Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Т.Г.Шевченко і Вінниччина

2.3.3. Т.Шевченко в житті і творчості письменників-земляків

М.Коцюбинський і Т.Шевченко

455. Коцюбинський, М. До Об’єднаного комітету в справах спорудження в Києві пам’ятника Т.Г.Шевченку. 27 лип. 1910 р. / М.Коцюбинський // Твори : в 7 т. / М.Коцюбинський. – К., 1975. – Т. 7. – С. 307.

456. Його ж. Причинок до біографії Шевченка / М.Коцю-бинський // Твори : в 6 т. / М.Коцюбинський. – К., 1962. – Т. 4. – С. 10-12.

457. Його ж. Шевченкова могила / М.Коцюбинський. // Твори : в 7 т. / М. Коцюбинський. – К., 1975. – Т. 4. – С. 7-9.

458. Його ж. Яків Кухаренко : [Я.Кухаренко і Т.Шевченко] / М.Коцюбинський // Твори : в 7 т. / М.Коцюбинський. – К., 1975. – Т. 4. – С. 14-15.

459. Барабан, В. Духовний учитель Коцюбинського [Т.Г.Шевченко] / В.Барабан // Панорама. – 2000. – 6 січ.

460. Бортняк, А. Шевченко у пам’яті та діяльності Коцюбинського / А.Бортняк // Вінниччина. – 2001. – 7 берез. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

461. Горобець, М. Починалося з «Кобзаря» : [Т.Шевченко в житті М.Коцюбинського] / М.Горобець // Робітн. газ. – І990. – 28 лют.

462. Єременко, Н.Ф. Коцюбинський і Шевченко / Н.Ф.Єременко // Сприйняття сучасниками творчості Михайла Коцюбинського : матеріали другої всеукр. наук. конф. «Осінні читання» / ред. кол. : І.В.Френкель [та ін.]. – Вінниця, 2011. – С. 26-27.

463. Єрмоленко, О. Муза великого Тараса : [Шевченків. традиції у творчості М.Коцюбинського] / О.Єрмоленко // Деснян. правда. – 1984. – 10 берез.

464. Иванов, Л.Д. М.Коцюбинский и Т.Шевченко / Л.Д.Ива-нов // Науч. зап. Днепропетровск. гос. ун-та : сб. тр. ист.-филол. фак. – Днепропетровск, 1957. – Т. 57, вып. 10. – С. 9-22.

465. Іофанов, Д. Матеріали про життя і творчість Тараса Шевченка / Д.Іофанов. – К. : Держлітвидав України, 1957. –

237 с. – Зі змісту: [Докум. матеріали про участь М.Коцюбинсько-го в журі Об’єднан. комітету по спорудж. у Києві пам’ятника поетові]. – С. 179, 186-187, 205, 207.

466. Коцюбинська, І.М. Т.Г.Шевченко в родині М.Коцю-бинського / І.М.Коцюбинська // Вітчизна. – 1961. – № 5. – С. 156-158.

467. Коцюбинський, Ю. Тарас Шевченко в родині Коцюбинських / Ю.Коцюбинський // Літ. Україна. – 1989. – 21 верес.

468. Кузнецов, Ю. Тарас Шевченко і Михайло Коцюбин-ський / Ю.Кузнецов // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 3. – С. 4-6 ; Освіта України. – 2009. – 13 берез. (№ 20). – С. 6.

469. Кузнецов, Ю. Тарас Шевченко і Михайло Коцюбинський / Ю.Кузнецов // Зб. пр. Всеукр. (37-ї) наук. Шевченків. конф., 22-24 квіт. 2009 р., [м.Черкаси] : 195-й річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка присвячується / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, ЧНУ ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 201-204. 

470. Куп’янський, Й.Я. Літопис життя і творчості Михайла Коцюбинського / Й.Я.Куп’янський ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К. : Наук. думка, 1965. – 587 с.

Про значення поезії Т.Шевченка в житті і творчості письменника див. Покажчик імен.

471. Левченко, М. Сонцепоклонник / М.Левченко // На півдні : іст.-літ. нариси / М.Левченко. – О., 1959. – С. 65-146. – Зі змісту: [М.Коцюбинський і Т.Шевченко]. – С. 107-108.

472. Литвиненко, Г. Провідна зірка : [Т.Шевченко в долі М.Коцюбинського] / Г.Литвиненко // Вінниц. правда. – 1964. – 9 берез.

473. Недзвидский, А. Коцюбинский и Шевченко / А.Нед-звидский // Большевист. знамя. – 1939. – 17 сент.

474. Новікова, Т.П. М.М.Коцюбинський і Т.Г.Шевченко / Т.П.Новікова // Доп. і повідомл. наук. Шевченків. конф. / Ровен. пед. ін-т. – Рівне, 1961. – С. 39-43.

475. Павлович, П. Шевченкова спадщина і М.Коцюбин-ський / П.Павлович // Доповіді / Наук. т-во ім. Т.Г.Шевченка. – [Нью-Йорк], 1961. – 35 с. – (Вип. 15).

476. Рябий, М. Натхненний музою Кобзаря : [Т.Шевченко і М.Коцюбинський] / М.Рябий // Комс. плем’я. – 1971. – 28 груд.

477. Спогади про Михайла Коцюбинського / уклад., післям. та прим. М.Потупейка. – 2-ге вид., допов. – К. : Дніпро, 1989. – 278 с.

Про Т.Г.Шевченка див. Іменний покажчик.

478. Филипович, П. Коцюбинський і Шевченко / П.Фили-пович // Життя і революція. – 1926. – № 2-3. – С. 49-56.

479. Чорна, Т. Коцюбинський і Шевченко // Зб. пр. 5-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1957. – С. 245-255.

480. Подолинний, А. Коцюбинський Михайло Михайлович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 47-48.

481. Коцюбинський Михайло Михайлович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 323-324.

Олена Пчілка і Т.Шевченко

482. До Шевченкового свята / Олена Пчілка // Зоря. – 1889. – № 7. – С. 119-120.

483. Приказки про Шевченка / Олена Пчілка // Шершень. – 1906. – № 8. – С. 6 ; № 9. – С. 3.

484. 46-і роковини смерті Шевченка / Олена Пчілка // Рід. край. – 1907. – № 9. – С. 1-2.

485. Шевченкові роковини : (спогади) / Олена Пчілка // Там само. – 1907. – № 9. – С. 4-5.

486. Кобзарський концерт / Олена Пчілка // Там само. – 1908. – № 34. – С. 7-8.

487. Хата на могилі Т.Шевченка / Олена Пчілка // Там само. – 1908. – № 7. – С. 4.

488. Подоріж на могилу Шевченка / Олена Пчілка // Там само. – 1909. – № 12. – С. 12-13.

489. Т.Шевченко й українські поети з народа / Олена Пчілка // Там само. – 1910. – № 38. – С. 3-4.

490. Т.Шевченко / Олена Пчілка // Там само. – 1911. – № 9-10. – С. 7-9.

491. На Шевченковій могилі / Олена Пчілка // Там само. – 1912. – № 3. – С. 12.

492. Пам’ятник Шевченкові / Олена Пчілка // Там само. – 1912. – № 3. – С. 7-8.

493. [Рецензія на книгу «Малюнки Т.Шевченка»] / Олена Пчілка // Там само. – 1912. – № 4. – С. 4-8.

494. Гнатенко, В. Олена Пчілка – популяризаторка вшанув. пам’яті Т.Шевченка / В.Гнатенко // Леся Українка і родина Косачів у контексті української та світової культур : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 лют. 2001 р., с.Колодяжне. – Луцьк, 2001. – С. 79-82.

495. Дрофань, Л.А. Т.Г.Шевченко у творчому житті Олени Пчілки / Л.А.Дрофань // Укр. мова і л-ра в шк. – 1992. – № 7-8. – С. 61-62.

496. Кучеренко, О. Олена Пчілка – шевченкознавець і громадський діяч / О.Кучеренко // Леся Українка і сучасність : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – Т. 6. – С. 413-420. – Бібліогр.: 9 назв.

497. Таланчук, О. Шевченко в творчості Олени Пчілки / О.Таланчук // Шевченко і розвиток мов та літератур народів СРСР і країн соціалістичної співдружності : тези доп. і повідомл. респ. наук. конф., 6-7 берез. 1989 р. / КДУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1989. – С. 139-140.

С. Руданський і Т. Шевченко

498. Дей, О.І. Балада про невістку-тополю та її відгуки у творчості Т.Шевченка, С.Руданського та Ю.Федьковича / С.Руданський // Нар. творчість та етногр. – 1984. – № 2. – С. 49-58.

499. Історія української літератури : л-ра другої пол. XIX ст. – К. : Рад. шк., 1966. – 763 с. – Зі змісту: [Традиції Т.Шевченка у творчості С.Руданського]. – С. 112-113, 122, 126.

500. Історія української літератури : у 8 т. Т. 3. Література 40-60-х років ХІХ ст. – К. : Наук. думка, 1968. – 515 с. – Зі змісту: [Про вплив поезії Т.Шевченка на творчість С.Руданського]. – С. 301-302.

501. Колесник, П. Степан Руданський : літ. портр. / П.Колес-ник. – К. : Дніпро, 1971. – 112 с. – Зі змісту : [Вплив Т.Шевченка на творчість С.Руданського]. – С. 6-14, 20, 30, 40-41, 45, 49, 58-64, 67, 80, 94, 96, 98, 101.

502. Сидоренко, Г.К. Українське віршування від найдав-ніших часів до Шевченка / Г.К.Сидоренко. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – 141 с. – Зі змісту: [С.В.Руданський]. – С. 47, 67, 108.

503. Сохацька, С. Балади Степана Руданського (1851-1859) у типологічному зіставленні з баладами Тараса Шевченка (1837-1841) / С.Сохацька // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20-21 трав. 1999 р. – Кам’янець-Поділ., 1999. – С. 37-40.

504. Павлович, П. Шевченкові думи в піснях Степана Руданського / П.Павлович. – Toronto : Ont. : [Б. в.], [Б. р.]. – 11 с.

505. Цеков, Ю. Степан Руданський : літ. портр. / Ю.Цеков. – К. : Дніпро, 1983. – 176 с. – Зі змісту: [Т.Шевченко в житті і творчості письм.]. – С. 7, 11-14, 24, 29-30, 40, 50, 54, 56-58, 68-69, 72-76, 80-83, 93, 96-97, 105.

506. Подолинний, А. Руданський Степан Васильович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 74-75.

507. Руданський Степан Васильович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 182.

508. Степан Руданський (1834-1873) : [реком. список л-ри] / уклад.: Г.Авраменко, Б.Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімі-рязєва. – Вінниця, 1983. – 12 с. – (Наші видатні земляки).

М.Старицький і Т.Шевченко

509. Твори : у 8 т. / М.Старицький. – К., 1963. – Т. 1 : Поетичні твори. – 630 с. – 3і змісту: До Шевченка : [вірш]. – С. 59-60 ; На спомин Т.Г.Шевченка : [вірш]. – С. 104-105 ; На роковини Шевченку (До поновлення могили) : [вірш]. – С. 109-110.

510. На родине Шевченко / М.Старицький // Твори : у 8 т. – К., 1965. – Т. 8. – С. 358-360.

511. На роковини Шевченка : [вірш] / М.Старицький // Визвол. шлях. – 1999. – Кн. 3. – С. 362.

* * *

512. Гаєвська, Н. Традиції Т.Шевченка в поезії М.Стариць-кого / Н.Гаєвська // Тези доп. і повідомл. наук. конф. «М.Стариць-кий: Творче обличчя і місце в національній культурі», 17-18 груд. 1990 р. – К., 1990. – С. 13-15.

513. Ленюк, Л.Л. Старицький і Шевченко / Л.Л.Ленюк // Зб. пр. 7-ї наук. Шевченків. конф. / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1959. – С. 38-40.

514. Михайло Старицький : Постать і творчість : зб. пр. Все-укр. конф., 12-13 трав. 2004 р. / редкол.: С.А.Китова, Л.З.Мороз, В.Т.Поліщук [та ін.]. – Черкаси : Брама, 2004. – 384 с. – Зі змісту: Немченко, І. Поетична Шевченкіана Михайла Стариць-кого / І.Немченко. – С. 108-115 ; Синьоок, Г. Шевченківські ремінісценції в ліриці Михайла Старицького : спроба нового осмислення проблеми / Г.Синьоок. – С. 115-126 ; Бабенко, О. Шевченко і корифеї / О.Бабенко. – С. 194-207.

515. Михайло Старицький як творча особистість : зб. пр. наук. конф. «Творча індивідуальність Михайла Старицького в українському культурологічному контексті XIX-XX століть» / М-во освіти і науки України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, ЧНУ ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010. – 388 с. – Зі змісту: Поліщук, В. Михайло Старицький і Тарас Шевченко : рецепція теми у критиці. Генеалогічні лінії класиків / В.Полі-щук. – С. 11-24 ; Танана, Р. Михайло Старицький і Шевченкова могила / Р.Танана. – С. 24-30.

516. Немченко, І.В. Шевченкова офіра : ст. та дослідж. / І.В.Немченко. – К. ; Херсон : Просвіта, 2008. – 179 с. – Зі змісту:

[У зб. включ. дослідж. «Поетична Шевченкіана Михайла Старицького»].

517. Олійник, В.І. Повість М.Старицького про Коліївщину та «Гайдамаки» Т.Шевченка / В.І.Олійник // Рад. літературознав-ство. – 1964. – № 1. – С. 106-112.

518. Пивоварський, Л.Т. Старицький і Шевченко : [тема слов’ян. єднання] / Л.Т.Пивоварський // Доп. та повідомл. на звіт. наук. конф. Житомир. пед. ін-ту… : [тези]. – Житомир, 1962. – С. 42.

519. Пивоварський, Л.Т. Традиції Шевченка в творчості Старицького / Л.Т.Пивоварський // Питання шевченкознавства : [зб. наук. ст.]. – Черкаси, 1964. – С. 50-52.

520. Тищенко, В.И. Кармалюк в русской прозе украинских писателей : [«Варнак» Т.Г.Шевченка, «Разбойник Кармалюк» М.П.Старицького, «Кармалюк» В.В.Канівця] / В.И.Тищенко // Вопр. рус. л-ры. – 1984. – Вып. 1. – С. 109-116.

521. Товкайло, В.Т. Традиції Т.Шевченка в історичній драматургії М.Старицького / В.Т.Товкайло // Т.Шевченко і загаль-нолюдські ідеали : тези доп. та повідомл. на обл. міжвуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка, 19-21 квіт. 1989 р. / Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова та ін. – О., 1989. – Ч. 1. – С. 134-135.

522. Сокирко, Л.Г. М.П.Старицький : критико-біогр. нарис / Л.Г.Сокирко. – К. : Держлітвидав України, 1960. – 172 с. – Зі змісту: [Про шевченків. тему у творчості М.Старицького]. – С. 57-58.

523. Стешенко, І.І. «Читаю знов святі глаголи…» : [цікаві подробиці біогр. М.Старицького і Т.Шевченка. Бесіда] / І.І.Стешенко ; запис. І.Ільєнко // Літ. Україна. – 1985. – 4 квіт.

524. Подолинний, А. Старицький Михайло Петрович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 84-85.

525. Старицький Михайло Петрович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 236-237.

М.Стельмах і Т.Шевченко

526. Стельмах, М.П. Любов і гордість народна / М.П.Стель-мах // Світова велич Шевченка : зб. матеріалів про творчість Т.Г.Шевченка : у 3 т. – К., 1964. – Т. 2. – С. 328-329 ; Правда. – 1961. – 10 марта.

527. Стельмах, М.П. Наша любов і святиня : [передм.] / М.П.Стельмах // Шевченко, Т. Кобзар / Т.Шевченко. – К., 1979. – С. 3-8.

528. Подвійне свято : до 166-ї річниці від дня народж. Т.Шевченка : [виступи лауреатів Шевченків. премії 1980 р., в т. ч. М.П.Стельмаха] // Літ. Україна. – 1980. – 14 берез.

529. Тарас Шевченко : альбом / авт.-уклад. В.Х.Косян та ін. ; вступ. ст. М.П.Стельмаха ; худож. оформл. і макет: І.Г.Динник, В.М.Дозорець. – К. : Рад. шк., 1991. – 335 с.

530. Пільгук, І.І. Традиції Т.Г.Шевченка в українській радянській літературі : [в т.ч. у творчості М.Стельмаха] / І.І.Піль-гук. – К. : Дніпро, 1965. – 220 с.

531. Штонь, Г.М. В наближенні до Шевченка… / Г.М.Штонь // Романи Михайла Стельмаха / Г.М.Штонь ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1985. – С. 149-165.

532. Подолинний, А. Стельмах Михайло Петрович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 85-86.

533. Стельмах Михайло Панасович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 237.

534. Син Подільської землі, співець її краси і слави : [реком. бібліогр. покажч.] : до 90-річчя від дня народж. М.П.Стельмаха / уклад.: Г.Авраменко, О.Ніколаєць ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімі-рязєва. – Вінниця, 2002. – 5 с.

В.Стус і Т.Шевченко

535. Стус, В. У Прохоровці – сни, мов ріки : [вірш] / В.Стус // Твори : у 4 т., 6 кн. / В.Стус. – Л., 1994-1999. – Т. 1, кн. 1. – 1994. – С. 179 ; Дорога болю : поезії / В.Стус ; уклад. та післям. М.X.Коцюбинської. – К., 1999. – С. 58.

536. Стус, В. Шевченко. Дорога до Орська : [вірші] / В.Стус // Твори : у 4 т., 6 кн. / В.Стус. – Л., 1994-1999. – Т. 2. – 1995. – С. 87.

537. Стус, В. Твори : у 4 т., 6 кн. / В.Стус. – Л. : Просвіта, 1994-1999.

Т. 6, кн. 1 : Листи до рідних. – 1998. – 495 с.

Т. 6, кн. 2 : Листи до друзів та знайомих. – 1997. – 261 с. – Зі змісту: до обох томів див. Іменний покажчик [Шевченко Тарас].

* * *

538. Бортняк, А. Духовні батько й син : [Т.Шевченко в житті та творчості В.Стуса] / А.Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 7 берез.

539. Василь Стус в контексті європейської літератури : матеріали Всеукр. наук. конф. … / Донец. нац. ун-т та ін. – Донецьк, 2001. – 310 с.

540. Віват, Г. Співзвучність споріднених душ (порівняль-ний аналіз поезії Шевченка і Стуса) / Г.Віват // Шевченкознав-ство: ретроспективи і перспективи : зб. пр. Всеукр. (36-ї) наук. Шевченків. конф., 18-19 квіт. 2007 р., [м.Черкаси] / Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, ЧНУ ім. Б.Хмельницького, Черкас. наук. центр. – Черкаси, 2007. – С. 221-229. – Бібліогр. наприкінці ст.

541. Гнатюк, Н. «Караюсь, мучусь, але не каюсь» : [Т.Шевченко і В.Стус – одного духовного кореня] / Н.Гнатюк // Сл. Просвіти. – 2008. – 4-10 верес. – С. 11.

542. Іщенко, Є. Воля, вибір, смерть як філософські категорії у творах Т.Шевченка і В.Стуса // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – № 14. – С. 27-29. – (Сер. : «Літературознавство. Мово-знавство. Фольклористика»).

543. Його ж. Шевченко і Стус : дві постаті української поезії / Є.Іщенко // Зб. пр. студ. та асп. КНУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1998. – Вип. 4, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 42-43.

544. Те ж // Літературознавство. Фольклористика. Проб-леми поетики : зб. наук. пр. / КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – Вип. 13. – С. 108-117.

545. Мельничук, Б. Невільнича поетична шевченкіана : (Василь Стус, Тарас Мельничук та їхні побратими) / Б.Мельничук // Зб. пр. міжнар. (38-ї) наук. Шевченків. конф., 20-21 квіт. 2011 р., [м.Черкаси] : до 197-ї річниці від дня народж. Т.Г.Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. облдержадмін., Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевчен-ка. – Черкаси, 2011. – С. 280-292. – Бібліогр. наприкінці ст.

546. Неживий, О. Заборонам наперекір: історія одного вірша В.Стуса : [розд. із кн. «Сєвєродонецьк літературний» (2006) «Василь Стус у Сєвєродонецьку» : про вірш «В розкриллі» (з циклу віршів про Т.Шевченка) та «Тиша»] / О.Неживий // Літ. Україна. – 2008. – 10 січ. – С. 1.

547. Рарицький, О. Василь Стус – духовний син Тараса Шевченка: міф чи реальність / О.Рарицький // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20-21 трав. 1999 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Кам’янець-Поділ., 1999. – С. 107-110.

548. Сивокінь, Г. Василь Стус і Шевченко : [про вплив творчості Т.Г.Шевченка на формування світогляду В.Стуса] / Г.Сивокінь // Дивослово. – 2001. – № 10. – С. 5-6.

549. Сивокінь, Г. Василь Стус і Шевченко / Г.Сивокінь // Матеріали 34-ї наук. Шевченків. конф., 24-26 січ. 2001 р. : [зб. пр.] : у 2 кн. / НАН України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка ін. – Черкаси, 2003. – Кн. 2. – С. 106-111.

550. Ямчук, П. Від Шевченка до Стуса : обрії наукового осмислення українського світогляду й поетики / П.Ямчук // Літ. Україна. – 2004. – 23 верес. – С. 6. – Рец. на кн.: Коцюбинська, М. Мої обрії / М.Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2004.

551. Подолинний, А. Стус Василь Семенович / А.Подолин-ний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 88-89.