Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

960. Травкіна, Н. М. Музично-публіцистична діяльність Бориса Тена : [поет і пер. звертався до творчості М. Леонтовича, розкрив її значення для розвитку укр. музики та хор. культури взагалі] / Н. М. Травкіна // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – Житомир, 2005. – № 2. – С. 136–138.

961. Трембіцький, А. М. Члени відомих українських родин Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів і Солухи-Приходьків-Герасименка-Філя в Українській республіканській капелі (берез. 1919 – лип. 1920) : [є згадки про виконання Капелою творів М. Леонтовича] / А. М. Трембіцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Т. 20. – С. 175–210.

962. Трембіцький, В. Історично-ідеологічні елементи гімнових пісень України : [йдеться також про значний внесок М. Леонтовича у пісен. Шевченкіану] / В. Трембіцький // Національний гімн «Ще не вмерла Україна...» та інші українські гімнові пісні / В. Трембіцький. – 2-ге перероб. і допов. вид. – Львів, 2003. – С. 50.

963. Украинская музыкальная литература : учеб. пособие для учащихся дет. муз. шк. (третий год обучения) : в 3 ч. / авт.-сост. И. И. Казак. – Симферополь : Прищеп А. П., 2007.

Ч. 2 : Украинская музыкальная культура второй половины ХIХ века. – 136 с. : ноты. – Зі змісту: Николай Леонтович (1877–1921). Жизнь и творчество. – С. 112–115 ; Николай Леонтович – мастер хорового письма, обработки народных песен. – С. 115–117 ; Щедрик. – С. 118 ; Дударик. – С. 118, 119.

964. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Вип. 15 : зб. наук. пр. : [присвяч. 125-річчю від дня народж. композитора-класика Л. М. Ревуцького] / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ : [б. в.], 2015. – 236 с. – Зі змісту: [Л. Ревуцький і М. Леонтович]. – С. 12–14, 24, 29, 38, 72, 99, 125, 147, 149, 184, 193, 194, 215.

965. Філінюк, А. Г. Постать М. Д. Леонтовича в контексті національно-культурного відродження на межі ХІХ–ХХ ст. : [більша частина життя і діяльності композитора пов’язана з Поділлям, де він вписав яскраву та неповтор. сторінку в розвиток хор. мистецтва] / А. Г. Філінюк // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 80–82. 

966. Філоненко, Л. Музикознавчі праці М. Тележинського «Український композитор Микола Дмитрович Леонтович (1877–1921)» і «Кирило Стеценко (1882–1922)» / Л. Філоненко, У. Молчко // Музикознавчі студії Ін-ту мистецтв Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки та Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. наук. пр. / уклад. О. І. Коменда. – Луцьк, 2009. – Вип. 4. – С. 56–70.

967. Філоненко, Л. Музикознавчо-публіцистичний нарис Михайла Тележинського «Український композитор Микола Дмитрович Леонтович (1877–1921)» на сторінках часопису «Українська нива» / Л. Філоненко, У. Молчко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України і Волині : матеріали 32-ї Міжнар. наук.-практ. іст.-краєзнав. конф., присвяч. 70-річчю утворення Волин. обл., 810-й річниці надання місту Володимиру-Волинському магдебурзького права. – Луцьк, 2009. – Вип. 32. – С. 94–98.

968. Фільц, Б. Хорові обробки М. Леонтовича та їх місце у виконавській практиці дитячих хорових колективів наприкінці XX ст. : [зазначено, що оброб. композитора посіли чільне місце в репертуарі проф. і самодіял. хор. колективів. Саме рівень виконання його творів вказує на ступінь фах. підгот. певного хор. колективу та його мистец. зрілість] / Б. Фільц // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 56–58.

969. Хорове мистецтво України та його подвижники [Електронний ресурс] : матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дрогобич, 20–21 жовт. 2016 р.) / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Муз.-пед. ф-т, Каф. методики муз. виховання і диригування, Католиц. ун-т у Ружомберку (Словаччина) ; редкол.: І. Л. Бермес, В. В. Полюга – Дрогобич : Ред.-вид. від. Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2016. – 282 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2oKo7ri  (дата звернення: 18.04.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 7, 9, 12, 54, 56, 64, 83–85, 95, 136, 159, 178, 203, 228.

970. Хоровий словник : [досліджено творчість видат. укр. композиторів, диригентів і хормейстерів, зокрема і М. Д. Леонтовича] / підгот.: Ж. М. Володченко ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2000. – 164 c.

971. Чехівський, О. Лінгвостилістичні особливості пісенних текстів хорових обробок М. Леонтовича : [для аналізу обрано 20 нар. пісень про кохання в оброб. композитора, вміщених у зб. «Хорові твори» (Київ, 1970)] / О. Чехівський // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 209–213.

972. Шавловська, Л. Озвучення музичної спадщини М. Леонтовича хором ім. П. Майбороди / Л. Шавловська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2007. – Вип. 14. – С. 62–65.

973. Шибанов, Г. Нестор Городовенко : життя і творчість : [протягом твор. життя Н. Городовенко до репертуару своїх хорів вносив чимало оброб. нар. пісень М. Леонтовича] / Г. Шибанов ; [ред. О. П. Веремійчик] ; Дослід. фундація ім. О. Ольжича в США, Філ. укр. нац. об-ня у Монреалі, Канада. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 247, [1] с. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 35, 37, 39, 41, 47, 48, 50, 53, 57, 63, 66, 71, 76, 91, 98, 99, 101, 106, 110, 119, 127, 130, 131, 134–137, 139, 140, 141, 143, 146–148, 160, 170, 174, 188, 211, 214, 215, 223, 225, 237.

974. Шибанов, Г. Хормейстерська діяльність Нестора Городовенка в Канаді : [є про популярність за кордоном творів М. Леонтовича] / Г. Шибанов // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2007. – № 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 16–25.

975. Штундер, З. Станіслав Людкевич. Життя і творчість : в 2 т. / З. Штундер. 

Т. 1 : (1879–1939). – Львів : БІНАР-2000, 2005. – 636 с. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 263–265, 291, 305, 309, 314, 322, 499, 591.

Т. 2 : (1939–1979). – Жовква : Місіонер, 2009. – 360 с. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 8, 17, 32, 37, 38, 47, 55, 61, 120, 144, 146, 167, 248.

976. Юркова, Г. Легенда – форма народного сприйняття дійсності. Кам’янецькі легенди про композитора М. Леонтовича / Г. Юркова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 120–125.

977. Яропуд, З. П. Витоки динамічності музичного мислення в хорових опрацюваннях М. Леонтовича : [зазначено, що в основі муз. викладу хор. оброб. М. Леонтовича лежать своєрід. прийоми фактур., тембр., тонал., ладової динамізації у поєднанні з блискучою технікою вокал. інструментування, що випливають із самої природи поділ. нар. пісні] / З. П. Яропуд // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 71–73.