ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

1. Фондовий ринок як складова фінансової системи України

 

Фондовий ринок – це всього лиш дзеркало, яке…
з невеликою затримкою відображає
економічну ситуацію.
Причини і наслідки, якими зв’язані
економіка і фондовий ринок,
ніколи не міняються.

Джон Гелбрейт

 

Азаренкова, Г. Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період / Г. Азаренкова, І. Шкодина // Вісн. Нац. банку України. – 2012. – № 2. – С. 3–7.

Буднік, М. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вузів / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна ; Харк. нац. екон. ун–т. – К. : ЦУЛ, 2009. – 334 с.

Васильєва, В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вузів / В. В. Васильєва, О. Р. Васильченко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 368 с.

Дудяк, Р. П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : навч. посіб. для студ. вузів / Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль. – 2–е вид., доп. – Л. : Магнолія 2006, 2009. – 360 с.

Еш, С. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вузів / С. М. Еш. – К. : ЦУЛ, 2009. – 528 с.

Іваницька, О. М. Державна політика розвитку фондового ринку в Україні: нові напрями // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 43–50.

Карась, П. М. Цінні папери в системі корпоративного управління : навч. посіб. / П. М. Карась, О. Ю. Прямков, Л. Л. Сотниченко. – Л. : Новий Світ–2000, 2007. – 164 с.

Карлін, М. І. Фінансова система України : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2007. – 324 с.

Карпінський, Б. А. Фінансова система : навч. посіб. / Б.А.Карпінський, О.В.Герасименко. – 2–е вид. – Л. : Магнолія плюс, 2006. – 272 с.

Клименко В. Фондовий ринок у контексті фінансової безпеки держави // Актуал. пробл. економіки. – 2002. – № 4 . – С. 21–26.

Корнійчук О. Фондовий ринок як фактор забезпечення конкурентоспроможного розвитку // Стратегія розвитку України. – 2008. – № 1/2. – С. 635–646.

Корпоративне управління і фондовий ринок : навч. посіб. / О.М. Царенко, Н.О. Бей, О.Д. Мартиненко, І.В. Сало. – Суми : Університетська книга, 2005. – 334 с.

Кравченко, Ю. Я. Ринок цінних паперів : навч. посіб. / Ю.Я. Кравченко. – К. : ДаКор: КНТ, 2008. – 664 с.

Кравченко, Ю. Я. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие для студ. вузов / Ю.Я. Кравченко. – 2–е изд. – К. : ДаКор: КНТ, 2006. – 712 с.

Красінчук, І. П. Перспективи розвитку та проблеми фондового ринку [Електронний ресурс]. – URL: http://libfor.com/index.php?newsid=1035. – Назва з титул. екрану.

Мошенський, С. З. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави : монографія / С. З. Мошенський. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 432 с.

Нікончук В. В. Фондовий ринок у системі інституціональних інновацій глобалізованого фінансового ринку // Актуал. пробл. економіки. – 2012. – № 4. – С. 253–258.

Опарін, В. Фінансова система України (теоретико–методологічні аспекти) : монографія / В. Опарін. – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.

Парсяк, В. Н. Ринок цінних паперів: маркетингові дослідження / В.Н. Парсяк, В.В. Зельдіс. – К. : ЦУЛ, 2007. – 224 с.

Пасічник, В. Г. Ринок цінних паперів : навч.–метод. комплекс для студ. економ. спец. усіх форм навч. / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

Поважний, О. С. Цінні папери і фондовий ринок : навч. посіб. / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна ; Донец. держ. ун–т управління. – Л. : Магнолія 2006, 2010. – 361 с.

Поворозник, В. О. Фондовий ринок України на сучасному етапі: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс]. – URL:  http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/2/3-5-Povoroznyk.pdf. – Назва з титул. екрану.

Політюк, Л. Г. Фондовий ринок України, проблеми і перспективи розвитку [Електронний ресурс]. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2011_7_2/Politjuk_N.pdf. – Назва з титул. екрану.

Пухтаєвич, Г. О. Аналіз національної економіки : навч. посіб. / Г.О. Пухтаєвич. – К. : КНЕУ, 2005. – 254 с.

Смолянська, О. Ю. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студ. вузів / О.Ю. Смолянська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.

Сопотян С. В. Аналіз стану фондового ринку України / С. В. Сопотян, А. В. Ільїна // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 5. – С. 60–63.

Стійкість фінансових ринків України та механізми їх забезпечення / за ред. О. І. Барановського. – К. : Ін–т економіки та прогнозування НАН України, 2010. – 492 с.

Суторміна, В. М. Фінансовий ринок : навч.–метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Суторміна, Н. В. Дегтярьова. – Вид. 2–е. – К. : КНЕУ, 2008. – 176 с.

Фищук, І. М. Структура фондового ринку в контексті ІРО // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 54–57.

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) : учеб. пособие для студ. вузов / А. Б. Кондрашихин [и др.]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 376 с.

Харламов, П. Фондовий ринок України: на межі виживання [Електронний ресурс]. – URL: http://real-economy.com.ua/publication/22/6868.html. – Назва з титул. екрану.

Чернявський, А. Фондовий ринок України : актуальні проблеми становлення і підвищення ефективності / А. Чернявський, А. Р. Наземович // Персонал. – 2010. – № 3/4. – С. 118–124.

Шелудько, В. М. Фінансовий ринок : підручник / В.М. Шелудько. – 2–е вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 535 с.

Щекін О. Ю. Перспективи розвитку фондового ринку в умовах посилення інтеграційних процесів // Економіч. часоп. – ХХІ. – 2011. – № 11/12. – С. 23–25.

Ящук, В. Становлення та перспективи розвитку фондового ринку України // Вісн. Київ. Нац. торгов.– економіч. ун–ту. – 2011. – № 6. – С. 46–55.


 2. Державно-правове регулювання фондового ринку

Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3480–IV [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/. – Назва з титул. екрану.

Габов, А. В. Ценные бумаги. Вопросы теории и правового регулирования рынка / А. В. Габов. – М. : Статут, 2011. – 1104 с.

Державне регулювання фондового ринку [Електронний ресурс]. – URL: http://economy.at.ua/publ/9-1-0-81. – Назва з титул. екрану.

Загурський, О. М. Удосконалення ролі державного регулювання фондового ринку в ринковій економіці // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 21–24.

Іваницька, О. М. Нова парадигма регулювання фондових ринків // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2011. – № 2. – С.32–35.

Кабанов, В. Г. Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку України / В. Г. Кабанов, О. М. Шкільняк // Зовніш. торгівля : право, економіка, фінанси. – 2011. – № 1. – С.51–55.

Кіктенко, О. В. Державне регулювання фондового ринку за рахунок ефективності функціонування ринкової інфраструктури // Держава та регіони. Сер.: Держ. упр. – 2011. – № 2. – С. 32–35.

Ключник, В. М. Особливості становлення системи державного регулювання українського фондового ринку [Електронний ресурс]. – URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-2/doc/2/09.pdf. – Назва з титул. екрану.

Кологойда, О. В. Правове регулювання фондового ринку України : навч. посіб. / О. В. Кологойда. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 320 с.

Котирло, О. О. Державне регулювання фондового ринку України // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 3–6.

Крупка, Ю. М. Обіг цінних паперів в Україні / Ю. М. Крупка, О. М. Гав'яз. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 376 с.

Маричева, Н. Система державного регулювання фондового ринку України // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. – 2012. № 1. С. 21–23.

Полюхович, В. І. Мета, суб’єкти, обєкти як складові моделі державного регулювання фондового ринку України // Держава і право. – 2011. – Вип. 52. – С. 326–331.

Присяжний, М. В. Організаційно–правове забезпечення державного фінансового моніторингу на фондовому ринку в Україні // Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. – 2011. – № 3. – С. 50–57.

Про біржу і цінні папери : зб. законів. – Х. : ІГВІНІ, 2006. – 192 с.

Птащенко, Л. О. Напрями державної політики щодо безпеки фондового ринку в Україні // Економіка і регіон. – 2011. – № 1. – С.37–41.

Регулювання ринку цінних паперів в Україні : закони і законодавчі акти / ред. В.Г. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 382 с.

Регулювання ринку цінних паперів в Україні : норм.–прав. акти / упоряд. В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 384 с.

Русанов, Г. А. Преступления на рынке ценных бумаг : монография / Г. А. Русанов. – М. : ЮРКОМПАНИ, 2011. – 160 с.

Сабан, М. В. Фондовий ринок України: сучасний стан, проблеми розвитку та державного регулювання та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс]. – URL: http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Economics/3_86707.doc.htm. – назва з титул. екрану.

Старинський, М. В. Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні : навч. посіб. для студ. вузів / М. В. Старинський, Ж. В. Завальна. – Суми : Університетська книга, 2007. – 405 с.

Сухонос, В. В. Правове регулювання цінних паперів в Україні : навч. посіб. / В.В. Сухонос; Ж.В. Завальна, М.В. Старинський. – Суми : Університетська книга, 2005. – 327 с.

Терещенко, Г. М. Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 97–105.

Яроцький, В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції) : монографія / В.Л. Яроцький. – Х. : Право, 2006. – 544 с.


 3. Інструменти фондового ринку

 

Торгівля цінними паперами була і завжди
залишиться важким шляхом до легкого життя.

Джефрі Сільверман

 

Белов, В. А. Положение о векселях в схемах, примерах, терминах и определениях : практ. пособие / В. А. Белов. – М. : ЮрИнфоР–Пресс, 2007. – 250 с.

Боринець, С. Я. Економічна природа та призначення державних цінних паперів // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 13. – С. 29–31.

Демківський, А. В. Вексельна справа : навч. посіб. / А. В. Демківський. – К. : Либідь, 2003. – 336 с.

Кількісні параметри вітчизняного ринку цінних паперів // Фін. ринок України. – 2010. – № 3. – С. 7.

Мошенський, С. З. Вексель. Базові концепції / С. З. Мошенський. – К., Рівне : Планета–друк, 2007. – 1204 с.

Мошенський, С. З. Еволюція векселя : монографія / С.З. Мошенський. – К. : ПоліграфКолсалтинг, 2005. – 432 с.

Охріменко, О. Український ринок облігацій на шляху інтегрування до міжнародного фондового ринку // Ринок цін. паперів України. – 2005. – № 3/4. – С. 21–26.

Павлов, В. І. Цінні папери в Україні : навч. посіб. для студ. вузів / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов’язюк. – вид. 2–е, доп. – К. : Кондор, 2009. – 400 с.

Пасочник, В. Нові види корпоративних та урядових облігацій // Фін. ринок України. – 2012. – № 3. – С. 9–12.

Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку : монографія / Київ. нац. ун–т ім. Т. Шевченка ; за заг. ред. : І. О. Лютого. – К. : ЦУЛ, 2008. – 432 с.

Рудненко, Т. Вексель як антикризовий фінансовий інструмент // Фін. ринок України. – 2009. – № 11. – С. 25–26.

Рябіка, О. Вексель як фінансовий інструмент // Фін. ринок України. – 2008. – № 5. – С. 12–16.

Сак, П. А. Розвиток ринку корпоративних облігацій України [Електронний ресурс]. – URL: http://libfor.com/index.php?newsid=992. – Назва з титул. екрану.

Тарасенко, І. Вексель у сфері валютного регулювання: поняття та функції векселя (коментар перспективного законодавства) // Юрид. журн. – 2008. – № 3. – С. 53–61.

Український ринок корпоративних облігацій: підсумки та перспективи // Фін. ринок України. – 2012. – № 2. – С. 12–13.

Федоришин, О. Загальна характеристика окремих видів облігацій // Юрид. Україна. – 2011. – № 7. – С. 22–27.

Холод, Ю. І. Економічна характеристика фінансових інструментів [Електронний ресурс]. – URL: http://libfor.com/index.php?newsid=1016. – Назва з титул. екрану.

Чернухина, И. А. Финансовые рынки и институты : учеб. для студ. вузов / И. А. Чернухина, А. В. Осиповская. – М. : Экономика, 2011. – 319 с.

Чесноков, В. Л. Фінансові інструменти : навч. посіб. для студ. вузів / В. Л. Чесноков. – К. : ЦУЛ, 2008. – 288 с.

Шапкин, А. С. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – М. : Дашков и К., 2007. – 512 с.


4. Фондовий ринок: світовий досвід та перспективи для України

 

Фінансові ринки не можуть правильно
передбачати майбутнє -  вони його взагалі
не передбачають, але вони допомагають 
сформувати його.

Джордж Сорос

 

Ананьєв, М. Етапи еволюції фондових ринків // Ринок цін. паперів України. – 2011. – № 9/10. – С. 43–49.

Атлахович, Н. Аналіз фондового ринку Німеччини [Електронний ресурс]. – URL: http://libfor.com/index.php?newsid=701. – Назва з титул. екрану.

Бельзецкий, А. И. Фондовые индексы: оценка качества : наукове видання / А.И. Бельзецкий. – М. : Новое знание, 2006. – 310 с.

Варварич, В. Аналіз фондового ринку Німеччини [Електронний ресурс]. – URL: http://conf-cv.at.ua/forum/44-352-1. – Назва з титул. екрану.

Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учеб. для студ. вузов / В. А. Галанов ; ред. : В. А. Галанов, А. И. Басов. – М. : ИНФРА–М, 2006. – 379 с.

Карлін, М. І. Фінансові системи країн Західної Європи : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Академія, 2009. – 320 с.

Кіктенко, З. П. Значення маркетингової діяльності у процесі відновлення фондового ринку Японії / З. П. Кіктенко, Г. М. Лещинський // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. – 2011. – № 4. – С. 24–28.

Маренков, Н. Л. Рынок ценных бумаг в России : учеб. пособие для вузов / Н.Л. Маренков, Н.Н. Косаренко. – 2–е изд., испр. – М. : Флинта: Наука, 2005. – 248 с.

Маренков, Н. Л. Ценные бумаги : учеб. пособие для студ. вузов / Н.Л. Маренков. – 2–е изд. – М. : МЭФИ ; Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 602 с.

Международный финансовый рынок : учеб. пособие / РЭА им. Г.В. Плеханова ; под ред. : В. А. Слепова, Е. А. Звоновой. – М. : Магистр, 2009. – 543 с.

Мелкумов, Я. С. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / Я.С. Мелкумов. – М. : Камерон, 2006. – 248 с.

Миргородська, Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. вузів / Л. О. Миргородська. – Вид. 2–е, переробл. та доп. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320 с.

Мошенский, С. З. Рынок ценных бумаг : трансформационные процессы / С. З. Мошенский. – М. : Экономика, 2010. – 240 с.

О'Нил, У. Как делать деньги на фондовом рынке : стратегия торговли на росте и падении: пер. с англ. / У.Дж. О'Нил. – 3–е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 329 с.

Папахін, О. Кваліфікований інвестор на фондовому ринку Росії // Фін. ринок України. – 2011. – № 4. – С. 30–31.

Ромашко, О. Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків : навч. посіб. / О.Ю. Ромашко. – К. : КНЕУ, 2000. – 240 с.

Сейфоллахи, М. Современные тенденции развития фондового рынка Ирана: перспективы для иностранных инвесторов // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 20. – С. 32–35.

Селеванова, Т. С. Ценные бумаги : учеб. пособие / Т. С. Селеванова. – М. : Дашков и К., 2007. – 352 с.

Суэтин, А. А. Международный финансовый рынок : учеб. для студ. вузов / А. А. Суэтин ; Финанс. акад. при Правительстве РФ. – М. : КноРус, 2007. – 264 с.

Тимонькіна, К.В. Особливості становлення та розвитку фондового ринку в країнах з перехідною економікою Центральної і Східної Європи // Актуал. пробл. економіки. – 2011. – №  12. – С. 249–256.

Фищук, І. М. Первинне розміщення акцій українськими компаніями як альтернативна форма залучення фінансових ресурсів на міжнародних фондових ринках // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 168–172.

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) : учеб. пособие для студ. вузов / А. Б. Кондрашихин [и др.]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 376 с.

Фондовый рынок : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. : Г. И. Кравцовой. – Мн. : БГЭУ, 2008. – 327 с.

Фондовый рынок США [Електронний ресурс]. – URL: http://ingofinans.narod.ru/invest_USA.html. – Назва з титул. екрану.

Якушев, А. В. Ценные бумаги и биржевое дело : конспект лекций / А. В. Якушев. – М. : А–ПРИОР, 2011. – 224 с.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше