Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

Музично-педагогічна спадщина

Педагогiчне надбання М. Леонтовича
розкриває бiльш нiж двадцятилiтнiй досвiд
учителювання в школах Подiлля, Донбасу, ви-
кладання в навчальних закладах Києва, у музич-
но-драматичному iнститутi iмені М. Лисенка
та Народнiй консерваторiї, на рiзних курсах,
зокрема на курсах дошкiльного виховання, що
дозволило зробити йому деякi узагальнення й
систематизувати цей досвiд у методичних
працях та статтях. Цей неоцiненний ма-
терiал, а також i твори для дiтей тiльки за-
раз починають займати належне мiсце в на-
цiональнiй педагогiцi.

А. Хоменко

1266. Александрова, О. Засвоєння принципів хорового письма Миколи Леонтовича у класі диригування / О. Александрова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 39, 40.

1267. Ачилова, В. Натхненної музики творець : (дидактич. матеріали до занять укр. мови) : [з досвіду роботи Сімферопол. муз. училища та училища культури, у яких при підгот. занять з укр. мови залучали матеріали (деякі вміщені у ст.) про життєвий і твор. шлях М. Д. Леонтовича] / В. Ачилова, В. Власенко // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 229–234.

1268. Батюк, Н. О. Осягнення художніх образів народних пісень в обробці М. Леонтовича як шлях формування гуманістично-ціннісних орієнтацій студентів : [розкрито можливі шляхи використання оброб. укр. нар. пісень М. Леонтовича у зазначеному аспекті та методи і прийоми, які доцільно використовувати у цьому процесі] / Н. О. Батюк, Д. Д. Поповська, А. Шанявська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 12. – С. 275–280.

1269. Бец, О. Д. М. Леонтович – композитор-педагог : [висвітлена як муз. творчість композитора, так і його діяльність як талановитого нар. вчителя] / О. Д. Бец // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 64–68. 

1270. Білієнко, Д. О. Актуалізація спадщини Миколи Леонтовича у формуванні творчої особистості учнів : [йдеться про використання муз.-пед. спадщини композитора у сучас. навч. процесі дит. муз. шк. України. Особлива увага звернута на формування твор. особистості учнів у процесі інструмент. музикування засобами інтерпретації та імпровізації] / Д. О. Білієнко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 12. – С. 281–285.

1271. Бодрова, Т. Спадщина М. Леонтовича у контексті підготовки майбутнього учителя музики / Т. Бодрова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 50, 51.

1272. Борисова, Т. Використання хорового матеріалу незакінченої опери М. Д. Леонтовича «На русалчин Великдень» у процесі формування режисерських умінь майбутніх керівників музично-театральної діяльності школярів / Т. Борисова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 32–34.

1273. Букач, М. М. Д. Леонтович – один із засновників методики музичного виховання в Україні : [детально схарактеризовано основні ідеї пед. методики М. Леонтовича з муз. виховання, викладені у його підруч. «Практичний курс навчання співу у середніх школах України» (Київ, 1989)] / М. Букач // Рід. шк. – 2002. – № 5. – С. 71–73.

1274. Бурдаківська, Н. Пісенна народна творчість в обробці М. Леонтовича на уроках рідної мови при вивченні теми «іменник» у початкових класах / Н. Бурдаківська, Г. Горох // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 95–99.

1275. Валдинюк, О. Д. Педагогічна спадщина Миколи Леонтовича в контексті розбудови національної школи / О. Д. Валдинюк // Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес : зб. матеріалів другої Загальноукр. студент. наук. конф. / Всеукр. благод. культур.-наук. Фонд Т. Г. Шевченка, Провід ОУН ; [редкол.: Л. О. Красицька (відп. ред.) та ін.]. – Київ, 1996. – С. 106, 107.

1276. Ватаманюк, Г. Організація ігрової діяльності старших дошкільників з використанням пісенної творчості М. Д. Леонтовича / Г. Ватаманюк // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 52–59.

1277. Гавриленко, Л. М. Вокально-методичні принципи навчання дітей співу за М. Леонтовичем : [схарактеризовано основні вокал.-метод. принципи з муз.-пед. спадщини М. Леонтовича, які формують основи вокал. культури у мол. школярів і які доцільно використовувати в сучас. вокал. педагогіці] / Л. М. Гавриленко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 12. – С. 310–313.

1278. Головань, Т. К. Використання творчої спадщини М. Леонтовича у фаховій підготовці майбутніх педагогів-музикантів : [викладено результати експерименту, провед. у комунал. вищ. навч. закл. Київ. облради «Богуславський гуманітарний коледж ім. І. С. Нечуя-Левицького» з використання оброб. композитора та їх практ. імплементація у муз.-пед. освіт. простір] / Т. К. Головань // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології, Ф-т психології. – Київ, 2016. – № 2. – С. 4–10. 

1279. Горбенко, Н. Український Бах, або Як Настуня осмислювала творчу постать Миколи Леонтовича : худож. оповідання для учнів основ. шк. / Н. Горбенко // Учитель муз. мистецтва. – 2015. – № 3/4. – С. 33–37.

1280. Горбенко, С. Гуманістична спрямованість музично-педагогічних поглядів М. Д. Леонтовича / С. Горбенко, З. Корінець // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 19.

1281. Грисюк, О. Музично-педагогічна спадщина М. Леонтовича у навчальному процесі вокально-хорових класів : [муз.-пед. спадщина композитора складається з теорет.-метод. розроб. і хор. творів, розрахов. на дит. виконання. Для вокал.-хор. класів таке поєднання має велике значення, оскільки відповідає профілю навчання] / О. Грисюк // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 50–53.

1282. Гріньова, В. В. Використання творів М. Леонтовича на уроках сольфеджіо : [висвітлюються інновац. форми роботи з музикантами-початківцями, освоєння основ муз. риторики, поетики і семантики муз. тексту на прикладі хор. опрац. композитора] / В. В. Гріньова // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 13. – С. 275–283.

1283. Гушоватий, П. До проблем вивчення творчої спадщини композиторів М. Лисенка та М. Леонтовича в загальноосвітній школі / П. Гушоватий // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 118–123.

1284. Дацюк, С. Призабуті сторінки хорової спадщини М. Леонтовича: їх вивчення і впровадження до навчального процесу / С. Дацюк // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 129–132.

1285. Димченко, С. Секрет педагогічної майстерності М. Д. Леонтовича : [на думку авт., секрет пед. майстерності композитора полягав у тому, що він не тільки умів розпізнати і розвинути обдарування учнів, а й прищепити любов до музики] / С. Димченко // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 44–50.

1286. Димченко, С. Шляхи формування педагогічної майстерності М. Леонтовича : [на формування композитора як педагога впливали сімейні традиції, засвоєння іст.-теорет. матеріалу в галузі муз. педагогіки, виховання навичок у практ. роботі з хором і оркестром та вивч. досвіду кращих учителів семінарії] / С. Димченко, Р. Музичук // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 7–11.

1287. Дічек, Н. П. Леонтович Микола Дмитрович / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вузів : у 2 кн. / О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Т. О. Самоплавська ; ред. О. В. Сухомлинська. – Київ, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 545–551 : портр.

1288. Добуш, Ю. Внесок М. Леонтовича у теорію і практику музичного виховання / Ю. Добуш // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 157–167.

1289. Доронюк, В. Музична етнопедагогіка в творчості М. Д. Леонтовича / В. Доронюк // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 29–31.

1290. Доронюк, В. Патріотичне виховання студентської молоді і творчість М. Леонтовича : [на думку авт., вивч. зі студентами творів композитора нар.-патріот. спрямування («Козака несуть», «Гей, ви, стрільці січовії», «Прощай, село», «Про Нечая», «Льодолом», «Зажурились галичанки») сприяє формуванню у них патріот. почуттів] / В. Доронюк // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 72–75.

1291. Доронюк, В. Д. Українська музична етнопедагогіка : монографія / В. Д. Доронюк, М. В. Вовк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т мистецтв. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 535, [1] с. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 63, 79, 95, 109, 304, 306, 319, 320, 327, 381, 414, 480.

1292. Железко, О. Леонтович в дитсадочку : [про семінар муз. керівників дошк. навч. закл. Тульчин. р-ну, темою якого було «Ознайомлення дітей із творчістю відомого українського композитора М. Д. Леонтовича»] / О. Железко // Тульчин. край. – 2016. – 25 листоп. – С. 5.

1293. Завальнюк, А. Педагогічні ідеї М. Д. Леонтовича: [розглянуто муз.-дидакт. матеріал, вміщений у підруч. «Практичний курс навчання співу у середніх школах України» (Київ, 1989, напис. композитором у 1919 р.] / А. Завальнюк // Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 84–94 ; Актуальні проблеми культурологічного та музично-естетичного виховання / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Муз.-пед. ф-т ; [редкол.: А. Ф. Завальнюк (голова), В. І. Газінський, В. К. Лебедєв та ін.]. – Вінниця, 2003. – Вип. 1. – С. 3–11 ; Микола Леонтович: листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця, 2007. – С. 66–74.

1294. Заверуха, С. І. Хорові обробки М. Леонтовича як засіб розвитку творчої активності учнів у формуванні майбутнього фахівця (курс «Хорове аранжування») : [розглянуто деякі прийоми і методи, що, на думку авт., сприяють розвитку твор. активності студентів. Описано цікавий пед. прийом, коли студентам було запропоновано гармонізувати нар. мелодію, яку вже опрацював М. Леонтович способом варіювання гармоніч. функцій] / С. І. Заверуха // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т педагогіки, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2012. – Вип. 11. – С. 94–97.

1295. Зінченко, А. Л. Криниця Леонтовича : [в коло знань з історії Поділля, необхід. для учнів 5–9 кл., вміщено і розвідку про геніал. композитора-земляка М. Леонтовича] / А. Л. Зінченко // Поділля : навч. посіб. з історії рід. краю для 5–9 кл. / А. Л. Зінченко. – Київ, 1998. – С. 93–95. 

1296. Иванова, Л. А. Педагогическое наследие Н. Д. Леонтовича : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. А. Иванова ; НИИ педагогики Украины. – Киев, 1983. – 205 с.

1297. Іванова, Л. Гуманістичні традиції в педагогічній діяльності М. Д. Леонтовича / Л. Іванова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 9. – С. 20–22 ; Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – Миколаїв, 2007. – Вип. 15. – С. 246–253.

1298. Іванова, Л. Педагогічні ідеї М. Леонтовича / Л. Іванова // Музика в школі : зб. ст. / упоряд. Л. О. Хлєбнікова. – Київ, 1982. – Вип. 8. – С. 58–61.

1299. Іванова, Л. Твори Леонтовича в школі : [на основі вивч. репертуару хорів у 21 укр. шк. було виявлено, що, окрім навч. програм. пісень М. Леонтовича, використовуються й позапрограм. твори. Враховуючи це, рекомендовано до виконання ще ряд творів композитора] / Л. Іванова // Музика в школі : зб. ст. / упоряд. Л. О. Хлєбнікова. – Київ, 1987. – Вип. 11. – С. 45–47.

1300. Іванова, Л. О. Музично-педагогічна спадщина Миколи Леонтовича : монографія / Л. О. Іванова. – Миколаїв ; Вінниця : Розвиток, 2007. – 144 с.

1301. Іванова, Л. О. Реалізація культурно-просвітницьких ідей Миколи Лисенка в педагогічній діяльності М. Д. Леонтовича / Л. О. Іванова // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – Миколаїв, 2008. – Вип. 20, т. 2. – С. 105–109.

1302. Казарцева, Т. Сучасні українські композитори Галичини в аспекті музично-педагогічних і художньо-естетичних принципів М. Леонтовича / Т. Казарцева // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 46–49.

1303. Карась, Г. Особливості вивчення духовної спадщини М. Леонтовича в класі хорового диригування : [наведено духов. твори композитора, які рекомендовано використовувати студентам з першого по п’ятий курси для освоєння диригент. жестів] / Г. Карась // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 146–149.

1304. Карпова, Т. Використання краєзнавчого матеріалу в музично-естетичному вихованні школярів : [на прикладі твор. спадку П. І. Чайковського, М. Д. Леонтовича] / Т. Карпова, Н. Біла // Тези доп. чотирнадцятої Вінниц. обл. іст.-крає-знав. конф., 5 верес. 1995 р. / Вінниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ін-т, Держ. архів Вінниц. обл. – С. 125–127.

1305. Карташова, Ж. Педагогічна і виконавська діяльність М. Д. Леонтовича : [за спогадами учнів композитора В. Кумпаненка та Г. Гриневича розкрито його пед. та диригент. діяльність] / Ж. Карташова, В. Лабунець // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 29–31.

1306. Кирилюк, В. С. Пісні зимових свят. Різьбяр у музиці – М. Леонтович : [розроб. уроку музики з метою ознайомлення учнів з творчістю М. Леонтовича] / В. С. Кирилюк // Все для вчителя. – 2013. – № 8. – С. 37–39.

1307. Кобільник, Л. Педагогічна діяльність Миколи Леонтовича : [висвітлено її вплив на подальший розвиток муз. педагогіки та виховання в Україні] / Л. Кобільник // Хорове мистецтво України та його подвижники : зб. матеріалів другої Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 жовт. 2012 р. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Муз.-пед. ф-т, Каф. методики муз. виховання і диригування. – Дрогобич, 2012. – С. 146–153 ; Молодь і ринок. – 2012. – № 10. – С. 101–105. 

1308. Ковалик, П. Педагогічний доробок М. Д. Леонтовича у галузі музичного виховання / П. Ковалик // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 41–43.

1309. Ковалик, П. А. Музично-педагогічна діяльність М. Д. Леонтовича та її роль у сучасній системі мистецької освіти / П. А. Ковалик // Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 165–173.

1310. Коваль, О. Питання розвитку музичних здібностей дітей у педагогічних працях М. Д. Леонтовича і К. Г. Стеценка / О. Коваль // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 1999. – Ч. 3. – С. 136–140.

1311. Коваль, О. Проблема розвитку музичних здібностей учнів у педагогічній спадщині М. Леонтовича : [авт. посилається на працю М. Леонтовича «Практичний курс навчання співу у середніх школах України»] / О. Коваль // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 53–57.

1312. Коваль, Т. В. Використання народнопісенної спадщини Миколи Леонтовича у мистецькій підготовці майбутніх учителів початкових класів : [проаналізовано муз.-пед. спадщину композитора та презентовано досвід її використання у низці навч. дисциплін у Вінниц. держ. пед. ун-ті ім. Михайла Коцюбинського] / Т. В. Коваль // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 12. – С. 357–360. 

1313. Кріль, Н. С. Методика музичного виховання школярів Миколи Леонтовича та сучасна вітчизняна педагогіка : [окреслено головні принципи методики муз. виховання композитора та доведено їх актуальність для сучас. вітчизн. педагогіки] / Н. С. Кріль // Мистецтво в школі: Музика. Образотвор. мистецтво. Худож. культура. – 2009. – № 10. – С. 8–11.

1314. Лебедєв, В. Використання досвіду роботи М. Леонтовича з шкільними оркестрами на сучасному етапі : [висвітлено досвід роботи з нар. твор. колективами у Немирів. шк. № 1 та с. Гонтівка Чернівец. р-ну Вінниц. обл.] / В. Лебедєв // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 61–64.

1315. Легкун, О. Використання спадщини Леонтовича в естетичному вихованні школярів : [зазначено, що твори композитора внесено до програм з муз. виховання, починаючи з 1 кл. Доцільним є також вивч. спадщини митця й у позакл. роботі] / О. Легкун // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 27–29.

1316. Лиманський, П. Творчість М. Д. Леонтовича в диригентській підготовці майбутнього вчителя музики : [рекомендовано конкретні оброб. композитора для опанування дводол., тридол., чотиридол. диригент. схем як на поч. етапі навчання, так і на ст. курсах] / П. Лиманський // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 136–140.

1317. Липка, О. Інтерпретаційна технологія як засіб формування інтерпретаційної майстерності майбутнього педагога : [висвітлюючи тему, авт. посилається на пед. спадщину відомих музикознавців та композиторів-педагогів, у т. ч. й М. Леонтовича, зокрема на його розроб. теорії поєднання світлотіней і кольорів із муз. звуками] / О. Липка // Студент. наук. вісн. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 17. – С. 241–244.

1318. Ліпман, Б. Визначення музичної форми творів у класі хорового диригування : (на матеріалі хор. творів М. Леонтовича) : [для розкриття теми авт. співставив низку відомих хор. оброб. композитора, які найчастіше використовуються у навч. процесі в кл. диригування] / Б. Ліпман // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. –Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 14–17.

1319. Ліпман, Б. До питання про послідовність вивчення диригентських схем в класі диригування на матеріалі хорових творів Леонтовича / Б. Ліпман // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 140–146.

1320. Мартинюк, Л. Використання творчого доробку Миколи Леонтовича в дитячому музичному театрі / Л. Мартинюк // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 35, 36.

1321. Мартинюк, Л. Використання хорових обробок народних пісень Миколи Леонтовича в роботі із зразковим дитячим хором «Дивоцвіт» : [до репертуару дит. хору з Кам’янця-Подільського включено оброб. укр. календар.-обряд. та побут. пісень, що увійшли до зб. композитора «Практичний курс навчання співу у середніх школах України»] / Л. Мартинюк // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 18, 19.

1322. Мартинюк, Л. В. Особливості інтерпретації хорових мініатюр М. Леонтовича (курс «Хоровий клас та практикум роботи з хором») : [виявлено та проаналізовано характер. риси інтерпретац. системи диригента стосовно оброб. нар. пісні та запропоновано комплекс викон. прийомів і засобів (використання агогіки, елементу персонажності, лінійн. способу виконання), що входять в інтерпретац. систему диригента в процесі роботи над хор. мініатюрами М. Леонтовича] / Л. В. Мартинюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 14. – С. 291–295. 

1323. Мартинюк, Т. Українська народна пісня – джерело морально-етичних цінностей українців [розроб. уроку вчителя з с. Соболівка Тульчин. р-ну Вінниц. обл. за твор. надбанням фольклористів – М. Леонтовича, Г. Танцюри, Н. Присяжнюк] / Т. Мартинюк // Бібліотечка «Дивослова» : метод. журн. – 2011. – № 2. – С. 38–45.

1324. Марчук, С. Педагогічна спадщина М. Д. Леонтовича : [поч. етап муз. виховання в нар. шк. композитор пов’язував з нар. піснею, як найправдивішим за своєю етикою і худож. сутністю життєвим явищем. Він пропонував починати з безнот. співу на основі нар. мелодій, вважав фольклор незамін. у володінні нот. грамотністю] / С. Марчук // Тези доп. і повідомл. вісімнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 3 лют. 1998 р. / Він-ниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Він-ниц. держ. пед. ін-т, Вінниц. держ. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1998. – С. 10, 11.