ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМикола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

Музично-педагогічна спадщина

Педагогiчне надбання М. Леонтовича
розкриває бiльш нiж двадцятилiтнiй досвiд
учителювання в школах Подiлля, Донбасу, ви-
кладання в навчальних закладах Києва, у музич-
но-драматичному iнститутi iмені М. Лисенка
та Народнiй консерваторiї, на рiзних курсах,
зокрема на курсах дошкiльного виховання, що
дозволило зробити йому деякi узагальнення й
систематизувати цей досвiд у методичних
працях та статтях. Цей неоцiненний ма-
терiал, а також i твори для дiтей тiльки за-
раз починають займати належне мiсце в на-
цiональнiй педагогiцi.

А. Хоменко

1266. Александрова, О. Засвоєння принципів хорового письма Миколи Леонтовича у класі диригування / О. Александрова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 39, 40.

1267. Ачилова, В. Натхненної музики творець : (дидактич. матеріали до занять укр. мови) : [з досвіду роботи Сімферопол. муз. училища та училища культури, у яких при підгот. занять з укр. мови залучали матеріали (деякі вміщені у ст.) про життєвий і твор. шлях М. Д. Леонтовича] / В. Ачилова, В. Власенко // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 229–234.

1268. Батюк, Н. О. Осягнення художніх образів народних пісень в обробці М. Леонтовича як шлях формування гуманістично-ціннісних орієнтацій студентів : [розкрито можливі шляхи використання оброб. укр. нар. пісень М. Леонтовича у зазначеному аспекті та методи і прийоми, які доцільно використовувати у цьому процесі] / Н. О. Батюк, Д. Д. Поповська, А. Шанявська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 12. – С. 275–280.

1269. Бец, О. Д. М. Леонтович – композитор-педагог : [висвітлена як муз. творчість композитора, так і його діяльність як талановитого нар. вчителя] / О. Д. Бец // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 64–68. 

1270. Білієнко, Д. О. Актуалізація спадщини Миколи Леонтовича у формуванні творчої особистості учнів : [йдеться про використання муз.-пед. спадщини композитора у сучас. навч. процесі дит. муз. шк. України. Особлива увага звернута на формування твор. особистості учнів у процесі інструмент. музикування засобами інтерпретації та імпровізації] / Д. О. Білієнко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 12. – С. 281–285.

1271. Бодрова, Т. Спадщина М. Леонтовича у контексті підготовки майбутнього учителя музики / Т. Бодрова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 50, 51.

1272. Борисова, Т. Використання хорового матеріалу незакінченої опери М. Д. Леонтовича «На русалчин Великдень» у процесі формування режисерських умінь майбутніх керівників музично-театральної діяльності школярів / Т. Борисова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 32–34.

1273. Букач, М. М. Д. Леонтович – один із засновників методики музичного виховання в Україні : [детально схарактеризовано основні ідеї пед. методики М. Леонтовича з муз. виховання, викладені у його підруч. «Практичний курс навчання співу у середніх школах України» (Київ, 1989)] / М. Букач // Рід. шк. – 2002. – № 5. – С. 71–73.

1274. Бурдаківська, Н. Пісенна народна творчість в обробці М. Леонтовича на уроках рідної мови при вивченні теми «іменник» у початкових класах / Н. Бурдаківська, Г. Горох // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 95–99.

1275. Валдинюк, О. Д. Педагогічна спадщина Миколи Леонтовича в контексті розбудови національної школи / О. Д. Валдинюк // Розбудова держави: духовність, екологія, бізнес : зб. матеріалів другої Загальноукр. студент. наук. конф. / Всеукр. благод. культур.-наук. Фонд Т. Г. Шевченка, Провід ОУН ; [редкол.: Л. О. Красицька (відп. ред.) та ін.]. – Київ, 1996. – С. 106, 107.

1276. Ватаманюк, Г. Організація ігрової діяльності старших дошкільників з використанням пісенної творчості М. Д. Леонтовича / Г. Ватаманюк // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 52–59.

1277. Гавриленко, Л. М. Вокально-методичні принципи навчання дітей співу за М. Леонтовичем : [схарактеризовано основні вокал.-метод. принципи з муз.-пед. спадщини М. Леонтовича, які формують основи вокал. культури у мол. школярів і які доцільно використовувати в сучас. вокал. педагогіці] / Л. М. Гавриленко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 12. – С. 310–313.

1278. Головань, Т. К. Використання творчої спадщини М. Леонтовича у фаховій підготовці майбутніх педагогів-музикантів : [викладено результати експерименту, провед. у комунал. вищ. навч. закл. Київ. облради «Богуславський гуманітарний коледж ім. І. С. Нечуя-Левицького» з використання оброб. композитора та їх практ. імплементація у муз.-пед. освіт. простір] / Т. К. Головань // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології, Ф-т психології. – Київ, 2016. – № 2. – С. 4–10. 

1279. Горбенко, Н. Український Бах, або Як Настуня осмислювала творчу постать Миколи Леонтовича : худож. оповідання для учнів основ. шк. / Н. Горбенко // Учитель муз. мистецтва. – 2015. – № 3/4. – С. 33–37.

1280. Горбенко, С. Гуманістична спрямованість музично-педагогічних поглядів М. Д. Леонтовича / С. Горбенко, З. Корінець // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 19.

1281. Грисюк, О. Музично-педагогічна спадщина М. Леонтовича у навчальному процесі вокально-хорових класів : [муз.-пед. спадщина композитора складається з теорет.-метод. розроб. і хор. творів, розрахов. на дит. виконання. Для вокал.-хор. класів таке поєднання має велике значення, оскільки відповідає профілю навчання] / О. Грисюк // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 50–53.

1282. Гріньова, В. В. Використання творів М. Леонтовича на уроках сольфеджіо : [висвітлюються інновац. форми роботи з музикантами-початківцями, освоєння основ муз. риторики, поетики і семантики муз. тексту на прикладі хор. опрац. композитора] / В. В. Гріньова // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 13. – С. 275–283.

1283. Гушоватий, П. До проблем вивчення творчої спадщини композиторів М. Лисенка та М. Леонтовича в загальноосвітній школі / П. Гушоватий // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 118–123.

1284. Дацюк, С. Призабуті сторінки хорової спадщини М. Леонтовича: їх вивчення і впровадження до навчального процесу / С. Дацюк // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 129–132.

1285. Димченко, С. Секрет педагогічної майстерності М. Д. Леонтовича : [на думку авт., секрет пед. майстерності композитора полягав у тому, що він не тільки умів розпізнати і розвинути обдарування учнів, а й прищепити любов до музики] / С. Димченко // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 44–50.

1286. Димченко, С. Шляхи формування педагогічної майстерності М. Леонтовича : [на формування композитора як педагога впливали сімейні традиції, засвоєння іст.-теорет. матеріалу в галузі муз. педагогіки, виховання навичок у практ. роботі з хором і оркестром та вивч. досвіду кращих учителів семінарії] / С. Димченко, Р. Музичук // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 7–11.

1287. Дічек, Н. П. Леонтович Микола Дмитрович / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вузів : у 2 кн. / О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Т. О. Самоплавська ; ред. О. В. Сухомлинська. – Київ, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ століття. – С. 545–551 : портр.

1288. Добуш, Ю. Внесок М. Леонтовича у теорію і практику музичного виховання / Ю. Добуш // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 157–167.

1289. Доронюк, В. Музична етнопедагогіка в творчості М. Д. Леонтовича / В. Доронюк // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 29–31.

1290. Доронюк, В. Патріотичне виховання студентської молоді і творчість М. Леонтовича : [на думку авт., вивч. зі студентами творів композитора нар.-патріот. спрямування («Козака несуть», «Гей, ви, стрільці січовії», «Прощай, село», «Про Нечая», «Льодолом», «Зажурились галичанки») сприяє формуванню у них патріот. почуттів] / В. Доронюк // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 72–75.

1291. Доронюк, В. Д. Українська музична етнопедагогіка : монографія / В. Д. Доронюк, М. В. Вовк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т мистецтв. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – 535, [1] с. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 63, 79, 95, 109, 304, 306, 319, 320, 327, 381, 414, 480.

1292. Железко, О. Леонтович в дитсадочку : [про семінар муз. керівників дошк. навч. закл. Тульчин. р-ну, темою якого було «Ознайомлення дітей із творчістю відомого українського композитора М. Д. Леонтовича»] / О. Железко // Тульчин. край. – 2016. – 25 листоп. – С. 5.

1293. Завальнюк, А. Педагогічні ідеї М. Д. Леонтовича: [розглянуто муз.-дидакт. матеріал, вміщений у підруч. «Практичний курс навчання співу у середніх школах України» (Київ, 1989, напис. композитором у 1919 р.] / А. Завальнюк // Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 84–94 ; Актуальні проблеми культурологічного та музично-естетичного виховання / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Муз.-пед. ф-т ; [редкол.: А. Ф. Завальнюк (голова), В. І. Газінський, В. К. Лебедєв та ін.]. – Вінниця, 2003. – Вип. 1. – С. 3–11 ; Микола Леонтович: листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця, 2007. – С. 66–74.

1294. Заверуха, С. І. Хорові обробки М. Леонтовича як засіб розвитку творчої активності учнів у формуванні майбутнього фахівця (курс «Хорове аранжування») : [розглянуто деякі прийоми і методи, що, на думку авт., сприяють розвитку твор. активності студентів. Описано цікавий пед. прийом, коли студентам було запропоновано гармонізувати нар. мелодію, яку вже опрацював М. Леонтович способом варіювання гармоніч. функцій] / С. І. Заверуха // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т педагогіки, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. – Хмельницький, 2012. – Вип. 11. – С. 94–97.

1295. Зінченко, А. Л. Криниця Леонтовича : [в коло знань з історії Поділля, необхід. для учнів 5–9 кл., вміщено і розвідку про геніал. композитора-земляка М. Леонтовича] / А. Л. Зінченко // Поділля : навч. посіб. з історії рід. краю для 5–9 кл. / А. Л. Зінченко. – Київ, 1998. – С. 93–95. 

1296. Иванова, Л. А. Педагогическое наследие Н. Д. Леонтовича : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. А. Иванова ; НИИ педагогики Украины. – Киев, 1983. – 205 с.

1297. Іванова, Л. Гуманістичні традиції в педагогічній діяльності М. Д. Леонтовича / Л. Іванова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Вип. 9. – С. 20–22 ; Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – Миколаїв, 2007. – Вип. 15. – С. 246–253.

1298. Іванова, Л. Педагогічні ідеї М. Леонтовича / Л. Іванова // Музика в школі : зб. ст. / упоряд. Л. О. Хлєбнікова. – Київ, 1982. – Вип. 8. – С. 58–61.

1299. Іванова, Л. Твори Леонтовича в школі : [на основі вивч. репертуару хорів у 21 укр. шк. було виявлено, що, окрім навч. програм. пісень М. Леонтовича, використовуються й позапрограм. твори. Враховуючи це, рекомендовано до виконання ще ряд творів композитора] / Л. Іванова // Музика в школі : зб. ст. / упоряд. Л. О. Хлєбнікова. – Київ, 1987. – Вип. 11. – С. 45–47.

1300. Іванова, Л. О. Музично-педагогічна спадщина Миколи Леонтовича : монографія / Л. О. Іванова. – Миколаїв ; Вінниця : Розвиток, 2007. – 144 с.

1301. Іванова, Л. О. Реалізація культурно-просвітницьких ідей Миколи Лисенка в педагогічній діяльності М. Д. Леонтовича / Л. О. Іванова // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – Миколаїв, 2008. – Вип. 20, т. 2. – С. 105–109.

1302. Казарцева, Т. Сучасні українські композитори Галичини в аспекті музично-педагогічних і художньо-естетичних принципів М. Леонтовича / Т. Казарцева // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 46–49.

1303. Карась, Г. Особливості вивчення духовної спадщини М. Леонтовича в класі хорового диригування : [наведено духов. твори композитора, які рекомендовано використовувати студентам з першого по п’ятий курси для освоєння диригент. жестів] / Г. Карась // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 146–149.

1304. Карпова, Т. Використання краєзнавчого матеріалу в музично-естетичному вихованні школярів : [на прикладі твор. спадку П. І. Чайковського, М. Д. Леонтовича] / Т. Карпова, Н. Біла // Тези доп. чотирнадцятої Вінниц. обл. іст.-крає-знав. конф., 5 верес. 1995 р. / Вінниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ін-т, Держ. архів Вінниц. обл. – С. 125–127.

1305. Карташова, Ж. Педагогічна і виконавська діяльність М. Д. Леонтовича : [за спогадами учнів композитора В. Кумпаненка та Г. Гриневича розкрито його пед. та диригент. діяльність] / Ж. Карташова, В. Лабунець // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 29–31.

1306. Кирилюк, В. С. Пісні зимових свят. Різьбяр у музиці – М. Леонтович : [розроб. уроку музики з метою ознайомлення учнів з творчістю М. Леонтовича] / В. С. Кирилюк // Все для вчителя. – 2013. – № 8. – С. 37–39.

1307. Кобільник, Л. Педагогічна діяльність Миколи Леонтовича : [висвітлено її вплив на подальший розвиток муз. педагогіки та виховання в Україні] / Л. Кобільник // Хорове мистецтво України та його подвижники : зб. матеріалів другої Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 жовт. 2012 р. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Муз.-пед. ф-т, Каф. методики муз. виховання і диригування. – Дрогобич, 2012. – С. 146–153 ; Молодь і ринок. – 2012. – № 10. – С. 101–105. 

1308. Ковалик, П. Педагогічний доробок М. Д. Леонтовича у галузі музичного виховання / П. Ковалик // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 41–43.

1309. Ковалик, П. А. Музично-педагогічна діяльність М. Д. Леонтовича та її роль у сучасній системі мистецької освіти / П. А. Ковалик // Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 165–173.

1310. Коваль, О. Питання розвитку музичних здібностей дітей у педагогічних працях М. Д. Леонтовича і К. Г. Стеценка / О. Коваль // Наук. зап. Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 1999. – Ч. 3. – С. 136–140.

1311. Коваль, О. Проблема розвитку музичних здібностей учнів у педагогічній спадщині М. Леонтовича : [авт. посилається на працю М. Леонтовича «Практичний курс навчання співу у середніх школах України»] / О. Коваль // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 53–57.

1312. Коваль, Т. В. Використання народнопісенної спадщини Миколи Леонтовича у мистецькій підготовці майбутніх учителів початкових класів : [проаналізовано муз.-пед. спадщину композитора та презентовано досвід її використання у низці навч. дисциплін у Вінниц. держ. пед. ун-ті ім. Михайла Коцюбинського] / Т. В. Коваль // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 12. – С. 357–360. 

1313. Кріль, Н. С. Методика музичного виховання школярів Миколи Леонтовича та сучасна вітчизняна педагогіка : [окреслено головні принципи методики муз. виховання композитора та доведено їх актуальність для сучас. вітчизн. педагогіки] / Н. С. Кріль // Мистецтво в школі: Музика. Образотвор. мистецтво. Худож. культура. – 2009. – № 10. – С. 8–11.

1314. Лебедєв, В. Використання досвіду роботи М. Леонтовича з шкільними оркестрами на сучасному етапі : [висвітлено досвід роботи з нар. твор. колективами у Немирів. шк. № 1 та с. Гонтівка Чернівец. р-ну Вінниц. обл.] / В. Лебедєв // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 61–64.

1315. Легкун, О. Використання спадщини Леонтовича в естетичному вихованні школярів : [зазначено, що твори композитора внесено до програм з муз. виховання, починаючи з 1 кл. Доцільним є також вивч. спадщини митця й у позакл. роботі] / О. Легкун // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 27–29.

1316. Лиманський, П. Творчість М. Д. Леонтовича в диригентській підготовці майбутнього вчителя музики : [рекомендовано конкретні оброб. композитора для опанування дводол., тридол., чотиридол. диригент. схем як на поч. етапі навчання, так і на ст. курсах] / П. Лиманський // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 136–140.

1317. Липка, О. Інтерпретаційна технологія як засіб формування інтерпретаційної майстерності майбутнього педагога : [висвітлюючи тему, авт. посилається на пед. спадщину відомих музикознавців та композиторів-педагогів, у т. ч. й М. Леонтовича, зокрема на його розроб. теорії поєднання світлотіней і кольорів із муз. звуками] / О. Липка // Студент. наук. вісн. / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 17. – С. 241–244.

1318. Ліпман, Б. Визначення музичної форми творів у класі хорового диригування : (на матеріалі хор. творів М. Леонтовича) : [для розкриття теми авт. співставив низку відомих хор. оброб. композитора, які найчастіше використовуються у навч. процесі в кл. диригування] / Б. Ліпман // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. –Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 14–17.

1319. Ліпман, Б. До питання про послідовність вивчення диригентських схем в класі диригування на матеріалі хорових творів Леонтовича / Б. Ліпман // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 140–146.

1320. Мартинюк, Л. Використання творчого доробку Миколи Леонтовича в дитячому музичному театрі / Л. Мартинюк // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 35, 36.

1321. Мартинюк, Л. Використання хорових обробок народних пісень Миколи Леонтовича в роботі із зразковим дитячим хором «Дивоцвіт» : [до репертуару дит. хору з Кам’янця-Подільського включено оброб. укр. календар.-обряд. та побут. пісень, що увійшли до зб. композитора «Практичний курс навчання співу у середніх школах України»] / Л. Мартинюк // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 18, 19.

1322. Мартинюк, Л. В. Особливості інтерпретації хорових мініатюр М. Леонтовича (курс «Хоровий клас та практикум роботи з хором») : [виявлено та проаналізовано характер. риси інтерпретац. системи диригента стосовно оброб. нар. пісні та запропоновано комплекс викон. прийомів і засобів (використання агогіки, елементу персонажності, лінійн. способу виконання), що входять в інтерпретац. систему диригента в процесі роботи над хор. мініатюрами М. Леонтовича] / Л. В. Мартинюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 14. – С. 291–295. 

1323. Мартинюк, Т. Українська народна пісня – джерело морально-етичних цінностей українців [розроб. уроку вчителя з с. Соболівка Тульчин. р-ну Вінниц. обл. за твор. надбанням фольклористів – М. Леонтовича, Г. Танцюри, Н. Присяжнюк] / Т. Мартинюк // Бібліотечка «Дивослова» : метод. журн. – 2011. – № 2. – С. 38–45.

1324. Марчук, С. Педагогічна спадщина М. Д. Леонтовича : [поч. етап муз. виховання в нар. шк. композитор пов’язував з нар. піснею, як найправдивішим за своєю етикою і худож. сутністю життєвим явищем. Він пропонував починати з безнот. співу на основі нар. мелодій, вважав фольклор незамін. у володінні нот. грамотністю] / С. Марчук // Тези доп. і повідомл. вісімнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 3 лют. 1998 р. / Він-ниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Він-ниц. держ. пед. ін-т, Вінниц. держ. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1998. – С. 10, 11.


Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

 1. Зміст
 2. Від укладача
 3. Духовна спадщина
 4. Примітки до «Щедрика»
 5. До біографії М. Леонтовича
 6. Твори М. Д. Леонтовича: видання, виконання
  Літературна спадщина
 7. Видання музичних творів
  Збірники (1903-1949)
 8. Збірники (1952-1993)
 9. Збірники (2005-2017)
 10. Окремі твори
 11. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1918-1989)
 12. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1990-2015)
 13. Твори М. Леонтовича у США
 14. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1919-1989)
 15. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1990-2015)
 16. Дослідження життя і творчості М. Д. Леонтовича
  Біографія, родина
 17. Місця, де жив і працював композитор
 18. Кам’янець-Подільська духовна семінарія (1892–1899)
 19. Чуків Немирівського району
 20. Тиврівщина
 21. Перебування на Донбасі
 22. Тульчинський період
 23. Трагічна смерть: версії та розслідування
 24. До роковин загибелі композитора
 25. Згадки сучасників
 26. І. Годзішевський і М. Леонтович
 27. К. Стеценко і М. Леонтович
 28. П. Тичина і М. Леонтович
 29. Г. Яструбецький і М. Леонтович
 30. Творчість композитора
  Книги, монографії, збірники
 31. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках
 32. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 33. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 34. Розвідки в періодичних виданнях
 35. Окремі аспекти творчості М. Д. Леонтовича
  Оригінальні музичні твори
 36. Духовна хорова музика
 37. Майстер обробки української народної пісні
 38. «Щедрик» – світовий шедевр М. Леонтовича
 39. Музично-педагогічна спадщина
 40. Музично-педагогічна спадщина (Продовження)
 41. Вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича
  Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича
 42. Всеукраїнський конкурс хорових колективів ім. М. Леонтовича
 43. Пам’ятники, пам’ятні знаки
 44. Музеї, музейні кімнати
 45. Музей у с. Марківка на Тепличчині
 46. Музей-квартира в Тульчині
 47. Художньо-мистецькі твори, присвячені М. Леонтовичу
  Поезія, проза, пісні
 48. М. Леонтович на екрані
 49. Живопис, скульптура, світлини
 50. Мистецькі заходи та статті-присвяти до ювілеїв композитора
 51. 100 років
 52. 120 років
 53. 130 років
 54. Мистецький проект «Хорові асамблеї М. Леонтовича»
 55. 135 років
  Вінницький обласний фестиваль «Співає Поділля Леонтовича»
 56. 140 років
 57. Названі ім’ям композитора
 58. Народна аматорська хорова капела ім. М. Д. Леонтовича Тульчинського районного будинку культури
 59. Вінницька капела ім. М. Д. Леонтовича
 60. Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича
 61. Ім’я композитора в довідкових виданнях
 62. Бібліографія
 63. Архівні документи
 64. Іменний покажчик (А-М)
 65. Іменний покажчик (Н-Я, B-W)
 66. Список назв газет, матеріали з яких використано при підготовці посібника

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше