ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїСучасна освіта України – європейський вектор розвитку
Бібліографічний список

Версія для друку

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва

Відділ наукової інформації та бібліографії

 

 

  

Сучасна освіта України – європейський вектор розвитку

 

Бібліографічний список

 

  

 

Вінниця – 2017


У контексті обраного курсу європейської інтеграції Україна потребує послідовних змін. Модернізація сучасної освіти покликана подолати протиріччя між потребами розвитку України та пережитками тоталітарної епохи, освіта повинна відповідати новим політичним та економічним реаліям, допомогти молодому поколінню увійти в світовий інформаційний простір. Інтеграція в європейське освітнє середовище потребує також підвищення рівня володіння іноземними мовами. У процесі реформування середньої та вищої освіти необхідно використовувати європейський досвід, залучати до обговорення громадськість, підтримувати конкурентність з метою активізації ринкових механізмів забезпечення якості освітніх послуг, надати автономію органам освіти в розробленні варіативної частини навчальних програм, використанні навчально-методичних матеріалів, ввести відповідальність адміністрації та вчителів за наслідки відповідних педагогічних ініціатив та інновацій. Процес євроінтеграції передбачає створення загальноєвропейського освітнього та наукового простору на основі розроблення єдиних критеріїв і стандартів у галузі освіти та науки з метою визнання періодів і термінів підготовки фахівців з вищою освітою, що сприятиме співробітництву між вищими навчальними закладами Європи.

У вересні 2014 року Верховна Рада України та Європейський парламент одночасно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Основні частини Угоди присвячено ключовим реформам, економічному відновленню та зростанню, а також урядуванню і секторальній співпраці у сферах енергетики, транспорту, охорони довкілля, промисловості, соціального розвитку і соціального захисту, рівності прав, захисту споживачів, освіти, молоді та культури. Зокрема, в статті 431 глави 23 «Освіта, навчання та молодь» визначається зобов’язання сторін активізувати співробітництво у вищій освіті шляхом сприяння зближенню у цій сфері, яке відбувається в рамках Болонського процесу, поглиблення співробітництва між вищими навчальними закладами, підвищення якості та посилення значущості вищої освіти.

Інтеграція до європейського освітнього простору потребує також якісного оновлення шкільної освіти через ствердження нових парадигмальних підходів, розбудову нових дидактичних систем і технологій, впровадження нових якісних вимірників особистісних освітніх результатів. Особливістю європейського підходу до середньої освіти є те, що акцент ставиться не лише на здобуття базових знань з основних предметів, але і здійснюється спроба передбачити ті уміння і професії, які потребуватиме європейське суспільство в майбутньому. Серед орієнтовних тем для проведення Першого уроку 2017–2018 навчального року – «Європа – наш цивілізаційний вибір», «Україна на карті Європи». Питання європейської інтеграції представлені у шкільних курсах новітньої історії, географії, іноземної мови поруч із темами країнознавчого характеру інших шкільних предметів, адже зміст і наповнення шкільної освіти проектують майбутнє нашої держави.

З нагоди Дня знань відділ наукової інформації та бібліографії пропонує вашій увазі бібліографічний список літератури «Сучасна освіта України – європейський вектор розвитку». У списку представлені книги, статті з наукових збірників та періодичних видань, які розкривають різноманітні аспекти інтеграції України до європейського освітнього простору за останніх три роки. Поруч із друкованими джерелами представлені електронні ресурси з даної тематики. Бібліографічний список призначений науковцям, педагогічним працівникам, студентам, учням старшої школи, батькам, а також усім, кому небайдужі проблеми європейського вибору України. 

 

Державна політика та методологічні засади євроінтеграції освіти

Андрущенко, Т. В. Національне та загальнолюдське як домінантні цінності сучасної освітньої політики (європейський контекст) [Електронний ресурс] / Т. В. Андрущенко // Мультиверсум. Філософ. альм. – 2015. – Вип. 9–10. – С. 117–134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2015_9-10_11 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Андрущенко, Т. В. Ціннісна палітра європейського простору освіти (український вимір) [Електронний ресурс] / Т. В. Андрущенко // Наук. часоп. нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки. – 2016. – Вип. 4. – С. 107–113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2016_4_15 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

74 В 48 Барабаш-Тимофієва, О П. Передумови виникнення та основні етапи створення європейського освітянського простору / О П. Барабаш-Тимофієва // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 32. – С. 193–200.

Бондарук, Л. М. Роль міжкультурної освіти у процесі інтеграції України в європейський простір [Електронний ресурс] / Л. М. Бондарук, Л. М. Щерба // Пед. пошук. – 2017. – № 2. – С. 32–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2017_2_9 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Весельська, М. В. Зміна структури професійної діяльності державних службовців у сфері освіти в контексті європейського вектору України [Електронний ресурс] / М. В. Весельська // Державне управління: теорія та практика. – 2016. – № 1. – С. 95–105. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2016_1_10 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Борисова, Т. Маркетинг некомерційних суб’єктів сфери освіти України: концептуальні особливості та вектори розвитку / Т. Борисова // Журнал європ. економіки. – 2014. – Т. 13, № 4. – С. 415–429.

Возняк, О. Порівняльний аналіз формальної та неформальної освіти в контексті євроінтеграції освітнього простору / О. Возняк // Вища шк. – 2016. – № 2. – С. 41–47.

Гаращук, О. В. Економічне середовище розвитку освіти в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 18, : Економіка і право. – 2015. – Вип. 28. – С. 3–12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2015_28_3 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Годованик, Є. В. Проблеми ефективного впровадження європейських освітніх стандартів в Україні [Електронний ресурс] / Є. В. Годованик // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія : Право. – 2015. – Вип. 9/10. – С. 135–141. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2015_9-10_17 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Євсєєва, О. О. Розвиток освітнього комплексу України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / О. О. Євсєєва // Вісн. економіки транспорту і промисловості. – 2016. – Вип. 53. – С. 141–146. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2016_53_25 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Заїка, В. М. Соціально-психологічні аспекти захисту прав людей з особливими освітніми потребами в умовах інтеграції до європейського освітнього простору / В. М. Заїка // Зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту соціал. технологій ун-ту «Україна». – 2017. – № 13. – С. 21–23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_13_7 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Заярна, В. С. Сфера неформальної освіти як засіб самореалізації особистості впродовж життя: європейський вимір [Електронний ресурс] / В. С. Заярна // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. – 2015. – № 9. – С. 231–241. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_9_31 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Ісаєнко, Т. В. Освіта для збалансованого розвитку: європейський вимір  / Т. В. Ісаєнко // Еколог. вісн. – 2016. – № 2. – С. 13–14.

65.9(4УКР) В 53 Калініченко, А. В. Шляхи перетворення української освітньої системи згідно європейських стандартів / А. В. Калініченко // Вісн. студент. наук. т-ва «Ватра» Вінниц. торг.-екон. ін-ту Київ. нац. торг.-екон. ун-ту : за матеріалами Всеукр. студент. наук. конф. «Інтелектуальний потенціал молоді в реалізації стратегії інноваційного розвитку України», 10 квіт. 2008 р. – Вінниця, 2008. – Вип. 3. – С. 206–208.

Кархут, О. Я. Проблеми трансформації Української освіти в контексті Європейської інтеграції [Електронний ресурс] / О. Я. Кархут // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. – 2015. – Вип. 27. – С. 283–288. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2015_27_43 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Кириченко, К. І. Проблеми інтеграції національної системи освіти до європейського освітнього простору / К. І. Кириченко // Аспекти публічного упр. – 2015. – № 11/12. – С. 104–108 : фот.

Клокар, Н. І. Управління впровадженням європейських громадянських практик в освіту України / Н. І. Клокар // ScienceRise. Pedagogical Education. – 2016. – № 6. – С. 31–38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2016_6(2)__8 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Кляп, М. І. Реалізація європейських підходів у реформах української освіти: конкретні результати в дії [Електронний ресурс] / М. І. Кляп // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 170–175. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2016_2_44 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Кузнецова, О. Тенденції модернізації іншомовної освіти в європейському освітньому просторі [Електронний ресурс] / О. Кузнецова // Витоки пед. майстерності. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 18. – С. 170–176. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2016_18_31 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Кулик, О. Становлення новітньої вітчизняної філософії освіти: євроінтеграційний контекст / О. Кулик // Вища шк. – 2016. – № 2. – С. 48–56.

Култаєва, М. Д. Освітня євроінтеграція чи конституювання європейського освітнього простору? / М. Д. Култаєва // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 4. – С. 23–29.

Лесневська, К. В. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції у контексті рекомендацій Ради Європи з мовної освіти [Електронний ресурс] / К. В. Лесневська // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2016. – Вип. 62. – С. 196–198. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_62_72 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Леу, С. Зв’язок професійної освіти і ринку праці: європейські перспективи / С. Леу // Проф.-техн. освіта. – 2017. – № 1. – С. 60–61.

74.04(4УКР) З-73 Лобик, Л. О. Раціональне та ірраціональне в українській освіті і європейський освітній процес / Л. О. Лобик, С. М. Повторева // Знання. Освіта. Освіченість : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 28–29 верес. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Новий ун-т Лісабону (Португалія), Люблін. політехніка (Польща), Синергетич. т-во України Вінниц. від-ня. – Вінниця, 2016. – С. 85–89.

Некряч, А. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір / А. Некряч // Вища шк. – 2016. – № 3. – С. 11–22.

Освіта для сучасності: європейські стандарти : репортаж з укр.-пол. наук. форуму / О. Проценко, Ю. Журлакова // Дошкіл. виховання. – 2015. – № 11. – С. 4–5.

74.03(4УКР) О-72 Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи : зб. наук.-експерт. матеріалів / за заг. ред. С. І. Здіорука. – Київ : НІСД, 2014. – 124 с. : рис. – (Гуманітарний розвиток ; вип. 2).

72.4(4УКР) О-72 Освіта і наука у вимірах ХХІ століття : матеріали http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2015_754-755_27 Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 19 квіт. 2016 р.: зб. наук. пр. «Logos». Т. 1 / Європейська наукова платформа. – Дніпро ; Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2016. – 144 с. : рис., табл.

Падалка, О. С. Національна та європейська освіта: здобутки та надбання [Електронний ресурс] / О. С. Падалка, В. В. Кулішов // Європ. пед. студії. – 2015. – Вип. 5/6. – С. 23–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epc_2015_5-6_5 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Плахотнік, О. В. Гармонізація національної та європейської освіти в сучасних умовах їх реформування [Електронний ресурс] / О. В. Плахотнік // Зб. наук. пр. Військ. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2015. – Вип. 50. – С. 344–351. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2015_50_58 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Програма ЄС в галузі освіти, підготовки, молоді та спорту: можливості для України // Шкільна б-ка. – 2016. – № 3. – С. 17–21 : іл.

Радкевич, В. Від наукових досліджень – до кращих освітніх практик: євроінтеграційний аспект / В. Радкевич // Проф.-техн. освіта. – 2016. – № 2. – С. 31–36.

Рейтмаєр, М. Й. Інтеграція України в Європейський простір вищої освіти – основні переваги і недоліки. Ч. І. Переваги / М. Й. Рейтмаєр [та ін.] // Галиц. лікар. вісн. – 2012. – Т. 19, число 2. – С. 132–135. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2012_19_2_4 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Рейтмаєр, М. Й. Інтеграція України в Європейський простір вищої освіти. Основні переваги і недоліки. Ч. 2. Недоліки / М. Й. Рейтмаєр // Галиц. лікар. вісн. – 2012. – Т. 19, число 4. – С. 115–118. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2012_19_4_47 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Роль освіти в організації використання європейських підходів до забезпечення сталого розвитку економіки у постконфліктний період [Електронний ресурс] / Б. Андрушків, Н. Кирич, Л. Мельник, О. Погайдак // Вісн. екон. науки України. – 2016. – № 1. – С. 3–6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_3 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Романовський, С. В. Особливості освіти країн Європи та деякі освітні реалії України [Електронний ресурс] / С. В. Романовський // Освіта та розвиток обдаров. особистості. – 2017. – № 5. – С. 47–53. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2017_5_12 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Силадій, І. Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти [Електронний ресурс] / І. Силадій // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 115. – С. 320–323. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_115_84 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Скорик, Т. В. Освіта впродовж життя в контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / Т. В. Скорик // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 232–235. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_58 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Суший, О. Чи стане реформа в освіті запорукою успішних реформ в Україні загалом? / О. Суший // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2015. – № 6. – С. 33–39.

Тимченко, І. Пострадянська та європейська освітня термінологія: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / І. Тимченко // Вища освіта України. – 2015. – № 4. – С. 38–44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_4_8 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Тихомирова, Г. Є. Правове забезпечення надання освітніх послуг в Україні та Європейському Союзі: порівняльно-правовий аналіз / Г. Є. Тихомирова // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія : Право. – 2015. – Вип. 9/10. – С. 148–156. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_pr_2015_9-10_19 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Товканець, О. Менеджмент освіти в політиці формування європейської освітньої стратегії / О. Товканець // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 2. – С. 257–262. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2016_2_70 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Токарук, Л. Розвиток інклюзії в Україні за принципом європейського освітнього простору (італійський досвід) [Електронний ресурс] / Л. Токарук // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогіка. – 2015. – Вип. 1. – С. 77–81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutshp_2015_1_20 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

74.58 Г 94 Фісенко, О. Г. Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції  / О. Г. Фісенко // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів Х Міжнар. наук.-практ. конф. м. Вінниця, 14 –16 верес. 2010 р. – Вінниця, 2010. – С. 483–486.

Шамардіна, В. М. Мобільність – шлях інтеграції в європейський освітній простір [Електронний ресурс] / В. М. Шамардіна // Інженер. та освіт. технології. – 2015. – № 3. – С. 24–26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itot_2015_3_6 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

67.9(4УКР) П 68 Шевченко, О. М. Європейська правова доктрина забезпечення права на свободу світоглядного (релігійного) вибору в освіті / О. М. Шевченко // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговорення п’ятитом. монографії «Правова доктрина України». Харків, 20–21 листоп. 2013 р. – Харків, 2013. – С. 176–179.

Яковлєва, О. В. Регіональний та європейський освітні контексти трансформації українського національного мовного простору [Електронний ресурс] / О. В. Яковлєва // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 116(1). – С. 243–247. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_116(1)__61 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

 


Сучасна освіта України – європейський вектор розвитку
Бібліографічний список

  1. Державна політика та методологічні засади євроінтеграції освіти
  2. Європейські орієнтири в українському просторі вищої освіти
  3. Європейські орієнтири шкільної освіти

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше