Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках

Народний учитель з Поділля, самоук за
музичними знаннями – він осягнув вершин
світового мистецтва, сказав у ньому своє слово,
глибоко розкрив співучу душу народу.
М. Грінченко

811. Андрос, Н. Українська хорова лiтература : (рад. період) : навч. посiб. для муз. вузів : / Н. Андрос, В. Дженков, Н. Семененко. – Київ : Муз. Україна, 1985. – 100 с. : ноти. – Зі змісту: Микола Дмитрович Леонтович (1877–1921). Обробки народних пісень. – С. 5–19 ; Оригінальні хорові твори. – С. 19–24.

812. Архімович, Л. Б. М. Лисенко : життя і творчість / Л. Б. Архімович, М. М. Гордійчук. – 3-тє вид., допов. й перероб. – Київ : Муз. Україна, 1992. – 251, [5] с. – Зі змісту: [Про листування М. В. Лисенка з М. Леонтовичем]. – С. 168–173.

813. Барвінський, В. Огляд історії української музики : [характеризуючи оброб. нар. пісень та реліг. канти М. Леонтовича, авт. зазначає: «У тій ділянці Леонтович займає зовсім виїмкове місце не тільки в українській, але й у всесвітній хоровій літературі. Його підхід до опрацювання народної пісні – геніальний»] / В. Барвінський // Історія української культури : [у 15 зшитках] / за заг. ред. І. Крип’якевича. – Репр. відтворення вид. І. Тиктора 1937 р. – Київ, 1993. – Зшиток 15. – С. 691–718.

814. Бас, Л. О. Таким ми його любимо : [про М. Леонтовича як талановитого композитора і педагога] / Л. О. Бас // Розповіді про композиторів / Л. О. Бас. – Київ, 1967. – С. 19–33.

815. Берегова, О. Інтегративні процеси в музичній культурі України ХХ–ХХІ століть : монографія / О. Берегова. – Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2013. – 232 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2pqAB7s (дата звернення: 17.04.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Про муз.-просвітн. та наук.-метод. діяльність М. Леонтовича як представника наук. шк. Б. Л. Яворського]. – С. 63–65.

816. Бермес, І. Л. Твори М. Леонтовича в репертуарі дрогобицьких хорів (20–30-ті роки ХХ ст.) / І. Л. Бермес // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 141–145.

817. Бермес, І. Л. Творчість Миколи Леонтовича в полікультурному середовищі Дрогобиччини (30-ті роки XX ст.) / І. Л. Бермес // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 3–6.

818. Бєлікова, В. В. Історія української музики : навч. посіб. для студентів ф-тів мистецтв вищ. навч. закл. / В. В. Бєлікова ; Криворіз. пед. ін-т, ДВНЗ «Криворіз. нац. ун-т». – Кривий Ріг : Вид. дім, 2011. – 467 c. – Зі змісту: [Аналіз стильових рис музики М. Д. Леонтовича]. – С. 239–244.

819. Бєлікова, В. В. Микола Дмитрович Леонтович / В. В. Бєлікова // Історія української музики. Творча діяльність видатних музикантів України кінця ХІХ – другої половини ХХ століть : навч. посіб. / В. В. Бєлікова. – Кривий Ріг, 2008. – С. 56–59.

820. Богдан-Бєлова, Є. Збереження і розвиток традицій М. Д. Леонтовича у творчості подільських митців / Є. Богдан-Бєлова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 116–119.

821. Бондаренко, Г. В. Стильові риси хорової творчості Миколи Леонтовича (творчий метод) / Г. В. Бондаренко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 19–20 квіт. 2012 р. : у 2 ч. / М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури, Акад. мистецтв України, Ін-т культурології, Упр. культури і туризму Харків. облдержадмін. ; [редкол.: В. М. Шейко та ін.]. – Харків, 2012. – Ч. 2. – C. 130–132.

822. Борисова, Т. Музично-театральний аспект творчої спадщини М. Д. Леонтовича : [на прикладі аналізу опери «На русалчин Великдень» доведено, що композитор був свідомий худож. цінності муз.-театр. жанру, вбачав у муз. театрі могут. естет.-вихов. потенціал та намагався творчо втілювати його у своїй діяльності] / Т. Борисова // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 12, 13.

823. Борисова, Т. Про деякі особливості гармонічної драматургії творів М. Леонтовича : [виявлено, що стиль гармоніч. драматургії композитора був не еклект., який легко засвоює різні чужі стилі, а синтет., таким, що будь-які впливи він спершу органічно осягав, опрацьовував, а потім застосовував у своїй практиці] / Т. Борисова // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 153–157.

824. Булат, Т. Світ Миколи Лисенка : нац. ідентичність, музика і політика України ХІХ – поч. ХХ ст. / Т. Булат, Т. Філенко ; наук. ред. Р. Пилипчук ; літ. ред. О. Крекотень. – Нью-Йорк : Укр. вільна акад. наук у США ; Київ : Майстерня кн., 2009. – 408 с. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 135, 136, 143, 148, 161, 273.

825. Бялик, М. Л. Н. Ревуцкий : монография / М. Бялик. – Ленинград : Сов. композитор, (Ленинград. отд-ние), 1979. – 164, [4] с. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича, порівняння творчості Л. Ревуцького і М. Леонтовича]. – С. 34, 35, 49, 54, 55, 60, 63–65, 78, 79, 94, 129, 153.

826. Варакута, М. І. Жанр хорової мініатюри в сучасній українській музиці (на прикладі творчості В. Зубицького) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / М. І. Варакута ; Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2011. – 16 с. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 9, 10.

827. Василик, Д. Творчість Миколи Леонтовича для дітей / Д. Василик // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 149–152.

828. Витвицький, В. Микола Леонтович (1877–1921) : у 50-ті роковини смерті : [пісні М. Леонтовича були в репертуарі багатьох зарубіж. муз. колективів. Зокрема, «Щедрик» виконував хор із Америки під керуванням Р. Шоу, звучав у виконанні О. Шрайнера на органі і дзвонах (без співу) та в інструмент. транскрипції – Нью-Йорк. філармоніч. оркестру під орудою Л. Бернстайна] / В. Витвицький // Музикознавчі праці. Публіцистика : до 150-ліття Львів. консерваторії / В. Витвицький ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; упоряд., підгот. до друку, комент., пер. і перед. слово Л. Лехника. – Львів, 2003. – С. 181–183 : іл. – (Серія «Історія української музики» ; вип. 11 : Дослідження).

829. Витвицький, В. Михайло Гайворонський. Життя і творчість : [зазначається, що в оброб. нар. пісень, окрім М. Лисенка і Ф. Колесси, зразком для М. Гайворонського був М. Леонтович] / В. Витвицький. – Нью-Йорк : Свобода, 1954. – 205, [2] с. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 40, 53, 67, 73, 89, 98, 103, 104, 106, 114, 116, 123, 135, 140, 169, 170, 175, 176, 181.

830. Витвицький, В. Музикознавчі праці. Публіцистика : до 150-ліття Львів. консерваторії / В. Витвицький ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; упоряд., підгот. до друку, комент., пер. і переднє слово Л. Лехника. – Львів : [б. в.], 2003. – 400 с. : іл. – (Серія «Історія української музики» ; вип. 11: Дослідження). – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича]. – С. 37, 56, 57, 81, 86, 88, 89, 98, 124, 125, 128, 164, 193, 204, 222, 225, 226, 261, 281, 309, 320, 323, 325, 334, 337, 339, 345.

831. Витвицький, В. Музичними стежками : спогади / В. Витвицький. – [Б. м.] : Сучасність, 1989. – 215, [3] с. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 43, 67, 71, 75, 133.

832. Витвицький, В. Перший концерт Українського хору ім. М. Леонтовича : [про Дні укр. культури у Львові, що відбулися 28 лют. 1943 р. У заході взяв участь Укр. хор ім. М. Леонтовича під орудою Н. Городовенка. У виступі звучали пісні М. Д. Леонтовича] / В. Витвицький // Музикознавчі праці. Публіцистика : до 150-ліття Львів. консерваторії / В. Витвицький ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича ; упоряд., підгот. до друку, комент., пер. і переднє слово Л. Лехника. – Львів, 2003. – С. 318, 319. : іл. – (Серія «Історія української музики» ; вип. 11 : Дослідження).

833. Вишневська, С. В. Особливості традиційних форм хорового виконавства та їх вплив на бандурне мистецтво : [зупиняється дослідниця і на творчості М. Леонтовича, який відкрив новий напрям в укр. культурі – творення в хор. музиці глибоко психологіч. муз. образів-характеристик. Основне завдання він вбачав не в наслідуванні нар. пісні, а в підпорядкуванні нар. теми своєму індивідуал.-худож. задуму] / С. В. Вишневська // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – 2014. – № 1. – С. 150–157.

834. Відгуки минулого : О. Кошиць в листах до П. Маценка : [наведено лист О. Кошиця від 30 жовт. 1941 р. до П. Маценка, у якому йдеться про перший виступ Укр. респ. капели з «Щедриком», що поклав поч. популяризації М. Леонтовича як композитора. Одночасно О. Кошиць критикує оброб. композитора та стверджує, що М. Лисенко ніколи не говорив про М. Леонтовича як про людину, яку знав] / П. Маценко ; О. Кошиць. – Вінніпег (Канада) : Культура й освіта, 1954. – 80 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2lhqnRR  (дата звернення: 05.02.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 29, 57–60.

835. Воєвідко, Л. Трансмісія українських виконавських традицій кінця XIX – поч. XX сторіччя: В. В. Пухальський, Б. Л. Яворський, М. Д. Леонтович / Л. Воєвідко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 6–8.

836. Волинець, Н. І. Микола Чайковський і мистецтво : [М. Чайковський – адміністратор Укр. респ. капели під орудою О. Кошиця – з серп. 1919 по квіт. 1920 рр. у своїх спогадах, які зберігаються в Держ. архіві Тернопіл. обл., зазначав, що в репертуарі Капели були пісні, без яких не обходився жоден концерт, серед них і оброб. М. Леонтовича] / Н. І. Волинець // Зб. пр. / Тернопіл. міськ. осередок Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Тернопіль, 2008. – Т. 4 : Видатні постаті в українській культурі і науці. – С. 268–273. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2oDGco9  (дата звернення: 17.04. 2017). – Назва з екрана.

837. Володченко, Ж. Традиційність і новаторство в хоровій творчості М. Леонтовича : [якщо на поч. своєї праці над оброб. укр. нар. пісні М. Леонтович дотримувався наявних традицій, то з часом засобами і прийомами в галузі гармонії, поліфонії, хор. тембрики, динаміки, агогіки створив нові форми творів: пісні-характеристики, пісні-поеми] / Ж. Володченко // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 106–110.

838. Гаврищук, А. Використання творчої спадщини М. Леонтовича : [наведено широке коло мистец. навч. закл. Поділля, в яких на заняттях з хор. співу, диригування, муз. інструментування вивчається та пропагується твор. спадщина М. Леонтовича] / А. Гаврищук // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 99–102.

839. Газінський, В. Сучасна інтерпретація творів М. Д. Леонтовича : [про інтерпретацію творів композитора такими відомими диригентами, як В. Іконник, П. Муравський та Є. Савчук] / В. Газінський // Тези доп. і повідомл. вісімнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 3 лют. 1998 р. / Він-ниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Він-ниц. держ. пед. ін-т, Вінниц. держ. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1998. – С. 8–10.

840. Герасимова-Персидська, Н. Характерні риси поліфонії М. Леонтовича : [проаналізувавши значну кількість оброб. укр. нар. пісень М. Леонтовича, зокрема і «Щедрик», де особливо рельєфно виявилися риси, притаман. всій творчості композитора, дослідниця сформулювала декілька висновків щодо характер. рис поліфонії митця] / Н. Герасимова-Персидська // Українська радянська музика. – Київ, 1962. – Вип. 2. – С. 129–152 ; Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / упоряд. В. Золочевський. – Київ, 1977. – С. 99–124.

841. Гончар, О. Щоденники : в 3 т. / О. Гончар ; упоряд., підгот. текстів, іл. матеріалу та передм. В. Гончар. – Київ : Веселка, 2002–2004.

Т. 2 : 1968–1983. – 2003. – 607 с. – Зі змісту: [Леонтович Микола Дмитрович]. – С. 168, 272, 324, 338.

Т. 3 : 1984–1995. – 2004. – 606 с. – Зі змісту: [Леонтович Микола Дмитрович]. – С. 65, 71, 275, 503.

842. Гордійчук, М. М. Д. Леонтович : [висвітлена біогр.  композитора та схарактеризовано його однокуплет., куплетно-варіаційні пісні за темами, жанрами, структур. особливостями і худож. формами від перших оброб., вміщених у «Другій збірці пісень з Поділля», до ориг. поем та опери «На русалчин Великдень»] / М. Гордійчук // Хорові твори [Ноти] / М. Леонтович ; упоряд. М. Вериківський ; [передм. М. Гордійчука]. – Партитура. – Київ, 1961. – С. 7–18.

843. Гордійчук, М. Микола Леонтович : [хор. спадщина композитора позначена багатством тем і жанрів. Його приваблювали обряд.-календар., ігрові, козац., жартівливо-танцювал. та побут. пісні, що також вельми різні за темами: про кохання, жіночу долю, сімейні стосунки] / М. Гордійчук // Хорові твори [Ноти] / М. Д. Леонтович ; упоряд. та прим. В. Брусса ; заг. ред. і передм. М. Гордійчука. – Київ, 1970. – С. 7–17.

844. Гордійчук, М. М. Микола Леонтович : [попри те, що композиторів, які займалися переважно оброб. нар. пісень, в укр. музиці багато, проте мало можна назвати таких митців, які б так глибоко відчули ідейно-образ. багатства нар. пісен. культури і так тонко, неповторно, самобутньо витлумачили їх, як це зробив М. Леонтович] / М. М. Гордійчук // На музичних дорогах : ст. та рец. / М. М. Гордійчук. – Київ, 1973. – С. 82–101.

845. Граб, У. Олександр Кошиць в епістолярному дуеті Павла Маценка та Мирослава Антоновича : [музикознавець М. Антонович виявив зацікавленість постаттю М. Леонтовича, зокрема авт. інтерпретацією нар. пісні. Ознайомившись ближче з творами композитора, він у своїх листах до П. Маценка високо оцінив природу його твор. методу] / У. Граб // Студії мистецтво- знавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 150–159. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2lrK6AV  (дата звернення: 17.02.2017). – Назва з екрана.

846. Грінченко, М. Історія української музики : [постать М. Леонтовича стоїть окремо в історії тогочас. муз. культури. Використавши всю красу укр. нар. пісні, композитор не відмовився від влас. муз. думання. Свої засоби, свою техніку, свою ориг. індивідуальність він вносив скрізь, до чого торкався] / М. Грінченко ; ухвалено Муз. т-вом ім. М. Леонтовича. – Київ : Спілка, 1922. – 2, 278, X с. – Зі змісту : [Про М. Леонтовича]. – С. 271–276.

847. Грінченко, М. М. Д. Леонтович (23.01.1921–23.01.1922) : [«Тихо, непомітно йшла праця художника-співця: народжувалися звуки, складалися нові музичні форми, нова поезія звуків з далекого Поділля – то творив Леонтович. Український визвольний рух, революційне піднесення, відродження української культури покликали до праці Леонтовича. І від того часу стало відомим ім’я його як українського композитора»] / М. Грінченко // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванова. – Київ, 1982. – С. 179–181.

848. Грінченко, М. О. М. Д. Леонтович : [творчість М. Леонтовича не була продовженням того худож. опрац., що його розпочав М. Лисенко і продовжували наступники. Композитору вдалося розкрити внутріш. муз. ресурси, які виявляють самий «дух пісні», показати всю силу її емоційного впливу, розкрити реальний зміст, основну ідею пісні] / М. О. Грінченко // Рад. мистецтво. – 1946. – 31 січ. (№ 5). – С. 4 ; М. Д. Леонтович : зб. ст. і матеріалів / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; упорядкував та зредагував В. Д. Довженко. – Київ, 1947. – С. 11–37 ; Вибране / М. О. Грінченко ; упоряд. і ред. М. Гордійчук ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії. – Київ, 1959. – С. 466–490 ; Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванов. – Київ, 1982. – С. 181–186.

849. Гулеско, І. І. Національний хоровий стиль (на матеріалі України та Росії) : навч. посіб. / І. І. Гулеско ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : ХДАК, 2011. – 90 c. – Зі змісту: [М. Леонтович]. – С. 17–23.

850. Довженко, В. До питання про творчий метод М. Д. Леонтовича : замість передм. : [порівнюючи твор. методи М. Лисенка і М. Леонтовича, автор зазначив, що М. Леонтович своїми оброб. нар. пісень створив у цій галузі нову епоху, стиль і напрям] / В. Довженко // М. Д. Леонтович : зб. ст. і матеріалів / АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; упорядкував та зредагував В. Д. Довженко. – Київ, 1947. – С. 5–10.

851. Довженко, В. Д. Нариси з історії української радянської музики : в 2 ч. / В. Д. Довженко.

Ч. 1. – Київ : Держ. вид-во образотвор. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1957. – 237 с. : іл. ; ноти. – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича]. – С. 11, 13, 16, 27, 28–38, 47, 49, 53, 57, 63–70, 73–75, 88, 91, 101, 106, 113, 132–137, 151.

Ч. 2. – Київ : Муз. Україна, 1967. – 317, [1] с. – Зі змісту: Леонтович М. Д. (1877–1921), композитор. – С. 43, 45, 53–55, 57, 64, 66, 80, 83–85, 190, 202, 296.

852. Долчук, Р. М. Д. Леонтович і Галичина : [про гідне місце творів М. Леонтовича в репертуарі визнач. хор. капел Галичини «Боян» та «Сурми». На думку авт., щоб твори М. Леонтовича на слова Г. Чупринки не спіткала доля забороненого поета, В. Сосюра написав до них нові тексти, з якими у подальшому і виконували та друкували ці твори] / Р. Долчук // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 132–136.

853. Завальнюк, А. М. Д. Леонтович – видатний український композитор : [твор. зерно та концептуал. ідею композитор брав не від окр. нар. пісні чи мелодії, а від цілого жанр. циклу фольклору, обираючи там глибокий філос. зміст поетич. тексту пісні в органіч. єдності з розмаїтими худож. образами календар.-обряд., весіл. чи епіч. сюжетів з яскраво нац. забарвленням] / А. Завальнюк // Тези доп. і повідомл. вісімнадцятої Вінниц. обл.-краєзнав. конф., 3 лют. 1998 р. / Вінниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ін-т, Вінниц. держ. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1998. – С. 1–3.

854. Завальнюк, А. Микола Леонтович – славетний український композитор : [розкрито муз. спадщину М. Леонтовича, секрет його обдарування, твор. успіху, життєвий шлях від перших самостійних кроків до трагіч. загибелі] / А. Завальнюк // Вінницький альбом : літ.-худож. та іст.-краєзнав. альм. – Вінниця, 2005. – Вип. 3. – С. 50–60. 

855. Завальнюк, А. Характеристика творчості : [доведено, що багатогран. діяльність М. Д. Леонтовича в галузі хор. опрац. нар. пісень – то не аранжування й не гармонізація, а ориг. творчість композитора, основана на нар. пісен. культурі] / А. Завальнюк // Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 57–75 ; Микола Леонтович: листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця, 2007. – С. 46–59.

856. Завальнюк, А. Ф. Микола Леонтович – славетний український композитор : (до 125-ї річниці від дня народж.) : [твор. спадщина композитора складається з 200 оброб. укр. нар. пісень, ориг. творів, опери «На русалчин Великдень» та ряду різноманіт. за характером й жанрами духов. творів] / А. Ф. Завальнюк // Матеріали наук. конф. викл. каф. теорії, історії музики та гри на муз. інструментах, присвяч. 90-річчю з дня заснування пед. ун-ту / упоряд. В. К. Лебедєв ; ред. О. В. Машталер. – Вінниця, 2002. – С. 4–7.

857. Завальнюк, А. Ф. Особливості музичної творчості українського композитора Миколи Леонтовича : [досліджено твор. метод композитора в опрац. фольклор. пісен. жанрів, висвітлено стиль гармонізації і поліфонізації нар. мелодій, розглянуто характеристику досконалості й унікальності його творчості іншими композиторами] / А. Ф. Завальнюк // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 56–62.

858. Завальнюк, К. Микола Дмитрович Леонтович – український композитор, хоровий диригент, фольклорист, педагог, громадський діяч : (до 130-річчя від дня народж.) : [попри те, що «ім’я Леонтовича було визнано неактуальним для радянської доби» (Історія української музики. 1991. Т. 4. С. 15), чарівні звуки його муз. творів і після смерті композитора хвилювали серця не одного покоління слухачів] / К. Завальнюк // «Земле моя, запашна, барвінкова...» : календар знамен. і пам’ят. дат Вінниччини 2007 р. / упоряд.: О. Ніколаєць, Т. Кристофорова ; Він- ниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2006. – С. 168–175.

859. Іваницький, А. І. Історичний синтаксис фольклору : проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики / А. І. Іваницький ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Вінниця : Нова Кн., 2009. – 404 с. : рис., ноти. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 12, 140, 225, 226, 259, 284, 354.

860. Из пришлого советской музыкальной культуры. Вып. 3. – Москва : Сов. композитор, 1982. – 280 с. – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича]. – С. 90–92, 95, 100, 107, 108, 110, 112, 116, 119, 128.

861. Історія української музики : в 6 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; редкол.: М. М. Гордійчук (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1989–1991.

Т. 3 : Кінець ХІХ – поч. ХХ ст. / ред.: М. П. Загайкевич, А. П. Калениченко, Н. Ф. Семененко. – 1990. – 424 с. – Зі змісту: [Творчість М. Д. Леонтовича]. – С. 8, 25, 26, 51, 60, 66, 70, 73, 79–83, 85, 87, 110, 141, 211, 261, 315, 316, 353, 355, 358, 359, 405.

Т. 4 : 1917–1941 / ред.: Л. О. Пархоменко, О. У. Литвинова, Б. М. Фільц. – 1992. – 615 с. : іл., ноти. – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича]. – С. 7, 8, 13, 15, 37–39, 46, 47, 52, 54, 55, 78, 80–85, 88, 90, 93, 102, 106, 108, 109, 112, 114, 120–123, 138, 141, 142, 144–146, 149, 160, 178, 180, 198, 242, 252, 263, 266, 349, 350, 378, 429, 431–435, 451, 455, 486–489, 528–533, 535, 541, 549, 551, 565, 576, 587, 591.

862. Історія української музики : в 7 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; редкол.: Г. А. Скрипник (голова) [та ін.]. – Київ : ІМФЕ, 2016 –

Т. 1, кн. 1 : Від найдавніших часів до XVIII століття. Народна музика / О. В. Богданова, С. Й. Грица, Р. Д. Гусак, Є. В. Єфремов [та ін] ; редкол. тому: О. Ю. Шевчук, Б. М. Фільц (відп. ред.) [та ін.]. – 440 с. – Зі змісту: Леонтович Микола Дмитрович (1877–1921). – С. 6, 11, 21, 28, 44, 133, 275, 288.

863. История украинской музыки : учеб. пособие для студентов муз. вузов / сост. А. Я. Шреер-Ткаченко. – Москва : Музыка, 1987. – 272 с. – Зі змісту: Н. Д. Леонтович. – С. 37, 42, 44, 70–73, 95, 100–102, 104, 107, 108, 116–118, 242, 243, 257, 258. 

864. Калуцка, Н. «Приховане буття», або Криза Української республіканської капели. Ч. 2 : [досліджено «репертуарний» конфлікт, що стався в колективі Укр. респ. капели через панування у програмі Капели оброб. нар. пісень О. Кошиця, наведено такі цифри: серед виконуваних творів було 72 нар. пісні в аранжуванні О. Кошиця, 22 – М. Лисенка, 15 – М. Леонтовича, 9 – К. Стеценка] / Н. Калуцка // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2007. – № 4 : Театр. Музика. Кіно. – С. 23–28.

865. Карась, Г. Микола Леонтович в українській музичній культурі західної діаспори / Г. Карась // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 6–8.

866. Квітка, К. В. Українські народні мелодії : збірник : в 2 ч. / К. В. Квітка ; упоряд. та редагування А. І. Іваницького ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Перевид. з 1922 р. – Київ, 2005. 

Ч. 1. – 480 с. : ноти. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2j3U4DT  (дата звернення: 23.01.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича]. – С. 382, 431, 443. 

Ч. 2 : Коментар. – ПоліграфКонсалтинг. – 383 с. : ноти, фот. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2jfV6jg (дата звернення: 23.01.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Леонтович М. Д.]. – С. 108, 109, 117, 169, 277–286, 297, 298, 308, 310, 312, 313, 316, 337, 338.

867. Кияновська, Л. О. Українська музична культура : навч. посіб. : [здавалося б, «простенькі» оброб. нар. пісень М. Леонтовича, поширені у певних обл. України, здобули славу в усьому світі. М. Леонтович прославив і підніс до рівня найвищого проф. мистецтва й обряд. пісню «Щедрик» і сумовиту за характером іст. – «Козака несуть», і побут. про тяжку жіночу долю «Пряля»] / Л. О. Кияновська ; М-во культури і мистецтв України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. – Київ : [б. в.], 2002. – 163 с. : ноти. 

868. Кияновська, Л. О. Українська музична культура : навч. посіб. / Л. О. Кияновська. – Львів : Тріада плюс, 2008. – 344 c. : ноти. – Зі змісту: Микола Леонтович. – С. 114–120 ; «Щедрик». – С. 117, 118 ; «Дударик». – С. 119, 120.

869. Кікис, І. Твори М. Леонтовича в інтерпретації О. Кошиця : [про популярність творів М. Леонтовича за кордоном свідчили схвал. відгуки в зарубіж. пресі, деякі з них наведено у ст. Вміщено також згадки колиш. учасника Укр. респ. капели О. Пеленського, який зазначав, що пісні М. Леонтовича «все і всюди очаровували публіку»] / І. Кікис // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 110–113.

870. Козак, С. Д. Григорій Верьовка : біогр. повість / С. Д. Козак. – Київ : Молодь, 1981. – 232 с. : фот. – (Серія біографічних творів «Уславлені імена» ; № 51). – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича, створення хор. колективів, названих на його честь, твор. зростання Муз. студії ім. М. Леонтовича]. – С. 72–74, 76.

871. Козицький, П. Видатний композитор : [М. Леонтовича схарактеризовано як укр. рад. композитора, який всією душею і щирим серцем сприйняв жовтн. соціаліст. революцію, сповнений віри в остаточ. перемогу рад. влади. Торкаючись творчості митця, авт. підкреслює, що муз. мова композитора правдива і природна, захоплююча і прекрасна] / П. Козицький // Микола Леонтович : Спогади. Листи. Матеріали / упоряд., прим. та комент. В. Ф. Іванов. – Київ, 1982. – С. 207, 208.

872. Корній, Л. М. Д. Леонтович і його музична спадщина : [описано муз. архів М. Леонтовича, який налічує понад 300 од. зберігання] / Л. Корній // Музичний архів М. Д. Леонтовича : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; уклад.: Л. П. Корній, Е. С. Клименко ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – Київ, 1999. – С. 3–13.

873. Корній, Л. Українська музична культура. Погляд крізь віки / Л. Корній, Б. Сюта. – Київ : Муз. Україна, 2014. – 589, [3] с. – Зі змісту: Леонтович Микола. – С. 8, 19, 22, 274, 279, 284, 288, 289, 296, 297, 299–301, 304, 309, 310, 313–320, 329, 351, 352, 366–368, 373, 396, 408, 429–432, 454, 479, 508, 561, 570.

874. Корнійчук, В. Маестро Анатолій Авдієвський. Портрет хору з мозаїки / В. Корнійчук ; ред., упоряд. Т. В. Майданович. – Київ : Криниця, 2012. – 494 с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича, значення його творчості, виконання творів композитора Нац. заслуж. акад. укр. нар. хором ім. Г. Г. Верьовки]. – С. 40, 42, 60, 92, 102–104, 111–113, 120–122, 125, 128, 161, 167, 170, 173, 176, 180, 187, 188, 204, 213, 218, 220, 224, 237, 253–255, 305, 309, 322, 327, 340, 343, 344, 359, 362, 365, 369, 370, 375, 383, 384, 393, 419, 420, 437, 441.

875. Королюк, Н. І. Микола Дмитрович Леонтович (1877–1921) : [досліджено родовід композитора, його плід. роботу на вчител. ниві та муз. спадщину, що є унікал. явищем в історії укр. хор. культури] / Н. І. Королюк // Корифеї української хорової культури ХХ століття / Н. І. Королюк. – Київ, 1994. – С. 5–28.

876. Коротя-Ковальська, В. Микола Леонтович : [зазначено, що якби М. Леонтович залишив за собою одного «Щедрика», то і цього було б достатньо, щоб укр. пісню пізнав увесь світ] / В. Коротя-Ковальська // Українська народнопісенна творчість в українознавстві : посіб. для вчителів, учнів та батьків / В. Коротя-Ковальська. – Київ, 2012. – С. 190–193.

877. Корчова, О. Творчість М. Леонтовича в модерністських проекціях : [у цьому аспекті досліджено листи композитора, його твор. біогр., у якій числен. модерніст. ідеї знайшли відображення в геніал. за своєю сміливістю і водночас простотою муз. проекціях] / О. Корчова // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 107–111 ; Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Мистецькі обрії’2013 / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 130–133.

878. Кошиць, О. З піснею через світ : подорож Укр. респ. капели / О. Кошиць ; передм., упоряд., літ. оброб., заг. ред. М. Головащенка. – Київ : Рада, 1998. – 326 с. – Зі змісту: [Про М. Д. Леонтовича та відгуки зарубіж. преси щодо виконання його творів «Шедрик», «Дударик», «Коза», «Дума про Почаївську Божу Матір»]. – С. 15, 16, 49, 67–69, 90, 147, 154, 163, 195, 235, 260, 269, 278, 279.

879. Кошиць, О. Листи до друга (1904–1931) : [листи О. Кошиця до В. Беневського (рос. регента, педагога, композитора) та листи О. Кошиця до родини Беневських] / О. Кошиць ; упоряд., комент., вступ. ст., покажч. імен Л. О. Пархоменко. – Київ : Рада, 1998. – 190 с. – Зі змісту: Леонтович М. Д. – С. 7, 97, 165, 172, 186.

880. Кресак, Ю. Риси симфонізації у хорових творах М. Леонтовича / Ю. Кресак // Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців: методичний аспект : зб. наук. пр. / М-во культури і мистецтв України ; редкол.: Г. Є. Гребенюк [та ін.]. – Київ, 2001. – С. 211–224.

881. Кудрявцев, М. Трагедія українського національного ренесансу 20-х років як наслідок державної політики більшовиків : [одним із перших сумних прецедентів жорстокої розправи влад. структур над укр. нац. елітою був М. Леонтович] / М. Кудрявцев // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 35–38.