ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїБіля  джерел книгодрукування

 

Книга - це чарівниця.

Книга перетворила світ. У ній - пам'ять людського роду, вона - рупор людської думки. Світ без книги - світ дикунів...

 В.В. Розанов

 

З витоків друкування

 Глухов, А.Г. Русские книжники / А. Г. Глухов ; предисл.: О. Ласунского ; ред. : М. Я. Фильштейн. - М.: Книга, 1987. - 271 с.: ил.

Каганов, І.Я. Українська книга кінця XVI-XVII століть: нариси з історії книги / І.Я. Каганов. – Харків: Вид-во книжкової палати УРСР, 1959. – 144 с.

Каталог стародруків Центрального державного історичного архіву у м. Києві (ЦДІАК України) 1494-1764 рр. / НАНУ; Ред. Ф. П.Шевченко. - К.: Укр. книга, 1999. - 266 с.: іл.

Книга в Україні 1861-1917: матеріали до репертуару укр. книги / Уклад. С.Й. Петров. - К. : [б. в.], 1996- (Національна бібліографія України)

Вип. 6: Е, Є, Ж. - 2004. - 268 с.  

Кодак, Н.Ф. Бытие книги : заметки о прошлом и настоящем книж. дела / Н. Ф. Кодак, Ю. В. Сиволоб, А. С. Чачко ; ред. : Ю. Г. Медюк ; худ.: В. А. Гордиенко. - К.: Лыбидь, 1991. - 176 с.

Колекція кириличних стародруків із зібрання Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Каталог / Укл. С.О.Половникова І.М.Ситий. - К.: [б.в.], 1998. - 216 с. - (Науково-довідкові видання з історії України. Вип.44).

Маслов, С. І. Етюди з історії стародруків: науково-популярна література, ХІ - ХІІ / С.І. Маслов; Всеукраїнська Академія наук. - К. : [б. в.], 1928. - 51 с.

На шляху до створення репертуару української книжки: протокол наради, присвяч. складанню "Бібліографії укр. кн. 1798-1914 рр.", яка відбулася в Бібліотеці АН УРСР 21-22 груд. 1945 р. / авт. передм. і відп. ред.: Я. Р. Дашкевич. - Львів : [б. в.], 1991. - 60 с.

Немировский, Е.Л. Путешествие к истокам русского книгопечатания  / Е. Л. Немировский ; ред. : Р. К. Лопина. - М.: Просвещение, 1991. - 224 с.: ил.

Поздеева, И. В. Описание кириллических рукописных книг: ХV- XVII вв. Методика изложения информации, полученной при изучении памятника: VI Школа-семинар повышения квалиф. сотрудников, начинающих работу с кириллическими рукопис. и печат. книжн. памятниками XV-XVII вв.: Метод. рек. / И.В. Поздеева ; Гос. музей-заповедник "Ростовский Кремль". - Ростов : [б. в.], 2006. - 57 с. - Библиогр.: с. 39-57.

Покровский, Н.Н. Путешествие за редкими книгами  / Н. Н. Покровский; ред.: Н. В. Дашковская. - 2-е изд.,  доп. - М.: Книга, 1988. - 285 с.  

Редкія русскія книги и летучія изданія ХVІІІ века  / сост. : Ю. Ю. Битовт ; ведущ. ред.: В. И. Синюков ; худ. : Н. М. Ятагина. - Репр. воспроизвед. изд. 1905 г. - М.: Книга, 1989. - 634 с. - (Библиофильские редкости).  

Розум, О.Ф. Таємниці друкарства. – К.: Техніка, 1980. – 143 с. 

Соколов, В.Ю. Природничо-наукова і технічна книга в Україні у ХVІІІ ст. (Історико-книгознавчий аналіз). Спец. 07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство  : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата іст. наук / В. Ю. Соколов. - К. : [б. в.], 1998. - 16 с.  

З фондів рідкісних і цінних видань

Барвінок, В.  Загальний огляд стародруків київських бібліотек / В. Барвінок ; Укр. наук. ін-т книгознавства. - К.:  , 1924. - 19 с.

Валуенко, Б. В. Архітектура книги /Б.В. Валуенко. - К.: Вид-во "Мистецтво", 1976. - 126,210 с.: іл.

Зданевич, Б. І. Provinciale Romanum : Невідоме видання  Йоганна Гутенберга / Б.І. Зданевич; АН УРСР. Бібліотека. - К. : АН УРСР, 1941. - 51 с. : факс + 21 л .фототипій. - (До 500-ліття винайдення книгодрукування). - Українською та німецькою мовами.

Иконниковъ, В. С.  Опытъ русской исторіографіи [Текст] / В. С. Иконниковъ Т. 1, Кн. 1. - К.: Тип. Император. Ун-та Св. Владиміра, 1891. - 882, ССХХІІ, VIII с.

Киселева, Л. И. Западно-европейская рукописная и печатная книга XIV-XV вв.: Кодикологический и книговедческий аспекты / Л.И. Киселева; Ред. А.Д. Люблинская. - Л. : Изд-во "Наука", 1985. - 301 с.

Маслов, С. І. Етюди з історії стародруків  / С.І. Маслов; Всеукраїнська Академія наук. - К.: [б.в.], 1928. - 51 с.

Проблемы рукописной и печатной книги  /  АН СССР. Научный совет по истории мировой культуры. Всесоюзная государственная библиотека им. В. И. Ленина. - М.: Изд-во "Наука", 1976. - 362 с.

Сводный каталог и описание старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов.Описание старопечатных изданий кирилловского шрифта, Вып. 19. Типография Никифора Тарасиева и Невежи Тимофеева / ГБЛ, НИО истории книги (Музей книги). - М.: ГБЛ, 1984. - 32 с.

Сецинскій, Е.  (протоіерей). Опись старопечатныхъ книгъ : бібліографія / Е. Сецинскій ; Музей Подольскаго Церковнаго Историко-археологическаго Общества (быв. Древнехранилища Историко-статистическаго Комитета). - Каменецъ-Подольскъ: Тип. С. П. Киржацкаго, 1904. - 107 с.            

Тихомиров, М. Н.   Первый печатник / М. Н. Тихомиров. - М.: Посредник, 1934. - 86 с.: мал.

Украинские книги кирилловской печати XVI - XVIII вв.: Каталог изданий хранящихся в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина, Вип. II. Т. 1. Киевские издания 2-й половины XVII в. /. - М. : Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. Отдел микрофотокопирования, 1981. – 322 с. 

Йоганн Гутенберг (1399-1468) – винахідник книгодрукування 

Аренев, В.  Новый Гутенберг / В. Аренев // Если. - 2003. - № 10. -  С. 85-92.

Голлербах, С. Стекло, сталь и Библии Гутенберга  / С. Голлербах // НоМИ. - 2006. - № 5. -  С. 28-29. 

Дереза, Л. Кінець епохи Гутенберга?; Л.Дереза // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2010. - № 2. -  С. 5-6. 

Заваліна, О. Л. Ми живемо у рік  Гутенберга: [Про  першого книгодрукаря Йоганна Гутенберга] / О.Л.Заваліна // Календар знаменних і пам'ятних дат. - К., 2000. - Вип. 4. - С.42-44.

Кестнер, И. Иоганн Гутенберг / И. Кестнер ; пер. с нем. : Я. Д. Исаевича ; ред. : Г. Я. Луцак ; худ.: Ю. И. Юречко. - Л.: Вища шк., 1987. - 81 с.: ил.  

Мак-Люен, М. Галактика Гутенберга:Становлення людини друкованої книги  : монографія / М. Мак-Люен ; Пер. з англ. - К.: Ніка-Центр, 2001. - 464 с.  

Немировский, Е. Л. Сводные каталоги и цензы Иоганна Гутенберга / Е.Л.Немировский // Мир библиографии. - 2000. - № 3. - С.65 -70. 

Немировский, Е.Л. Иоганн Гутенберг. Около 1399-1468 / Е.Л. Немировский; Ред. А.С. Мельников. - М.: Наука, 1989. - 320 с.  

Руднев, Н.А.Тайны " Галактики Гутенберга ": Сюжеты и образцы прозы 1970-1980гг. в контексте " массовой культуры " / Н. А. Руднев. - М. : Худож. лит., 1989. - 141 с. - Бібліогр.: с. 140-142 .  

Сенченко М. Від ери Гутенберга до ери комп"ютерів /  Сенченко М. // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 6. -  С. 3-6. 

Слободяник, А. Віддарунок людству Йоганна Гутенберга [] : До 600-річчя від дня народження Йоганна Гутенберга / А.Слободяник // Друкарство. - 2000. - № 5/6. - С.4-7. 

Іван Федоров (1510-1583) – засновник книгодрукування в Росії та Україні 

…повинен я духовне насіння розсівати по світі і всім роздавати належну їм духовну поживу.

І. Федоров

Гармашова, И. В. Иван Федоров - русский первопечатник / И.В. Гармашова // Мясная индустрия. - 2003. - № 1. - С.48-49. 

Запаско, Я.П. Видання Івана Федорова / Я.П. Запаско, Я.Д. Ісаєвич. – Львів : Вища школа, 1983. – 208 с. 

Ісаєвич, Я. Іван Федоров в Україні / Я. Ісаєвич // Хроніка 2000. - 2007. - Вип. 71. -  С. 224-310. - (Хроніка ХІV - XVI cт. Українсько-європейський протокол) 

Колосова, В.П. К биографии Ивана Федорова // Книга. Исследования и материалы: сб. 62 / глав. ред. : Н. М. Сикорский. - М., 1992. – С.159-164. 

Кучерук, О. Походження,станова належність друкаря ранніх українських книг Івана Федоровича / О. Кучерук // Пам'ять століть. - 2004. - № 1. -  С. 117-129. 

Мельников, О. Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова: огляд публікацій останніх років / Мельников О. // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 4. -  С. 10 - 13. - Бібліогр.: с. 13. 

Перша надрукована в Україні книжка. Мовою джерел:  Іван Федоров та львівський "Апостол" (матеріали до уроків з теми: "Культура України в другій половині  XVI ст."): методичний матеріал // Історія в школах України. - 2008. - № 2 . -  С. 21-22. 

Перший надрукований в Україні буквар. Мовою джерел: Іван Федоров та львівський "Буквар" (матеріали до уроків з теми "Культура України в другій половині XVI ст.": методичний матеріал // Історія в школах України. - 2008. - № 2. -  С. 22. 

Росовецкий, С. Первопечатник Иван Федоров как администратор, предприниматель и изобретатель  / Росовецкий  С. // Персонал. - 2002. - № 4. - С.61-67. 

Федоров, І. Буквар Івана Федорова / І.Федоров – К.: Дніпро, 1975. – 96 с.  

Федоровские чтения. 1982  / отв. ред. : Е. Л. Немировский ; худ.: А. Г. Кобрин. - М. : Наука, 1987. - 222 с. 

Шаров, І. Ф. Федоров Іван (бл.1525-1583) :Засновник книгодрукування в Україні / І.Ф.Шаров  // Шаров І. 100 видатних імен України. - К, 1999. -  С. 426-430: портр. 

Франциск Скорина (1490-1551) – білоруський першодрукар і просвітитель

Книги Ф.Скорини мали вплив на раннє українське друкарство…

П.П. Толочко,  академік НАН України 

Баган, О.  Мова Купали, земля Скорини: білоруська ідентичність: духовно-історичні уроки / О. Баган // День. - 2008. - 31 травня. -  С. 7: фото. 

Болбас, В. С. Этико-педагогический потенциал наследия Ф.Скорины / В.С.Болбас // Педагогика. - 2002. - № 3. -  С. 70-74. 

Лойко, О.А.  Скорина [Франциск] / О. А. Лойко ; ред. : Г. Сальникова. - М. : Мол. гвардия, 1989. - 352 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий; вип. 2).  

Немировский, Е.Л. Жизнь и деятельность Франциска Скорины в свете новейших исследований // Книга. Исследования и материалы: сб. 61 / глав. ред.: Н. М. Сикорский. - М., 1990. – С.94-115. 

Немировский, Е.Л. По следам Франциска Скорины : докум. повесть / Е. Л. Немировский ; ред. : А. А. Подзярей ; худ.: Г. И. Мацур. - Мн. : Беларусь, 1990. - 271 с.: ил.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше