Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Зведений каталог
періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці
на 2013 р.

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА  

СПИСОК БІБЛІОТЕК, ЩО ВВІЙШЛИ ДО КАТАЛОГУ  

I. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ УКРАЇНИ

1.1. Газети

1.2. Журнали

1.3. Реферативні видання  

II. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ВІННИЧЧИНИ

2.1. Газети м. Вінниці

2.2. Журнали м. Вінниці

2.3. Газети районів області 

ІII. ЗАРУБІЖНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

3.1. Газети

3.2. Журнали

3.3. Реферативні видання Росії  

3

 

5

 

9

9

14

35

 

35

35

37

38

 

40

40

41

53


 

 

 

 

 

 Довідково-інформаційне видання

 

Зведений каталог періодичних видань,

передплачених бібліотеками

м. Вінниці на 2013 р.

  

 

 Відповідальна за випуск Морозова Н.І.,

директор Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

 

 

Підготувала Т.Ф.Гуменюк

Редагування О.Г.Поліщук

Комп'ютерна верстка, технічна коректура Н.В.Спиця

 

 

Підписано до друку 1.02.2013. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Умовн. друк. арк. 3.5. Тираж 30 прим.

Ксерокс Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва

21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 73,

тел.: (0432)35-43-38