ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМикола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

Версія для друку

960. Травкіна, Н. М. Музично-публіцистична діяльність Бориса Тена : [поет і пер. звертався до творчості М. Леонтовича, розкрив її значення для розвитку укр. музики та хор. культури взагалі] / Н. М. Травкіна // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. Івана Франка. – Житомир, 2005. – № 2. – С. 136–138.

961. Трембіцький, А. М. Члени відомих українських родин Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів і Солухи-Приходьків-Герасименка-Філя в Українській республіканській капелі (берез. 1919 – лип. 1920) : [є згадки про виконання Капелою творів М. Леонтовича] / А. М. Трембіцький // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Т. 20. – С. 175–210.

962. Трембіцький, В. Історично-ідеологічні елементи гімнових пісень України : [йдеться також про значний внесок М. Леонтовича у пісен. Шевченкіану] / В. Трембіцький // Національний гімн «Ще не вмерла Україна...» та інші українські гімнові пісні / В. Трембіцький. – 2-ге перероб. і допов. вид. – Львів, 2003. – С. 50.

963. Украинская музыкальная литература : учеб. пособие для учащихся дет. муз. шк. (третий год обучения) : в 3 ч. / авт.-сост. И. И. Казак. – Симферополь : Прищеп А. П., 2007.

Ч. 2 : Украинская музыкальная культура второй половины ХIХ века. – 136 с. : ноты. – Зі змісту: Николай Леонтович (1877–1921). Жизнь и творчество. – С. 112–115 ; Николай Леонтович – мастер хорового письма, обработки народных песен. – С. 115–117 ; Щедрик. – С. 118 ; Дударик. – С. 118, 119.

964. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Вип. 15 : зб. наук. пр. : [присвяч. 125-річчю від дня народж. композитора-класика Л. М. Ревуцького] / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ : [б. в.], 2015. – 236 с. – Зі змісту: [Л. Ревуцький і М. Леонтович]. – С. 12–14, 24, 29, 38, 72, 99, 125, 147, 149, 184, 193, 194, 215.

965. Філінюк, А. Г. Постать М. Д. Леонтовича в контексті національно-культурного відродження на межі ХІХ–ХХ ст. : [більша частина життя і діяльності композитора пов’язана з Поділлям, де він вписав яскраву та неповтор. сторінку в розвиток хор. мистецтва] / А. Г. Філінюк // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 80–82. 

966. Філоненко, Л. Музикознавчі праці М. Тележинського «Український композитор Микола Дмитрович Леонтович (1877–1921)» і «Кирило Стеценко (1882–1922)» / Л. Філоненко, У. Молчко // Музикознавчі студії Ін-ту мистецтв Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки та Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : зб. наук. пр. / уклад. О. І. Коменда. – Луцьк, 2009. – Вип. 4. – С. 56–70.

967. Філоненко, Л. Музикознавчо-публіцистичний нарис Михайла Тележинського «Український композитор Микола Дмитрович Леонтович (1877–1921)» на сторінках часопису «Українська нива» / Л. Філоненко, У. Молчко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України і Волині : матеріали 32-ї Міжнар. наук.-практ. іст.-краєзнав. конф., присвяч. 70-річчю утворення Волин. обл., 810-й річниці надання місту Володимиру-Волинському магдебурзького права. – Луцьк, 2009. – Вип. 32. – С. 94–98.

968. Фільц, Б. Хорові обробки М. Леонтовича та їх місце у виконавській практиці дитячих хорових колективів наприкінці XX ст. : [зазначено, що оброб. композитора посіли чільне місце в репертуарі проф. і самодіял. хор. колективів. Саме рівень виконання його творів вказує на ступінь фах. підгот. певного хор. колективу та його мистец. зрілість] / Б. Фільц // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 56–58.

969. Хорове мистецтво України та його подвижники [Електронний ресурс] : матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дрогобич, 20–21 жовт. 2016 р.) / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Муз.-пед. ф-т, Каф. методики муз. виховання і диригування, Католиц. ун-т у Ружомберку (Словаччина) ; редкол.: І. Л. Бермес, В. В. Полюга – Дрогобич : Ред.-вид. від. Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2016. – 282 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2oKo7ri  (дата звернення: 18.04.2017). – Назва з екрана. – Зі змісту: [Про М. Леонтовича]. – С. 7, 9, 12, 54, 56, 64, 83–85, 95, 136, 159, 178, 203, 228.

970. Хоровий словник : [досліджено творчість видат. укр. композиторів, диригентів і хормейстерів, зокрема і М. Д. Леонтовича] / підгот.: Ж. М. Володченко ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2000. – 164 c.

971. Чехівський, О. Лінгвостилістичні особливості пісенних текстів хорових обробок М. Леонтовича : [для аналізу обрано 20 нар. пісень про кохання в оброб. композитора, вміщених у зб. «Хорові твори» (Київ, 1970)] / О. Чехівський // Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури : до 120-річчя від дня народж. : наук. доп. першої Всеукр. наук.-теорет. конф. (10–12 груд. 1997 р.). – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 209–213.

972. Шавловська, Л. Озвучення музичної спадщини М. Леонтовича хором ім. П. Майбороди / Л. Шавловська // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2007. – Вип. 14. – С. 62–65.

973. Шибанов, Г. Нестор Городовенко : життя і творчість : [протягом твор. життя Н. Городовенко до репертуару своїх хорів вносив чимало оброб. нар. пісень М. Леонтовича] / Г. Шибанов ; [ред. О. П. Веремійчик] ; Дослід. фундація ім. О. Ольжича в США, Філ. укр. нац. об-ня у Монреалі, Канада. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 247, [1] с. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 35, 37, 39, 41, 47, 48, 50, 53, 57, 63, 66, 71, 76, 91, 98, 99, 101, 106, 110, 119, 127, 130, 131, 134–137, 139, 140, 141, 143, 146–148, 160, 170, 174, 188, 211, 214, 215, 223, 225, 237.

974. Шибанов, Г. Хормейстерська діяльність Нестора Городовенка в Канаді : [є про популярність за кордоном творів М. Леонтовича] / Г. Шибанов // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2007. – № 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 16–25.

975. Штундер, З. Станіслав Людкевич. Життя і творчість : в 2 т. / З. Штундер. 

Т. 1 : (1879–1939). – Львів : БІНАР-2000, 2005. – 636 с. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 263–265, 291, 305, 309, 314, 322, 499, 591.

Т. 2 : (1939–1979). – Жовква : Місіонер, 2009. – 360 с. – Зі змісту: Леонтович М. – С. 8, 17, 32, 37, 38, 47, 55, 61, 120, 144, 146, 167, 248.

976. Юркова, Г. Легенда – форма народного сприйняття дійсності. Кам’янецькі легенди про композитора М. Леонтовича / Г. Юркова // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 14. – С. 120–125.

977. Яропуд, З. П. Витоки динамічності музичного мислення в хорових опрацюваннях М. Леонтовича : [зазначено, що в основі муз. викладу хор. оброб. М. Леонтовича лежать своєрід. прийоми фактур., тембр., тонал., ладової динамізації у поєднанні з блискучою технікою вокал. інструментування, що випливають із самої природи поділ. нар. пісні] / З. П. Яропуд // Матеріали до українського мистецтвознавства. Микола Леонтович і сучасна освіта та культура : до 125-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Кам’янець-Поділ. держ. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. музики ; [редкол.: Г. А. Скрипник (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Кам’янець-Подільський, 2003. – Вип. 4. – С. 71–73.


Микола Леонтович – славетний український композитор
Біобібліографічний покажчик

 1. Зміст
 2. Від укладача
 3. Духовна спадщина
 4. Примітки до «Щедрика»
 5. До біографії М. Леонтовича
 6. Твори М. Д. Леонтовича: видання, виконання
  Літературна спадщина
 7. Видання музичних творів
  Збірники (1903-1949)
 8. Збірники (1952-1993)
 9. Збірники (2005-2017)
 10. Окремі твори
 11. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1918-1989)
 12. Твори у збірниках та періодичних виданнях (1990-2015)
 13. Твори М. Леонтовича у США
 14. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1919-1989)
 15. Виконання творів М. Д. Леонтовича (1990-2015)
 16. Дослідження життя і творчості М. Д. Леонтовича
  Біографія, родина
 17. Місця, де жив і працював композитор
 18. Кам’янець-Подільська духовна семінарія (1892–1899)
 19. Чуків Немирівського району
 20. Тиврівщина
 21. Перебування на Донбасі
 22. Тульчинський період
 23. Трагічна смерть: версії та розслідування
 24. До роковин загибелі композитора
 25. Згадки сучасників
 26. І. Годзішевський і М. Леонтович
 27. К. Стеценко і М. Леонтович
 28. П. Тичина і М. Леонтович
 29. Г. Яструбецький і М. Леонтович
 30. Творчість композитора
  Книги, монографії, збірники
 31. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках
 32. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 33. Статті в наукових збірниках, матеріалах конференцій та навчальних посібниках (Продовження)
 34. Розвідки в періодичних виданнях
 35. Окремі аспекти творчості М. Д. Леонтовича
  Оригінальні музичні твори
 36. Духовна хорова музика
 37. Майстер обробки української народної пісні
 38. «Щедрик» – світовий шедевр М. Леонтовича
 39. Музично-педагогічна спадщина
 40. Музично-педагогічна спадщина (Продовження)
 41. Вшанування пам’яті М. Д. Леонтовича
  Всеукраїнське музичне товариство ім. М. Д. Леонтовича
 42. Всеукраїнський конкурс хорових колективів ім. М. Леонтовича
 43. Пам’ятники, пам’ятні знаки
 44. Музеї, музейні кімнати
 45. Музей у с. Марківка на Тепличчині
 46. Музей-квартира в Тульчині
 47. Художньо-мистецькі твори, присвячені М. Леонтовичу
  Поезія, проза, пісні
 48. М. Леонтович на екрані
 49. Живопис, скульптура, світлини
 50. Мистецькі заходи та статті-присвяти до ювілеїв композитора
 51. 100 років
 52. 120 років
 53. 130 років
 54. Мистецький проект «Хорові асамблеї М. Леонтовича»
 55. 135 років
  Вінницький обласний фестиваль «Співає Поділля Леонтовича»
 56. 140 років
 57. Названі ім’ям композитора
 58. Народна аматорська хорова капела ім. М. Д. Леонтовича Тульчинського районного будинку культури
 59. Вінницька капела ім. М. Д. Леонтовича
 60. Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича
 61. Ім’я композитора в довідкових виданнях
 62. Бібліографія
 63. Архівні документи
 64. Іменний покажчик (А-М)
 65. Іменний покажчик (Н-Я, B-W)
 66. Список назв газет, матеріали з яких використано при підготовці посібника

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше