ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації14 липня 2011

 

Корпоративна культура є  важливою складовою успіху в бізнесі. В умовах жорсткої конкуренції ефективна діяльність організації в ринковій економіці неможлива без використання сучасних управлінських технологій.

Корпоративна культура, що спирається на базові цінності, загальнолюдську філософію співробітництва й кооперування, стає важливим інструментом створення позитивного морально–психологічного середовища в організації, підвищення мотивації співробітників, їхньої самореалізації, особистісного та професійного зростання.

 

У відділі літератури та інформації з питань економіки і права (вул. Соборна, 70, І-й поверх) організовано книжкову виставку: «Корпоративна культура «як формула успіху» організації».

 

Запрошуємо всіх бажаючих  ознайомитися з книжковою виставкою.

 

 

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

 

1.   Корпоративна культура як фактор ефективності управління.

Этикет — когда ведешь

себя чуточку лучше,

чем это совершенно необходимо.

Уилл Каппи

Безпечная, Ю. Цветочное общение // Секретарь–референт. – 2009. – № 3. – С. 72–76.

Владимиров, М. К вам можно на "ты" // Секретарь–референт. – 2009. – № 9. – С. 74–76.

Захаров, Н.Л. Управление настроем персонала в организации : учеб. пособие для студ. вузов / Н.Л. Захаров, Б.Т. Пономаренко, М.Б. Перфильева. – М. : ИНФРА–М, 2009. – 287 с.

Иванова, Е.А. Корпоративное управление : учеб. пособие / Е.А. Иванова, Л.В. Шишикина ; под ред. : В.Ю. Наливайского. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 256 с.

Иванова, С.В. Кандидат, новичок, сотрудник. Инструменты управления персоналом, которые реально работают на практике – М. : Эксмо, 2010. – 304 с.

Кислинська В.О.Корпоративна культура підприємства – один із факторів його конкурентоздатності [Електронний ресурс]. – URL: http://www.rusnauka.com/CCN/Economics/10_kislins_ka%20v.o.doc.htm. – Назва з титул. екрану.

Климова, В. "Мобільні" поради // Секретарь–референт. – 2009. – № 5. – С. 100–102.

Корпоративна культура : навч. посіб. / Ред. Г.Л. Хаєт. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с.

Корпоративна культура в управлінні людськими ресурсами. [Електронний ресурс]. – URL: http://sumdu.telesweet.net/doc/lections/Upravlinnya-lyudskimi-resursami-nepributkovih-organizatsiy/26821/index.html. – Назва з титул. екрану.

Корпоративная культура : учеб. пособие / авт.–сост. И.Н. Кузнецов. – Мн. : Книжный дом: Мисанта, 2006. – 304 с. – Библиогр.: с. 298–303.

Корпоративная культура и управление изменениями / ред. : Е. Харитонова ; пер. с англ. : А. Лисицына. – 2–е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 192 с.

Красовский, Ю.Д. Социокультурные основы управления бизнес–организацией : учеб. пособие для студ. вузов. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2007. – 391 с.

Льюис, Ричард. Деловые культуры в международном бизнесе: От столкновению к взаимопониманию / Р.Д.Льюис; Пер. с англ. Т.А.Нестик. – М. : Дело, 1999. – 440 с

Мельник, Л. Дружній колектив // Вісн. Пенсійн. фонду України. – 2011. – № 6. – С. 48–49.

Мишина, Ю. Некорректые вопросы – корректные ответы // Секретарь–референт. – 2010. – № 2. – С. 85–89.

Морозов, В.В. Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкові компетенції) / В.В. Морозов, А.М. Чередніченко, Т.І. Шпильова ; Ун–т економіки та права "Крок". – К. : Таксон, 2009. – 464 с.

На работу как на праздник, или Правила поведения в офисе // Довід. секретаря та офіс–менеджера. – 2010. – № 8. – С. 67–73.

Новикова, Л. Если накопились обиды // Секретарь–референт. – 2011. – № 5. – С. 72–76.

Новикова, Л. Тонкости приема зарубежных гостей // Секретарь–референт. – 2010. – № 8. – С. 66–72.

Особливості механізму формування позитивної корпоративної культури організації [Електронний ресурс]. – URL: http://pidruchniki.com.ua. – Назва з титул. екрану.

Осовська, Г.В. Комунікації в менеджменті : навч. посіб. для студ. вузів. – К. : Кондор, 2008. – 218 с.

Парадная одежда для деловых приемов // Довід. секретаря та офіс–менеджера. – 2010. – № 12. – С. 49–59.

Персикова, Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учеб. пособие для студ. вузов. – М. : Логос, 2008. – 224 с.

Письменная, Л. Правила телефонного разговора // Секретарь–референт. – 2010. – № 1. – С. 84–89.

Правила обращения в делом этикете // Довід. секретаря та офіс–менеджера. – 2011. – № 2. – С. 54–57.

Правила телефонного этикета // Довід. секретаря та офіс–менеджера. – 2010. – № 9. – С. 66–73.

Развитие потенциала сотрудников. Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации / С. Иванова [и др.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 278 с.

Речевой этикет в работе секретаря // Довід. секретаря та офіс–менеджера. – 2011. – № 5. – С. 65–73.

Стрельникова, Л. Корпоративный праздник: что надеть? // Секретарь–референт. – 2009. – № 11. – С. 100–102.

Устаев, Н.Успех в бизнесе – профессионализм и порядочность // Ділов. вісн. – 2009. – № 1. – С. 22–24.

 

2.   Організаційна культура – система корпоративних правил.

 

Культуpа - це система відносин,

дій і аpтефактів, яка витримує іспит часом

 і фоpмує у членів даного культуpного суспільства

досить унікальну загальну для них психологію.

П.Б.Вейлл

Аширов, Д.А. Организационное поведение: учебник / Д.А. Аширов. – М. : Велби: Проспект, 2006. – 360 с.

Грошев, И.В. Менеджмент организационной культуры / И.В. Грошев, В.М. Юрьев. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2010. – 760 с.

Дробіленко, О.О. Організаційна культура підприємств і організацій [Електронний ресурс]. – URL: http://intkonf.org/drobilenko-oo-organizatsiyna-kultura-pidpriemstv-i-organizatsiy/. – Назва з титул. екрану.

Дяченко, Т.О. Організаційна культура підприємств як чинник покращення функціонування національної економіки // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2010. – № 11. – С. 7–11.

Жаворонкова, Г.В. Взаємозв'язок організаційної культури та іміджу компанії / Г.В. Жаворонкова, Т.О. Дяченко // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2009. – № 12. – С. 16–20.

Зайцев, Л.Г. Организационное поведение : учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. – М. : Магистр, 2008. – 460 с.

Захарчин, Г. Механізм формування організаційної культури на підприємстві [Електронний ресурс]. – URL: http://www.lnu.edu.ua/faculty/ekonom/Form_Rynk_Econ/2009_19/36_Zaharchyn.pdf. – Назва з титул. екрану.

Захарчин, Г. Роль організаційної культури в управлінні знаннями // Вісн.Тернопіл. нац. екон. ун–ту. – 2010. – № 1. – С. 111–116.

Захарчин, Г. Управління персоналом на основі ідеології організаційної культури // Вісн. Тернопіл. нац. екон. ун–ту. – 2009. – № 2. – С. 107–110.

Згонник, Л.В. Организационное поведение: учеб. для студ. вузов / Л.В. Згонник. – М. : Дашков и К., 2010. – 232 с.

Камянська, О.В. Корпоративна культура в системі управління інноваційним підприємством // Економіка та держава. – 2010. – № 8. – С. 23–24.

Корсакова, А. Культура организационного поведения в условиях динамично развивающейся внешней среды // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 4. – С. 45–50.

Красовский, Ю.Д. Организационное поведение: учебник для студ. вузов / Ю.Д. Красовский. – 3–е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2007. – 527 с.

Маматова, Т.В. Зміни організаційної культури публічних інституцій при впровадженні підходу "LEAN" // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 7. – С. 60–63.

Организационное поведение: хрестоматия / ред.–сост. Д.Я. Райгородский. – Самара : Бахрах–М, 2006. – 752 с.

Організаційна поведінка: збірка / пер. з англ. І.Тарасюк . – К. : Основи, 2001. – 726 с.

Реутов, В.Є. Організаційна культура як важіль інноваційної мотивації на підприємствах // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 23. – С. 13–15.

 

 

3.   Лідерство та керівництво в корпоративному просторі

 

 Розділяй і володарюй» - мудре правило,

 але «об'єднуй і направляй» - ще краще.

Йоганн Вольфганг Гете

Адизес, И.К. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует / Ицхак Калдерон Адизес ; пер. с англ. : Т. Гутман. – 2–е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 262 с.

Барнард, Честер. Функции руководителя: власть, стимулы и ценности в организации / Честер Барнард ; пер. с англ. : В. Кошкина. – Челябинск : Социум: ИРИСЭН, 2009. – 333 с.

Бауэр, Джозеф. Директор на вырост: смена высшего руководства компании без потерь для бизнеса / Джозеф Бауэр ; пер. с англ. : В.Н. Егорова. – М. : Вершина, 2008. – 264 с.

Белошапка, В.А. Компетенции лидерского стиля в обеспечении культурной трансформации компании / В.А. Белошапка, Ю.Е. Кулик // Економіка та держава. – 2011. – № 1. – С. 50–52.

Бинни, Джордж. Практическое лидерство : пособие для обыкновенных героев / Джордж Бинни, Герхард Вильке, Колин Уильямс ; ил.: Д. Галлон. – 2–е изд., стер. – М. : Претекст, 2008. – 314 с.

Бланшар, Кен. Лидерство : к вершинам успеха / Кен Бланшар ; пер. с англ. : Т. Ю. Ковалевой. – СПб. : Питер, 2008. – 368 с.

Блэк, Кэти. Черным по белому. Секреты успеха, о которых молчит твой босс / Кэти Блэк ; пер. с англ. – М. : Альпина нон–фикшн, 2008. – 275 с.

Дафт, Ричард Л. Уроки лидерства / Ричард Л. Дафт, Патрисия Лейн ; пер. с англ. : А.В. Козлов. – 3–е англ. изд. – М. : Эксмо, 2007. – 480 с.

Довгань, Л.Є. Праця керівника, або Практичний менеджмент: навч. посіб. / Л.Є. Довгань. – К. : ЕксОб, 2002. – 384 с.

Керівництво та лідерство [Електронний ресурс]. – URL: http://referat.repetitor.ua. – Назва з титул. екрану.

Лемберт, Том. Ключові проблеми керівника : 50 перевірених способів вирішення проблем / Т. Лемберт; пер. з англ. Р. Семків, Р. Ткачук. – К. : Наук. думка : Всеувито, 2001. – 303 с.

Ленсиони, Патрик. Пять искушений руководителя : притчи о лидерстве: Пер. с англ. / П.М. Ленсиони. – М.; СПб. : Диалектика, 2005. – 144 с.

Лідерство і керівництво в малих соціальних группах [Електронний ресурс]. – URL: http://ua.textreferat.com/referat-10880.html – Назва з титул. екрану.

Лідерство і керівництво [Електронний ресурс]. – URL: http://www.refine.org.ua/pageid-4768-1.html. – Назва з титул. екрану.

Майрик, Джек. Кораблестроитель : пять древних принципов руководства / Дж. Майрик. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 96 с.

Мансуров, Р.Е. HR–директор. Практические решения для начинающих руководителей / Р. Е. Мансуров. – М. : Вершина, 2009. – 240 с.

Молотников, А. Противоречия между собственниками и управляющими: причины и способы преодоления // Менеджмент и менеджер. – 2009. – № 4. – С. 32–36.

Новикова, Л. Руководитель и подчиненные: правила взаимопонимания // Секретарь–референт. – 2011. – № 6. – С. 70–74.

Оленцова, Н. Как создать команду и научить ее зарабатывать настоящие деньги : науково–популярна література / Н. Оленцова. – М. : НТ Пресс, 2005. – 224 с.       

Патрик, Данн. Директора и дилеммы : истории с передовой / Д. Патрик; Пер. с англ. А.Ю. Сидоренко. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 304 с.

Пригожин, А. Когда командообразование не нужно? // Менеджмент и менеджер. – 2011. – № 1. – С. 42–45.

Прием сотрудников по производственным и личным вопросом // Довід. секретаря та офіс–менеджера. – 2011. – № 3. – С. 53–56.

Призвание – лидер : полн. рук. по эффективному лидерству: пер. с англ. / Х. Оуэн, В. Ходжсон, Н. Газзард. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 384 с.

Сазонова, О. Співвідношення стилів керівництва в управлінні навчальним закладом [Електронний ресурс]. – URL: http://lp.edu.ua/Institute/IGS/IPP/WebRC/issues/Sazonova2.htm. – Назва з титул. екрану.

Сальникова, Л. Имидж руководителя и его продвижение в целевых аудиториях // Менеджмент и менеджер. – 2011. – № 2. – С. 28–31.

Субординация и культура общения в коллективе // Довід. секретаря та офіс–менеджера. – 2011. – № 4. – С. 76–81.

 

4. Культура ділової комунікації.

 

Управлінські комунікації — вулиця

 з двостороннім рухом,

яка потребує вміння слухати

 та інших форм зворотного зв’язку. 

Річард Дафт

 

 

 

Васильева, И.Н. Организация делопроизводства и персональный менеджмент : учеб. пособие для студ. вузов / И.Н. Васильева, Э.В. Островский, И.Ю. Юртаев. – 3–е изд. – М. : Вузовский учебник, 2009. – 320 с.

Ведение переговоров и разрешение конфликтов / ред. : Е. Харитонова, Р. Пискотина ; пер. с англ. : М. Шалуновой, Н. Зарахович. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 226 с.

Визитная карточка: правила оформления и использования // Довід. секретаря та офіс–менеджера. – 2010. – № 11. – С. 66–75.

Джемала, М. Корпоративная «дорожная карта» // Менеджмент и менеджер. – 2011. – № 4. – С. 38–59.

Етика і культура в ділових комунікаціях [Електронний ресурс]. – URL: http://ua-referat.com. – Назва з титул. екрану.

Етика та психологія ділового спілкування [Електронний ресурс]. – URL: http://library.iapm.edu.ua/metod/2713_Et_ps_dil_spil.pdf. – Назва з титул. екрану.

Загорецька, О. Робота з вхідними та внутрішніми документами // Секретарь–референт. – 2010. – № 9. – С. 22–27.

Коваленко, С.М. Етика ділової комунікації [Електронний ресурс]. – URL: http://kharkovsc119.ucoz.ru/_ld/0/62_7-uml-9-157.pdf. – Назва з титул. екрану.

Король, О. Які бувають презентації // Довід. секретаря та офіс–менеджера. – 2010. – № 7. – С. 55–58.

Корпоративная пресса: с чего начать? // Довід. секретаря та офіс–менеджера. – 2011. – № 1. – С. 54–59.

Крамаренко, Н. Ефективна комунікація у вашій компанії // Секретарь–референт. – 2009. – № 12. – С. 34–40.

Кузьменко, В. Каким быть совещанию? // Менеджмент и менеджер. – 2009. – № 2. – С. 60–63.

Лазарев, Д. Презентация. Лучше один раз увидеть! / Дмитрий Лазарев. – 2–е изд. – М. : Альпина Паблишерз, 2010. – 126 с.

Лемер, Синди. Искусство организации мероприятий : стоит только начать! / С. Лемер; Пер. с англ. В. Измайлов. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 288 с.

Ленсиони, Патрик. Смерть от совещаний: как решить самую наболевшую проблему современного бизнеса / П.М. Ленсиони ; пер. с англ. : Н.А. Ливинская. – М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2007. – 256 с.

Поняття «комунікація», «спілкування», «ділове спілкування» [Електронний ресурс]. – URL: http://pidruchniki.com.ua/10561127/menedzhment/ponyattya_komunikatsiya_spilkuvannya_dilove_spilkuvannya. – Назва з титул. екрану.

Рассказова–Николаева, С.А. Корпоративные стандарты : от концепции до инструкции / С.А. Рассказова–Николаева, С. В. Шебек. – 2–е изд. – М. : Книжный мир, 2008. – 320 с.

Родыгина, Н.Ю. Организация и техника проведения внешнеторговых переговоров : учеб. пособие / Н.Ю. Родыгина. – М. : Экономистъ, 2007. – 160 с.

Ротондо, Дженнифер. Презентация бизнес–проектов : крат. рук. для менеджеров / Дж. Ротондо, М. Ротондо; Пер. с англ. С. Харций. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 232 с.

Самое главное о переговорах / Рой Левицкий [и др.] ; пер. с англ. : Н. Белова. – М. : Форум, 2006. – 320 с.

Сучасне діловодство : зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / за ред. : В.М. Бріцина. – К. : Довіра, 2007. – 687 с.

Сушко, М. Фирменный закон – инструмент управления бизнесом // Менеджмент и менеджер. – 2011. – № 5. – С. 59–63.

Теппер, Р. Как овладеть искусством делового письма : 250 писем и записок в помощь менеджеру / Р. Теппер. – М. : Аудит, 1997. – 192 с.

Титова, Н.А. Миф о «жестких» переговорах, или «вы нам не нравитесь!» // Менеджмент сегодня. – 2011. – № 1. – С. 60–64.

Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики : довід. вид. – К. : Довіра, 2003. – 623 с.

Фалькенберг, Виола. Письма, факсы, электронная корреспонденция / Виола Фалькенберг ; пер. с нем. : Н.Н. Максимовой. – М. : ОМЕГА–Л, 2006. – 128 с.

Ходжсон, Джейн. Ефективне ведення переговорів : нові підходи до творчого мислення та вирішення проблем / Джейн Ходжсон. – Д. : Баланс–Клуб, 2002. – 252 с.

Шметткамп, М. Искусство презентации : ускорен. курс: пер. с нем. / М. Шметткамп. – М. : Дело и Сервис, 2005. – 160 с.

Шумович, А.В. Великолепные мероприятия : технология и практика event management / А.В. Шумович. – М. : Изд–во Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 320 с.

Эффективное деловое общение / ред. : С. Анисимов ; пер. : И. Ларионовой. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 192 с.

 

 

 


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше