ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВерсія для друку

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва

Відділ наукової інформації та бібліографії

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА КНИГА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ

(віртуальний бібліографічний список літератури)

 

 

Вінниця, 2017


 

Освіта, – це один з найоптимальніших і найінтенсивніших способів входження людини у світ науки та культури.

В. Г. Кремень

Перспектива розбудови в Україні суспільства знань вимагає глибокого реформування освітньо-виховної сфери, що має здійснюватися на основі розумного поєднання кращого зарубіжного досвіду з національними традиціями. Проблема створення українського національного підручника має давню історію. Вона була нерозривно пов’язана з багатовіковою боротьбою за українську школу, ідея якої приваблювала багатьох визначних громадських діячів минулого.

Виникнення початкової освіти і навчальної книги сягає ще часів Київської Русі. В XII ст. з’являється поняття «вчення грамоти», що репрезентує початкову освіту. За 800 років існування початкових шкіл за своєю метою, соціальним призначенням та структурою була різною, але головною метою її було навчання дітей грамоті. Так, в Стародавній Русі є знахідки берестяних грамот і писемних приладь X-XIV ст.

Перший часослов був надрукований кириличними буквами Швайпольтом Фіолем у 1491 р. у Кракові для учнів українських та білоруських шкіл. У 1552 р. білоруський вчений і просвітитель Ф. Скорина опрацював і видав малоформатний Псалтир «для діточок посполитих». В XVI ст. в Україні розпочато будівництво папірень, з’являються друковані видання.

У 1574 р. Іван Федоров видав перший друкований кириличним шрифтом слов’янською мовою Львівський буквар – невеликого формату книжку на 78 сторінок, в якій була надрукована кирилична азбука, склади, слова, акростих, 19 текстів, молитви, повчання дітям. Чи був аналог цьому "Буквареві"? За свідченням самого І. Федорова, він користувався книгою Іоанна Дамаскіна «Букви словенскія». Але науковці стверджують, що найдавніші списки книги І. Дамаскіна відомі лише з XVI ст. Виходячи з аналізу обох видань можна припустити, що І. Федоров узяв за основу книгу І. Дамаскіна, ґрунтовно її переробив, доповнив, отже, виконав досконалішу редакцію. Єдиний примірник львівського «Букваря» виявлено в бібліотеці Гарвардського університету в США. Ця дата знаменна у культурному розвитку України й варта шанування: український народ одержав першу нормативну граматику. Цей підручник навіть для того часу був незвичайний. У ньому розроблено струнку систему засвоєння граматики церковнослов'янської, а якщо бути зовсім точним, словеноруської мови.

У 1596 у Вільнюсі вийшла граматика Л. Зизанія, 1619 – граматика М. Смотрицького;

1703 – арифметика Л. Магницького та ін.

У 70-ті рр. XVI ст. з’явилися підручники з афоризмами для молодших класів Острозької вищої школи, який зберігся до наших днів.

Узагальнюючи роботу українських та білоруських вчених, чеський педагог Я. А. Коменський у праці «Велика дидактика» (1632 р.) теоретично обґрунтував класово-урочну систему навчання, яка набула поширення в усьому світі.

В 1981 р. Я. А. Матвіїшин опублікував невідомий математичний рукопис XVIII ст. з Київської колегії. Це були записки з математики С. Полоцького під час занять у цьому навчальному закладі (до 1656 р.)

До 19 століття офіційно підручником вітчизняної історії був «Синопсис», уперше виданий 1674 у Києві. З погляду сучасної історичної науки, Синопсис Київський викладав не встановлені історичні факти, а компіляцію з уявлень та традиційних легенд, тому вважається джерелом не стільки з історії, скільки з історичної міфології.

Відомий посібник для навчання грамоти – «Букварь южнорусскій» («Буквар південноруській») – книга, укладена Т. Г. Шевченком і видана його коштом у 1861 р. для початкового навчання грамоти дорослих українців рідною мовою в безплатних недільних школах.

Упродовж другої половини XIX століття українською мовою були опубліковані букварі П. Куліша, М. Гатцука, К. Шейковського, О. Строніна. Започаткував цю потрібну справу у 1857 р. П. Куліш виданням «Граматики», яку через чотири роки перевидав у скороченому вигляді. Значний внесок у створення Національних підручників зробили С. Русова, М. Драгоманов, В.Антонович та інші українські громадські діячі й науковці.

Але у створенні підручників з читання на національній основі особлива роль належить Б. Грінченку. У 1907 р. виходить його «Українська граматка до науки читання й писання», якій судилося стати значним здобутком в історії ментального одужання української нації (1917 р. київське видавництво «Криниця» її перевидало). Серед кращих видань – збірка П. Грабовського «Кобза», кілька оповідань М.Коцюбинського, твори Т. Шевченка, «Приказки» Є. Гребінки, «Байки» Л. Глібова, оповідання та вірші самого Б. Грінченка.

Протягом радянської доби удосконалення існуючих і створення нових підручників здійснювалося у контексті настанов тогочасного уряду. 1980-х роках почала запроваджуватися реформа загальноосвітньої й професійної школи, через що виникла необхідність удосконалити наявні та створити нові підручники з усіх курсів. Приділялася увага проблемі методичного апарату підручників,здійснювався перехід на навчання дітей із шести років, у зв'язку з чим треба було підготувати й видати підручники. Відбувався перехід на безплатне користування підручниками, зверталась увага на бережливе ставлення до навчальних книжок.   

З появою у 1991 р. незалежної України постала необхідність і в нових підручниках. Процес створення підручників гальмувався повною відсутністю системи творення національних підручників. Але українські вчені (П. С. Атаманчук, В. Г. Бевз, Л. Д. Березівська і т. д. )долучились до означеної проблеми. Свідченням є започатковане усередині 90-х рр. видання збірників наукових праць «Проблеми сучасного підручника», науково-педагогічного журналу «Підручник XXI століття», які піднесли на новий рівень розуміння важливості проблем удосконалення навчальної літератури

На сьогоднішній день електронна книга витісняє традиційну книгу в усіх сферах життя: науки, освіти, культури. Видавництва, що друкують шкільні підручники, надають Міністерству освіти і науки України електронні версії для розміщення у вільному доступі. Сьогодні в умовах реформування національного шкільництва особливо актуальною проблемою є оновлення змісту навчання, одним із засобів реалізації якого був і залишається підручник. Тому пріоритетне завдання науковців, педагогів-практиків полягає у розробленні й створенні навчальної літератури нового покоління, спрямованої на формування світогляду і світосприйняття учнів, розвиток їхніх розумових і творчих здібностей, допитливості, зацікавленості предметом вивчення.

Матеріали списку будуть цікаві вчителям, викладачам,студентам, учням, батькам,бібліотечним працівникам, тощо.

 

Розділ 1. УКРАЇНСЬКА НАВЧАЛЬНА КНИГА З ФОНДУ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ВИДАНЬ «ТІМІРЯЗЄВКИ»

Астряб, О. Задачник до початкової геометрії / О. Астряб. – 5-е вид. – Київ : Держ. вид-во України, 1926. – 171 с.

Васютинський, В.Українська мова : підруч. для IVкл. початк. шк. з болгар. виклад. мовою / В. Васютинський. – Київ; Харків : Держ. вид-во Нац. Меншостей УСРР, 1936. – 132 с.

Верхратский, І. Ботаніка на низші кляси шкіл середних / І. Верхратский. – 2-ге вид. – Львів : з «Печатні Загальної», 1912. – 267 с. : мал.

Гупан, Н. Здійснення диференціації у змісті шкільних навчальних книг доби Української революції / Н. Гупан // Рідна шк. – 2012. – № 10. – С. 53–57.

Деркач, Л. Українська рукописна книга – джерело духовної культури народу / Л.Деркач // Дивослово(Українська мова й література в навчальних закладах). – 2016. – № 11. – С. 21–26.

Єфименко, О. Я. Початковий підручник українсько-московської історії: для шкіл народніх / О. Я Єфименко. – Харків : Союз, 1919. – 88 с. – (Шкільна бібліотека / під ред. Д. Г. Панадіаді; співред. О. Н. Синявський).

Жданова, Р. Інформація про навчальну книгу ХVІІІ – початку ХХ століття з фондів бібліотек України – підґрунтя для створення сучасного українського підручника / Р. Жданова // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 10. – С. 12–13.

Зубко, Н. Основні тенденції навчального книговидання для загальноосвітньої школи в Україні у 20–30-х роках ХХ століття / Н. Зубко // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 3. – С. 30–35.

Клименко, О. Перші друковані кириличні букварі та їх вплив на становлення і формування навчальної книги в Україні / О. Клименко // Вісн. Львів. ун-ту. – Львів, 2006. – Вип. 1. – С. 41–54.

Короб, А. Українська видавнича справа у 50–60-х роках ХІХст : (на прикладі створення навч. підруч.) / А. Короб // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 178–183.

Кравз, К.Основи хімії / К. Кравз, Р. Цегельський ; заходами і коштом Кооперативного видавництва товариства «Наука». – Вінниця : 2-а Радянська Друк (бувшого товариства «Просвіта»), 1919. – 138 с. : мал.

Лебединців, К.Збірник алгебричних задач. Ч. 1 / К. Лебединців. – Київ : Держ. вид-во України, 1926. – 122 с.

Левицкий, В. (Др) Фізика для вислих кляс середніх шкіл / В. Левицкий. – Львів : Накладом краєвого фонду. З друку наукового товариства ім. Шевченка, 1912. – 672 с. : мал., вкл.

Левчук, О. Українська навчальна книга на етапі становлення / О.Левчук // Друкарство. – 2000. – № 4. – С. 12–14.

Мочиїк, Ф.Четверта рахункова книжка для австрийских вселюдних шкіл народних : виданє для 4, 5, 6-класових шкіл / Фр. Мочиїк ; обробили К. Кравс і М. Габерналь, переложив Омелян Попович. – Незмінне виданє тексту з року 1907. – Відень : Накладом цісар-королів.вид-ва шк. книжок (Друк. К. Горішека), 1908. – 88 с.

Побідаленко, М. Червоні квіти : буквар для підлітків / М. Побідаленко, А. Плаксин; Всеукр.надзвич. комісія ліквідації неписьменності при УПО НКО УСРР. – Харків : Держ. вид-во України, 1928. – 96 с.

Фесенко, В.Курс математики.Ч. 2. 2-й розділ навчання: для семиліт. шк. (на селі) :кн. для учнів / В. Фесенко, М. Голубенко. – 2-ге вид., випр. – Харків : Книгоспілка, 1925. – 123 с.

Ціборовська, Р. І. Стародруки книгозбірні Острозького єзуїтського коледжу у фондах Музею книги і друкарства м. Острога: книгознавчий та джерелознавчий аналіз примірників, історія надходження / І. Р. Ціборовська // Наук. праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 42. – С. 520–542.

Чайковський, М.Алгебра. Повний курс середньої школи та для самоосвіти. Кн. 1: (з багатьма вправами й рисунками в тексті) / М. Чайковський; паліт. : П. І. Холодний. – Прага : Укр. громад. видав. фонд, 1925. – 452 с. : мал.

Числа з життя : підруч. математич. грамоти для пунктів ліквідації неписьменності та шк. малописьмен. / уклад. А. Плаксин ; ред. І. Гордон. – Харків : Червоний шлях, 1926. – 95 с.

Розділ 2 НАВЧАЛЬНА КНИГА: СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анохін, В. М. Принципи створення електронних підручників для вищих навчальних закладів на прикладі електронного підручника «Економіка підприємства» [Електронний ресурс] / В. М. Анохін, М. В. Афанасьєв, О. Б. Плоха // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Інформатизація вищого навчального закладу. – 2013. – № 775. – С. 68–72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPIVNZ_2013_775_15

Барвіцька, Г. К. Сучасні технології проектування навчальних курсів та електронних підручників у контексті інноваційного розвитку фінансової грамотності [Електронний ресурс] / Г. К. Барвіцька // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – № 10. – С. 15–18. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2016_10_5

Булгакова, В. Історіографчний аспект дослідження змісту підручників з іноземної мови для учнів 5–7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (1946–1960 роки) [Електронний ресурс] / В. Булгакова // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2014. – № 10(3). – С. 246–251. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2014_10(3)__40

Вашуленко, М. Виховний потенціал текстів букваря – першої навчальної книги з рідної мови / М. Вашуленко // Початкова шк. – 2008. –№ 8. – С. 15–18.

Гаврилюк, О. Підручник з української літератури в системі формування вмінь діалогічної взаємодії учня з текстом / О. Гаврилюк // Укр. мова і літ. в шк. – 2010. – № 4. –С. 19–21.

Гайдаєнко, І. Електронний підручник як новий засіб подання інформації у навчальному процесі [ Електронний ресурс] / І. Гайдаєнко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Історія. – 2016. – Вип. 2(3). – С. 162–170. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2016_2(3)__33

Гасіл, Ї. Навчально-методичні засади підручника «Чеська мова для українців» (Львів, 2011) [Електронний ресурс] / Ї. Гасіл, Н. Лобур, О. Паламарчук // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – 2013. – Вип. 21. – С. 22–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2013_21_6

Гресь, Б. «Школа вчителем стоїть...» : новий навч. посіб. з укр. літ. / Б. Гресь // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). – 2013. –№ 3. – С. 64.

Гричаник, Н. І. Структура і функції навчальної книги з літератури / Н. І. Гричаник // Укр. літ. в загальноосвітній шк. – 2013. –№ 6. –С. 19–21.

Єрмоленко, С. Круглий стіл «Мова підручників для загальноосвітніх навчальних закладів: сучасний стан і погляд у майбутнє» [Електронний ресурс] / С. Єрмоленко, А. Пономаренко // Українська мова. – 2015. – № 1. – С. 131–138. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2015_1_13

Жосан, О. Е. Шкільний підручник: яким йому бути / О. Е. Жосан // Управління школою : основа професійного зростання. – 2012. –№ 13/15. – С. 73–77.

Захарчук–Дуке,О. Сучасний погляд на підручники нового покоління для студентів-філологів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. Захарчук-Дуке // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2013. – № 8(1). – С. 137–142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2013_8(1)__23

Ільченко, О. Г. Підручники з природничих предметів як складова дослідницького навчального середовища [Електронний ресурс] / О. Г. Ільченко // Проблеми сучасного підручника. – 2016. – Вип. 16. – С. 185–192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2016_16_18

Капелюшний, В. «Українська революція 1917–1921 років» у шкільних підручниках та навчальній літературі з історії України: історіографічні та загально-педагогічні аспекти [Електронний ресурс] / В. Капелюшний // Етнічна історія народів Європи. – 2017. – Вип. 51. – С. 65–70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2017_51_12

Карпенко, О. Методологічні засади дослідження трансформації навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти / О. Карпенко // Вісн. Харківської держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 20. – С. 156–164.

Карпенко, О. Навчальна книжка: в умовах інформатизації освіти / О. Карпенко // Вісн. Кн. палати. – 2003. –№ 6. –С. 33–34.

Кобернік С. Г. Сучасний підручник з географії для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів та його дидактичні можливості [Електронний ресурс] / С. Г. Кобернік // Наук. зап. [Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки. – 2014. – Вип. 122. – С. 65–74. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2014_122_11

Корда, М. М. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу на кафедрі медичної біохімії [Електронний ресурс] / М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька, та ін. // Медична освіта. – 2017. – № 2. – С. 28–32. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mosv_2017_2_8

Крячко, І. П. Підручник як основа інформаційно-навчального середовища шкільної астрономії [Електронний ресурс] / І. П. Крячко // Проблеми сучасного підручника. – 2014. – Вип. 14. – С. 349–355. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2014_14_42

Лавріненко, Л. Навчальна книга у педагогічній спадщині К. Ушинського / Л. Лавріненко // Вісн. Кн. палати. – 2016. –№ 3. – С. 35–37.

Лапаєнко, С. Цінна книга з педагогіки / С. Лапаєнко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2008. –№ 6. –С. 63.

Лукашова, Н. Сучасне, цікаве і корисне енциклопедичне видання з хімії / Н. Лукашова // Рідна шк. – 2010. –№ 6. –С. 79.

Мовчан, Р. «Українська література. 6 клас»/ Р. Мовчан // Дивослово. – 2006. –№ 7. – С. 39–40.

Надтока, В. О. Мотиваційна функція як рушійна сила модернізації підручника з географії як формату навчальної літератури [Електронний ресурс] / В. О. Надтока // Проблеми сучасного підручника. – 2016. – Вип. 16. – С. 237–249. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2016_16_23

Назаренко, Т. Г. Українознавча складова в навчальних текстах шкільних підручників з географії [Електронний ресурс] / Т. Г. Назаренко // Проблеми сучасного підручника. – 2015. – Вип. 15(2). – С. 86–95. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2015_15(2)__10

Паливода, Ю. Сучасна навчальна книга: комунікаційні інтенції автора / Ю. Паливода // Вісн. Кн. палати. – 2011. –№ 3. – С. 7–10.

Панченко, Є. Посібник з менеджменту нового покоління / Є. Панченко // Економіка України. – 2007. –№ 4. –С. 95.

Пироженко, Л. Н. Я. Григоріїв – автор навчальних книг з історії України / Л. Пироженко // Історія в шк. – 2000. – № 2. – С. 2–6.

Поліщук, Н. М. Авторська концепція підручників з основ здоров’я для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / Н. М. Поліщук // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 38(1). – С. 122–130. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_38(1)__22

Попович, Л. М. Проблеми громадсько-активної школи у змісті підручника для керівника навчального закладу [Електронний ресурс] / Л. М. Попович // Проблеми сучасного підручника. – 2017. – Вип. 18. – С. 171–177. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2017_18_23

Редько, В. Г. Яка навчальна література з іноземної мови потрібна сучасному учню: результати аналізу змісту підручників для початкової школи [Електронний ресурс] / В. Г. Редько // Проблеми сучасного підручника. – 2015. – Вип. 15(2). – С. 198–208. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2015_15(2)__21

Редько, В. Якими бути підручникам з іноземної мови для початкової школи? / В. Редько. // Інозем. мови в сучас. шк. – 2012. – № 1. – С. 14–17.

Савшак, Т. М. Навчальні підручники з історії для українських середніх шкіл галичини середини ХІХ – поч. ХХ ст. [Електронний ресурс] / Т. М. Савшак // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2014. – Вип. 16. – С. 108–114. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2014_16_20

Салов, В. О. Створення навчальної літератури для вищої школи : навч. посіб. / В. О. Салов, Ю. О. Шабанова, О. Н. Ільченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Нац. гірн. ун-т». – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – 186 с. : іл., табл.

Сидоренко, В. В. Навчальні книги нового покоління: якими їм бути / В. В. Сидоренко // Шк. б-ка. – 2016. –№ 7. –С. 4–7.

Стрижак, О. Є. Онтологічний підручник – парадигма формування інтерактивної системи знань у навчальному процесі [Електронний ресурс] / О. Є. Стрижак // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2016. – № 7. – С. 7–16.

Тарнопольський, О. Б. Експерієнційні види навчальної діяльності у конструктивістському підручнику з англійської мови для студентів спеціальності «Туризм» [Електронний ресурс] / О. Б. Тарнопольський // Вісн. Ун-ту ім. Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. – 2017. – № 1. – С. 281–288. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2017_1_46

Турянська, О. Ф. Класифікація методів особистісно орієнтованого навчання як теоретико-методична засада творення навчальних підручників [Електронний ресурс] / О. Ф. Турянська // Вісн. Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 22(1). – С. 181–192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22(1)__26

Як написати підручник / П. О. Куцик, О. Є. Кузьмін, О. С. Скибінський, С. В. Скибінський ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2017. – 415 с. : іл., табл. 

Розділ 3. НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА НОВОГО ПОКОЛІННЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Арсенюк, І. Р. Комп’ютерні мережі. Ч. 3: навч. посіб. / І. Р. Арсенюк, А. А. Яровий ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 85 с.

Бебик, В. М. Політологія: наука і навчальна дисципліна : підруч. для студентів вузів / В. Бебик. – Київ : Каравела, 2009. – 496 с.

Городецька, О. С. Комп’ютерні мережі : навч. посіб. / О. С. Городецька, В. А. Гикавий, О. В. Онищук. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 129 с.

Денисюк, С. Г. Комунікологія : навч. посіб. / С. Г. Денисюк. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 102 с.

Дудюк, Д. Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Д. Л. Дудюк, С. С. Мазепа, Я. М. Гнатишин. – Львів :Магнолія 2006, 2016. – 188 с.

Дуткевич, Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. В. Дуткевич ; Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т корекційної та соціальної педагогіки і психології, Каф. психології освіти. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 388 с.

Екологія: теоретичні основи і практикум : навч. посіб. / Л. А. Потіш [та ін.]. – 3-тє вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 328 с.

Економіка туризму: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська [та ін.] ;Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 544 с.

Економічна психологія / М. П. Бутко, А. П. Неживенко, Т. В. Пепа ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 232 с.

Історія новітньої зарубіжної літератури : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. Й. Давиденко [та ін.] ; Глухів. держ. пед. ун-т ім. С. М. Сєргєєва-Ценського. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 274 с.

Кашканов, А. А. Організація дорожнього руху : навч. посіб. / А. А. Кашканов, В. П. Кужель ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 125 с.

Колесницький, О. К. Чисельні методи : навч. посіб. / О. К. Колесницький, І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 130 с.

Левківський, М. В. Історія педагогіки : підручник / М. В. Левківський, Д. І. Пащенко. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 380 с.

Мальська, М. П. Організація наукових досліджень : навч. посіб. / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 136 с.

Мальська, М. П. Основи маркетингу у туризмі : підруч. / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 336 с.

Мельник, О. П. Інженерна графіка. Дистанційний практикум. В 2 ч. Ч. 2.Виконання та оформлення технічних зображень : навч. посіб. / О. П. Мельник, Я. Г. Скорюкова, О. В. Слободянюк. – Вінниця : ВНТУ, 2010 –2017. – 107 с.

Міжнародний бізнес : навч. посіб. / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; підзаг. ред. Т. В. Орєхової. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 428 с.

Мова як система : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. А. Глущенко [та ін.] ; Слов’янський держ. пед. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 132 с.

Онуфрієнко, Г. С. Риторика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. С. Онуфрієнко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 624 с.

Офісний менеджмент. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І. Скібіцька [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т, Ін-т економіки і менеджменту. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 360 с.

Охорона і раціональне використання земельних ресурсів : навч.-метод. посіб. / Д. В. Лико [та ін.] ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 664 с.

Пентилюк, М. І. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посіб. / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 224 с.

Рутинський, М. Й. Замковий туризм в Україні : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Рутинський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 432 с.

Савельєв, В. П. Етика : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Савельєв, Л. А. Пинда. – 2-ге вид., випр. – Львів :Магнолія, 2006, 2017. – 244 с.

Соломенко, Л. І. Екологія людини : навч. посіб. / Л. І. Соломенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 120 с.

Халмурадов, Б. Д. Медицина надзвичайних ситуацій : підруч. / Б. Д. Халмурадов, П. Б. Волянський ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 208 с.

Хом’юк, В. В. Вища математика. Ч. 1. Лінійна алгебра та аналіт. геометрія / В. В. Хом’юк, І. В. Хом’юк ;Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 118 с.

Хоронжий, А. Г. Соціологія релігії : (курс лекцій) : навч. посіб. / А. Г. Хоронжий. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія, 2006, 2017. – 168 с.

Розділ 4 ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК – ВСЕ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ!

Атамас, П. Й. Облік у бюджетних установах [Електронний ресурс] / П. Й. Атамас. – Електронні текстові дані. – Київ : Центр навчальної літератури. – 2015. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Серія «Електронні видання»). – Назва з етикетки диска.

Давиденко, Г. Й. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та доби Відродження [Електронний ресурс] / Г. Й. Давиденко, В. Л. Акуленко. – Електронні текстові дані. – Київ : Центр навчальної літератури. – 2015. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Серія «Електронні видання»). – Назва з етикетки диска.

Дуткевич, Т. В. Дошкільна психологія [Електронний ресурс] / Т. В. Дуткевич. – Електронні текстові дані. – Київ : Центр навчальної літератури. – 2015. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Серія «Електронні видання»). – Назва з етикетки диска.

Дуткевич, Т. В. Практична психологія : вступ у спеціальність [Електронний ресурс] / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – Електронні текстові дані. – Київ : Центр навчальної літератури. – 2015. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Серія «Електронні видання»). – Назва з етикетки диска.

Коваленко, І. Д. Гроші та кредит [Електронний ресурс] / І. Д. Коваленко. – Електронні текстові дані. – Київ : Центр навчальної літератури. – 2015. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Серія «Електронні видання»). – Назва з етикетки диска.

Кордон, М. В. Українська та зарубіжна культура [Електронний ресурс] / М. В. Кордон. – Електронні текстові дані. – Київ : Центр навчальної літератури. – 2015. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Серія «Електронні видання»). – Назва з етикетки диска.

Косова, Т. Д. Банківські операції [Електронний ресурс] / Т. Д. Косова. – Електронні текстові дані. – Київ : Центр навчальної літератури. – 2015. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Серія «Електронні видання»). – Назва з етикетки диска.

Костюк, В. С. Економічна теорія [Електронний ресурс] / В. С. Костюк, А. М. Андрющенко, І. П. Борейко. – Електронні текстові дані. – Київ : Центр навчальної літератури. – 2015. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Серія «Електронні видання»). – Назва з етикетки диска.

Ноздріна, Л. В. Управління проектами [Електронний ресурс] / Л. В. Ноздріна, В. І. Ящук, О. І. Полотай. – Електронні текстові дані. – Київ : Центр навчальної літератури. – 2015. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Серія «Електронні видання»). – Назва з етикетки диска.

Юринець, В. Є. Автоматизовані інформаційні системи [Електронний ресурс] / В. Є. Юринець, Р. В. Юринець. – Електронні текстові дані. – Київ : Центр навчальної літератури. – 2015. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Серія «Електронні видання»). – Назва з етикетки диска.

Юринець, В. Є. Методологія наукових досліджень [Електронний ресурс] / В. Є. Юринець. – Електронні текстові дані. – Київ : Центр навчальної літератури. – 2015. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – (Серія «Електронні видання»). – Назва з етикетки диска.

Міністерство освіти і науки України. Електронні підручники [Електронний ресурс] :  [веб-сайт]. – Електронні дані та програми. – Режим доступу: http://bit.ly/2witJvG (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Електронні підручники в Україні, 2017/2018 навчальний рік [Електронний ресурс] : [веб-сайт]. – Електронні дані та програми. – Режим доступу: http://bit.ly/2vEIR3B (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Електронні версії підручників видавництва «Генеза» [Електронний ресурс] : [веб-сайт]. – Електронні дані та програми. – Режим доступу: http://bit.ly/2x4T397 (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Електронна шкільна бібліотека. Електронні. Українські підручники в електронному вигляді [Електронний ресурс] : [веб-сайт]. – Електронні дані та програми. – Режим доступу: https://class.od.ua/ (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Ерудит. нет [Електронний ресурс] : сайт для учнів, студентів, вчителів і батьків. – Електронні дані та програми. – Режим доступу: http://bit.ly/2xxvP9t (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Розумники [Електронний ресурс] : інтернет-магазин навч. матеріалів : [веб-сайт]. – Електронні дані та програми. – Режим доступу: http://rozumniki.net/ (дата звернення: 28.08.2017). – Назва з екрана.

Підготувала бібліограф I категорії

 відділу наукової інформації та бібліографії

Пахомова Т. С.


НАВЧАЛЬНА КНИГА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ

  1. Українська навчальна книга з фонду рідкісних і цінних видань «Тімірязєвки»
  2. Навчальна книга: сучасні дослідження
  3. Навчальна література нового покоління як чинник підвищення якості освіти
  4. Електронний підручник – все тільки починається!

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше