ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМикола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

Окремі аспекти творчості М. Д. Леонтовича

Оригінальні музичні твори

Оригінальні музичні твори
Особливої ж уваги заслуговують його
[Леонтовича] останні цілком оригінальні му-
зичні твори, наприклад, – «Літні тони» (на
слова Чупринки), де композитор так тонко ви-
сокохудожньо передає картину літньої пори; в
кожній «нотці», в кожному звукові так і відчу-
вається, як «легко, легко вітер дише, ніжним
приторком колише мак червоний», «теплий
подих полудневий носить в далечі рожевій пе-
редзвони»!..

М. Тележинський

Опера «На русалчин Великдень» М. Леон-
товича була закономірним продовженням його
самореалізації як композитора. «Легенду»,
«Літні тони», «Льодолом» слід розглядати як
пошук Леонтовича власного авторського сти-
лю, де наслідком мала стати велика форма, до
якої він прагнув.
І. Околович

1073. Архімович, Л. Шляхи розвитку української опери / Л. Архімович ; ред. Р. М. Немировський. – Київ : Муз. Україна, 1970. – 375, [1] с. – Зі змісту: [Робота М. Леонтовича над оперою «На русалчин Великдень» та її характеристика]. – С. 22–27. 

1074. Василевська, Л. П. Риси стилю оригінальних творів М. Леонтовича : [з 1915 р. М. Леонтович проходив значну еволюцію, прямуючи до створення більш розвинутих форм як у хор. музиці, так і вокал.-інструмент., про що свідчать його ориг. твори для міш. хору та незакінч. опера «На русалчин Великдень»] / Л. П. Василевська // Тези доп. десятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф., 6 верес. 1991 р. / Вінниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ін-т ім. Миколи Островського, Держ. архів Вінниц. обл. – Вінниця, 1991. – С. 86, 87.

1075. «Великдень» Леонтовича : [з історії опери М. Леонтовича та її постановок] // Рад. життя. – 1980. – 23 груд.

1076. Волошенюк, Г. Якось на русалчин Великдень : [про прем’єру в концерт. залі «Плеяда» опери М. Леонтовича та М. Скорика «На русалчин Великдень»] / Г. Волошенюк // Він-ниц. газ. – 2008. – 12 черв. – С. 7.

1077. Гордійчук, М. «На русалчин Великдень» : [досліджено історію написання опери, її драматургію, особливості лексики, новатор. сутність музики] / М. Гордійчук // Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / упоряд. В. Золочевський. – Київ, 1977. – С. 37–62.

1078. Завальнюк, А. До питання реставрації опери М. Леонтовича «На русалчин Великдень» : [про постановку С. Людкевичем фрагм. опери у Львів. консерваторії 1947 р. та її завершення і оркестрування М. Скориком] / А. Завальнюк // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 194–198.

1079. Завальнюк, А. Опера «На русалчин Великдень : [з історії співпраці М. Леонтовича і Н. Танашевич зі створення лібрето, про постановку опери С. Людкевичем у 1947 р. та її завершення М. Скориком] / А. Завальнюк // Лібретистка М. Леонтовича : (до 120-річчя від дня народж. М. Д. Леонтовича) / Б. Іванов. – Він- ниця, 1997. – С. 3–8 ; Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 76–83 ; Микола Леонтович. Листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця, 2007. – С. 60–65.

1080. Завальнюк, А. Ф. Історія написання та особливості музичної мови опери М. Леонтовича «На русалчин Великдень» / А. Ф. Завальнюк // Підготовка студентів музично-педагогічного факультету Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського до навчально-виховної роботи в школі : добірка ст. / Він-ниц. обл. ін-т післядиплом. освіти. – Жмеринка, 1998. – С. 36–40.

1081. Завальнюк, А. Ф. С. П. Людкевич про музичний стиль оригінальних творів М. Д. Леонтовича / А. Ф. Завальнюк // Актуальні проблеми культурологічного та музично-естетичного виховання : [зб. наук. ст. та матеріалів] / редкол.: А. Ф. Завальнюк, В. І. Газінський, В. К. Лебедєв ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – Вип. 2. – С. 3–13.

1082. Загайкевич, М. Вперше на сцені : [прем’єрі опери «На русалчин Великдень» на сцені Акад. театру опери і балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка передувала значна підгот. робота, яку здійснили композитор М. Скорик (завершив оперу), поет Д. Бобир (допрацював лібрето), режисер-постановник І. Молостова (сценічно втілив твір). Співавт. першої постановки стали також худож. О. Бурлін, артисти театру та оркестр під орудою І. Гамкала] / М. Загайкевич // Музика. – 1978. – № 2. – С. 9, 10.

1083. Загайкевич, М. Опера М. Леонтовича «На русалчин Великдень» – здійснення редакції та першої постановки : [що відбулася до 100-річчя від дня народж. композитора у 1977 р. Нині оперу «На русалчин Великдень» знято з репертуару і сьогодніш. глядач її не знає. На думку мистецтвознавця, варто відновити постановку опери та здійснити якіс. запис на сучас. носії інформації] / М. Загайкевич // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 46–48.

1084. Зонова, І. «Русалчин Великдень» у Тульчині : [на честь 130-річчя від дня народж. великого земляка 5 черв. 2008 р. у Тульчині в рамках «Хорових асамблей Леонтовича» вперше була показана опера «На русалчин Великдень»] / І. Зонова // 33-й канал. – 2008. – 11 черв. – С. 11 : фот.

1085. Кошара, Н. Відроджена перлина : [постановка опери Акад. театром опери і балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка] / Н. Кошара // Робітн. газ. – 1977. – 16 груд.

1086. Кузик, М. Микола Дмитрович Леонтович і оперне мистецтво : [висвітлено роботу М. Леонтовича над оперою «На русалчин Великдень» та підгот. і постановку її напередодні 100-річчя від дня народж. митця] / М. Кузик, Л. Семенова, В. Третяк // Тези доп. і повідомл. вісімнадцятої Вінницької обл. іст.-краєзнав. конф. 3 лют. 1998 р. / Вінниц. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, Вінниц. держ. пед. ін-т, Вінниц. держ. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Держ. архів Він-ниц. обл. – Вінниця, 1998. – С. 5–7.

1087. Кулик, В. Опера «На русалчин Великдень» Миколи Леонтовича: авторський текст в аспекті вияву жанрових координат твору : [на підставі аналізу рукоп. М. Леонтовича з’ясовано жанр. параметри кожної із трьох наявних ред. твору] / В. Кулик // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. наук. пр. – Київ, 2013. – Вип. 105 : На скрижалях музичної історії: українська музика та культурний процес : на пошану М. Д. Копиці. – С. 266–280.

1088. Кулик, В. Опера М. Леонтовича «На русалчин Великдень» в редакторських інтерпретаціях М. Вериківського та М. Скорика / В. Кулик // Наук. вісн. Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. наук. пр. – Київ, 2007 – Вип. 68 : Музика в просторі сучасності: друга половина ХХ – поч. ХХІ ст. – С. 200–204.

1089. Кулик, В. Фрагменти опери М. Леонтовича «На русалчин Великдень» в редакторській інтерпретації М. Вериківського / В. Кулик // Українське музикознавство : наук.-метод. зб. / М-во культури і туризму України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Центр муз. україністики ; [редкол.: Рожок В. І. та ін. ; ред. О. В. Торба]. – Київ, 2006. – Вип. 35. – C. 248–259.

1090. Лебедина пісня : [про постановку опери Акад. театром опери і балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка] // Говорить і показує Україна. – 1977. – 9 груд.

1091. Лісецький, С. Новий погляд на твір : [аналізуючи сюжет, авт. доводить, що одноакт. опера «На русалчин Великдень» М. Леонтовича є закінч. твором] / С. Лісецький // Слово Просвіти. – 2007. – 27–31 груд. (№ 52). – С. 15.

1092. Лісецький, С. Й. Борис Грінченко і Микола Леонтович: праця над створенням української казки і української лірико-фантастичної опери : [проаналізовано драматургію опери та виявлено відмінності у фіналі казки та опери] / С. Й. Лісецький // «Я йшов туди, де гуркіт праці чути...» : (до 150-річчя від дня народж. Бориса Грінченка) : матеріали Всеукр. наук.-практ.  конф.  (VI Грінченківські читання), 22 січ. 2014 р. м. Київ / М-во освіти і науки України, НАПН України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка ; ред.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, А. І. Мовчун. – Київ, 2014. – С. 203–213.

1093. Луценко, Г. «Русалчині луки» М. Леонтовича : [видат. укр. композитор М. Скорик завершив та оркестрував незакінч. оперу «На русалчин Великдень» і дав назву «Русалчині луки»] / Г. Луценко // Тульчин. край. – 2002. – 13 листоп.

1094. Луценко, Г. «На русальчин Великдень» або «Русальчині луки» : [з історії написання опери, над якою композитор почав працювати влітку 1919 р.] / Г. Луценко // Тульчин. край. – 2008. – 4 черв.

1095. Людкевич, С. Музична мова в оригінальних хорових творах і опері «На русалчин Великдень» М. Леонтовича : [висвітлено риси індивідуал. стилю М. Леонтовича, визначено специфіку його гармоніч. мислення та зазначено, що гармонія мови опери рішуче відрізняється від гармонії всієї поперед. творчості композитора] / С. Людкевич // Дослідження і статті / С. Людкевич ; підгот. текстів, комент. та пер. З. К. Штундера ; [відп. ред. і авт. передм. М. М. Гордійчук]. – Київ, 1976. – С. 171–189 ; Творчість М. Леонтовича : зб. ст. / упоряд. В. Золочевський. – Київ, 1977. – С. 63–75 ; Дослідження, статті, рецензії, виступи : в 2 т. / С. Людкевич ; упоряд., ред., пер. і прим. З Штундера ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – (Серія : Історія української музики ; вип. 5). – Львів, 1999. – Т. 1. – С. 369–383 ; Микола Леонтович: дослідження, документи, листи : (до 125-ї річниці від дня народж.) / А. Ф. Завальнюк. – Вінниця, 2002. – С. 145–155 ; Микола Леонтович: листи, документи, духовні твори : до 130-ї річниці від дня народж. / А. Ф. Завальнюк. – Вид. 2-ге, доопрац. і допов. – Вінниця, 2007. – С. 93–102.

1096. Ляшенко, И. Возрождение оперы Леонтовича : [на сцені Акад. театру опери і балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка у Києві] / И. Ляшенко // Сов. музыка. – 1978. – № 12. – С. 50–54.

1097. Михаць, М. Передумови створення опери «На русалчин Великдень» [М. Леонтовича] та її значення в українській музиці / М. Михаць // У вінок шани корифеям : матеріали міжвуз. наук. конф., присвяч. ювіл. датам укр. композиторів Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича / М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд.: П. Гушоватий, О. Яцків]. – Дрогобич, 2003. – С. 133–140.

1098. Огороднік, В. «На русалчин Великдень» : [з історії створення опери М. Д. Леонтовича] / В. Огороднік // Комсом. плем’я. – 1978. – 18 квіт.

1099. *Шероцька-Кравчук, І. «На русалчин Великдень» : (до ювілею Миколи Леонтовича) / І. Шероцька-Кравчук // Нові дні. – 1979. – № 11. – С. 28, 29.


Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

 1. Зміст
 2. Від укладача
 3. Духовна спадщина
 4. Примітки до «Щедрика»
 5. До біографії М. Леонтовича
 6. Твори М. Д. Леонтовича: видання, виконання
  Літературна спадщина
 7. Видання музичних творів
  Збірники (1903-1949)
 8. Збірники (1952-1993)
 9. Збірники (2005-2017)
 10. Окремі твори
 11. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1918-1989)
 12. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1990-2015)
 13. Твори М. Леонтовича у США
 14. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1919-1989)
 15. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1990-2015)
 16. Дослідження життя і творчості М. Д. Леонтовича
  Біографія, родина
 17. Місця, де жив і працював композитор
 18. Кам’янець-Подільська духовна семінарія (1892–1899)
 19. Чуків Немирівського району
 20. Тиврівщина
 21. Перебування на Донбасі
 22. Тульчинський період
 23. Трагічна смерть: версії та розслідування
 24. До роковин загибелі композитора
 25. Згадки сучасників
 26. І. Годзішевський і М. Леонтович
 27. К. Стеценко і М. Леонтович
 28. П. Тичина і М. Леонтович
 29. Г. Яструбецький і М. Леонтович
 30. Творчість композитора
  Книги, монографії, збірники
 31. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках
 32. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 33. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 34. Розвідки в періодичних виданнях
 35. Окремі аспекти творчості М. Д. Леонтовича
  Оригінальні музичні твори
 36. Духовна хорова музика
 37. Майстер обробки української народної пісні
 38. «Щедрик» – світовий шедевр М. Леонтовича
 39. Музично-педагогічна спадщина
 40. Музично-педагогічна спадщина (Продовження)
 41. Вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича
  Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича
 42. Всеукраїнський конкурс хорових колективів ім. М. Леонтовича
 43. Пам’ятники, пам’ятні знаки
 44. Музеї, музейні кімнати
 45. Музей у с. Марківка на Тепличчині
 46. Музей-квартира в Тульчині
 47. Художньо-мистецькі твори, присвячені М. Леонтовичу
  Поезія, проза, пісні
 48. М. Леонтович на екрані
 49. Живопис, скульптура, світлини
 50. Мистецькі заходи та статті-присвяти до ювілеїв композитора
 51. 100 років
 52. 120 років
 53. 130 років
 54. Мистецький проект «Хорові асамблеї М. Леонтовича»
 55. 135 років
  Вінницький обласний фестиваль «Співає Поділля Леонтовича»
 56. 140 років
 57. Названі ім’ям композитора
 58. Народна аматорська хорова капела ім. М. Д. Леонтовича Тульчинського районного будинку культури
 59. Вінницька капела ім. М. Д. Леонтовича
 60. Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича
 61. Ім’я композитора в довідкових виданнях
 62. Бібліографія
 63. Архівні документи
 64. Іменний покажчик (А-М)
 65. Іменний покажчик (Н-Я, B-W)
 66. Список назв газет, матеріали з яких використано при підготовці посібника

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше