Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Т.Г.Шевченко і Вінниччина

Л.Кодацька про Т.Шевченка

773. Автобіографічний елемент у повістях Шевченка / Л.Кодацька // Зб. наук. пр. 18-ї Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1971. – С. 136-148.

774. Два автографи Т.Г.Шевченка / Л.Кодацька // Рад. літературознавство. – 1959. – № 5. – С. 104-106.

775. До історії видання «Кобзаря» 1867 р. / Л.Кодацька // Рад. літературознавство. – 1961. – № 2. – С. 112-119.

776. З творчої лабораторії Т.Г.Шевченка : текстологіч. аналіз поезій «Лілея», «Русалка», «Відьма» / Л.Кодацька. – К. : Вид-во АН УРСР, 1957. – 44 с.

777. «Княжна» – «Княгиня» Т.Г.Шевченка : (порівнял. аналіз) / Л.Кодацька // Рад. літературознавство. – 1966. – № 4. – С. 25-33.

778. Листи до Т.Г.Шевченка. 1840-1861 / уклад., передм. та прим. Л.Ф.Кодацької. – К. : Вид-во АН УРСР, 1962. – 332 с.

779. «Наймичка» : [порівнял. аналіз поеми і повісті Т.Шевченка] / Л.Кодацька // Рад. літературознавство. – 1964. – № 2. – С. 67-74.

780. Нова праця з шевченкознавства / Л.Кодацька // Пра-пор. – 1973. – № 2. – С. 92-94. – Рец. на кн.: Бородін, В.С. Над текстами Т.Г.Шевченка. – К. : Наук. думка, 1971. – 221 с.

781. Однойменні твори Т.Г.Шевченка : (порівнял. аналіз поем і повістей «Наймичка», «Варнак», «Княжна», «Княгиня») / Л.Кодацька. – К. : Наук. думка, 1968. – 161 с.

782. Текстологічний аналіз поеми Т.Г.Шевченка «Сліпий» / Л.Кодацька // Рад. літературознавство. – 1957. – № 2. – С. 66-82.

783. Текстологический анализ поэтических произведений Т.Г.Шевченко. 1937-1847 гг. : (на материалах рукопис. наследия поэта) : автореф. дисс. …канд. филол. наук / АН УССР, Ин-т л-ры им. Т.Г.Шевченко / Л.Кодацька. – К., 1957. – 16 с.

784. Шевченко і світова література / Л.Кодацька // Рад. жінка. – 1961. – № 3. – С. 10-11.

785. Художня проза Т.Г.Шевченка / Л.Кодацька ; відп. ред. Є.П.Кирилюк ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К. : Наук. думка, 1972. – 328 с.

786. Подолинний, А. / Кодацька Лариса Феодосіївна / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 39-40.

* * *

787. Копиця, Д. Геній українського народу [Т.Шевченко] / Д.Копиця // Літературно-критичні статті / Д.Копиця. – К., 1968. – С. 7-22 ; Давид Копиця – митець і громадянин : спогади, листи, творча спадщина / М.Копиця (авт. проекту) ; уклад.: О.Довгопят, В.Василашко. – К., 2006. – С. 131-141.

788. Його ж. Т.Г.Шевченко в документах і матеріалах / ред. і авт. передм. Д.Копиця. – К. : Держполітвидав, 1950. – 515 с.

789. Давид Копиця – митець і громадянин : спогади, листи, творча спадщина / М.Копиця (авт. проекту) ; уклад.: О.Довгопят, В.Василашко. – К. : Вітчизна, 2006. – 335 с. : фотоіл. – (До 100-річчя від дня народж.). – Зі змісту: З життєвих доріг : [у спогадах серед іншого широко представлено шевченкознавчу діяльн. Д.Копиці] ; Книга, яка потребує видання : відгук-рец. на кн. «Т.Г.Шевченко. Збірник документів і матеріалів» / Д.Копиця : з архіву. – С. 125-130.

790. Михалиця, О. Давид Копиця – митець і громадянин : [про укр. літературознавця і критика, дослідника творчості Т.Шевченка, уродж. Хмільника] / О.Михалиця // Життєві обрії. – 2011. – 1 лип. – С. 3.

* * *

791. Коржупова, А.П. Боротьба за Шевченка на Буковині (кінець ХІХ-поч. ХХ ст.) / А.П.Коржупова // 8-а наук. Шевченків. конф. : тези доп. і повідомл. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шев-ченка. – К., 1959. – С. 39-41 ; Зб. наук. пр. 8-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1960. – С. 13-16.

792. Її ж. Влияние творчества Тараса Шевченко на идейный и творческий рост Юрия Федьковича / А.П.Коржупова // Науч. ежегодник. 1956 г. / Черновиц. ун-т. – Черновцы, 1957. – Т. 1. – С. 185-189.

793. Її ж. Тарас Шевченко і Юрій Федькович / А.П.Коржу-пова // Рад. Буковина. – 1961. – 1 січ.

794. Корсовецький, О. На вербi грушi, або як В.Терехов обернув Тараса Шевченка у... в’ятича / О.Корсовецький // Крим. світлиця. – 1997. – 23 трав.

795. Коструба, М. На Тарасовій горі / М.Коструба // Вінниц. правда. – 1964. – 1 берез.

М.Коцюбинська про Т.Шевченка

796. Балада Шевченка / М.Коцюбинська // Матеріали до вивчення історії української літератури : посібник : в 5 т. / за ред. О.І.Білецького. – К., 1961. – Т. 2. – С. 274-280.

797. «Благородна природа людини» : [людина в естетиці і творчості Т.Шевченка] / М.Коцюбинська // Укр. мова і л-ра в шк. – 1968. – № 3. – С. 12-19.

798. До проблеми романтизму в творчості Шевченка / М.Коцюбинська // 6-а наук. Шевченків. конф. : тези доп. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1957. – С. 6-8.

799. Етюди про поетику Шевченка : літ.-критич. нарис / М.Коцюбинська. – К. : Рад. письм., 1990. – 272 с.

800. З раннього доробку. Шевченко. Поетика / М.Х.Коцю-бинська // Мої обрії : в 2 т. / М.Х.Коцюбинська. – К., 2004. – Т. 1. – С.11-154. – Зі змісту: Балада Шевченка. – С. 22-35 ; Перлина лірики Шевченка : естетичний аналіз вірша «Не кидай матері…». – С. 36-49 ; «Благородна природа людини» : людина в естетиці і творчості Тараса Шевченка. – С. 50-59 ; Шевченко – поет сучасний. – С. 60-79 ; Кругообіг образів. – С. 80-94 ; Народнопісенне коріння поетики Шевченка. – С. 95-105.

801. Листи і люди : роздуми про епістоляр. творчість / М.Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2009. – 582 с.

Про Т.Шевченка див. Іменний покажчик.

802. Мастерство исследователя / М.Коцюбинская // Вопр. л-ры. – 1962. – № 4. – С. 88-92. – Рец. на кн.: Івакін, Ю.О. Сатира Шевченка / Ю.О.Івакін. – К., 1959 ; Івакін, Ю.О. Стиль політичної сатири поезії Шевченка / Ю.О.Івакін. – К., 1961.

803. «Моя се мати і сестра» / М.Коцюбинська // Рад. жінка. – 1961. – № 2. – С. 16-17.

804. Народнопісенне коріння поетики Шевченка / М.Коцюбинська // Укр. літературознавство. – 1990. – Вип. 55. – С. 105-112.

805. Перлина лірики Шевченка : [естет. аналіз вірша Т.Шевченка «Не кидай матері»] / М.Коцюбинська // Зб. наук. пр. 10-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевчен-ка. – К., 1962. – С. 173-186 ; Подільські криниці : хрестоматія з л-ри рід. краю / уклад., вступ. сл., біогр. довід. та матеріали до літ. карти А.М.Подолинного. – Вінниця, 2001. – Вип. 2. – С. 166-181.

806. Поэтика Шевченко и украинский романтизм : автореф. дисс. … канд. филол. наук / М.Коцюбинская ; АН УССР, Ин-т л-ры им. Т.Г.Шевченко. – К., 1958. – 18 с.

807. Слово Кобзаря за рубежом / М.Коцюбинська // Дружба народов. – 1961. – № 5. – С. 209-213.

808. Шевченко англійською мовою / М.Коцюбинська // Віт-чизна. – 1962. – № 6. – С. 200-202. – Рец. на кн.: Shevchenko T. Selections Translated du Jonn Weir / T.Shevchenko. – Toronto, 1961.

809. Шевченко в англійських перекладах / М.Коцюбинська // Зб. пр. 4-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1956. – С. 309-327.

810. Шевченко – поет сучасний / М.Коцюбинська // Дніпро. – 1968. – № 6. – С. 138-149 ; Л-ра і сучасність. – 1969. – Вип. 2. – С. 165-183 ; Київ. – № 4. – С. 7-10 ; Тарас Шевченко в моєму житті : розповіді. Статті. Нариси. – К., 2004. – С. 125-129. – (Тарас Шевченко в моєму житті).

811. Шевченкові листи / М.Коцюбинська // Сл. і час. – 2008. – № 7. – С. 15-23. – Бібліогр.: 4 назви.

* * *

812. Гришаєнко, Н.І. В полоні Шевченкової музи : штрихи до портр. Михайлини Коцюбинської / Н.І.Гришаєнко. – К. : Хрещатик, 1994. – 15 с.

813. Гришаєнко Н. У полоні Шевченкової поезії : [про шевченкознавця М.Коцюбинську] / Н.Гришаєнко // Дивослово. – 1994. – № 7. – С. 18-22 ; Подільські криниці : хрестоматія з л-ри рід. краю / уклад., вступ. сл., біогр. довід. та матеріали до літ. карти А.М.Подолинного. – Вінниця, 2001. – Вип. 2. – С. 147-157.

814. Подолинний, А. Коцюбинська Михайлина Хомівна / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 47.

* * *

815. Кочур, Г. Де цей портрет? : [про портр. Т.Шевченка, намальов. худож. Карлом Шрейнцером у 1860 р.] / Г.Кочур // Україна. – 1961. – № 15. – С. 14.

816. Його ж. Добрі переклади англійською мовою : [про пер. Джоном Віром тв. Т.Шевченка англ. мовою] / Г.Кочур // Всесвіт. – 1961. – № 11. – С. 153-155.

817. Його ж. З французької шевченкіани / Г.Кочур // Літ. Україна. – 1966. – 8 берез.

818. Його ж. Шевченко в польських перекладах : [до історії пол. пер. Шевченкової поезії] / Г.Кочур // Всесвіт. – 1961. – № 9. – С. 51-57.

819. Кривонос, Т.В. Мария Комиссарова – переводчик Т.Г.Шевченко / Т.В.Кривонос // Вопр. л-ры народов СССР. – 1986. – Вып. 12. – С. 162-168.

820. Кундзіч, О. До видання повістей Т.Г.Шевченка українською мовою / О.Кундзіч // Творчі проблеми перекладу / О.Кундзіч. – К., 1973. – С. 244-249.

821. Курашкевич, К. Завжди з «Кобзарем» / К.Курашкевич // Тарас Шевченко в моєму житті : розповіді. Статті. Нариси. – К., 2004. – С. 143-145.

822. Курашкевич, К. Ювілейні видання (Держлітвидаву України) / К.Курашкевич // Вінниц. правда. – 1969. – 14 листоп.

О.М.Куцевол про Т.Шевченка

823. Біблійні епіграфи у творах Тараса Шевченка / О.Куце-вол // Укр. мова і л-ра в шк. – 1993. – № 5-6. – С. 25-30.

824. Епіграф Шевченкових творів / О.Куцевол // Укр. мова і л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – № 1. – С. 61-66.

825. Епіграф / О.М.Куцевол // Шевченківська енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http// www.shevcheyel.kiev/lit/ (дата звернення : 22.02.13), вільний. – Назва з титул. екрана.

826. Епіграфи Шевченка / О.М.Куцевол // Укр. мова і л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – № 5. – С. 26-32.

827. Життя і творчість письменника у дзеркалі «поетичної критики» : навч. посіб. / О.Куцевол. – Вінниця, 2010. – 280 с. – Зі змісту: [Добірка віршів укр. письм. про Т.Шевченка]. – С. 63-81.

828. Семантика біблійної епіграфічної цитати в контексті поеми Т.Шевченка «Єретик» / О.Куцевол // 30-а наук. Шевченків. конф., 27-30 квіт. 1993 р. : тези і матеріали / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Донецьк, 1993. – С. 221-223.

829. Слова миру, добра і любові : (роль епіграфів Шевченкового послання «І мертвим і живим…» в передачі віч. морал. цінностей) / О.Куцевол // Виховання учнівської молоді в дусі миру і взаєморозуміння : матеріали міжрегіон. наук.-практ. конф., 15-17 груд. 1992 р. – Рівне, 1992. – С. 247-248.

830. Шевченківські епіграфи в поезіях Анатолія Бортняка / О.Куцевол // Тези доп. 14-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф., 5 верес. 1995 р. – Вінниця, 1995. – С. 111-112.

* * *

831. Кушнір, І. Шевченко і Суворов / І.Кушнір // Зоря комунізму (Тульчин). – 1973. – 11 жовт.

* * *

832. Лабінський, М. Високий престиж і шана : декілька сторінок з біографії Національної премії України ім. Тараса Шевченка / М.Лабінський // Укр. культура. – 2001. – С. 14-15.

833. Його ж. Шевченківські лауреати. 1962-2001 : енцикл. довід. / авт.-уклад. М.Г.Лабінський ; вступ. сл. І.М.Дзюби. – К. : Криниця, 2001. – 696 с. : портр.

834. Його ж. Шевченківські лауреати. 1962-2007 : енцикл. довід. / авт.-уклад. М.Г.Лабінський ; вступ. сл.: І.М.Дзюби, Р.М.Лубківського. – 2-ге вид., змін. і допов. – К. : Криниця, 2007. – 768 с. : портр.

835. Його ж. Шевченківські лауреати. 1962-2012 : енцикл. довід. / авт.-уклад. М.Г.Лабінський ; вступ. сл. Б.І.Олійника. – 3-тє вид., змін. і допов. – К. : Криниця, 2012. – 861 с. : портр.

836. Лазаренко, В. Тарас Шевченко – творець національної ідеології / В.Лазаренко // Вінниччина. – 2011. – 4 берез. – С. 8 : портр.

837. Левада, О. Гуманізм поета-революціонера / О.Левада // Більшовиц. правда. – 1939. – 8 берез.

838. Леськів, Б. Валентність слова : [літературознавець з м.Немирів про естет. вивч. л-ри, зокрема тропів у Т.Шевченка] / Б.Леськів // Київ. – 1999. – № 11-12. – С. 121-125.

839. Леськів, Б. Фігури мови Тараса Шевченка : кор. слов. на 154 терміни / Б.Леськів. – Т., 1998. – 76 с. – Рец.: Горішній, А. Секре-ти Шевченкової художності / А.Горішній // Вінниц. газ. – 1998. –

18 серп. ; Кавун, М. Подарунок шевченкознавцям / М.Кавун // Голос України. – 1998. – 30 верес. – С. 4. ; Лазаренко, К. Сто шедеврів Кобзаря / К.Лазаренко // Камертон-ікс. – 1994. – 10 лют. (№ 5). – С. 8. ; Київ. –1995. – № 7-8. – С. 139-140 ; Сідак, Н. До глибин художності / Н.Сідак // Київ. – 1999. – № 1-2. – С. 139-140.

840. Литовченко, В.М. Традиції мовного етикету в творах Т.Шевченка / В.М.Литовченко // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка, 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 46-48.

841. Лісова, Г. Т.Г.Шевченко угорською мовою / Г.Лісова // Там само. – С. 29-30.

П.Лісовий про Т.Шевченка

842. Близький і дорогий : [роль тв. Т.Шевченка в нац.- виз-вол. боротьбі трудящих Закарпаття за возз’єдн. з Рад. Україною] / П.Лісовий. – Ужгород, 1961. – 92 с.

843. Великий Кобзар і Поділля / П.Лісовий // Рад. Поділля. – 1979. – 8 берез.

844. Він кликав трудящих до Бога / П.Лісовий // Закарпат. правда. – 1960. – 11 груд.

845. Вогонь Шевченкового слова / П.Лісовий // Закарпат. правда. – 1964. – 2 лют.

846. Духовна зброя : тв. Т.Шевченка в закарпат. комуністич. пресі 20-30-х рр. / П.Лісовий // Літ. газ. – 1957. – 8 берез.

847. З ім’ям великого Кобзаря : (використ. творчості Т.Г.Шевченка комуністич. пресою Закарпаття в 20-30-х рр.) / П.Лісовий // Молодь Закарпаття. – 1957. – 10 берез.

848. Закарпатська періодика минулого про Шевченка / П.Лісовий // Зб. пр. 12-ї наук. Шевченків. конф. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – С. 60-69.

849. «Карпатська правда» про Т.Г.Шевченка / П.Лісовий // Доп. та повідомл. Ужгород. ун-ту. – Ужгород, 1961. – С. 33-42. – (Сер. Філологіч., № 6).

850. О.Пушкін і Т.Шевченко про декабристів / П.Лісовий // Укр. літературознавство. – 1979. – Вип. 33. – С. 3-9.

851. Поділля серце хвилювало / П.Лісовий // Рад. освіта. – 1984. – 13 берез.

852. Славетний Кобзар і Поділля / П.Лісовий // Комс. плем’я. – 1984. – 8 берез.

853. Співець дружби народів / П.Лісовий // Вінниц. правда. – 1976. – 10 берез.

854. Т.Г.Шевченко і Поділля / П.Лісовий // Вінниц. правда. – 1987. – 8 берез.

855. Т.Г.Шевченко і подільська літературна школа 50-60 рр. XIX ст. / П.Лісовий // Т.Г.Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка : в 2 ч. – Кам’янець-Поділ., 1989. – Ч. 2. – С. 21-23.

856. Художня оповідь про Шевченка в Кам’янці-Подільському / П.Лісовий // Тези доп. 10-ї Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. / ВДПІ ім. М.Островського. – Вінниця, 1991. – С. 72-73.

О.Лотоцький про Т.Шевченка

857. Державницький світогляд Т.Шевченка / О.Лотоцький. – Л., 1937. – 24 с. – (Відбитка з Повн. вид. тв. Т.Шевченка, Т. 4.).

858. Наш світоч – Тарас Шевченко / О.Г.Лотоцький / за нарисом О.Г.Лотоцького // Дошк. виховання. – 2002. – № 3. – С. 29-31.

859. Общественные идеалы поэзии Т.Г.Шевченко / А.Лотоц-кий // Южные зап. – 1905. – № 9. – С. 79-84.

860. Поезії Т.Шевченка під російською цензурою / О.Лотоць-кий. – Л., 1937. – 24 с. – (Відбитка з Повн. вид. тв. Т.Шевченка, Т. 4.).

861. Шевченкові роковини : Петербурзькі урочистості. Кінець XIX-поч. XX ст. / О.Лотоцький // Укр. культура. – 2003. – № 5. – С. 29-31.

862. Возняк, М. З приводу двадцятиліття «Кобзаря» в редакції В.Доманицького : (його листування з І.Франком) / М.Воз-няк // За сто літ. – Х. ; К., 1930. – Кн. 5. – С. 272-304. – Зі змісту: [О.Г.Лотоцький у підгот. вид. першого повн. «Кобзаря» в Росії 1907 р.]. – С. 274-277.

* * *

863. Лучко, А. Поетове багатство : [дореволюц. вид. тв. Т.Шевченка у фондах Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва] / А.Лучко // Вінниц. правда. – 1963. –12 груд.

О.Мазуркевич про Т.Шевченка

864. Апостол правди і науки : [пед. погляди Т.Шевченка] / О.Мазуркевич // Рад. освіта. – 1961. – 8 берез.

865. Великий просвітитель Т.Г.Шевченко у боротьбі за передову науку і народну освіту / О.Мазуркевич // Рад. шк. – 1964. – № 3. – С. 5-15.

866. Визначні українські педагоги – народні просвітителі / О.Мазуркевич. – К. : Знання, 1963. – 79 с. – Зі змісту: [Ідеї Т.Шевченка в просвіт. діяльн. передов. укр. інтелігенції]. – С. 3, 10, 16, 18, 25-37, 52, 56, 57, 60.

867. Выразитель дум народных / А.Р.Мазуркевич // Полит. самообразование. – 1964. – № 5. – С. 55-62.

868. Добром нагріте серце / О.Мазуркевич // Рад. освіта. – 1984. – 6 берез.

869. Ідеологічна боротьба між прогресивними і реакцій-ними силами світу навколо творчої спадщини Т.Г.Шевченка / О.Мазуркевич // Шевченко в школі : посіб. для вчителів / М-во освіти УРСР ; УНДІП. – М., 1963. – С. 249-284.

870. Легендарна історія збагачується : (до історії нелегал. пам’ятника Т.Шевченку, встановл. 1898 р. у Харкові) / О.Мазуркевич, В.Савченко // Україна. – 1964. – № 5. – С. 8.

871. Мысли Т.Г.Шевченко о воспитании и просвещении / О.Мазуркевич // Сов. педагогика. – 1952. – № 4. – С. 68-79.

872. Поборник правди і науки / О.Р.Мазуркевич // Наука і життя. – 1961. – № 3. – С. 11-14.

873. Тарасові шляхи до школи : [про переслідув. та фальсифікацію творчості Т.Г.Шевченка в шк. та підруч. з л-ри в дореволюц. час] / О.Мазуркевич // Рад. освіта. – 1964. – 29 січ.

874. Т.Г.Шевченко в оцінці російських революціонерів 60-х pp. / О.Мазуркевич // Зб. пр. 5-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1957. – С. 191-215.

875. Т.Г.Шевченко в Харківській недільній школі / О.Мазуркевич // Рад. шк. – 1964. – № 1. – С. 88-96.

876. Т.Г.Шевченко і передова російська культура / О.Мазуркевич // Вітчизна. – 1952. – № 4. – С. 110-124.

877. Т.Г.Шевченко і шкільні підручники словесності / О.Мазуркевич // Нариси з історії методики української літера-тури / О.Мазуркевич. – К., 1961. – С. 81-95.

878. Т.Г.Шевченко у творчій спадщині прогресивних педагогів України / О.Мазуркевич // Методика викладання укр. мови і л-ри. – 1966. – Вип. 1. – С. 121-148 ; 1966. – Вип. 2. – С. 109-137.

879. Т.Г.Шевченко як революційний просвітитель / О.Мазуркевич // Світова велич Тараса Шевченка : тези доп. респ. міжвуз. наук. сес., присвяч. 150-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка, 17-19 берез. 1964 p. – К., 1964. – С. 22-23.

880. Шевченко, наука і школа / О.Мазуркевич // Наук. зап. НДІ педагогіки УРСР. Сер. : Філол. – 1963. – Т. 24, вип. 5. – С. 169-214.

881. Учітеся, брати мої… : пед. діяльність Т.Г.Шевченка на арені класової боротьби / О.Мазуркевич // Рад. освіта. – 1964. – 7 берез.

* * *

882. Березівська, Л. Українські вчені-методисти : Олександр Романович Мазуркевич (1913-1995) / Л.Березівська // Укр. мова і л-ра в шк. – 2003. – № 5. – С. 59-61.

883. Подолинний, А. Мазуркевич Олександр Романович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 54.

884. Мазуркевич Олександр Романович // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 373.

* * *

885. Маковійчук, І. Воля не вмирає : [остан. день життя Т.Шевченка] / І.Маковійчук // Київ. правда. – 1964. – 5 лют.

П.Маркушевський про Т.Шевченка

886. «Гайдамаки» Т.Г.Шевченка на шляхах української радянської історичної драми / П.Маркушевський // Тези доп. наук. конф. філол. фак., присвяч. 100-річчю Одес. ун-ту, 29-30 листоп. 1965 p. – О., 1965. – С. 54-55.

887. «З вершин і низин» Івана Франка та «Кобзар» Тараса Шевченка / П.Маркушевський // Лиш боротись – значить жить! : тези доп. обл. наук.-творч. конф., присвяч. 100-річчю з дня публ. зб. Франка «З вершин і низин». 29-30 груд. 1987 р. / Одес. пед. ін-т. – О., 1987. – С. 8-10.

888. За землю радянську Кобзар воював / П.Маркушев-ський ; вступ. ст. А.Малишка ; худож. М.І.Касіян. – О., 1969. – 162 с. – Рец.: Костенко, В.К. За землю радянську Кобзар воював / В.К.Костенко // Нар. творчість та етногр. – 1974. – № 3 ; Пашковська-Рингач, Н.В. [рецензія] / Н.В.Пашковська-Рингач // Укр. мова і л-ра в шк. – 1970. – № 5 ; Петряев, К.И. Кобзарь идет в бой... / К.И.Петряев // Радуга. – 1971. – № 1 ; Човганський, Т. Кобзар на війні / Т.Човганський // Літ. Україна. – 1970. – 30 черв.

889. «Кобзар» серед народних месників : [тв. Т.Шевченка в роки ВВВ] / П.Маркушевський // Наук. конф., присвяч. 25-річчю ін-ту : тези доп. / Ізмаїл. пед. ін-т. – Ізмаїл, 1966. – С. 95-96.

890. Поезія боротьби : [про вихов. силу тв. Т.Шевченка] / П.Маркушевський // Вінниц. правда. – 1985. – 10 берез.

891. Слово поета надихало захисників Вітчизни / П.Т.Мар-кушевський // Т.Шевченко і українська національна культура : до 175-річчя від дня народж. Т.Шевченка та 115-річчя заснув. НТШ у Львові : матеріали наук. симп. (Львів, 8-9 черв. 1989 р.) / Ін-т сусп. наук АН УРСР ; Наук. т-во ім. Т.Шевченка у Львові. – Л., 1990. – С. 41-42.

892. Шевченкові «Гайдамаки» на одеській сцені / П.Т.Мар-кушевський // Т.Шевченко і загальнолюдські ідеали : тези доп. та повідомл. на обл. міжвуз. наук.-теорет. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т.Г.Шевченка, 19-21 квіт. 1989 р. / Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова та ін. – О., 1989. – Ч. 3. – С. 28-31.

893. Подолинний, А. Маркушевський Петро Трохимович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 57.

* * *

894. Мацько, В.П. Подільська Шевченкіана / В.П.Мацько // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. / КНУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 95-101.

895. Метельская, Л. Неизвестные документы о Т.Г.Шев-ченко / Л.Метельская // Правда Украины. – 1959. – 25 марта.

896. Метельська, Л. Його ім’я і слово – в серці народу : [про циркуляр 1914 р. щодо вилучення з шк., б-к Кам’янця-Поділ. «Кобзаря» Т.Шевченка 1908, 1909, 1911 pp.] / Л.Метельська // Він-ниц. правда. – 1959. – 14 берез.

В.Мовчанюк про Т.Шевченка

897. Аж коли розвіється тьма неволі!.. / В.Мовчанюк // Останнім шляхом Кобзаря : збірка / уклад. М.Л.Новицький. – К., 1994. – С. 36-47.

898. Від шевченкознавства радянського до українського / В.Мовчанюк // Сл. і час. – 1993. – № 9. – С. 54-57. – (Шевченків світ).

899. Гете і ранні поеми Шевченка / В.Мовчанюк // Всесвіт. – 2001. – № 11-12. – С. 178-183.

900. Етичний чинник у творчій свідомості Шевченка / В.Мовчанюк // Матеріали 34-ї наук. Шевченків. конф., 24-26 січ. 2001 р. : [зб. пр.] : у 2 кн. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Черкаси, 2003. – Кн. 1. – С. 38-50.

901. Категорія часу в поетичному світі Шевченка : (до постановки пробл.) / В.Мовчанюк // Рад. літературознавство. – 1984. – № 3. – С. 35-45.

902. Медитативна лірика Т.Г.Шевченка / В.Мовчанюк ; відп. ред. В.Є.Шубравський ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевч-енка. – К. : Наук. думка, 1993. – 146 с. – Бібліогр.: с. 141-146.

903. Медитативная лирика Т.Г.Шевченко : автореф. дис.... канд. филол. наук / В.Мовчанюк ; АН УССР, Ин-т л-ры им. Т.Г.Шев-ченко. – К., 1988. – 17 с.

904. Медитативна лірика Шевченка періоду заслання / В.Мовчанюк // Рад. літературознавство. – 1986. – № 11. – С. 32-40.

905. Народнопісенний Дунай в поезії Тараса Шевченка / В.Мовчанюк // Нар. творчість та етногр. – 2004. – № 3. – С. 45-50.

906. Рефлективна лірика Шевченка / В.Мовчанюк // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Сімф., 1986. – С. 18-19.

907. Шевченко в інтерпретації «няньок… отечества чужого» : [відгук на кн. В.П.Анисимової, В.Р.Сороки «О преломлении идей Т.Г.Шевченко в современной Украине и о необходимости сосуществования двух государственных языков»] / В.Мовчанюк // Літ. Україна. – 2000. – 18 трав. – С. 3.

908. Шевченко – Чубинський – гімн : [вплив поет. сл. Т.Шевченка на П.Чубинського] / В.Мовчанюк // Сл. і час. – 1998. – № 8. – С. 49-53.

909. Шевченко як поет-творець української перспективи / В.Мовчанюк // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. 33-ї наук. Шевченків. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Черкаси, 2001. – С. 214-237.

910. Шевченкознавство / І.Бажинов, Л.Генералюк, В.Мовчанюк та ін. // Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 1926-2001 : стор. історії. – К., 2003. – С. 170-267.

911. Подолинний, А. Мовчанюк Володимир Павлович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 59-60.

Г.Мовчанюк про Т.Шевченка

912. І.Мазепа у творчості Т.Шевченка і Й.В.Фріча / Г.Мовчанюк // Т.Шевченко і європейська культура. – К. : Черкаси, 2000. – С. 280-288.

913. Стаття Й.В.Фріча «Хай живе Україна!» як приклад публіцистичної завбачливості : (дослідж.) / Г.Мовчанюк // 17 вересня : літ.-мистец. альм. – Вінниця, 2002. – С. 84-92.

914. Т.Шевченко і чеський радикальний демократ Й.В.Фріч / Г.Мовчанюк // Зб. пр. 27-ї наук. Шевченків. конф. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка та ін. – Сімф., 1986. – С. 20-21.

915. Чеська ластівка «Просвіти» : (дослідж.) / Г.Мовча-нюк – Вінниця : Універсум, 1998. – 72 с. – Зі змісту: [Про Т.Шевченка]. – С. 5, 26-29, 40.

916. Шевченко у творчості Фріча / Г.Мовчанюк // Укр. мова і л-ра в шк. – 1987. – № 3. – С. 3-10.

917. Подолинний, А. Мовчанюк Григор Павлович / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 60.

* * *

918. Модна, В. Тарас Шевченко у життєво-творчій долі Галини Журби / В.Модна // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20-21 трав. 1999 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Кам’янець-Поділ., 1999. – С. 100-104.

Ю.Назаренко про Т.Шевченка

919. Велика шана : [до 100-річчя з дня смерті Т.Шевченка] / Ю.Назаренко // Дніпро. – 1961. – № 3. – С. 140-141.

920. Люблять Кобзаря народи нашої країни / Ю.Назарен-ко // Рад. шк. – 1964. – № 3. – С. 38-45.

921. Народы отмечают юбилей Т.Г.Шевченко / Ю.Наза-ренко, В.А.Рудник // Нар. творчість та етногр. – 1964. – № 3. – С. 99-100.

922. Поет світової літератури / Ю.Назаренко // Черкас. правда. – 1960. – 19 квіт.

923. Тарас Григорьевич Шевченко : (к 90-летию со дня смерти поэта) / Ю.Назаренко // Октябрь (Кишинев). – 1951. – № 2. – С. 68-69.

924. Твори Т.Г.Шевченка мовами радянських народів / Ю.Назаренко // Україна. – 1951. – № 3. – С. 17.

* * *

925. Оберучев, К. К биографии Т.Г.Шевченко : [пребывание его в Новопетровском укреплении] / К.Оберучев // Киев. старина. – 1900. – Т. 68. – № 2. – Отд. 1. – С. 157-162.

Г.Паламарчук про Т.Шевченка

926. Віднайдені шедеври : [у відділі Варшав. Нац. б-ки виявлені дошки офортів Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // Літ. Україна. – 1989. – 9 берез.

927. Державний музей Т.Г.Шевченка за роки радянської влади : [про деякі нові атрибуції та датув. маляр. тв. Т.Г.Шевчен-ка] / Г.Паламарчук // Питання шевченкознавства. – К., 1978. – С. 17-19.

928. Дивоострів і Тарас Шевченко : [про можливі відвідини Т.Шевченком карел. о-ва Валаам та створені там гравюри, мал.] / Г.Паламарчук // Літ. Україна. – 1998. – 5 берез. – С. 3.

929. Дневник Аполлона Мокрицкого : [публ. урив. зі щоденника А.М.Мокрицького за 1835-1839 pp., що безпосеред-ньо стосуються Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // Сов. Украина. – 1961. – № 1. – С. 163-168.

930. До питання про перебування Шевченка на Полтав-щині 1845 р. / Г.Паламарчук // Зб. пр. 20-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1973. – С. 71-80.

931. Донощики і фарисеї : [про портр. жанр у творчості Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // Літ. Україна. – 1998. – 31 груд. – С. 7.

932. Жіноча доля в народних піснях і творчості Т.Г.Шевченка / Г.Паламарчук // Укр. фольклор. – 1939. – № 1. – С. 30-40.

933. Забуті реліквії / Г.Паламарчук // В сім’ї вольній, новій : Шевченків. зб. / уклад.: О.М.Дмитренко, В.К.Костенко. – К., 1988. – Вип. 4. – С. 300-311.

934. Зустрічі через століття : [до історії Шевченкових малюнків, знайден. у Польщі] / Г.Паламарчук // Рад. культура. – 1963. – 26 січ. ; Огонек. – 1964. – № 11. – С. 16.

935. І прехорошою такою.. : [жінка в маляр. творчості Т.Г.Шевченка] / Г.Паламарчук // Жінка. – 2000. – № 3. – С. 8-9.

936. Історія десяти малюнків [Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // Україна. – 1959. – № 5. – С. 9 : іл.

937. «Кара шпіцрутенами» : [про малюнок Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // Робітн. газ. – 1964. – 25 лют.

938. «Катерина» : [картина Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // Робітн. газ. – 1964. – 7 січ.

939. Куточок майстерні художника : [про кімнату в Акад. мистец. у Петербурзі, де працював, жив і помер Т.Шевченко] / Г.Паламарчук // Україна. – 1961. – № 9. – С. 18.

940. Малюнки Шевченка в альбомі офортів Броніслава Залеського / Г.Паламарчук // 9-а наук. Шевченків. конф. : тези доп. і повідомл. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1960. – С. 19-20 ; Зб. пр. 9-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1961. – С. 184-203 ; Искусство. – 1961. – № 3.

941. Невідомий друг Т.Г.Шевченка : [з історії портр. «Невідомий з гітарою» роботи Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // 3 досліджень про Т.Г.Шевченка : збірник. – К, 1968. – С. 67-81.

942. Невідомий лист В.М.Рєпніної до Шевченка / Г.Пала-марчук // Сов. Украина. – 1959. – № 7. – С. 158-161. ; Зб. пр. 8-ї наук. Шевченків. конф. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1960. – С. 193-198.

943. Невідомий портрет [Т.Шевченка, викон. худож. В.Ф.Тіммом] / Г.Паламарчук // Літ. Україна. – 1986. – 6 берез.

944. Невідомі офорти Шевченка / Г.Паламарчук // Україна. – 1957. – № 5. – С. 24.

945. Нескорений Прометей : творчість Шевченка-худож-ника. 1850-1857 pp. / Г.Паламарчук. – К. : Мистец., 1968. – 111 с. : іл.

946. Новое о Т.Г.Шевченко : из дневника воспоминаний Е.Ф.Толстой / Г.Паламарчук // Сов. Украина. – 1960. – № 3. – С. 169-171.

947. Образ жінки в живопису Т.Г.Шевченка / Г.Паламарчук // Рад. жінка. – 1951. – № 3. – С. 19.

948. Перша зустріч Шевченка з Щепкіним / Г.Паламарчук // Вітчизна. – 1959. – № 3. – С. 170-174.

949. Поповнення Шевченкіани : [дещо з історії створ. малюнків до «Живописної України». 1843-1846] / Г.Паламарчук // Образотв. мистец. – 1983. – № 3. – С. 10-11.

950. Портрети, намальовані відомим художником : [портр. рос. полководців, в т.ч. О.Суворова, виконані Т.Шевченком в 1845 р. до кн. М.Полевого «Русские полководцы»] / Г.Паламарчук // Образотв. мистец. – 1981. – № 2. – С. 19-21.

951. Портрети російських полководців [у виконанні Т.Шевченка] / Г.Паламарчук // В сім’ї вольній, новій : збірник. – К., 1984. – Вип. 1. – С. 274-283.

952. Поховання Т.Г.Шевченка на Україні / Г.Паламарчук // Питання шевченкознавства. – К, 1962. – Вип. 3. – С. 82-102.

953. Про деякі нові атрибуції та датування малярських творів Т.Г.Шевченка / Г.Паламарчук // Питання шевченкознавства : Т.Г.Шевченко і його сучасники / за ред. Є.П.Кирилюка. – К., 1978. – С. 69-82.

954. [Рецензія] / Г.Паламарчук, Л.І.Внучкова // Рад. літературознавство. – 1974. – № 3. – С. 46-47. – Рец. на кн.: Жур, П. Третья встреча : хроника последней поездки Тараса Шевченко на Украину / П.Жур. – Л., 1973. – 301 с.

955. Рисунки Т.Шевченко и альбом офортов Б.Залесского / Г.Паламарчук // Искусство. – 1961. – № 3. – С. 55-61.

956. Тарас Шевченко в горах Мангишлаку / Г.Паламарчук // Питання шевченкознавства. – К., 1961. – Вип. 2. – С. 44-67.

957. Т.Г.Шевченко. Серед товаришів : [буклет про Шевченків. мал. «Серед товаришів»] / Г.Паламарчук. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 6 с.

958. Т.Г.Шевченко. Циганка-ворожка : [буклет про Шевченкову акварель «Циганка-ворожка»] / Г.Паламарчук. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 6 с.

959. Творчество Т.Г.Шевченко-художника. 1850-1857 гг. : автореф. дисс. … канд. искусствоведения / Г.Паламарчук. – К., 1964. – 20 с. – (АН УССР, секция. обществ. наук).

960. Тарас Григорович Шевченко : Життя і творчість у портр., іл., док. / уклад.: Л.І.Внучкова, Г.П.Паламарчук, К.В.Чумак. – К., 1977. – 32 табл.

961. Тарас Шевченко : [альбом] / авт. вступ. ст., уклад. Г.П.Паламарчук. – К. : Мистец., 1976. – 350 с.

962. Тарас Шевченко : Життя і творчість у док., фото, іл. / авт.-уклад.: В.Х.Косян, Г.П.Паламарчук, О.І.Поляничко та ін. – К. : Рад. шк., 1991. – 335 с.

963. «Ти перед нами, ти серед нас…» / Г.Паламарчук // В сім’ї вольній, новій : Шевченків. зб. / упоряд. О.М.Дмитренко. – К., 1986. – Вип. 3. – С. 248-251.

964. У пошуках істини : з приводу однієї акварелі Т.Г.Шевченка [«Портрет невідомої»] / Г.Паламарчук // Київ. – 1986. – № 3. – С. 160-166.

965. У пошуках Шевченкового автопортрета / Г.Паламар-чук // Рад. літературознавство. – 1987. – № 6. – С. 49-53.

966. Хроніка однієї подорожі / Г.Паламарчук // В літопис шани і любові : збірник. – К., 1989. – С. 186-200.

967. Хто ж автор цих творів? : (про картини Т.Шевченка «Хлопчик-козачок підмітає підлогу в панських покоях», «Гамалія») / Г.Паламарчук // Образотв. мистец. – 1999. – № 1-2. – С. 14-15.

968. Цінна знахідка : [про знайден. у Москві альб. мал. із зображ. Т.Шевченка пол. письм. і худож. Б.Залеським] / Г.Пала-марчук // Літ. газ. – 1959. – 13 січ.

969. Подолинний, А. Паламарчук Глафіра Петрівна / А.Подолинний // Тарас Шевченко і Вінниччина : імен. слов. / А.Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 66-67.

970. Паламарчук Глафіра Петрівна // Шевченків. слов. : у 2 т. – К., 1977. – Т. 2. – С. 77.

* * *

971. Панчук, О. Як протистояти злу : жанр балади у творчості Тараса Шевченка. «Причинна» як зразок баладної поезії / О.Панчук // Дивослово. – 2009. – № 3. – С. 39-42. – Бібліогр. в кінці ст.

972. Петренко, Н.Б. Вічний як народ : стор. до біогр. Т.Шевченка / Н.Б.Петренко, О.І.Руденко. – К., 1998. – 270 с.

973. Петренко, С. Вивчення вірша Т.Шевченка «Мені тринадцятий минало» в 6 класі / С.Петренко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1977. – № 10. – С. 68-70.

974. Петренко, С. Використання живопису і графіки під час розгляду біографії і творчості Т.Г.Шевченка / С.Петренко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1984. – № 2. – С. 16-22.

975. Пицык, Н.Е. Даниил Кириллович Заболотный. 1866-1929 / Н.Е.Пицык. – М. : Наука, 1988. – 303 с. – Зі змісту: [Про вплив творчості Т.Г.Шевченка на формування світогляду ученого]. – С. 22, 24, 217, 249-250.

976. Плахотнюк, О. Трагедія матері-покритки в поемі «Катерина» Тараса Шевченка / О.Плахотнюк // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського, Ін-т філол. й журналістики. – Вінниця, 2010. – Вип. 5. – С. 89-93. – Бібліогр. в кінці ст.

А.Подолинний про Т.Шевченка

977. З іменем Тараса Шевченка : до 190-річчя від дня народж. Кобзаря / А.Подолинний // Вінниччина. – 2004. – 5 берез.

978. Жити Україною : ст., рец., есе / А.Подолинний. – Вінниця : ПП «Едельвейс», 2007. – 306 с. – Зі змісту: Подільські сторінки у сценічній історії «Назара Стодолі». – С. 62-65 ; Заповітна книга. – С. 65-68 ; Український пророк. – С. 68-73 ; З іменем Тараса Шевченка : до 190-річчя від дня народж. Кобзаря. – С. 73-75.

979. Подільська Шевченкіана сторінки історії і постаті : до 200-річчя від дня народж. поета / А.Подолинний // Русалка Дністровая : літ.-краєзн. зб. – Вінниця, 2013. – С. 164-166.

980. Рідне слово в «Кобзарі»: [пробл. вид. «Кобзаря» в Україні] / А.Подолинний // Літ. Україна. – 2011. – 4 серп.

981. «У перетику ходила…» : [дослідж. вірша Т.Шевченка] / А.Подолинний // «Тільки б голос твій чути…» : укр. мова у двадцятому ст. : [статті] / А.Подолинний. – Вінниця, 2009. – С. 294-295.

982. Український пророк [Т.Шевченко] / А.Подолинний // Вінниц. газ. – 1993. – 5 берез.

983. «Чистий первоцвіт український» / А.Подолинний, О.Халевич // Вінниц. правда. – 1989. – 8 берез.

* * *

984. Поклад, Н. Випростовує, запалює, кличе / Н.Поклад // Київ. – 2003. – № 5. – С. 104-107. – (Тарас Шевченко в моєму житті).

985. Поклад, Н. Поруч із генієм : [про приват. життя Т.Г.Шевченка та жінок, що залишили поміт. слід у його долі] / Н.Поклад // Демокр. Україна. – 2009. – 13 листоп. – С. 21 : фото. – (Світ жінки).

986. Поліщук, В. «Наше діло – ламати межі…»: (про «крамольні» твори О.Кундзіча : [«Як Тарас їхав по Україні», «Україн-ська хата»] / В.Поліщук // Сл. і час. – 1991. – № 11. – С. 48-54.

987. Поляруш, Н. Тарас Шевченко в житті і творчості А.Ю.Кримського / Н.Поляруш // Великий поборник свободи і гуманізму : тези доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті Т.Г.Шевченка, 17-18 трав. 1991 р. – Вінниця, 1991. – С. 18-20.

988. Пономаренко, О. Тарас Шевченко – перший репрезентант української літератури на світових обширах / О.Поно-маренко // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / ВДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст.

989. Поповський, В.Д. Стилістичні функції застарілих слів в поетичній творчості Т.Г.Шевченка / В.Д.Поповський // Наук. зап. Вінниц. пед. ін-ту. – Вінниця, 1962. – Т. 19. – С. 78-87.

990. Потупейко, М. Жінка-трудівниця в поезії Шевченка / М.Потупейко // Вінниц. правда. – 1962. – 7 берез.

991. Потупейко, М. Світове значення поезії Т.Г.Шевченка / М.Потупейко // Вінниц. правда. – 1954. – 9 берез.

992. Правдюк, О.А. Збирач народних пісень [Т.Шевченко] / О.А.Правдюк // Нар. творчість та етногр. – 1964. – № 2. – С. 32-43.

993. Його ж. «Кобзар» Шевченка в музичному побуті українського народу / О.А.Правдюк // Нар. творчість та етногр. – 1961. – № 1. – С. 49-57.

994. Його ж. «Кобзар» Шевченка в музичному житті народу / О.А.Правдюк // Плавай, плавай, лебедонько : нар. пісні на сл. Т.Шевченка. – 2-ге вид. – К., 1984. – С. 5-8.

995. Його ж. Нові записи народних пісень на слова Т.Г.Шевченка / О.А.Правдюк // Нар. творчість та етногр. – 1959. – № 4. – С. 161 ; Рад. культура. – 1959. – 10 верес.

996. Його ж. Песни великого Кобзаря / А.А.Правдюк // Сов. музика. – 1960. – № 11. – С. 85-90.

997. Його ж. Т.Г.Шевченко і музичний фольклор України / О.А.Правдюк. – К. : Наук. думка, 1966. – 240 с. : іл. – Імен. покажч.: с. 228-237.

998. Народні пісні на слова Тараса Шевченка / вступ. ст., уклад. та прим. О.Правдюка ; заг. ред. М.Гордійчука ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етногр. – К., 1961. – 240 с.

* * *

999. Прилюк, Д.М. До вивчення лексики «Кобзаря» Т.Г.Шевченка. Лексика віршів циклу «В казематі» / Д.М.Прилюк // Наук. зап. Укр. комуністич. ін-ту журналістики. – К., 1940. – Кн. 1. – С. 23-27.

1000. Прилюк, Д. Наш великий сучасник / Д.Прилюк // Київ. зоря. – 1964. – 9 берез.