ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації1. Історичний розвиток українських торгівельних зв’язків 

Вільна торгівля – не принцип,

а засіб для досягнення мети

Б.Франклін 

Внутрішня і зовнішня торгівля. Розвиток українського національного ринку. Грошовий обіг, фінанси, кредит: [16-18 ст.] // Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: навч. посіб. / за заг. ред. Б.Д. Лановика.- К., 1994. - С.176-208. 

Ковальчук, В.М. Внутрішня і зовнішня торгівля. Формування українського національного ринку: [16-18 ст.] // Історія економіки та економічної думки: навч. посіб./ В.М. Ковальчук, М.В. Лазарович., М.І. Сарай. - К., 2008.- С.111-119. 

Коропецький, І. Два приклади: зовнішня торгівля та грошовий обіг:[Київська Русь] // Дещо про минуле, недавнє минуле і сучасне української економіки / І. Коропецький.- К., 1995.- С.32-38. 

Мельниченко, В.М. Торговельні зв’язки  між Лівобережною і Правобережною Україною у другій половині 17 ст. // http://www.history.org.ua/JournALL/journal/1998/1/6.pdf

Орленко, В.  Розвиток торгівлі в Київській Русі / В. Орленко, Л. Орленко // Вісник КНТЕУ. - 2008. - № 1. -  С. 87-98. 

Павлов, А.  Литовський статут та Магдебурзьке право: їх роль у розвитку торгівлі і митної справи на Київщині (XV-XVII ст.) / А. Павлов // Право України. - 2003. - № 10. - С.144-148. 

Письмаченко, Л. Історія розвитку державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні / Л. Письмаченко // Економіка та держава. - 2007. - № 10. -  С. 80-83. 

Розвиток ремесла, міст, внутрішньої та зовнішньої торгівлі: [Період феодал. роздробленості Київ. Русі, ХІІ-ХV ст.] // Історія народного господарства Української РСР. Т.1. Економіка досоціалістичних формацій. - К., 1983. - С. 101-110. 

Сокур, Ю. Торгівля і підприємництво у Запорозькій Січі і гетьманській Україні / Ю. Сокур // Право України. - 2004. - № 5. - С.154-157. 

Торгівля на Україні XIV - середина XVII століття. Волинь і Наддніпрянщина / АН УРСР. Археограф. Комісія та ін.; Упор. В.М. Кравченко, Н.М. Яковенко.- К.: Наук. думка, 1990.- 408 с. 

Філіпенко, А. С. Міжнародні торговельні зв’язки Запорізької Січі  // Міжнародні економічні відносини: історія: підруч. для студ. вузів / А. С. Філіпенко. - К., 2006. – С. 248-256. 

Філіпенко, А. С. Зовнішньоторговельні відносини Гетьманської держави і Галичини // Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність / А. С. Філіпенко. - К., 2007. – С. 570-578. 

Царенко, О. М. Формування національного ринку // Економічна історія України і світу: навч. посіб./ О.М. Царенко. – Суми, 2001. – С.116-127. 

Чорний, В. Б. Торговельна та митна діяльність війська Запорізького  / В.Б. Чорний // Митна справа. - 2008. - № 1. -  С. 31-37.  

Чорний, В. Б. Зовнішня торгівля на українських землях в системі російського митного законодавства // Україна і митна справа: Історич. нарис / В.Б. Чорний. - К., 2000. – С.79-153. 

2. Зовнішня торгівля України: проблеми та перспективи 

Торгівля не визнає дружби,

але і в дружбі не може бути торгівлі

 Г. Лесинг

Абрашка, О.В. Зовнішня торгівля України: основні параметри, структурні особливості і географічні вектори розвитку  // http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Economics/32708.doc.htm 

Андрійчук, В. Г. Компаративність динаміки зрушень, характерних світовій економіці, міжнародній торгівлі, та реалії і потенційні можливості активізації розвитку виробничо-торговельної сфери України  / В.Г. Андрійчук // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - № 5. -  С. 9-14.  

Береславська, О. І. Валютний курс і зовнішня торгівля: теоретичні й емпіричні аспекти взаємозв'язку / О. І. Береславська // Фінанси України. - 2009. - № 3. - С.66-76.  

Булатова, К.  Тенденции развития внешней торговли Украины / К. Булатова // Вісник КНТЕУ. - 2006. - № 3. -  С. 5-10. 

Венцковський, Д. Ю. Щодо формування сучасної експортної стратегії України / Д.Ю. Венцковський // Економіка та держава. - 2006. - № 1. -  С. 28-32. - Бібліогр.: 8 назв. 

Вірван, Л.  Проблеми і перспективи України у міжнародній торгівлі / Л. Вірван // Фінанси України. - 2003. - № 5. - С.78-88. 

Власюк, О. С. Експортна стратегія України як чинник конкурентної боротьби на світовому ринку / О.С. Власюк // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2008. - № 4. -  С. 20-27. 

Дьяченко, О. В. Організація статистичних спостережень у сфері зовнішньої торгівлі товарами в Україні / О.В. Дьяченко // Статистика України. - 2006. - № 3. -  С. 4-8. - Бібліогр.: 8 назв. 

Жук, М. В. Комерційні відносини України: Підручник / М.В. Жук. - Чернівці: Рута, 2003. - 576 с. - Бібліогр.: с. 569-571.  

Касич, А. О. Структурні характеристики зовнішньої торгівлі України / А. О. Касич, С. В. Дідур // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. -  С. 85- 94. - Бібліогр.: 15 назв. 

Кириченко, О. М. Напрями та проблеми розвитку товарного експорту України / О.М. Кириченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 11. - С. 41-46. 

Кобилецька, О. Ф. Формування оптимальної регіональної політики в умовах інтеграції України в глобальну торговельну систему  / О.Ф. Кобилецька // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - № 4. -  С. 53-56.  

Комерційна дипломатія: торговельна політика і право : Навч. посіб. - Л. : Астролябія, 2005. - 520 с.  

Корнієнко, Є. Аналіз та прогнозування показників зовнішньої торгівлі України: роль фактрів РЕОК, зовнішнього та внутришнього попиту / Є. Корнієнко, Н. Шаповаленко // Вісник НБУ. - 2006. - № 7. -  С. 24-31. 

Крючкова, І.  Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи / І. Крючкова // Вісник НБУ. - 2004. - № 2. -  С. 3-6. 

Кухарська, Н. Експортно-імпортна політика України: роки незалежності / Н. Кухарська // Регіональна економіка. - 2005. - № 1. - С.32-40.  

Лігоненко, Л.  Роздрібна торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі / Л. Лігоненко // Вісник КНТЕУ. - 2005. - № 6. -  С. 12-22. 

Майорова, І. М. Експортна політика  України: проблеми  і завдання / І. М. Майорова // Діловий вісник. - 2003. - № 8. - С.8-9. 

Макуха, С. М. Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації : наукове видання / С. М. Макуха. - Х. : Легас, 2003. - 352 с.  

Матвєєва, В. Зовнішньоторговельна детермінанта інтеграції України до системи світового господарства / В. Матвєєва // Вісник КНТЕУ. - 2008. - № 2. -  С. 24-31. 

Мельник, Т. М. Зовнішня торгівля України: стан та проблеми / Т.М. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 2. - С. 20-24. 

Мельник, Т.  Тенденції розвитку міжнародних торговельних відносин та зовнішнього сектору України / Т. Мельник // Економіст. - 2004. - № 11. -  С. 52-56. - Бібліографія: 11 назв. 

Непомняща, Т.С. Стимулювання експрортної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу / Непомняща Т.С. // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 2. -  С. 146 - 154. - Бібліогр.: с.154 ( 6 назв ). 

Остапчук, Ю. М. Перспективи впровадження індексів зовнішньої торгівлі в Україні / Ю.М. Остапчук // Статистика України. - 2005. - № 2. -  С. 24-27. - Бібліогр.: 5 назв. 

Панфілова, Т. Україна в глобальному торговельному та інвестиційному середовищі / Т. Панфілова // Економіка України. - 2009. - № 6. -  С. 75-84.  

Томашевич, В. Н. Оценка конкурентоспособности экономики страны по статистическим данным внешней торговли / В. Н.  Томашевич, В. В. Лешкевич // Статистика України. - 2007. - № 1. -  С. 47-51.  

Томашевич, В. Н. Оценка эффективности товарной структуры внешней торговли / В. Н. Тамашевич, В. В. Лешкевич // Статистика України. - 2008. - № 2. -  С. 29-35. 

Цьомик, Ю. В. Тенденції та ефективність зовнішньої торгівлі України агропродовольчою продукцією / Ю. В. Цьомик // Економіка та держава. - 2006. - № 4. -  С. 42-44. 

Черевко, М. О. Деякі закономірності розвитку держави і можлива роль зовнішньої торгівлі для України  / М.О. Черевко // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - № 4. -  С. 117-121. 

Шубравська, О. В. Ризики розвитку аграрного сектору економіки України в умовах лібералізації зовнішньої торгівлі / О.В. Шубравська // Економіка і прогнозування. - 2007. - № 2. -  С. 88-99. - Бібліогр.: 20 назв. 

3. Регіональний розвиток зовнішньоторговельної діяльності України

 

Торгівля об’єднує людство у всезагальне братство

взаємної залежності та інтересів

Д. Гарфілд

 Андре, Я.  Економічна інтеграція у спільний єропейський ринок: порівняльна характеристика зовнішньої торгівлі Польщі, Румунії та України / Я. Андре // Журнал Європейської економіки. - 2006. - № 2. -  С. 143-148. - Бібліогр.: 8 назв. 

Антидемпінгова політика Європейського Союзу: Практ. посіб. для укр. виробників та експортерів. - К. : Катран груп, 2001. - 149 с.  

Балян, А. В. Розвиток  українсько-угорських торгово-економічних зв’язків / А. В. Балян // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 12. -  С. 102 - 111.  

Будкін, В.  Співробітництво західних областей України з країнами ЄС / В. Будкін // Журнал Європейської економіки. - 2006. - № 4. -  С. 428-444. - Бібліогр.: 5 назв. 

Гессль, К.  "Австрійська економіка - обличчям до України" / К.Гессль // Діловий вісник. - 2002. - № 2. - С.6-7. 

Гончаренко, Н. І. Інтеграційний вектор України: гравітаційна модель зовнішньої торгівлі країн Європейського Союзу та України / Н. І. Гончаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. -  С. 78- 84. - Бібліогр.: 17 назв. 

Економічне співробітництво між Україною і США: невикористаний потенціал // Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К., 2002.- С.285-290. 

Збільшувати обсяги взаємної торгівлі: [Україна - Іран] // Діловий вісник.- 2009.- № 1.- С.3. 

Капранова, Л. Г. Роль України у ЧЕС / Л.Г. Капранова // Діловий вісник. - 2005. - № 12. - С.5. 

Макуха, С.М. Регіональний аспект зовнішньоторговельної діяльності України // Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації / С.М. Макуха.- Х., 2003.- С.105-115. 

Можливі наслідки укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС // Україна в процесах міжнародної інтеграції / за ред. В.Р. Сіденка.- Х., 2003.- С.196-203. 

Остряніна Н.С. Зовнішня торгівля товарами між Україною та країнами Перської затоки протягом 2005 року // http://www.pdaa.com.ua/np/pdf/13.pdf 

Перспективна динаміка співробітництва:[укр.- ізраїл. торгов. співробітництво] // Діловий вісник.- 2007.- № 10.- С.6. 

Саліхова, О. Євроінтеграція і внутрішньогалузева торгівля: перспективи української промисловості / О. Саліхова, Ю.С. Руденко // Діловий вісник. - 2006. - № 5. - С.6-7. 

Співробітництво між Україною та країнами ЄС у 2006 році : стат. зб. / відп. за вип. : А. О. Фризоренко. - К. : Держкомстат України, 2007. - 312 с.

Сущенко, О. Передумови поглиблення торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом // http://experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=19332 

Торговельні відносини України та Румунії // http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/torg_econ_vidn/1671.html

Торговельні відносини між Україною і Австрією // http://www.ua-reporter.com/novosti/27625 

Украина - Китай: Анализ развития двусторонней торговли товарами // Діловий вісник. - 2001. - № 11. -  С. 6.

Україна – ЄС: двосторонні торговельні відносини  // http://www.kmv.gov.ua/divinfo.asp?Id=90104 

Фей, Ж.  Китайсько - українські торговельно - економічні відносини на порозі XXI ст. / Ж.Фей // Економіка України. - 2001. - № 12. -  С. 71-75

Харсун, Л.  Проблеми та перспективи зовнішньоторговельних відносин України та ЄС / Л. Харсун // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Економіка. - 2005. - № 73. -  С. 53-54. 

Чувардинський, О. Г. Сучасні проблеми розвитку торговельно-інвестиційного співробітництва України і країн-членів Європейського Союзу / О.Г. Чувардинський // Економіка та держава. - 2007. - № 2. -  С. 13-15.  

Шарма, С. Аналіз торговельних зв’язків між Україною та Індією // Економіка та держава.- 2008.- № 5.- С.51-53. 

4. Україна – СОТ: переваги та недоліки 

Буряк, П. Ю. Стратегія економічного зростання території в умовах вступу в СОТ / П.Ю. Буряк // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2006. - № 12. -  С. 3-11. 

Гладкий, О. В. Регіональна промислова політика України у контексті вступу до СОТ / О.В. Гладкий // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2007. - № 3. -  С. 80-87. - Бібліографія: 10 назв. 

Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: монографія / кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М. Циганков. - К. : КНЕУ, 2003. - 216 с.  

Голубєва, В. О. Лібералізація торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ та її наслідки  / В.О. Голубєва // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - № 5. -  С. 63-68. 

Грищенко, К.И.  К вопосу о вступлении в ВТО / К.И.  Грищенко  // Стратегія розвитку України. - 2006. - №2/4. -  С. 84-89. 

Громадська думка про вступ України до СОТ (соціологічне опитування)  // http://www.uceps.org.ua/ukr/news.php?news_id=151 

Гулько, Г. М. Сучасний стан та основні пріоритети розвитку харчової промисловості регіону в контексті вступу України до СОТ / Г. М. Гулько  // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2008. - № 1. -  С. 63-67. 

Демко, Б.  Що дасть Україні вступ до СОТ / Б. Демко // Податкове планування . - 2008. - № 2. -  С. 19-27. 

Демкова, О. М. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів з урахуванням перспектив вступу до СОТ / О.М. Демкова // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2007. - № 3. -  С. 36-41. 

Дорофієнко, В.  Про деякі аспекти економічних наслідків приєднання України до СОТ / В. Дорофієнко // Економіст. - 2007. - № 8. -  С. 66-69. - Бібліогр.: 5 назв. 

Жуано, Даніель. Світова організація торгівлі : збірка / Д. Жуано; Пер. з фр. М. Марченко . - К. : К.І.С., 2006. - 120 с.  

Залога, З. М. Україна - СОТ в умовах лібералізації світової торгівлі сільськогосподарською продукцією / З.М. Залога // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С.236-241. 

Замороко, Т. А. Легка промисловість: Шлях від членства в СОТ до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом / Т. А. Замороко // Економіка та держава. - 2008. - № 6. -  С. 4-5. 

Захаріна, О. В. Формування конкурентоспроможності ринку зерна Житомирської області в процесі інтеграції України до СОТ / О.В. Захаріна // Стратегія розвитку України. - К., 2006. - № 2/4. -  С. 33-35. 

Кащеева, В. Ю. Анализ инвестиционной привлекательности Украины на этапе вступления в ВТО / В.Ю. Кащеева, Н. З. Карацева, Е. А. Шатравка // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 4. -  С. 16-19. - Библиогр.: 7 назв. 

Клименко, А. Б. Оцінка наслідків вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) / А.Б. Клименко // Наукові записки НаУКМА. Серія: Економічні науки. - 2005. - Том 44. -  С. 46-50. - Бібліогр.: 10 назв. 

Колесник, Р.  Там, де нас нема. Які зміни очікують ринок України у зв'язку зі вступом до СОТ? / Р. Колесник // Український юрист. - 2007. - № 3. -  С. 34-39. 

Колесник, Р. Втратити, щоб знайти. Всі показники ратують за якнайшвидший вступ України до СОТ / Р. Колесник // Український юрист. - 2007. - № 3. -  С. 42-43. 

Майорова, І. М. Вплив наслідків вступу України до СОТ на розвиток її відносин з ЄС  / І.М. Майорова // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - № 4. -  С. 104-109. 

Мальський, О.  Нові горизонти / О. Мальський // Український юрист. - 2008. - № 4. -  С. 44-45. 

Мережко, В. М. Аналіз перспектив вступу України до СОТ та його вплив на двосторонні торговельно-економічні відносини між Російською Федерацією та Україною / В.М. Мережко // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2007. - № 3. -  С. 42-49. 

Михайлова, О. С. Створення перспективних організаційно-економічних структур в регіоні в рамках вступу України до СОТ / О. С. Михайлова // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2008. - № 1. -  С. 14-19. 

Мовчан, В.  Вступ України до Світової організації торгівлі: деякі питання тарифної політики та державної допомоги національним виробникам / В. Мовчан // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 11-12. -  С. 10-12.

Мойсеєнко, Ю.  Вступ України до СОТ: фінішна пряма чи крива? // http://www.dt.ua/2000/2020/55438/ 

Москалик, Р. Я. Проблеми розвитку зовнішньої торгівлі регіону в умовах вступу України до СОТ (на прикладі Львівської області) / Р.Я. Москалик, О.Т. Чорний  // Регіональна економіка. - 2007. - № 1. - С.71-78. - Бібліогр.: 13 назв. 

Осика, С. Г. Світова організація торгівлі : Підруч. для вузів / С.Г. Осика, В.Т. Пятницький. - К. : К.І.С., 2001. - ХХХІІ, 491 с.  

Перспективи вступу України до СОТ: думка молоді / ред.-упоряд. : Л. Кудіна. - К. : Молодіжна Альтернатива, 2007. - 45 с. 

Петровська, І. О. Фінансова інфраструктура: стан та тенденції розвитку (в умовах вступу України до СОТ) / І. О. Петровська // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2008. - № 2. -  С. 21-27. 

Поліщук, С. П. Стратегічна реструктуризація зовнішньоекономічних зв'язків за умов вступу України до СОТ / С.П. Поліщук // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2007. - № 1. -  С. 39-43. 

Полонський, В. Г. Світова організація торгівлі та перспективи розвитку підприємництва в Україні / В. Г. Полонський // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 3. -  С. 37 - 42. - Бібліогр.: 17 назв. 

Полохало, В. Членство у СОТ та інноваційна безпека країни / В. Полохало // Діловий вісник. - 2008. - № 7. -  С. 12-13.  

Саган, Ю.  Перспективи та можливі негативні наслідки вступу України до СОТ / Ю. Саган // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2008. - № 1. -  С. 80-85. 

Самокиш, А.  Відносини Україна - СОТ: сучасний стан, проблеми, перспективи  / А. Самокиш // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 11-12. -  С. 7-9. 

Світлична, А. В. Удосконалення використання виробничого потенціалу аграрних підприємств у контексті вступу України до СОТ / А.В. Світлична // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2006. - № 12. -  С. 85-91. 

Сєвостьянова, Л.  Черговий крок України на шляху до СОТ / Л. Сєвостьянова // Інтелектуальна власність. - 2007. - № 7. -  С. 8-10. 

Сергієнко О. Переваги та недоліки вступу України до Світової організації торгівлі / Сергієнко О. // Персонал. - 2007. - № 1. -  С. 19- 24. - ібліогр.: 5 назв.

Система світової торгівлі : Практ. посіб. / Пер. з англ. ; Ред. В.Т. Пятницький. - 2-е вид. - К. : К.І.С., 2002. - XXIV, 348 с. 

Сіденко, В. Переваги та ризики вступу України до СОТ // http://www.viche.info/journal/876/ 

Соловьева, А. А. Приоритеты интеграционной политики Украины в контексте ее присоединения к ВТО / А. А. Соловьева // Вестник МГУ: Сер. 6 Экономика. - 2008. - № 1. -  С. 52-62. 

Соловйова, Н. І. Стратегічні орієнтири фінансового прогнозування на підприємствах АПК в контексті вступу до СОТ / Н.І. Соловйова // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2007. - № 3. -  С. 26-30. 

Соскін, О.  Наслідки членства України в СОТ для економіки країни та регіонів / О. Соскін // Економічний часопис - ХХІ. - 2006. - № 11-12. -  С. 4-6. 

СОТ - Україна: досвід адаптації трансформаційних економік (регіональний аспект) // Економіст. - 2008. - № 3. -  С. 48.

Терещенко, О. Вступ України до СОТ // http://www.yur-gazeta.com/article/1542/ 

Ткаченко, О.  Перспективи розвитку вітчизняної кондитерської промисловості після вступу України до СОТ / О. Ткаченко   // Економіст. - 2007. - № 3. -  С. 20 -22. - Бібліогр.: 5 назв. 

Тюленєва, Ю. В. Вплив вступу України в СОТ на формування ризикового середовища підприємств / Ю. В. Тюленєва // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 12. -  С. 56-60 : табл. - Бібліогр. с. 60. 

Фірсова, С. Г. Стратегії розвитку економіки у контексті приєднення України до СОТ / С.Г. Фірсова // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2007. - № 1. -  С. 44-51. 

Фліссак, Н.  Умови вступу України до СОТ: переваги та недоліки / Н. Фліссак, М. Дубровіна // Вісник податкової служби України. - 2007. - № 15. - С. 57-62. 

Фокін, І. С. Механізми експортної політики України в рамках СОТ / І. С. Фокін // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 11. - С. 14-18. - Бібліогр. с. 10. 

Як позначиться вступ до СОТ на діяльність малого та середнього бізнесу / За матеріалами Урядового порталу // Діловий вісник. - 2008. - № 6. -  С. 12.

Які обов'язки взяла Україна перед СОТ// http://www.pravda.com.ua/news/2008/2/5/71054.htm

 Ярош, Л.  Наслідки вступу України до СОТ / Л. Ярош // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Економіка. - 2006. - № 85. -  С. 55-57.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше