Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Поезіє, ти іскра між словами

Зміст

 

Від укладача ............................................................................3

 

Дмитро Павличко.

Погляд з вічності: світ поезії Петра Перебийноса ..........6

Іван Драч.

Мойсеєва криниця – криниця для Мойсея ....................14

Анатолій Подолинний.

«Рідна мово, росту я крізь тебе…» ..................................20

Ніна Гнатюк.

Поет з планети Слобода ..................................................21

 

Відгуки про творчість поета ................................................24

 

1. Твори Петра Перебийноса ...............................................27

1.1. Вибрані твори, окремі збірки ....................................27

1.2. Твори, надруковані у збірниках, альманахах, періодичних виданнях ...32

1.2.1. Поезії ....................................................................32

1.2.2. Публіцистика, передмови до книг, інтерв’ю .....72

1.2.3. Редактор, упорядник видань, рецензент ...........88

1.2.4. Переклади ............................................................90

1.2.5. Пісні на вірші П. Перебийноса ..........................98

2. Література про П. М. Перебийноса ................................100

2.1. Життя і творчість поета ..........................................100

2.2. Нагороди, літературні премії ..................................115

2.3. Довідкові та бібліографічні матеріали ...................119

 

Іменний покажчик ...............................................................121

 


Бібліографічне видання

 

 

«Поезіє, ти іскра між словами!»

 

До 80-річчя від дня народження Петра Перебийноса,

українського поета, журналіста, громадського діяча

 

Біобібліографічний покажчик

 

 

 

 

Відповідальна за випуск Н. І. Морозова,

заслужений працівник культури України

 

 

Укладач, комп’ютерний набір Л. І. Заря

 

Редагування С. В. Лавренюк

 

Комп’ютерна верстка, технічна коректура, дизайн,

обробка фотоматеріалів, оригінал-макет Н. В. Спиця

 

Підписано до друку 05.05.2017. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Умов. друк. арк. 8.0.

Наклад 100 прим.

 

Друк ПП Балюк І. Б.

м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 15

Тел. (0432) 52-08-02