Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

Майстер обробки української народної пісні

Його обробки українських народних пі-
сень є найоригінальнішим явищем серед усіх
хорових мініатюр, якими так багата україн-
ська музична культура початку ХХ ст. На них
звернули увагу всі музичні критики на Україні
й за кордоном, яким довелося з ними познайо-
митися.

С. Людкевич

1145. Аліксійчук, О. Водяна символіка українських народних пісень у хорових обробках М. Д. Леонтовича / О. Аліксійчук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 71, 72.

1146. Аліксійчук, О. Функції та обставини виконання Великодніх народних піснеспівів Кам’янеччини : [зазначено, що невтом. збирачем місц. фольклору був і М. Леонтович, який у період між 1900–1921 рр. записав та розшифрував понад 150 зразків поділ. пісень, серед яких багато невідомих на той час варіантів] / О. Аліксійчук // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка та Нац. муз. акад. України ім. Петра Чайковського. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 80–84.

1147. Аліксійчук, О. С. Астральна символіка українських народних пісень у хорових обробках М. Д. Леонтовича : [зроблена спроба розкрити деякі аспекти астрал. символіки укр. нар. пісень у нот. вид. «Микола Леонтович. Хорові твори» за ред. В. В. Кузик] / О. С. Аліксійчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 13. – С. 265–270.

1148. Асрян, Л. Л. Новаторські риси хорової творчості М. Д. Леонтовича : [важливою рисою новатор. концепції композитора було виявлення найсуттєвішого елементу муз. образу (інтонац. зерна за Б. Л. Яворським) і його збагачення за допомогою застосування симфон. методу при опрац. нар. пісні й створення ціліс. динаміч. муз. композиції] / Л. Л. Асрян // Нові виміри сучасного світу : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук. інтернет-конф. (12–30 листоп. 2012 р.). – Мелітополь, 2012. – С. 33–35.

1149. Бистрицька, О. Гомофонно-гармонічний тип багатоголосся в обробках українських народних пісень для хору Миколи Леонтовича / О. Бистрицька // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 85, 86.

1150. Борщевський, В. Пісні й життя навік! : [проф. Він-ниц. пед. ін-ту ім. М. Островського про М. Д. Леонтовича як популяризатора укр. нар. пісні у світі. Наведено поетич. присвяти композитору укр. поетів – П. Тичини, М. Рильського, М. Бажана, Л. Забашти] / В. Борщевський // Комсом. плем’я. – 1977. – 13 груд.

1151. Боряк, О. О. Народна пісня у творчості Миколи Леонтовича : [у «загальнолюдську фугу» (вислів Г. Гейне) М. Леонтович вписав окрему тему – тему укр. народу з його унікал. пісен. скарбом. Він намагався зберегти в ньому головне – найзаповіт. почуття і неповтор. дух його творів] / О. О. Боряк // Україна: етнокультурна мозаїка / О. Боряк. – Київ, 2006. – С. 213, 214.

1152. Бухонська, Л. В. Роль тембрової культури у виконавській практиці самодіяльних хорових колективів : [тема розглядається на прикладі виконання оброб. укр. нар. пісень М. Леонтовича студент. хором диригент.-хор. від-ня Київ. держ. консерваторії ім. П. І. Чайковського під керуванням П. Муравського та Заслуж. акад. хором ім. Г. Верьовки під упр. А. Авдієвського] / Л. В. Бухонська // Нар. творчість та етнографія. – 1978. – № 2. – С. 73–77.

1153. Глинський, І. «Голос» подільських мелодій : [про М. Леонтовича як фольклориста] / І. Глинський // Комсом. плем’я. – 1966. – 9 груд.

1154. Глинський, І. Микола Леонтович і подільська пісня : [про композитора як дослідника та популяризатора поділ. нар. пісні] / І. Глинський // Наддністрян. правда. – 1968. – 16 лип.

1155. Гордійчук, М. Майстер обробки народної пісні : до 35-річчя з дня смерті М. Д. Леонтовича : [проаналізовано твор. принципи, підходи до проблеми худож. оброб. нар. пісні, використання композитором надбань композиц. техніки, поєднання поліфоніч. техніки з прийомами нар. багатоголосся] / М. Гордійчук // Мистецтво. – 1956. – № 1. – С. 33–37 : портр.

1156. Горюхіна, Н. Гармонія в обробках народних пісень М. Леонтовича : [з’ясовано специф. особливості гармоніч. письма композитора, що визначають його індивідуал. стиль та зроблено декілька узагальнень] / Н. Горюхіна // Українська радянська музика. – Київ, 1962. – Вип. 2. – С. 110–128 ; Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / упоряд. В. Золочевський. – Київ, 1977. – С. 76–98.

1157. Дяченко, В. П. Принципи обробки народної пісні у М. Леонтовича : [розглянуто принципи поєднання фольклору з проф. музикою у творчості композитора та доведено тезу, що хор. мініатюри М. Леонтовича не просто оброб., а цілком самостійні ориг. твори] / В. П. Дяченко // Українська музикальна спадщина : зб. ст. / ред. А. Ольховий. – [Київ], 1940. – С. 115–130 ; Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / упоряд. В. Золочевський. – Київ, 1977. – С. 16–36.

1158. Жеревчук, І. Жанрове розмаїття народної пісні у творчості М. Леонтовича / І. Жеревчук // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 81–84.

1159. Заверуха, С. І. Наслідування художніх принципів обробки народних пісень М. Леонтовича у творчості його послідовників (С. Людкевича) : [висвітлено мотивації наслідування твор. принципів М. Леонтовича його послідовниками та розкрито суть твор. праці композитора над нар. піснею] / С. І. Заверуха // Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. пр. / Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С. 36–40. 

1160. Захарчук, О. Співець української душі : [про глибоке розуміння М. Леонтовичем укр. нар. пісні та її худож. збагач. і мистец. досконале опрац.] / О. Захарчук // Дзвін. – 2016. – № 7. – С. 179–181.

1161. Зваричук, Ж. Стильові особливості хорового письма в колядках і щедрівках М. Леонтовича : [зазначено, що у цьому жанрі композитор дотримувався гомофон.-гармоніч. фактури з поєднанням елементів нар. багатоголосся, контраст. та імітац. поліфонії] / Ж. Зваричук // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 170–173.

1162. Золочевський, В. Композиційна і тематична будова обробок народних пісень М. Леонтовича : [у розвідці розглянуто визначал. ознаки композиц. і темат. будови оброб. композитора у поєднанні з фольклор. закономірностями формотворення] / В. Золочевський // Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / упоряд. В. Золочевський. – Київ, 1977. – С. 125–151.

1163. Іваницький, А. Жанрові особливості обрядових пісень в обробці М. Леонтовича : [авт. аналізує оброб. весіл. і купал. пісень, веснянок, колядок та щедрівок, що особливо характерні своєю багатогранністю виражал. компонентів] / А. Іваницький // Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / упоряд. В. Золочевський. – Київ, 1977. – С. 152–176 ; Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 156–177.

1164. Іванов, В. Ф. Леонтович – збирач народних пісень : [на основі рідкіс. опубл. джерел ХХ ст. та рукоп. матеріалів із фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, держ. архівів Хмельниц. та Вінниц. обл. досліджено одну з маловідомих сторінок твор. біогр. митця – збирання ним записів мелодій нар. пісень для своєї творчості] / В. Ф. Іванов, Л. О. Іванова. –Миколаїв ; Вінниця : Розвиток, 2007. – 144 с. : фот. ; ноти.

1165. Іванов, В. Ф. М. Леонтович і музичний фольклор : [досліджено діяльність М. Леонтовича як фольклориста та його зацікавлення нар. піснею ще з дит. років] / В. Ф. Іванов // Нар. творчість та етнографія. – 1977. – № 5. – С. 87–90.

1166. Ісаєва, Н. Микола Леонтович на Поділлі : [композитор виробив своєрід. твор. почерк – уміння розкривати нар. пісню в усій різноманітності її барв, тонко підкреслити виражал. особливості пісні, створити яскравий поетич. образ, виявив блискуче знання хору. Для прикладу взяті оброб. «Дударик», «Гра в зайчика», «Мак»] / Н. Ісаєва, О. Шапошникова // Тези доп. чотирнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 5 верес. 1995 р. / Він-ниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Він-ниц. держ. пед. ін-т, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1995. – 115, 116.

1167. Карташова, Ж. Взаємодія народного і академічного у творчості М. Леонтовича : [авт. дійшли висновку, що голов. принцип композитора – тлумачення нар. мелодії як теми, яка піддається вільному розвитку] / Ж. Карташова, В. Лабунець // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 59, 60.

1168. Кеба, О. Жанрова своєрідність народних пісень в обробках М. Леонтовича (літературний аспект) : [доведено, що композитор прагнув відтворити засобами нар. пісні всі сфери і прояви життя, однак простежується його тяжіння до нар.-філософ. осягнення закономірностей та суперечностей буття] / О. Кеба // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 238–240.

1169. Колотило, Т. Варіанти текстів подільських веснянок в творчості М. Леонтовича : [здійснено текст. зіставлення оброб. «Гра в зайчика» М. Леонтовича і нар. веснянки. До аналізу залучено близько десяти співзвуч. та різночас. варіантів зазнач. твору] / Т. Колотило, О. Пославська // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 173–176.

1170. Колотило, Т. Народна пісня в творчості М. Леонтовича : [зазначено, що у твор. доробку композитора наявні хор. оброб. нар. пісень більшості фольклор. жанрів. Порушується також проблема автентичності текстів нар. пісень у його оброб.] / Т. Колотило // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 165–170.

1171. Кресак, Ю. Акустичний фактор у розкритті образно-художнього змісту хорового твору (на матеріалі оброб. М. Леонтовича) / Ю. Кресак // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. / Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 37–42.

1172. Круліковська, Т. Особливості творчого методу М. Д. Леонтовича. Використання прийомів народного багатоголосся та професійної поліфонії в хорових творах / Т. Круліковська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 15. – С. 247–250.

1173. Кулик, В. Становлення творчого методу М. Леонтовича : (на матеріалі текстол. аналізу рукоп. хор. оброб. нар. пісень) / В. Кулик // Українське музикознавство : наук.-метод. зб. / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики ; [редкол.: В. І. Рожок та ін., ред. О. В. Торба]. – Київ, 2005. – Вип. 34. – C. 163–170.

1174. Кулик, В. Текстологія рукописів М. Д. Леонтовича : (на матеріалі автографів оброб. укр. нар. пісень) / В. Кулик // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського / [редкол.: Рожок В. І. та ін., ред.-упоряд. М. Д. Копиця]. – Київ, 2005. – Вип. 36, кн. 1 : Українська та світова музична культура: сучасний погляд. – С. 207–216.

1175. Лабунець, В. Музично-виражальні засоби в обробках українських народних пісень М. Леонтовича : [для розкриття теми проаналізовано пісні «Піють півні» та «Щедрик»] / В. Лабунець, І. Маринін // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 116–119.

1176. Леонтьєва, О. Народна пісня – джерело творчої інтерпретаторської діяльності М. Леонтовича / О. Леонтьєва // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 87–89.

1177. Лісовий, П. М. Окрилені народною піснею : [про музикантів-подолян, у т. ч. М. Леонтовича] / П. М. Лісовий // Літературна Вінниччина : доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 70-річчю з дня народж. В. Земляка, 23–24 квіт. 1993 р. / Він-ниц. держ. пед. ун-т ім. М. Островського, Каф. укр. літ. – Вінниця, 1993. – С. 24–30.

1178. Луканюк, Б. Активне фольклорне середовище як фактор композиторського стилю (на прикладі творчості М. Леонтовича) : [зазначено, що М. Леонтович, звертаючись до фольклору, завжди шукав і знаходив у ньому муз.-поет. прообрази максимал. близькі влас. твор. спрямуванням й естет. ідеалам. У жанр. сфері – переважно до лірич. жанрів, у територіально-діалект. розрізі орієнтувався на понадпівденнобуз. субдіалект поділ. етногр. регіону України] / Б. Луканюк // Українське музикознавство : респ. міжвідом. наук.-метод. зб. / АН УРСР ; [редкол.: І. А. Котляревський (голова) та ін.]. – Київ, 1987. – Вип. 22. – С. 38–48.

1179. Луканюк, Б. «Дударик» М. Д. Леонтовича : [доведено, що техніка зіставлення образ. пластів-характеристик у твор. стилі М. Леонтовича найяскравіше втілена у «Дударику» та зазначено, що, можливо, у цьому творі в худож. образі улюбленця простого народу змальовано звукопис. автопортр. самого композитора] / Б. Луканюк // Нар. творчість та етнографія. – 1978. – № 1. – С. 58–64.

1180. Луканюк, Б. Мелодии Леонтовича : [роздуми про феномен мелодій М. Леонтовича поєднані з муз. аналізом його творів] / Б. Луканюк // Сов. музыка. – 1981. – № 2. – С. 113–118.

1181. Луканюк, Б. Народно-песенный тематизм в творческом стиле Леонтовича : автореф. дис. … канд. искусствоведения / Б. Луканюк ; Ленинград. гос. ун-т. – Ленинград, 1980. – 24 с.

1182. Луканюк, Б. Народнопоетичні прообрази у творчості М. Леонтовича : [у розвідці в цікавому новому ракурсі висвітлено питання «Леонтович і фольклор» та розкрито етико-естетич. погляди композитора, які наклали відбиток на відбір ним текст. матеріалу нар. пісень] / Б. Луканюк // Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / упоряд. В. Золочевський. – Київ, 1977. – С. 177–199 ; Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 178–195.

1183. Луканюк, Б. Про будову народнопісенних тем М. Леонтовича / Б. Луканюк // Українська музика. Традиції та сучасність : зб. ст. / Вищ. держ. муз. ін-т ім. М. Лисенка. – Львів, 1993. – С. 94–117.

1184. Маланюк, О. Вплив української народної казки на творчість М. Леонтовича : [на прикладі опери «На русалчин Великдень», зміст якої випливає з укр. казок, легенд, пов’яз. з віруванням у русалок, мавок, лісовиків тощо] / О. Маланюк // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 206–209.

1185. Мартинюк, Т. В. Національна своєрідність хорової музики Миколи Леонтовича : [у цьому контексті досліджено оброб. нар. пісень, ориг. твори та духов. спадщина митця] / Т. В. Мартинюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 14. – С. 296–300. 

1186. Марчук, О. Жанрова тематика українських народних пісень у творчій спадщині Миколи Леонтовича : [розглянуто щедрівки, веснянки, купал., весіл., лірич., соц.-побут., жартівливі, ігрові пісні, до яких найчастіше звертався митець] / О. Марчук, Т. Лозинська // Тези доп. чотирнадцятої Вінниц. обл. іст.-крає-знав. конф., 5 верес. 1995 р. / Вінниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ін-т, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1995. – С. 117, 118.

1187. Марчук, О. М. Історичні пісні в хорових обробках М. Леонтовича : [схарактеризовано такі іст. пісні композитора: «Ой, з-за гори чорна хмара встала», «Про Нечая», «Ой, в Львові», «Із-за гори сніжок летить» та ін.] / О. М. Марчук, Т. О. Лозинська // Тези доп. дванадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 7 верес. 1993 р. / Вінниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ін-т, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1993. – С. 83, 84.

1188. Марчук, О. М. Українські обрядові пісні у творчій спадщині Миколи Леонтовича : [у цьому жанрі композитором опрацьовано щедрівки, кілька купал. пісень та близько десяти веснянок. З циклу весіл. пісень його приваблювали журливі пісні, що їх співали дружки молодої. Найцікавішою і найглибшою названо оброб. «Ой, сивая зозуленька», записану К. Квіткою з голосу Лесі Українки] / О. М. Марчук, Т. О. Лозинська // Літературна Вінниччина : доп. і повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 70-річчю з дня народж. Василя Земляка, 23–24 квіт. 1993 р. / Він-ниц. держ. пед. ін-т, Каф. укр. літ. – Вінниця, 1993. – С. 30–36.

1189. Ороновська, Л. Обробки народних пісень М. Леонтовича у трактуванні Володимира Вернея : [відомого диригента та композитора, одного із фундаторів нар. хорів на Тернопіллі] / Л. Ороновська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 89–92.

1190. Орфєєв, С. Д. М. Леонтович і українська народна пісня : [видат. теоретик, педагог і композитор С. Орфєєв протягом сорока років композитор. і наук. діяльності досліджував і зробив муз. аналіз хор. спадщини М. Леонтовича та дійшов висновку, що оброб. укр. нар. пісень митця мають незаперечне право на світ. визнання] / С. Д. Орфєєв ; [ред. Я. Є. Драбчина, худож. ред. К. Ф. Контар ; худож. В. М. Березовий] ; вступ. ст. О. І. Ровенка. – Київ : Муз. Україна, 1981. – 75, [1] с.

1191. Петровський, О. Ю. Методика розучування хорового твору М. Леонтовича «Зашуміла ліщинонька» : з досвіду роботи заслуж. самодіял. нар. хор. капели з-ду «Більшовик» / О. Ю. Петровський ; ред. А. Ю. Немченко. – Київ, 1966. – 20 с.

1192. Сбітнєва, Л. М. Українська народна пісня в творчості М. Леонтовича / Л. М. Сбітнєва // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 79, 80.

1193. Скалецький, Р. Шукач народних скарбів : [композитор про життя і творчість М. Леонтовича, його захоплення з дитинства укр. нар. піснею, описано місця, де працював Микола Дмитрович, оцінено його твор. спадщину] / Р. Скалецький // Ленін. плем’я. – 1962. – 12 груд. 

1194. Слободянюк, П. Велет пісні народної : [зміст і мету свого життя композитор вбачав в утвердженні нац. духовності і культури, ідеї служіння народові] / П. Слободянюк // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 24–28.

1195. Смоляк, О. Українська народна пісня «Зайчику» в обробці М. Леонтовича та її західно-подільські варіанти : [співставлено сюжет двох зразків пісні – із записів М. Леонтовича та З. Яропуда] / О. Смоляк // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 73–75.

1196. Смоляк, О. С. Серіаційний принцип розгортання мелодії в обробці обрядової пісні «Коза» Миколи Леонтовича : [зосереджено увагу на використанні трихорд.-тетрахорд. елементів, що є основним засобом підголосковості в старовин. новоріч. щедрівці, та доведено, що тричастинність є основною формотвор. базою для сюжет. розвитку цієї обряд. пісні] / О. С. Смоляк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 13. – С. 333–339. 

1197. Стецик, О. Робота над змістом художніх текстів обробок М. Леонтовича : [здійснено муз. аналіз найбільш відомих творів композитора («Женчичок-бренчичок», «Піють півні», «Ой, котився кубар», «Ой, горе тій чайці») та доведено, що опрац. хор. творів у М. Леонтовича базується на вдумливому підході і ґрунтов. аналізі, перш за все, худож. тексту] / О. Стецик, Н. Бондар // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 75–77.

1198. Ткач, Ю. Прийоми і засоби розкриття художньої цілісності твору : (на прикладі твору М. Леонтовича «Піють півні» у виконанні капели «Думка») : [під орудою О. Сороки] / Ю. Ткач // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. ст. / [редкол.: В. І. Рожок та ін. ; ред.-упоряд. М. М. Скорик]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – C. 207–214.

1199. Торчинська, З. Символічні образи календарно-обрядових пісень в обробках М. Леонтовича / З. Торчинська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 93–95.

1200. Тукало, Д. Колядки та щедрівки в хорових обробках М. Д. Леонтовича : [через переосмислення традиц. для колядок і щедрівок куплет. форми та створення кількачастин. муз. мініатюри допомогло композитору творчо розкрити їх внутр. виражал. можливості] / Д. Тукало // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 43–46.

1201. Чопик, Я. Народномовна основа музично-хорових творів Миколи Леонтовича : [підкреслено, що основою високомистец. муз.-хор. творів М. Леонтовича служать істинно нар. за своєю мовно-виражал. фактурою тексти, що набули нового звучання завдяки композитору] / Я. Чопик, М. Чопик // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 235–237.

1202. Щегельський, В. Народна «Гра в зайчика»: її обробка М. Леонтовичем і текстові варіанти з Поділля : [розглянуто текст пісні «Гра в зайчика», записаний для М. Леонтовича Г. Гриневичем з іншими варіантами, зібр. в рукоп. фонді навч.-наук. лабораторії етнології Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту] / В. Щегельський // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 67–71.

1203. Яропуд, З. Стильові ознаки мелодій подільських народних пісень (на матеріалах хор. оброб М. Леонтовича) : [для дослідж. використано твори, що увійшли до зб. «Хорові твори» за заг. ред. М. Гордійчука, а саме його оброб. поділ. нар. пісень] / З. Яропуд // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 177–181.