ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації«Охорона довкілля: економічний та правовий аспект»

Розділ 1. Законодавство України про екологію

Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

                                                                               Ст. 50 Конституції України       

Екологічне законодавство України: в 4 кн. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т; НДІ приватного права та підприємництва АПНУ; Євразійс. асоц. правнич. шк. та правників; за заг. ред. та вступ. ст В.І. Андрейцева. – К. : Слово, 2007.

Кн. 1 – 872 с.

Кн. 2. – 656 с.

Кн. 3. – 684 с.

Кн. 4. – 956 с. 

Законодавство України про довкілля: збірник: в 2 т. / уклад. А.П. Гетьман. – Х. : Одіссей, 2006.

Т.1. – 672 с.

Т.2. – 680 с.

Законодавство України про екологію / упоряд. О. М. Роїна. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : КНТ, 2007. – 472 с. 

Законодавство України про довкілля: збірник: в 2 т. / уклад. А.П. Гетьман. – Х. : Одіссей, 2006.

Т.1. – 672 с.

Т.2. – 680 с.  

Лісовий кодекс України; Кодекс України про надра; Водний кодекс України; Повітряний кодекс України; Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» / ред. В. Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 320 с. 

Правове регулювання заповідної справи в Україні: [спец. зібр. законодав. док.] / упоряд. Ю. Г. Масікевич. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 816 с. 

Про природні ресурси й екологію: зб. законів України за станом на 1 квіт. 2005 р. – Х. : ІГВІНІ, 2005. – 496 с.

Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів: Закон України  вiд 22.03.2001 р. № 2333-III  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2333-14 . – Назва з екрану.

 Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: постанова Верхов. Ради України  вiд 05.03.1998 р. № 188/98-ВР  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=188%2F98-%E2%F0 . – Назва з екрану.

Про охорону атмосферного повітря Закон України вiд 16.10.1992 р. № 2707-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2707-12. – Назва з екрану.

Про охорону навколишнього природного середовища: [Закон України (за станом на 1 квіт. 2000 р.)]. – К. : Парламент. вид-во, 2000. – 143 с.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України  вiд 25.06.1991 р.  № 1264-XII [Електронний ресурс].– Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1264-12. – Назва з екрану.

Про природно-заповідний фонд України: Закон України вiд 16.06.1992 р.  № 2456-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-12. – Назва з екрану.

Про ратифікацію Конвенції про захист Чорного моря від забруднення Постанова Верховної Ради України  вiд 04.02.1994 р.  № 3939-XII  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3939-12 . – Назва з екрану.

Про ратифікацію Протоколу про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення: Закон України  вiд 22.02.2007 р.  № 685-V  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=685-16 . – Назва з екрану.

Про рослинний світ: Закон України вiд 09.04.1999 р.  № 591-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=591-14. – Назва з екрану.  

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 р.: Розпорядж. Кабінету Міністрів України вiд 08.02.2006 р.  № 70-р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=70-2006-%F0 . – Назва з екрану.

Про тваринний світ: Закон України  вiд 13.12.2001 р.  № 2894-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2894-14 . – Назва з екрану.

Про Червону книгу України: Закон  України вiд 07.02.2002  р. № 3055-III [Електронний ресурс].– Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3055-14 . – Назва з екрану.

Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: зб. матеріалів / Регіон. екол. центр "РЕЦ-КИЇВ" ; упоряд. В. Тихий, Л. Яровой. – К. : Веселка, 2002. – 150 с.

Використання екологічної інформації та інформації про надзвичайні ситуації // Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні : (станом на 1 січ. 2001 р.) / ред. С.П. Павлюк; уклад. С.Е. Демський. – К., 2001. – С. 344–349.

Основи екологічного права України // Правознавство: навч. посіб. для студ. вузів / за заг. ред. С. І. Запари. – Суми, 2009. – С. 360–377.

Про природні ресурси й екологію: зб. законів України за станом на 1 квіт. 2005 р. – Х. : ІГВІНІ, 2005. – 496 с. 

Січко, С. М. Нормативно-правове та економічне забезпечення використання й охорони земель рекреаційного призначення // Актуал. пробл. економіки. – 2010. – № 2. – С. 175-179. – Бібліогр.: 13 назв. 

Яцик, А. В. Водогосподарська екологія: монографія: у 4 т., 7 кн. / А.В. Яцик. – К. : Генеза, 2003 – 2004.

Т. 4, Кн. 6: Закони України про воду. Кн. 7: Нормативно-методичні документи про воду. – 2004. – 680 с. : іл. – Бібліогр. 

Розділ 2. Охорона навколишнього природного середовища: економіко-правовий механізм природокористування 

                                                    Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок.

                                                                                                      Р. Эмерсон 

Балацкий, О. Ф. Антология экономики чистой среды / О. Ф. Балацкий. – Сумы : Университет. кн., 2007. – 272 с.  

Балюк, Г.І. Екологічне право України: конспект лекцій у схемах: (загал. і особлива частина): навч. посіб. / Г.І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

Белов, Г. В. Экологический менеджмент предприятия : учеб. пособие для студ. вузов / Г.В. Белов. – М. : Логос, 2008. – 240 с.  

Бондар, Л. О. Екологічне право України : навч. посіб. / Л. О. Бондар, В. В. Курзова. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Х. : Бурун Книга, 2008. – 368 с.

Борщук, Є. М. Екологічні основи економіки: навч. посіб. для студ. екон. спец. / Є.М. Борщук, В.С. Загорський. – Л. : Інтелект-Захід, 2005. – 312 с.

Гаврильців, М. Т. Основоположні принципи адміністративної діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення природоохоронної функції держави  // Митна справа. – 2008. – № 2. –  С. 91–95. – Бібліогр.: с. 95 (9 назв).

Галушкіна, Т. П. Економіка природокористування: навч. посіб. для студ. вузів / Т. П. Галушкіна. – Х. : Бурун Книга, 2009. – 480 с.

Гетьман, В. Гуманістика науково-пізнавального освоєння рекреаційних ресурсів природно-заповідних територій та об’єктів // Персонал. – 2007. – № 7. – С. 78–83. 

Гринів, Л. С. Екологічна економіка: навч. посіб. / Л. С. Гринів ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Магнолія 2006, 2010. – 358 с. 

Дубас, Р. Г. Економіка природокористування: навч. посіб. для студ. вузів / Р. Г. Дубас. – 2-е вид., стер. – К. : КНТ, 2009. – 448 с. 

Екологічне право України: академ. курс: підруч. для студ. вузів / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – 2-е вид. – К. : Юрид. думка, 2008. – 720 с. 

Екологічне право України в запитаннях та відповідях: навч. посіб. / А. П. Гетьман [та ін.]. – Х. : Одіссей, 2008. – 480 с. 

Екологічне управління: підруч. для студ. вузів / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявській, В.М. Навроцький. – К. : Либідь, 2004. – 432 с. 

Екологічний менеджмент: навч. посіб. / ред. В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк. – К. : Центр навч. л–ри, 2004. – 516 с. 

Екологічний менеджмент і аудит: навч. посіб. для студ. вузів / С.М. Літвак, С.С. Рижков, В.А. Скороходов. – 2-е вид., доп. – К. : Професіонал, 2007. – 200 с. 

Землекористування: екол.-екон. пробл., конфлікти, планування: навч. посіб. / І.П. Соловій, О.Т. Іванишин, В.В. Лавний. – Л. : Афіша, 2005. – 400 с. 

Ілляшенко, С. М. Управління екологічними ризиками інновацій: монографія / С.М. Ілляшенко, В.В. Божкова. – Суми : Університет. кн., 2004. – 214 с. 

Ільїна, Н.  Правові засади екологічного планування як функції державного управління в сфері екології // Юрид. Україна. – 2006. – № 6. – С. 61–65. – Бібліогр.: 11 назв.  

Кілічава, Т. М. Екологічне право: навч. посіб. для дистанц. навчання / Т.М. Кілічава. – К. : Ун–т «Україна», 2006. – 303 с. 

Кислый, В. Н. Экологизация управления предприятием / В.Н.Кислый, Е.В.Лапин, Н.А.Трофименко. – Сумы : Университет. кн., 2002. – 233 с. 

Клименко, Л. П. Техноекологія: посібник / Л.П.Клименко. – Сімф. : Таврія, 2000. – 542 с.

Кобецька, Н. Р. Взаємодія та відображення інтересів в екологічному праві України: громадсько-політична література // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 403–408. – Бібліогр.: 18 назв.

Кожушко, Л. Ф. Екологічний менеджмент: підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – К. : Академія, 2007. – 430 с.  

Колотило, Д. М. Екологія і економіка: навч. посіб. / Д.М. Колотило. – 2-е вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2005. – 576 с. 

Комарницький, В. М. Екологічне право: навч. посіб. / В.М. Комарницький, В.І. Шевченко, С.В. Єлькін. – 3-є вид. – К.: Центр навч. л–ри, 2006. – 224 с.

Константинов, В. А. Использование экономических факторов для создания системы экологической безопасности при обращении с нефтепродуктами // Междунар. экономика. – 2006. – № 8. – С. 70–78.

Корнякова, Т.  Охорона довкілля – важлива функція Української держави // Право України. – 2009. – № 12. – С. 202–208. – Бібліогр.: с. 208 (12 назв). 

Лукьянихин, В. А. Экологический менеджмент: принципы и методы: монография / В.А. Лукьянихин, Н.Н. Петрушенко. – Сумы : Университет. кн., 2004. – 408 с. 

Лукьянчиков, Н. Н. Экономика и организация природопользования: учеб. для студ. вузов / Н.Н. Лукьянчиков, И.М. Потравный. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 591 с. 

Макарова, Н. С. Економіка природокористування: навч. посіб. для студ. вузів / Н. С. Макарова, Л. Д. Гармідер, Л. В. Михальчук. – К. : ЦУЛ, 2007. – 322 с. 

Мельник, Л. Г. Екологічна економіка: підручник / Л.Г. Мельник. – 3-є вид., випр. і доп. – Суми : Університет. кн., 2006. – 367 с. 

Мельник, Л. Г. Эколого-экономические основы ресурсосбережения: монография / Л. Г. Мельник, С. А. Скоков, И. Н. Сотник. – М. : Университет. кн., 2006. – 229 с. 

Организационно-экономические механизмы реализации Киотского протокола в Украине / Д. В. Волошин [и др.] ; ИПРЭЭИ НАН Украины. – О. : Фенікс, 2006. – 132 с. 

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: підруч. для студ. вузів / за заг. ред. Л. Г. Мельника, М. К. Шапочки. – Суми : Університ. кн., 2008. – 759 с. 

Павличенко, П. Г. Юридичні механізми застосування Орхускої конвенції за національним екологічним законодавством України / П.Г. Павличенко, М.О. Фролов, Ю.В. Мягкоход. – К. : Вид-во Раєвського, 2003. – 32 с. 

Полешко, А. Дослідження соціально-економічних та правових проблем у сфері екології // Право України. – 2003. – № 11. – С. 67–71. 

Правове регулювання заповідної справи в Україні: [спец. зібр. законодав. док.] / упоряд. : Ю. Г. Масікевич. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – 816 с.

 Природопользование, охрана окружающей среды и экономика: теория и практикум: учеб. пособие / ред. А.П. Хаустов. – М. : РУДН, 2006. – 613 с. 

Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: монографія / за заг. ред. : О. В. Прокопенко. – Суми : Університет. кн., 2007. – 512 с. 

Ресурсозбереження та економічний розвиток України. Формування механізмів переходу суб'єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій: монографія / за ред. І. М. Сотник. – Суми : Університет. кн., 2006. – 551 с.

Рябець, К. Адміністративно-правове регулювання охорони навколишньоого  природного середовища і раціональне використання природних ресурсів: актуальні проблеми. // Право України. – 2006. – № 3. – С. 27–100. – Бібліогр.: 9 назв. 

Синякевич, І.  Основні постулати екологічної економіки як теоретична основа екологічної політики // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 49–54. 

Системы экологического менеджмента : учеб. пособие для студ. вузов / С. Ю. Дайман [и др.]. – М. : Форум, 2008. – 336 с. 

Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: навч. посіб. для студ. вузів / за заг. ред. І. В. Недіна. – Суми : Університет. кн., 2008. – 384 с.

Тагієв, С.Р. Фізичні особи як суб’єкти екологічних обов’язків за законодавством України // Держава і право. – 2008. – Вип. 41. – С. 490–496. – Бібліогр. в кінці ст. 

Туниця, Ю. Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця. – К. : Знання, 2006. – 314 с. 

Хвесик, М. А. Економіко-правове регулювання природокористування: монографія / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, Ю.П. Кулаковський. – К. : Кондор, 2004. – 524 с. 

Хвесик, М. А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: монографія / М. А. Хвесик, В. А. Голян ; НАН України. – К. : Кондор, 2007. – 480 с. 

Хвесик, М. А. Інституціональна модель природокористування: пострадянський формат: монографія / М. А. Хвесик. – К. : Кондор, 2007. – 788 с. 

Царенко, О. М. Основи екології та економіка природокористування: навч. посіб. для студ. вузів / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький . – 3-є вид., перероб. і доп. – Суми : Університет. кн., 2007. – 592 с.

Шевчук, Ю. В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні / Ю.В. Шевчук. – К.: Геопринт, 2006. – 132 с.  

Шмандій, В. М. Управління природоохоронною діяльністю: навч. посіб. для студ. вузов / В.М. Шмандій, І.О. Солошич. – К. : Центр навчал. л–ри, 2004. – 296 с. 

Экологическое право Украины : учеб. пособие / ред. А.П. Гетьман,  М.В. Шульга. – Х. : Одиссей, 2007. – 464 с.  

Юрченко, Л. І. Технології в системі економічних і соціально-екологічних змін: навч. посіб. для студ. вузів / Л. І. Юрченко. – К. : Професіонал, 2004. – 176 с.

Всеукраїнська екологічна ліга  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecoleague.net . – Назва з екрану.

Екологічне законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2004/feht/chulanova/library/stati4.htm. – Назва з екрану. 

Законодавство про охорону навколишнього природного середовища [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/Admpravo/015-017.htm. – Назва з екрану.

Правове регулювання природокористування та охорони довкілля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,127/id,3609/. – Назва з екрану.

Природоохоронне законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.birdlife.org.ua/con-dov.htm. – Назва з екрану.  

Розділ 3. Екологічна безпека та її правове забезпечення

…Ніхто, власне, не знає, котра саме з   безлічі небезпек і проблем – далеко не всі з яких ми вже встигли відчути й усвідомити – розпочне ту ланцюгову реакцію, що поставить людство на коліна… 

А. Печеї

 Андрейцев, В. І. Право екологічної безпеки: навч. та наук.-практ. посіб. / В.І.Андрейцев. – К. : Знання-Прес, 2002. – 332 с. 

Антонюк, У. Правове забезпечення екологічної безпеки у сфері залізничного транспорту // Юридич. Україна. – 2006. – № 8. – С. 58–62. – Бібліогр.: 13 назв. 

Антонюк, У. В. Система органів державного управління щодо забезпечення екологічної безпеки у процесі діяльності залізничного транспорту: громадсько-політична література // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 417–423. – Бібліогр.: 15 назв. 

Біляк, Т. О. Сутність та особливості екологічної безпеки як соціально-економічної категорії // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №  1. – С. 113–116. 

Богачев, В. Необходимость повышения экологической безопасности в Украине // Економіст. – 2008. – № 9. – С. 12–13. 

Бохан, А. В. Соціологізація та екологізація підприємства - запорука екологічної безпеки суспільства // Економіка та держава. – 2008. – № 4. – С. 30–33. – Бібліогр. с. 33 (5 назв). 

Бринчук, М. М. Обеспечение экологической безопасности как правовая категория // Гос–во и право. – 2008. – № 9. – С. 30–42. 

Булгакова, М. Актуальні проблеми охорони довкілля в Україні: санітар.-захисні зони, техноген. безпека та зміна клімату // Екологія. Право. Людина. – 2008. – № 8/9. – С. 83–84.

Євстігнєєв, А. Форма закріплення в праві вимог екологічної безпеки, що повинні бути забепечені в процесі приватизації земель в Україні // Юридич. Україна. – 2008. – № 9 . – С. 68–72. 

Євстігнєєв, А. Функції вимог екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі приватизації земель в Україні // Юридич. Україна. – 2008. – № 1. – С. 39–45. – Бібліогр.: 20 назв. 

Євстігнєєв, А. Юридичні критерії класифікації вимог щодо забезпечення екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні // Юридич. Україна. – 2008. – № 11. – С. 78–83. – Бібліогр. в кінці ст.

Живко, Л. М. Правовідносини людського чинника та інформаційних технологій у процесі забезпечення екологічної безпеки держави / Л. М. Живко, Р. З. Берлінг, В. М. Живко // Актуал. пробл. економіки. – 2008. – № 10. – С. 81–89 : мал. – Бібліогр.: 17 назв.

Завгородня, В. Проблеми формування юридичної термінології у сфері правового забезпечення біологічної безпеки // Підприємництво, госп–во і право. – 2007. – № 9. – С. 117–120. – Бібліогр.: 12 назв.

Зеркалов, Д. В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль: посібник / Д. В. Зеркалов. – К. : КНТ: Дакор: Основа, 2007. – 412 с. 

Екосередовище і сучасність: у 8 т. / С.І. Дорогунцов [та ін.]. – К. : Кондор, 2006.

Т. 5 : Управління екосередовищем в умовах регіоналізації : монографія. – 446 с. 

Клюй, О. В. Розробка моделі формування політики водоефективної економіки мегаполісу з врахуванням екологічної безпеки // Економіка та держава. – 2008. – № 11. – С. 102–103. – Бібліогр. с. 103 (10 назв). 

Куцевич, М. Розмежування екоциду із злочинами проти екологічної безпеки, передбаченими розділом VIII особливої частини Кримінального кодексу України // Підприємництво, госп–во і право. – 2008. – № 9. – С. 124–127. – Бібліогр.: 12 назв. 

Лазаренко, Я. Співвідношення стану довкілля, здоров'я населення та природоохоронного законодавства як показник якісного забезпечення екологічної безпеки в Україні // Право України. – 2008. – № 7. – С. 61–66. – Библиогр.: с. 66 ( 7 назв ). 

Левицька, Т. В. Впровадження інформаційних технологій у процес забезпечення екологічної безпеки держави / Т. В. Левицька, В. М. Мельникович, Ю. В. Войтович // Актуал. пробл. економіки. – 2008. – № 10. – С. 117–124. – Бібліогр.: 23 назви. 

Ліпкан, В. А. Екологічна безпека: стан та перспективи її забезпечення // Національна безпека України: навч. посіб. для студ. вузів / В. А. Ліпкан ; Нац. акад. внутріш. справ України. – К., 2008. – С. 260–298. 

Мельник, О. В. Забруднення довкілля як загроза екологічній безпеці // Наук. вісн. Київ. нац. ун–ту внутріш. справ. – 2008. – № 6. – С. 109–115. – Бібліогр. с. 114–115.

Муравых, А. И. Управление экологической безопасностью: учеб. пособие / А. И. Муравых. – М. : РАГС, 2006. – 288 с. 

Никитюк, М. В. Правове регулювання екологічної безпеки Чорного моря // Митна справа. – 2007. – № 4. – С. 45–50. – Библиогр.: с. 50 (21 назва). 

Палехов, Д. О. Правова процедура стратегічної екологічної оцінки // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. – С. 459–466. – Бібліогр. в кінці ст. 

Позняк, Е. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності в Україні : (соціал.-правов. аспект) // Юридич. Україна. – 2009. – 11/12. – С. 208–215. – Бібліогр. 17 назв. 

Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: монографія / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : Університ. кн., 2007. – 512 с. 

Проблеми формування системи глобальної екологічної безпеки // Глобалізація і безпека розвитку: монографія / ред. О.Г. Білорус. – К., 2001. – С. 584–603. 

Ревко, Т. В. Ресурсозбереження в забезпеченні екологічної безпеки країни // Актуал. пробл. економіки. – 2007. – № 12. – С. 61–66. – Бібліогр.: 12 назв. 

Рибачек, В. Державний, громадський і виробничий контроль за охороною атмосферного повітря // Підприємництво, госп–во і право. – 2008. – № 5. – С. 88–90. – Бібліогр.: 5 назв.

Суярко, М. Навколишнє природне середовище у правовідносинах забезпечення екологічної безпеки // Юридич. Україна. – 2009. – № 3. – С. 73–79. – Бібліогр. в кінці ст. 

Хлобистов, Є. В. Регіональне, галузеве та об'єктивне керування з метою гарантування екологічної безпеки від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру / Є. В. Хлобистов, Т. П. Печерська // Регіонал. бізнес-економіка та упр. – 2008. – № 1. – С. 49–54.

Черняховский, Э. Использование интеллектуального капитала при обеспечении экологической безопасности // Междунар. экономика. – 2007. – № 8. – С. 45–52. – Библиогр.: 7 назв. 

Черняховский, Э. Р. Менеджмент при обращении с нефтепродуктами – фактор формирования экологической безопасности // Муждунар. экономика. – 2006. – № 8. – С. 38–48. 

Шмандій, В. М. Управління природоохоронною діяльністю: навч. посіб. для студ. вузів / В.М. Шмандій, І.О. Солошич. – К. : Центр навчал. л–ри, 2004. – 296 с.

Шомпол, О.  Поняття «вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку» в контексті міжнародно-правових зобов'язань // Юридич.Україна. – 2009. – № 1. – С. 82–87. – Бібліогр. в кінці ст. 

Екологічна безпека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://narodna.pravda.com.ua/politics/46b8da9f49c53/ . – Назва з екрану. 

Екологічна безпека – основа національної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.greenparty.ua/news/greenparty/green-party_17371.html. – Назва з екрану. 

Екологічна безпека в Україні в аспектах перспективного розвитку енергетики: чинники та складові  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=29046. – Назва з екрану. 

Вахлаков, В.В., Грузіна, М.В. Екологічна безпека основа національної безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/Ecologia/21212.doc.htm. – Назва з екрану. 

 Розділ 4. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення 

         Люди скоряються законам   Природи, навіть коли діють проти них.

                                                                                          Й.-В. Гете,  видатний німецький поет, мислитель, природознавець (XVIII–XIX cт.)

Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури : [ст. 52-92] // Кодекс України про адміністративні правопорушення: наук.-практ. комент. / Р.А. Калюжний та ін. – К., 2008. – С. 107–191.

Злочини проти довкілля : [ст. 236-254] // Кримінальний Кодекс України: наук.-практ. комент. / відп. ред. Є.Л. Стрельцов. – Х., 2008. – С. 418–446. 

Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища // Адміністративне право України: академіч. курс: підручник: у 2 т. / ред. колегія: В.Б. Авер’янов та ін.– К., 2005. – Т.2. – С. 196–212. 

Балюк, Ю. Юридична природа цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу // Юридич. Україна. – 2007. – № 2. – С. 26–31. – Бібліогр.: 18 назв.

Гавриш, С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні: пробл. теорії застосування і розвитку кримінал. законодавства / С.Б. Гавриш ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К. : [б.в.], 2002. – 633 с. 

Злочини проти довкілля // Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / за ред. М.І. Бажанова та ін.– К., 2005. – С. 242–260. 

 Краснова, М. Екологічна відповідальність за шкоду, заподіяному навколишньому природному середовищу, у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Право України. – 2007. –  № 3. – С. 146–151.

Матвійчук, В. Деякі дискусійні питання визначення суб’єктів відносин із кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища // Юридич. Україна.– 2007. – № 6. – С. 103–105. 

Матвійчук, В.К. Забруднення, засмічення та виснаження водних об'єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання / В.К. Матвійчук, В. М. Присяжний. – К. : КНТ, 2007. – 272 с.

Матвійчук, В. Поняття кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища // Юридич. Україна. – 2006. – № 3. – С. 79–84. – Бібліогр.: 17 назв.  

Матвійчук, В. К. Національне кримінальне законодавство і міжнародно -правові акти з подолання злочинів у сфері навколишнього природнього середовища // Актуал. пробл. економіки. – 2006. – № 3. – С. 110–117. – Бібліогр.: с. 117 (23 назви). 

Матвійчук, В.  Новітній підхід до визначення родового об'єкта й системи злочинів, що стосуються навколишнього природного середовища // Юридич. Україна. – 2006. – № 7. – С. 87–89. – Бібліогр.: 10 назв.

Матвійчук, В.  Критерії відмежування кримінально-правових діянь від інших правопорушень у сфері навколишнього природного середовища // Юридич. Україна. – 2006. – № 8. – С. 69–73. 

Мних, М. В. Страхування відповідальності підприємств за забруднення навколишнього середовища // Економіка та держава. – 2007. – № 6. – С. 23–25. – Бібліогр.: 4 назви.

Оверковська, Т. Юридична відповідальність у сфері охорони земель України від забруднення та псування: поняття та особливості // Юридич. Україна.– 2008. – № 2.– С. 66–70.

Рябець, К. Адміністративно-правове регулювання охорони навколишньоого  природного середовища і раціональне використання природних ресурсів: актуальні проблеми // Право України. – 2006. – № 3. – С. 27–100. – Бібліогр.: 9 назв. 

 Рябець, К. Питання розвитку законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення в галузі раціонального природокористування і охорони навколишнього природного середовища // Юридич. Україна. – 2006. – № 1. – С. 29–32. 

Чернявський, А. Форми матеріальної міжнародно-правової відповідальності за забруднення поверхневих вод // Підприємництво, госп–во і право.– 2007. – № 9.– С. 29–32.

Відповідальність за порушення екологічного законодавства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apelyacia.org.ua/node/8699. – Назва з екрану. 

Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,104/id,1937/. – Назва з екрану. 

Розділ 5. Охорона довкілля: світовий досвід

Особливість глобальних проблем полягає в тому, що жодна країна окремо не може з ними впоратися.

   О.В. Яблоков

Авраменко, И. М. Международное экологическое право: учеб. пособие / И.М. Авраменко. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 192 с. 

Бєляєва, С.С. Впровадження міжнародних стандартів екологічного спрямування – фактор розвитку індустрії гостинності // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 5. – С. 107–111. 

Всесвітня Хартія природи: Хартія ООН вiд 01.01.1982 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_453. – Назва з екрану. 

Выполнение положений Орхусской конвенции в Украине : пособие для гос. служащих / И. Малахов, Т. Малькова, П. Павличенко, Д. Скрыльников; ред. Б. Васильковский. – К.:  European Commission, 2004. – 138 с. 

Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища: збірка. – Л. : Екоправо-Львів, 2004. – 192 с.

Звягінцева, Д.С. Деякі питання імплементації міжнародного права у сфері захисту морського середовища від забруднення нафтою в правову систему України  // Митна справа. – 2008. – № 5. – С. 55–60. – Библиогр.: с. 59–60 (17 назв). 

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі: Конвенція Ради Європи вiд 19.09.1979 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_032. – Назва з екрану.

Лозо, В. Правове регулювання боротьби із забрудненням навколишнього середовища  в історії екологічного законодавства Європейського Союзу  // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2005. – № 2. – С. 65–73. 

Международно-правовая охрана окружающей среды // Действующее международное право: документы: в 2 т. / сост.О.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М., 2007. – Т.2. – С. 444–452.  

Микієвич, М. М. Європейське право навколишнього середовища: навч. посіб. / М.М. Микієвич, Н.І. Андрусевич, Т.О. Будякова. – Л. : Екоправо-Львів, 2004. – 256 с.  

Міжнародне економічне співробітництво у галузі охорони довкілля // Екосередовище і сучасність. У 8 т. / С.І. Дорогунцов та ін. – К., 2007. – Т.6: Екосередовище та євроінтеграційні процеси: монографія – С. 253–438.  

Мусіс, Н. Політика стосовно довкілля // Усе про спільні політики Європейського Союзу: пер. з англ. / Н. Мусіс. – К., 2005. – С. 276–294.

Нурмухаметова, Э. Ф. Способы воздействия на государства с целью вовлечения их в договоры в области охраны окружающей среды // Гос–во и право. – 2005. – № 2. – С. 50–58.

Организационно-экономические механизмы реализации Киотского протокола в Украине / Д. В. Волошин [и др.] ; ИПРЭЭИ НАН Украины. – О. : Фенікс, 2006. – 132 с. 

Поддубный, И. А. Международная эколого-экономическая деятельность: учеб. пособие для студ. вузов / И.А. Поддубный, В.А. Слюсаренко. – Х. : ИНЖЭК, 2005. – 200 с.  

Право окружающей среды Европейского Союза // Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека: учебник / ред. Л.М. Энтин.– М., 2005. – 776–805. 

Синчанский, С. Регулирование охраны окружающей среды и ВТО // Підприємництво, госп–во і право. – 2008. – № 5. – С. 25–28. – Бібліогр.: 11 назв. 

Харичков, С. К. Экономика и экология: совместимость развития : (мировой опыт и укр. перспектива) / С. К. Харичков, Н. М. Андреева, Л. Є. Купинец. – О. : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2007. – 180 с.

Черняховский, Э. Менеджмент окружающей среды в России должен отвечать международным требованиям и сложности динамики экологической жизни. Основы понятия // Междунар. экономика. – 2008. – № 4. – С. 69–76. 

2010 рік за оголошенням ООН є роком біорізноманіття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forum.tokmakcity.org.ua/index.php?topic=6410.0. – Назва з екрану. 

Міжнародне екологічне право і співробітництво України в екологічній сфері [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/5849/129/. – Назва з екрану.

Міжнародні конвенції з охорони природи  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tspu.edu.ua/subjects/12/1/Files/dod2.htm. – Назва з екрану. 

Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони довкілля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,127/id,3651/. – Назва з екрану. 

Эксперты ООН представили доклад по экологии [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2958525,00.html. – Назва з екрану. 

                                               Виставку підготувала Т.А Суржикова, провідний бібліотекар відділу літератури та  інформації  з питань економіки і права


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше