Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

КУЛЬТУРА – ДОЛЯ, НАТХНЕННЯ, ЖИТТЯ Анатолія Левицького

 З М І С Т

Від укладачів ………………………........………………….3

Митець, керівник, людина

С. Городинський ………………………........…………6

І. Колеги, партнери, друзі про Анатолія Левицького …...9

Анатолію Левицькому

Ж. Дмитренко ………………………........……………9

Філармонія – дім, де живе музика

Творчий колектив філармонії ………......…………….10

Відданий улюбленій справі

Колектив Вінницького академічного обласного театру ляльок ………………………........……………13

Людина-особистість, людина-професіонал

І. Безбах ………………………........…………………..14

Душі мелодія барвиста

К. Висоцька …….................................…......………….15

Будьмо!

Н. Гнатюк …………….........……………………….18

Зоря творчості – зоря життя

М. Каменюк ………………………........……………20

З когорти професіоналів

В. Лозовський ………………………........……………23

Шановний Анатолію Івановичу!

Н. Морозова ………………………........………………25

Дорогий Анатолію Івановичу!

Т. Мрищук ………………………........……………….25

Шановний ювіляре!

Г. Надоленко ………………….......………………….26

Вельмишановний Анатолію Івановичу!

Т. Пісна ………………………........………………….27

Умілий організатор, громадський діяч

Т. Побережна ………………………........……………28

Народний інтелігент

А. Подолинний ………………………........……………29

Анатолію Івановичу Левицькому на многії літа

Т. Цвігун ……………….…………………......……….30

 

ІІ. Повні тексти опублікованих інтерв’ю ……....……….33

Анатолій Левицький: «Усе моє життя – це щасливий збіг обставин»

О. Вільчинська ……………………….......……………33

Вінницькі квіти в загальноукраїнському вінку

І. Орендочка ………………………….……………….53

 

ІІІ. Культура Вінниччини – його турбота

(Бібліографічний список літератури) …….......……….70

3.1. Книги, статті, інтерв’ю …….....………………….70

3.2. Про А. І. Левицького …………………....……….78

3.3. Нагороди, вітання з ювілейними датами ……….86

3.4. Довідкові матеріали ………..…....……………….88


Довідково-бібліографічне видання

 

КУЛЬТУРА  – ДОЛЯ, НАТХНЕННЯ, ЖИТТЯ

 

Анатолія Левицького

 

До 70-річчя від дня народження генерального директора Вінницької обласної філармонії,

заслуженого працівника культури України

 

Збірник матеріалів

 

 

 

Відповідальна за випуск Н. І. Морозова,

директор Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва,

заслужений працівник культури України

 

Упорядник П. І. Цимбалюк

Укладач бібліографії О. І. Кізян

Редагування С. В. Лавренюк

 

Комп’ютерна верстка, технічна коректура, дизайн,

обробка фотоматеріалів, оригінал-макет Н. В. Спиця

 

 

Підписано до друку 03.01.2017. Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Умов. друк. арк. 5.75.

Тираж 100 прим.