ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЕнергозбереження - державний пріоритет України

 

"Енергозбереження"  -  діяльність  (організаційна,   наукова, практична,  інформаційна),  яка    спрямована    на    раціональне використання та  економне  витрачання  первинної  та  перетвореної енергії  і  природних  енергетичних  ресурсів   в    національному господарстві  і  яка  реалізується  з  використанням    технічних, економічних та правових методів.

 З А К О Н  У К Р А Ї Н И

«Про енергозбереження»

Державна політика енергозбереження


"Енергозберігаюча  політика"  -  адміністративно-правове і фінансово-економічне регулювання процесів видобування,  переробки,
транспортування,    зберігання, виробництва,  розподілу  та використання  паливно-енергетичних    ресурсів    з    метою   
їх раціонального використання та економного витрачання.

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

«Про енергозбереження»

 

Бондарчук, В. В. Енергозбереження-основна стратегія розвитку теплоелектроцентралей України в умовах сучасної економіки / В. В. Бондарчук // Економіка та держава. - 2009. - № 6. -  С. 56-58. - Бібліогр. с. 58 (11 назв.)

Стратегія енергозбереження в Україні : аналітично-довідкові матеріали: У 2 т. / Ред. А.А. Жовтянський та ін. - К.: Академперіодика, 2006 -    

Т. 1: Загальні засади енергозбереження. - 510 с.: іл. - Бібліогр. в кінці розд.

Стратегія енергозбереження в Україні: аналітично-довідкові матеріали: У 2 т. / Ред. А.А. Жовтянський та ін. - К.: Академперіодика, 2006 -    

Т. 2: Механізми реалізації політики енергозбереження. - 600с. - Бібліогр. в кінці розд.

Електроенергетика: гармонізація національних стандартів з міжнародними  / В. Рєзцов [та ін.] // Стандартизація. Сертифікація. Якість. - Харків, 2008. - № 5. -  С. 12-17. - Бібліогр. в кінці ст. 

 Енергозбереження в промисловості 

Питання енергозберігаючих технологій в Україні має ряд проблем. Україна вимушена сьогодні закупати енергоресурси і, якщо їй доведеться закупати ще й технології, то ніяка економіка не витримає такого навантаження.

Володимир Семиноженко

Аджиев, М.Э. Энергосберегающие технологии [Текст] / М. Э. Аджиев. - М. : Знание, 1990. - 64 с. - (Новое в жизни, науке, технике. Техника ; № 2).

Афанасьев, Н. А. Система технического обслуживания и ремонта оборудования энергохозяйств промышленных предприятий (система ТОР ЭО)  [Текст] / Н. А. Афанасьев, М. А. Юсипов. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 528 с.: ил.

Бабіченко, А. К. Підвищення енергоефективності промислових агрегатів синтезу аміаку [Текст] / А. К. Бабіченко, В. І. Тошинський // Экология и промышленность. - 2010. - № 1. -  С. 57-61.

Берлин, Е.Н. Энергия в черной металлургии / Е. Н. Берлин. - М. : Металлургия, 1987. - 80 с.

Бортняк, М.П. Енергозберігаючий вібропривод нового змішувача для переробних виробництв : Автореф. дис. / М.П. Бортняк. - Вінниця : ВДТУ, 2001. - 20 с.                                           

Горбатенко, Я.  Особенности и перспективы энергосбережения в молочной промышленности] / Я. Горбатенко // Молочная промышленность. - 2007. - № 6. -  С. 7-10.

Гуревич, Ю.Е. Рачеты устойчивости и противоаварийной автоматики в энергосистемах  / Ю. Е. Гуревич, Л. Е. Либова, А. А. Окин. - М. : Энергоатомиздат, 1990. - 390 с. : ил. - Библиогр.: с. 383-387. - (в пер.)  : 1.60  р.  

Дацій, О. І. Роль мотивації в управлінні енергозбереженням у житлово- комунальному господарстві  / О.І. Дацій // Інвестиції: практика та досвід. - 2007. - № 17. -  С. 35-39.

Демов, О. Д.  Економія електроенергії на промислових підприємствах] : навч. посіб. для студ. вузів / О.Д. Демов. - Вінниця : ВНТУ, 2006. - 95 с.

Домарецький, В.   Невичерпна енергія сонця  : Використання її в харчовій промисловості, комунальній та побутовій сферах-один з ефективних шляхів економії палива та електроенергії / В. Домарецький // Харчова і переробна промисловість. - 2007. - № 4. -  С. 10-12.

Енергозберігаючі будівельні конструкції та вироби [Текст] // Будівельний  журнал. - 2008. - № 5. -  С. 10-13.

Енергозберігаючі будівельні конструкції та вироби [Текст] // Будівельний  журнал. - 2008. - № 5. -  С. 10-13.                                    

Зайцев, А.И. Математическое моделирование источников энергоснабжения промышленных предприятий / А. И. Зайцев, Е. А. Митновицкая, Л. А. Левин, А. Е. Книгин. - М. : Энергоатомиздат, 1991. - 152 с. : ил. - (Экономия топлива и электроэнергии).  

Казачинский, В. М. Система управления освещением "СПРУТ" как инструмент энергосбережения [Текст] / В. М. Казачинский, А. М. Казачинский // Світло. - 2009. - № 3. -  С. 38-39.

Калініченко, М. Ф. Сучасний стан енергетичного господарства та проблемні питання енергозбереження в цукровій промисловості України  / М.Ф. Калініченко, В.І. Білан // Цукор України. - 2007. - № 1. -  С. 6-8.

Кн. 5 : Экономия электроэнергии на промышленных предприятиях / Т. В. Анчарова, С. И. Гамазин, В. В. Шевченко. - 1990. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 139.

Колесников, А. И.  Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях [Текст] : учеб пособие / А. И. Колесников, М. Н. Федоров, Ю. М. Варфоломеев. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 124 с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 118-121.

Масліков, М. М. Шляхи енергозбереження м'ясопереробних підприємств  / М.М. Масліков // Мясное дело. - 2007. - № 9. -  С. 22-23 ; Мясное дело. - 2007. - № 10. -  С. 20-23.  

Мацевитый, Ю. М.  О резервах энергосбережения в топливно-энергетическом комплексе Украины [Текст] / Ю. М. Мацевитый // Мир техники и технологий. - 2009. - № 8. -  С. 50-52.

Перспективи енергозбереження у житлово-цивільному будівництві [Текст] // Будівельний  журнал. - 2008. - № 5. -  С. 6.

Пестис, В. К. Основы энергосбережения в сельскохозяйственном производстве: учеб. пособие для студ. вузов / В. К. Пестис, П. Ф. Богданович, Д. А. Григорьев. - 2-е изд. - Мн. : ИВЦ Минфина, 2008. - 200 с. : табл. - Библиогр.: с. 197-199.            

Проблемы энергосберегающих нововведений и эффективность промышленного производства  - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. - 192 с. : ил. - Библиогр.: в конце глав.

Перспективи  енергозбереження у житлово-цивільному будівництві [Текст] // Будівельний  журнал. - 2008. - № 5. -  С. 6.

Рогальський, Б. С.Методи визначення і прогнозування електричних авантажень промислових підприемств / Б. С. Рогальський. - Вінниця : ВДТУ, 1996. - 96 с.

Сердюк, Т.В. Організаційно-економічний механізм енергозбереження в промисловості : Монографія / Т.В. Сердюк. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 154 с. - Бібліогр.: С. 130-141.

Соскин, Э. А. Автоматизация управления промышленным энергоснабжением [Текст] / Э. А. Соскин, Э. А. Киреева. - М. : Энергоатомиздат, 1990. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 380-382. 

Степанова, В.Э. Возобновляемые источники энергии на сельскохозяйственных предприятиях / В. Э. Степанова. - М. : Агропромиздат, 1988. - 112 с. : ил. - Библиогр.

Чепурний, М.М. Енергозбережні технології в теплоенергетиці: навч. посіб. для студ. вузів / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 115 с. : табл. - Бібліогр.: с. 102-103.

Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства: в 5 кн. / под ред. В. А. Веникова. - М. : Высш. шк., 1989 – 1990.

Энергосбережение в системах электро- и промэнергетики : сб. науч. тр. - К. : [б.в.], 1991. - 124 с. : ил. - Библиогр.: в конце ст.

Энергосбережение в системах электро- и промэнергетики [Текст] : сб. науч. тр. - К. : [б.в.], 1991. - 124 с. : ил. - Библиогр.: в конце ст.

Энергоэффективность в химической промышленности: громадсько-політична література. - [Б. м.]: Европейская комиссия, 1999. - 170 с. 

Енергозбереження на Вінниччині 

Питання енергозбереження є досить актуальним. Перед нами відкрились нові перспективи і ми повинні їх впроваджувати. Першочерговим завданням на сьогоднішній день є створення електронної схеми теплових мереж міста, яка стане настільною книгою для теплопостачальних організацій.

 Володимир Гройсман

Безуглий  Ю. Стратегія економії: [про застосування енергозберігаючих технологій на житлово-комунальних підприємствах Вінниці]/ Ю. Безуглий  //Вінницька газета . - 2010. - 18 травня. - C. 3.

Бондаренко Ю.Як позбутись енергетичного марнотратства ?: [Про громадські (депутатські) слухання щодо споживання енергетичних ресурсів в області - відбулися у Вінниці]/ Ю. Бондаренко //Сільські вісті Вінниччини. - 2004. - 3 липня.

Виконкомом затверджено програму енергозбереження міста: [на 2008-2012 р.р.] //Новини Вінниччини. - 2008. - 25 червня. - C. 1.

Вінницькі котельні переходять на енергозберігаючі котли //Новини Вінниччини. - 2008. - 10 вересня. - C. 1.

Енергозберігаючі технології: Товариство  з обмеженою відповідальністю "Дочірне підприємство "СВ Альтера-Вінниця: [діяльність підприємства] //Ділові зв'язки. - 2009. - № 7. - C. 5.

Європейці вчаться енергозбереженню у... Вінниці //Міське господарство України. - 2007. - № 1. - C. 15.

Жердецький В.Ф. Питання реалізації державної політики в сфері енергоефективності та енергозбереження: досвід і перспективи Вінницької області/ В. Ф. Жердецький, Ю. І. Іванов //Енергетика та електрифікація. - 2009. - C. 35-40.

Запроваджені у Вінниці енергозберігаючі технології допомогли у кризовий рік зекономити кошти //Новини Вінниччини. - 2010. - 31 березня. - C. 1.

Корженко Е. Про енергоефективність та енергозбереження в нашому регіоні: [Інтерв'ю начальника територіального управління Державної інспекції з енергозбереження в області про діяльність підприємства. Є фото]/ Е. Корженко //Панорама. - 2004. - 7 липня.

Кривоніс, Олег.Про енергозбереження в школі: [Теплицького району]/ О. Кривоніс //Вінниччина. - 2009. - 22 квітня. - C. 1.

Лебідь О. Енергозбереження в будівництві: [Головний спеціаліст відділу експертизи теруправління Державної інспекції з енергозбереження по області про роботу служби]/ О. Лебідь //Панорама. - 2004. - 3 квітня.

Міхровецький С. Енергозбереження на Вінниччині : географія розширюється: [Розмова з О. Бойком - заступником начальника обласного управління промисловості, енергетики і транспорту про стан галузі. Є фото]/ С. Міхровецький //Панорама. - 2004. - 19 грудня.

Мороз  О.В.  Напрямки розвитку підприємницької діяльності на ринку виробництва тепла з відходів рослинництва у Вінницькій області/ О.В.  Мороз , Д. В. Мацюк //Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - №2. - C. 46-50.

Мороз О. Нові досягнення "Водоканалу" у сфері енергозбереження: [Про впровадження на підприємстві нових енергозберігаючих технодогій]/ О. Мороз  //Вінницька газета. - 2006. - 6 червня. - C. 4.

Мрачковська  Л. Северинівська альтернатива: [у межах села Северинівка Жмеринського району запроваджуються енергозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії]/ Л. Мрачковська  //Сільські вісті. - 2009. - 27 жовтня. - C. 2.

Славіна С. Перші в Україні енергозберігаючі тролейбуси: [Випуск оновлених тролейбусів у Вінниці]/ С. Славіна //Вінниччина. - 2006. - 24 березня.

Татарин М. Енергозберігаючими технологіями поділиться Шаргород: [Про семінар на тему: "Заощадження паливно-енергетичних ресурсів установами та організаціями бюджетної сфери, скорочення бюджетних видатків на потреби енергоспоживання" - відбувся у м. Шаргороді]/ М. Татарин //Вінниччина. - 2006. - 19 травня. 

Ваш вклад в енергозбереження                 

Альтернативні джерела енергії для системного енергозабезпечення будівель [Текст] // Будівельний  журнал. - 2009. - № 1. -  С. 14.

Береговой, А. М. Энергосбережение в жилых зданиях с альтернативными источниками энергии [Текст] / А. М. Береговой, О. Л. Викторова, В. А. Береговой // Жилищное строительство. - 2008. - № 5. -  С. 36-37.

Богуславский, Л. Д. Экономия электроэнергии, воды и теплоты в жилых зданиях. Вопросы и ответы [Текст] : справ. пособие / Л. Д. Богуславский, М. А. Винокур, Л. А. Воробьев ; под ред. : Л. Д. Богуславского. - М. : Стройиздат, 1991. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 159.

Дудар, І.Н. Енергозберігаючі будівлі та споруди. Ч. 2 [Текст] : Навч. посіб. для студ. вузів / І.Н. Дудар, Т.Е. Потапова. - Вінниця : ВНТУ, 2006. - 170 с. - 15.00 р.

Казаков, Г.В.  Архітектура енергоощадних сонячних будинків [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / Г. В. Казаков. - Л. : Львівська політехніка, 2009. - 84 с. - Бібліогр.: с. 77-78.       

Кузеванов, В. М. Універсальний регламент проектування і спорудження енергоефективих будинків [Текст] / В. М. Кузеванов // Ринок інсталяцій. - 2009. - № 2. -  С. 6-7.

Медведева, Е. А. Энергопотребление и уровень жизни [Текст] : монографія / Е.А. Медведева, В.М. Никитин. - Новосибирск : Наука, 1991. - 137 с.

Ратушняк, Г.С. Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання [Текст] : навч. посіб. для вузів / Г. С. Ратушняк, Г. С. Попова. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 136 с.

Ратушняк, Г.С.Управління енергозберігаючими проектами термореновації будівель: навч. посіб. для студ. вузів / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. - 130 с. - Бібліогр.: с. 119-123.

Трескова, Н. Закон сохранения энергии [Текст] : энергоэффективные дома / Н. Трескова // Современный дом. - 2008. - № 7. -  С. 174-189.

Трескова, Н. Сохрани тепло дома [Текст] / Н. Трескова // Современный дом. - 2009. - № 5. -  С. 108-116. 

Фаворский, Ю. П. Гибридные ветро-солнечные системы для автономного и резервного энергообеспечения  / Ю. П. Фаворский // Мир техники и технологий. - 2009. - № 5. -  С. 50-53.

Чаховский, В.  Хранить теплоту  / В. Чаховский. - М. : Знание, 1990. - 64 с. - (Новое в жизни, науке, технике. Техника ; № 4).

Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха  : (справ. пособие) / под ред. : Л. Д. Богуславского, В. И. Ливчака. - М. : Стройиздат, 1990. - 624 с. : ил. - Библиогр.: в конце глав. 

Ханик, Я. М Енергозбереження [Текст] : посіб. для студ. вузів / Я.М. Ханик, Я.М. Гнатишин. - Л. : Афіша, 2004 -    

Ч.1 : Термодинаміка. - 2004. - 205 с.

Энергосбережение на городском транспорте [Текст] : науково-популярна література. - Брюссель : Европейское сообщество, 1996. - 32 с.

Ткаченко, С.Й.Теплообмінні та гідродинамічні процеси в елементах енергозабезпечення біогазової установки [Текст] : Монографія / С.Й. Ткаченко, Д.В. Степанов. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. - 132 с.

Андрижиевский, Анатолий Альгертович. Энергосбережение и энергетический менеджмент [Текст] : Учеб. пособие для вузов / А.А. Андрижиевский, В.И. Володин. - 2-е изд., испр. - Мн. : Вышэйшая шк., 2005. - 294 с. - Библиогр.            

Бакалін, Юрій Іванович. Енергозбереження та енергетичний менеджмент [Текст] : Навч. посіб. / Ю.І. Бакалін. - 3-є вид., доп. та перероб. - Х. : Бурун і К, 2006. - 320 с. : іл. - Бібліогр.: с. 314-316.

Ратушняк, Георгій Сергійович.  Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / Г. С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк. - Вінниця : ВНТУ, 2006. - 106 с. : табл. - Бібліогр.: с. 102-105          

Арутюнян, А. А. Основы энергосбережения [Текст] : методы расчета и анализа потерь электроэнергии, энергетическое обследование и энергоаудит, способы учета и снижения потерь, экономический эффект / А. А. Арутюнян. - М. : Энергосервис, 2007. - 600 с. - Библиогр.: с. 567-587.

Демирчян, К.С. Все меры энергосбережения [Текст] : парадоксы экономии / К. С. Демирчян, Э. В. Сарнацкий, В. И. Янкулин. - М. : Сов. Россия, 1988. - 152 с.

Дьячков, Борис Григорьевич. Эффективность топливно-электрических процессов [Текст] / Б. Г. Дьячков, В. А. Блинова, М. Г. Нефедова. - М. : Энергоатомиздат, 1989. - 136 с. : ил. - (Экономия топлива и электроэнергии). - Библиогр.: с. 131-136.

Островский, Борис Миронович. Проектирование и монтаж систем учета электроэнергии [Текст] / Б. М. Островский, Ю. С. Громадский. - К. : Будивэльнык, 1989. - 160 с. : ил. - Библиогр.: с. 159-160.     

Проблемы энергосбережения. Часть 1 [Текст] : тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции 1-3 октября 1991 года, Киев. - К. : [б.в.], 1991. - 128 с. : ил.

Проблемы энергосбережения. Вып. 7 [Текст] : респуб. межвед. сб. науч. тр. - К. : Наук. думка, 1991. - 140 с. : ил

Проблемы энергосбережения. Вып. 12 [Текст] : межвед. сб. науч. тр. - К. : Наук. думка, 1993. - 82 с. : ил

Самохвалов, Віктор Сергійович. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / В. С. Самохвалов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 224 с. : рис., портр. - (Енергозбереження та екологія). - Бібліогр.: с. 132-134, 175.

Тонкаль, Владимир Ефимович. Методы и средства разработки и внедрения региональных комплексных научно-технических программ энергосбережения. Ч. ІІ [Текст] / В. Е. Тонкаль, С. П. Денисюк, Ю. А. Вихорев. - К. : [б.в.], 1995. - 154 с. : ил. - 3.50  р., 2.50  р.

Кравченя, Эдуард Михайлович. Охрана труда и основы энергосбережения [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Э. М. Кравченя, Р. Н. Козел, И. П. Свирид. - 4-е изд. - Мн. : ТетраСистемс, 2008. - 288 с. : рис. - Библиогр.

Свидерская, Оксана Валентиновна. Основы энергосбережения [Текст] / О. В. Свидерская. - Мн. : ТетраСистемс, 2008. - 176 с. : рис. - (Ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр.: с. 169-171.

Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства [Текст] : в 5 кн. / под ред. В. А. Веникова. - М. : Высш. шк., 1989 - 1990

Кн. 1 : Снижение технологического расхода энергии в электрических сетях / Д. А. Арзамасцев, А. В. Липес. - 1989. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 5-06-000453-8

 Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства [Текст] : в 5 кн. / под ред. В. А. Веникова. - М. : Высш. шк., 1989 - 1990

Кн. 2 : Энергосбережение в электроприводе / Н. Ф. Ильинский, Ю. В. Рожанковский, А. О. Горнов. - 1989. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 5-06-000454-6  Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства [Текст] : в 5 кн. / под ред. В. А. Веникова. - М. : Высш. шк., 1989 - 1990

Кн. 3 : Надежность и эффективность сетей электрических систем / Ю. А. Фокин. - 1989. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 149. - ISBN 5-06-000455-4

Энергосберегающая технология электроснабжения народного хозяйства [Текст] : в 5 кн. / под ред. В. А. Веникова. - М. : Высш. шк., 1989 - 1990

Кн. 4 : Потребление электрической энергии - надежность и режимы / В. В. Михайлов, М. А. Поляков. - 1989. - 144 с. : ил. - Библиогр.: с. 142. - ISBN 5-06-000456-2

Енергозбереження [Текст] : лаб. практ. / Б. С. Рогальський [та ін.]. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 63 с. - Бібліогр. в кінці глав

Нариманов, Евгений Александрович. Космические солнечные электростанции [Текст] / Е. А. Нариманов. - М. : Знание , 1991. - 63 с. - (Новое в жизни, науке, технике : косманавтика, астрономия ; № 3). - Библиогр.: с. 38.

Ратушняк, Г.С. Енергозбереження в системах біоконверсії [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула. - Вінниця : ВНТУ, 2006. - 83 с. - Бібліогр.: с. 76-82.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше