22931

 

 

 

Восколович, Н. А. Маркетинг туристских услуг : учеб. для студ. вузов / Н. А. Восколович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 207 с.

Розглядається комплекс формування в Росії ринку туристичних послуг. Досліджується досвід маркетингової діяльності в туризмі розвинених країн. Розглядаються питання ціноутворення, реклами, страхування.

 

 

 

 

 

Мальська, М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 661 с.

Розглянуто міжнародний туризм як суспільний феномен та індустрію, його види і чинники, що впливають на туристичний рух. Проаналізовано індустрію міжнародного ринку та її складові.

 

 

 

 

 

Организация международного туризма : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / под ред. : А. А. Скамницкого. – М.: Гардарики, 2008. – 250 с.

Розглядається нормативно-правове забезпечення міжнародного туризму, дається характеристика ринку туристичних послуг і туристичних формальностей в різних країнах світу. Особливу увагу приділено розвитку міжнародного туризму в Російській Федерації.

 

 

 

 

 

Организация туристического бизнеса: технология создания турпродукта : учеб.–практ. пособие / О. Ю. Грачева [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К., 2010. – 276 с.

Розглядаються особливості бізнесу в Росії, порядок створення туристичної фірми, розробка і вибір туристичної програми. Розглядаються питання взаємовідносин турфірми з клієнтами і конкурентами, кадрового забезпечення і т.ін.

 

 

 

 

 

Правовое обеспечение международного туризма : учеб.-практ. пособие / авт.-сост. Г.Н. Жарков. – К. : Кондор, 2009. – 486 с.

Розглянуто тенденції розвитку світового туризму, систему підготовки і перепідготовки спеціалістів туристичної галузі та висвітлено правове забезпечення світового туризму.

 

 

 

 

 

Ушаков, Д. С. Технологии въездного туризма : учеб. пособие / Д.С. Ушаков. – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2006. – 384 с.

Висвітлюються питання в’їзного туризму, характеризується процес експортноорієнтованого туристичного виробництва, аналізуються технології створення в’їздних турів, схеми співробітництва інкамінгових туроператорів з національними туристичними постачальниками та ін.

 

 

 

 

 

Черных, Н. Б. Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности : учеб. пособие / Н.Б. Черных. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Сов. спорт, 2005. – 360 с.

Висвітлюються основи туристичної діяльності в Російській Федерації, технології розробки маршрутів і формування турів, митні формальності та платіжні засоби і правила їх використання.

Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше