Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

НАВЧАЛЬНА КНИГА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Відділ наукової інформації та бібліографії

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА КНИГА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ

(віртуальний бібліографічний список літератури)

 

 

Вінниця, 2017


 

Освіта, – це один з найоптимальніших і найінтенсивніших способів входження людини у світ науки та культури.

В. Г. Кремень

Перспектива розбудови в Україні суспільства знань вимагає глибокого реформування освітньо-виховної сфери, що має здійснюватися на основі розумного поєднання кращого зарубіжного досвіду з національними традиціями. Проблема створення українського національного підручника має давню історію. Вона була нерозривно пов’язана з багатовіковою боротьбою за українську школу, ідея якої приваблювала багатьох визначних громадських діячів минулого.

Виникнення початкової освіти і навчальної книги сягає ще часів Київської Русі. В XII ст. з’являється поняття «вчення грамоти», що репрезентує початкову освіту. За 800 років існування початкових шкіл за своєю метою, соціальним призначенням та структурою була різною, але головною метою її було навчання дітей грамоті. Так, в Стародавній Русі є знахідки берестяних грамот і писемних приладь X-XIV ст.

Перший часослов був надрукований кириличними буквами Швайпольтом Фіолем у 1491 р. у Кракові для учнів українських та білоруських шкіл. У 1552 р. білоруський вчений і просвітитель Ф. Скорина опрацював і видав малоформатний Псалтир «для діточок посполитих». В XVI ст. в Україні розпочато будівництво папірень, з’являються друковані видання.

У 1574 р. Іван Федоров видав перший друкований кириличним шрифтом слов’янською мовою Львівський буквар – невеликого формату книжку на 78 сторінок, в якій була надрукована кирилична азбука, склади, слова, акростих, 19 текстів, молитви, повчання дітям. Чи був аналог цьому "Буквареві"? За свідченням самого І. Федорова, він користувався книгою Іоанна Дамаскіна «Букви словенскія». Але науковці стверджують, що найдавніші списки книги І. Дамаскіна відомі лише з XVI ст. Виходячи з аналізу обох видань можна припустити, що І. Федоров узяв за основу книгу І. Дамаскіна, ґрунтовно її переробив, доповнив, отже, виконав досконалішу редакцію. Єдиний примірник львівського «Букваря» виявлено в бібліотеці Гарвардського університету в США. Ця дата знаменна у культурному розвитку України й варта шанування: український народ одержав першу нормативну граматику. Цей підручник навіть для того часу був незвичайний. У ньому розроблено струнку систему засвоєння граматики церковнослов'янської, а якщо бути зовсім точним, словеноруської мови.

У 1596 у Вільнюсі вийшла граматика Л. Зизанія, 1619 – граматика М. Смотрицького;

1703 – арифметика Л. Магницького та ін.

У 70-ті рр. XVI ст. з’явилися підручники з афоризмами для молодших класів Острозької вищої школи, який зберігся до наших днів.

Узагальнюючи роботу українських та білоруських вчених, чеський педагог Я. А. Коменський у праці «Велика дидактика» (1632 р.) теоретично обґрунтував класово-урочну систему навчання, яка набула поширення в усьому світі.

В 1981 р. Я. А. Матвіїшин опублікував невідомий математичний рукопис XVIII ст. з Київської колегії. Це були записки з математики С. Полоцького під час занять у цьому навчальному закладі (до 1656 р.)

До 19 століття офіційно підручником вітчизняної історії був «Синопсис», уперше виданий 1674 у Києві. З погляду сучасної історичної науки, Синопсис Київський викладав не встановлені історичні факти, а компіляцію з уявлень та традиційних легенд, тому вважається джерелом не стільки з історії, скільки з історичної міфології.

Відомий посібник для навчання грамоти – «Букварь южнорусскій» («Буквар південноруській») – книга, укладена Т. Г. Шевченком і видана його коштом у 1861 р. для початкового навчання грамоти дорослих українців рідною мовою в безплатних недільних школах.

Упродовж другої половини XIX століття українською мовою були опубліковані букварі П. Куліша, М. Гатцука, К. Шейковського, О. Строніна. Започаткував цю потрібну справу у 1857 р. П. Куліш виданням «Граматики», яку через чотири роки перевидав у скороченому вигляді. Значний внесок у створення Національних підручників зробили С. Русова, М. Драгоманов, В.Антонович та інші українські громадські діячі й науковці.

Але у створенні підручників з читання на національній основі особлива роль належить Б. Грінченку. У 1907 р. виходить його «Українська граматка до науки читання й писання», якій судилося стати значним здобутком в історії ментального одужання української нації (1917 р. київське видавництво «Криниця» її перевидало). Серед кращих видань – збірка П. Грабовського «Кобза», кілька оповідань М.Коцюбинського, твори Т. Шевченка, «Приказки» Є. Гребінки, «Байки» Л. Глібова, оповідання та вірші самого Б. Грінченка.

Протягом радянської доби удосконалення існуючих і створення нових підручників здійснювалося у контексті настанов тогочасного уряду. 1980-х роках почала запроваджуватися реформа загальноосвітньої й професійної школи, через що виникла необхідність удосконалити наявні та створити нові підручники з усіх курсів. Приділялася увага проблемі методичного апарату підручників,здійснювався перехід на навчання дітей із шести років, у зв'язку з чим треба було підготувати й видати підручники. Відбувався перехід на безплатне користування підручниками, зверталась увага на бережливе ставлення до навчальних книжок.   

З появою у 1991 р. незалежної України постала необхідність і в нових підручниках. Процес створення підручників гальмувався повною відсутністю системи творення національних підручників. Але українські вчені (П. С. Атаманчук, В. Г. Бевз, Л. Д. Березівська і т. д. )долучились до означеної проблеми. Свідченням є започатковане усередині 90-х рр. видання збірників наукових праць «Проблеми сучасного підручника», науково-педагогічного журналу «Підручник XXI століття», які піднесли на новий рівень розуміння важливості проблем удосконалення навчальної літератури

На сьогоднішній день електронна книга витісняє традиційну книгу в усіх сферах життя: науки, освіти, культури. Видавництва, що друкують шкільні підручники, надають Міністерству освіти і науки України електронні версії для розміщення у вільному доступі. Сьогодні в умовах реформування національного шкільництва особливо актуальною проблемою є оновлення змісту навчання, одним із засобів реалізації якого був і залишається підручник. Тому пріоритетне завдання науковців, педагогів-практиків полягає у розробленні й створенні навчальної літератури нового покоління, спрямованої на формування світогляду і світосприйняття учнів, розвиток їхніх розумових і творчих здібностей, допитливості, зацікавленості предметом вивчення.

Матеріали списку будуть цікаві вчителям, викладачам,студентам, учням, батькам,бібліотечним працівникам, тощо.

 

Розділ 1. УКРАЇНСЬКА НАВЧАЛЬНА КНИГА З ФОНДУ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ «ТІМІРЯЗЄВКИ»

Астряб, О. Задачник до початкової геометрії / О. Астряб. – 5-е вид. – Київ : Держ. вид-во України, 1926. – 171 с.

Васютинський, В.Українська мова : підруч. для IVкл. початк. шк. з болгар. виклад. мовою / В. Васютинський. – Київ; Харків : Держ. вид-во Нац. Меншостей УСРР, 1936. – 132 с.

Верхратский, І. Ботаніка на низші кляси шкіл середних / І. Верхратский. – 2-ге вид. – Львів : з «Печатні Загальної», 1912. – 267 с. : мал.

Гупан, Н. Здійснення диференціації у змісті шкільних навчальних книг доби Української революції / Н. Гупан // Рідна шк. – 2012. – № 10. – С. 53–57.

Деркач, Л. Українська рукописна книга – джерело духовної культури народу / Л.Деркач // Дивослово(Українська мова й література в навчальних закладах). – 2016. – № 11. – С. 21–26.

Єфименко, О. Я. Початковий підручник українсько-московської історії: для шкіл народніх / О. Я Єфименко. – Харків : Союз, 1919. – 88 с. – (Шкільна бібліотека / під ред. Д. Г. Панадіаді; співред. О. Н. Синявський).

Жданова, Р. Інформація про навчальну книгу ХVІІІ – початку ХХ століття з фондів бібліотек України – підґрунтя для створення сучасного українського підручника / Р. Жданова // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 10. – С. 12–13.

Зубко, Н. Основні тенденції навчального книговидання для загальноосвітньої школи в Україні у 20–30-х роках ХХ століття / Н. Зубко // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 3. – С. 30–35.

Клименко, О. Перші друковані кириличні букварі та їх вплив на становлення і формування навчальної книги в Україні / О. Клименко // Вісн. Львів. ун-ту. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 41–54.

Короб, А. Українська видавнича справа у 50–60-х роках ХІХст : (на прикладі створення навч. підруч.) / А. Короб // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 178–183.

Кравз, К.Основи хімії / К. Кравз, Р. Цегельський ; заходами і коштом Кооперативного видавництва товариства «Наука». – Вінниця : 2-а Радянська Друк (бувшого товариства «Просвіта»), 1919. – 138 с. : мал.

Лебединців, К.Збірник алгебричних задач. Ч. 1 / К. Лебединців. – Київ : Держ. вид-во України, 1926. – 122 с.

Левицкий, В. (Др) Фізика для вислих кляс середніх шкіл / В. Левицкий. – Львів : Накладом краєвого фонду. З друку наукового товариства ім. Шевченка, 1912. – 672 с. : мал., вкл.

Левчук, О. Українська навчальна книга на етапі становлення / О.Левчук // Друкарство. – 2000. – № 4. – С. 12–14.

Мочиїк, Ф.Четверта рахункова книжка для австрийских вселюдних шкіл народних : виданє для 4, 5, 6-класових шкіл / Фр. Мочиїк ; обробили К. Кравс і М. Габерналь, переложив Омелян Попович. – Незмінне виданє тексту з року 1907. – Відень : Накладом цісар-королів.вид-ва шк. книжок (Друк. К. Горішека), 1908. – 88 с.

Побідаленко, М. Червоні квіти : буквар для підлітків / М. Побідаленко, А. Плаксин; Всеукр.надзвич. комісія ліквідації неписьменності при УПО НКО УСРР. – Харків : Держ. вид-во України, 1928. – 96 с.

Фесенко, В.Курс математики.Ч. 2. 2-й розділ навчання: для семиліт. шк. (на селі) :кн. для учнів / В. Фесенко, М. Голубенко. – 2-ге вид., випр. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 123 с.

Ціборовська, Р. І. Стародруки книгозбірні Острозького єзуїтського коледжу у фондах Музею книги і друкарства м. Острога: книгознавчий та джерелознавчий аналіз примірників, історія надходження / І. Р. Ціборовська // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 42. – С. 520–542.

Чайковський, М.Алгебра. Повний курс середньої школи та для самоосвіти. Кн. 1: (з багатьма вправами й рисунками в тексті) / М. Чайковський; паліт. : П. І. Холодний. – Прага : Укр. громад. видав. фонд, 1925. – 452 с. : мал.

Числа з життя : підруч. математич. грамоти для пунктів ліквідації неписьменності та шк. малописьмен. / уклад. А. Плаксин ; ред. І. Гордон. – Харків : Червоний шлях, 1926. – 95 с.