ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїЕкологія – Право – Людина

Розділ 1. Екологічне законодавство: розвиток і вдосконалення 

Люди мають право

на здорове

 і плідне життя

 в гармонії з природою

Всесвітня програма дій на ХХІ століття

Алексєєва, Є. Новий порядок врахування думки громадськості у процесі прийняття екологічно важливих рішень / Є. Алексєєва // Екологія. Право. Людина. – 2011. № 9/10. – С. 37-41.

Бондар, Л. О. Екологічне право України : навч. посіб. / Л. О. Бондар, В. В. Курзова. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Х. : Бурун Книга, 2008. – 368 с.

Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / авт.-укл. : А. О. Андрусевич, Н. І. Андрусевич, З. Я. Козак. – Л. : Суп-во і довкілля, 2009. – 203 с.

Екологічне законодавство України : в 4 кн. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, НДІ приват. права та підприємництва АПНУ, Євразійська асоц. правнич. шкіл та правників ; за заг. ред. та вступ. ст. В. І. Андрейцева. – К. : Слово, 2007.

Кн. 1. – 872 с.

Кн. 2. – 656 с.

Кн. 3. – 684 с.

Кн. 4. – 956 с.

Законодавство України про довкілля : збірник : в 2 т. / уклад. А.П. Гетьман. – Х. : Одіссей, 2006

Т. 1. – 672 с.

Т. 2. – 680 с.

Законодавство України про екологію / упоряд. О. М. Роїна. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : КНТ, 2007. – 472 с.

Законодавство України: проблеми та перспективи : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 614 с. Електрон. версія. – URL : http://kul.kiev.ua/images/science/LawProbleme.pdf (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана.

Земельні відносини в Україні : [зб. нормат. актів] / укл. : Д. В. Ковальський, Л. О. Панькова. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 720 с.

Землевпорядкування та землеустрій : нормативно-правові акти та роз’яснення / ред. М.С. Головатюк. – К. : Вид. Паливода А.В., 2007. – 248 с.

Зражевський, О. Історичний розвиток законодавства про відповідальність за порушення законодавства про захист рослин / О. Зражевський // Екологія. Право. Людина. – 2008. – № 6/7. – С. 25-31.

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля / М-во охорони навколиш. природ. середовища України ; упоряд. Т. В. Тимочко. – К. : АспектПоліграф, 2007. – 34 с.

Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права / Акад. правов. наук України ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – Х. : Право, 2008. – 480 с. – (Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. / Акад. правов. наук України ; т. 4).

Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону атмосферного повітря» / Нац. акад. правов. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; за ред. Г. І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 328 с.

Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Акад. правов. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; за ред. Г. І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 369 с.

Процевський, В. О. Водне право України : навч. посіб. для студ. вузів / В. О. Процевський, О. М. Шуміло ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – К. : ЦУЛ, 2012. – 176 с.

Тваринний світ України: правова охорона, використання та відтворення / Нац. акад. правов. наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; за ред. Г. І. Балюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.

Конституція України : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 15 січ. 2009 р. : відповідає офіц. текстові. – К. : Вид. Паливода А.В., 2009. – 120 с.

Шомпол, О. Поняття «вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку» в контексті міжнародно-правових зобов’язань / О. Шомпол // Юрид. Україна. – 2009. – № 1. – С. 82-87. – Електрон. версія. – URL : http://www.info-pressa.com/article-419.html (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана. 

Розділ 2. Право природокористування та його забезпечення

Одним із основних шляхів

виживання людства слід вважати

 створення механізму

превентивного збереження

природоохоронних ресурсів

 і умов на ринковій основі

М. Ф. Реймерс 

Андрейцев, В. Екологічний ризик в системі правовідносин екологічної безпеки: проблеми практичної теорії [Електронний ресурс] / В. Андрейцев. – URL : http://masters.donntu.edu.ua/2008/ggeo/zakharenko/library/index3.htm / (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана.

Бабенко, В. І. Прокурор у галузі охорони довкілля: сутність, повноваження, організація : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вузів / В. І. Бабенко, М.В. Руденко. – К. : Ін Юре, 2005. – 408 с.

Гавриш, С. Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні : пробл. теорії застосування і розвитку кримінал. законодавства / С. Б. Гаврик ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : [б. в.], 2002. – 633 с.

Головкін, О. Загальнотеоретичні засади організації екологічного контролю / О. Головкін // Вісн. прокуратури. – 2009. – № 11. – С. 101-108 ; 2010. – № 8. – С. 106-113.

Добробог, Л. М. Теоретичні моделі злочинів проти екологічної безпеки / Л. М. Добробог // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 245-248.

Екологічне інспектування : навч. посіб. / В. В. Власенко [та ін.]. – Вінниця : Едельвейс і К, 2011. – 192 с.

Екологічні та природоресурсні податки і збори : наук.-практ. комент. до розд. VIII, X, XI, XIII, XVI, XVII Податк. кодексу України / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; відп. ред. Н. Р. Малишева. – К. : Алерта, 2011. – 358 с.

Зеркалов, Д. В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль : посібник / Д. В. Зеркалов. – К. : КНТ: Дакор : Основа, 2007. – 412 с.

Кобецька, Н. Р. Право природокористування // Екологічне право України : навч. посіб. / Н. Р. Кобецька. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 2008. – С. 68-76.

Корнякова, Т. Щодо окремих елементів системи запобігання правопорушенням та злочинам в екологічній сфері / Т. Корнякова // Право України. – 2010. – № 11. – С. 178-187.

Кравченко, С. Право на забруднення чи право на життя: зміна клімату і права людини / С. Кравченко // Екологія. Право. Людина. – 2008. – № 8/9. – С. 10-21.

Курикін, С. До питання вдосконалення управління охороною довкілля та використанням природних ресурсів [Електронний ресурс] / С. Курикін // ВЕГО «МАМА-86» : [веб-сайт] / Всеукр. екол. громад. орг. Електрон. версія. URL : http://www.mama-86.org.ua/archive/ecodemocracy/experts_kur_u.htm (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана.

Охорона та гарантії права власності на природні ресурси та комплекси. Відповідальність за порушення прав власниківта права власності на природні ресурси // Екологічне право України : підручник / ред. А.П. Гетьман, М.В. Шульга. – Х., 2005. – С. 90-93.

Печуляк, В. Проблеми лісокористування у цілях, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю / В. Печуляк // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 4. – С. 171-174.

Полиняк, О. І. Державна політика України у галузі охорони навколишнього природного середовища / О. І. Полиняк // Гілея : наук. вісн. – 2012. – № 1. – С. 678-680. – Електрон. версія. – URL : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_56/Gileya56/SL3_doc.pf (дата звернення: 22.04.13). – Назва з титул. екрана.

Правова охорона атмосферного повітря // Екологічне право України : підруч. для студ. вузів / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. : А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – Х., 2009. – С. 322–340.

Природноресурсове право України : навч. посіб. / ред. І. І. Каракаш. – К. : Істина, 2005. – 376 с.

Раджоньери, М. П. Агроэкологическое право Европейского Союза и Италии / М. П. Раджоньери, М. Валлетта ; отв. ред. Д. О. Тузов. – М. : Статут, 2006. – 208 с.

Рябець, К. А. Правове регулювання використання та охорони вод // Екологічне право України : навч. посіб. для студ. вузів / К. А. Рябець. – К., 2009. – С. 234-254.

Сторчоус, О. Адміністративна відповідальність за лісопорушення: практика застосування державною лісовою охороною України / О. Сторчоус. – К. : Версо-04, 2011. – 348 с.

Харь, І. Суб'єктивна сторона складу злочину забруднення атмосферного повітря / І. Харь // Вісн. прокуратури. – 2007. – № 9. – С. 49-55.

Шмандій, В. М. Управління природоохоронною діяльністю : навч. посіб. для студ. вузів / В.М. Шмандій, І.О. Солошич. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 296 с. 

Розділ 3. Міжнародно-правове регулювання довкілля:

досвід для України

 

Держави повинні співпрацювати

 у дусі глобального партнерства

для збереження, охорони та

відновлення здорового й цілісного стану

 екосистеми Землі

Принцип 7 Декларації про

навколишнє середовище й розвиток,

Ріо-де-Жанейро

 

Авраменко, И. М. Международное экологическое право : учеб. пособие / И.М. Авраменко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 188 с.

Гіждіван, Л. Про загальні питання міжнародної відповідальності за екологічну шкоду / Л. Гіждіван // Право України. – 2010. – № 7. – С. 164-168.

Екологічне законодавство України та його гармонізація з європейським правовий полем : монографія. – 2007. – 612 с.

Екологічне законодавство України та його гармонізація з європейським правовий полем : монографія / С. І. Дорогунцов [та ін.]. – К. : Кондор, 2007. – 612 с. – (Екосередовище і сучасність : у 8 т. / С. І. Дорогунцов [та ін.] ; т. 7).

Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища . – Л. : Екоправо-Львів, 2004. – 192 с.

Короткий, Т. Імплементація в Україні міжнародно-правових норм у галузі охорони морського середовища / Т. Короткий // Право України. – 2012. – № 3/4. – С. 210-220.

Лозо, В. И. Правовые основы экологической стратегии Европейского Союза : (концепция, програм. обеспечение, систематизация и коммент. действующего законодательства ЕС) / В. И. Лозо. – Х. : Право, 2008. – 368 с.

Микієвич, М. М. Європейське право навколишнього середовища : навч. посіб. / М. М. Микієвич, Н. І. Андрусевич, Т. О. Будякова. – Л. : Екоправо-Львів, 2004. – 256 с.

Оверковська, Т. К. Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні : монографія / Т. К. Оверковська ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Едельвейс і К, 2010. – 220 с.

Салатюк, Н. М. Зарубіжний досвід регулювання природокористування та охорони навколишнього середовища / Н. М. Салотюк // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. – 2010. – № 36. – С. 210-214. Електрон. версія. – URL : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2486/1/333.pdf  (дата звернення: 20.04.13). – Назва з титул. екрана.

Фомченко, Є. О. Від ЮНЕП до ЮНЕО: проблеми та перспективи утворення єдиної природоохоронної організації на універсальному рівні / Є. О. Фомченко // Держава і право. – 2012. – Вип. 55. – С. 487-495.

Шемшученко, Ю. Всесвітній договір про екологічну безпеку землі як системоутворюючий акт міжнародного екологічного права / Ю. Шемшученко // Право України. – 2012. – № 1/2. – С. 175-179.

Экологическая демократия : 12 примеров практических действий. Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина. – К. : Интертехнодрук, 2004. – 34 с.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше