Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

«І я знов живий світ оглядую…»
До 180-річчя від дня народження С.В. Руданського (1834-1873)

1.8. С.В. Руданський і фольклор Поділля

«Поетична спадщина Руданського – яскраве свідчення животворного взаємозв’язку народної творчості й художньої літератури. З багатющих джерел українського фольклору черпав Степан Васильович теми, сюжети, образи і повертав народові, кажучи словами Максима Горького «чудово огранені коштовності».

В. Борщевський

344. Народные малороссийские песни, собранные в Подольской губернии С.В.Р. [Рукопис]. Т.2. Пісні козацькії, чумацькії, бурлацькії, рекрутськії, весільнії, великоднії і так собі. Пісні великоднії, № 3 / С. Руданський // Відділ рукописів Ін-ту л-ри ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР: арх. С. Руданського.– Ф. 63. – Од. зб. 2.

345.  Копа пісень [Рукопис] / С. Руданський // Відділ рукописів Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР : арх. С. Руданського. – Ф. 63. – Од. зб. 2.

346.  Подольське весілля / С. Руданський. – Ялта, 1862. – 61 с.

347.  Номис, М. Українські приказки, прислівъя и таке инше : зб. О.В. Марковича і др. : [включ. близько 300 запис. С. Руданського, які він зібрав у с. Хомутинці нині Калинів. р-ну Вінниц. обл.] / М. Номис. – СПб. : В друк. Тиблена і комп. і Куліша, 1864. – 304 с.

348.  Казки та оповідання з Поділля у записах 1850-1860 рр. Вип. 1/2 / упоряд. М. Левченко. – К., 1928. – Зі змісту: [Казка про Соломона у зап. С. Руданського]. – С. 171.

349. Народні пісні в записах Степана Руданського / С. Руданський ; вступ сл.: В. Герасименко, О. Лисенко // Народ. творчість та етнографія. – 1968. – № 4. – С. 70-76.

350.  Народні пісні в записах Степана Руданського / С. Руданський ; вступ. ст. і прим.: Н.С. Шумада, З.І. Василенко. – К. : Муз. Україна, 1972. – 292 с. – (Укр. народ. пісні в записах письм.).

351.  Люди колишні і майбутні : [легенда] / зап. С. Руданський // Калинова сопілка : антол. укр. народ. творчості : казки, легенди, перекази, оповід. – К., 1989. – С. 305.

352.  Українські приказки, прислів’я і таке інше : зб. О.В. Маркович та ін. : [до зб. ввійшло 298 приказок, запис. С. Руданським у 1850-х рр. на Поділлі в с. Хомутинці] / уклад. М. Номис ; упоряд., прим. та вступ. ст. М.М. Пазяка. – К. : Либідь, 1993. – 768 с. – (Літ. пам’ятки України).

353.  Українські приказки, прислів’я і таке інше : (зб. О.В. Марковича та ін.) : [до зб. ввійшло 298 приказок, запис. С. Руданським у 1850-х рр. на Поділлі в с. Хомутинці] / уклад. С. Номис ; упоряд. та вступ. ст. М.М. Пазяк. – К. : Либідь, 2003. – 352 с. – (Пам’ятки іст. думки України).

***

354.  Борщевський, В. З фольклорних джерел / В. Борщевський // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 122-126.

355.  Борщевський, В. Творчість, наснажена народом / В. Борщевський // Ленін. плем’я. – 1963. – 17 берез.

356.  Герасименко, В. До етнографічної діяльності С.В. Руданського / В. Герасименко // Вісн. Одес. Коміс. краєзнавства при УАН. – 1925. – № 2/З. – С. 17-23.

357.  Грицай, М.С. Українська народно-поетична творчість : підруч. для студ. філол. ф-тів ун-тів / М.С. Грицай, В.Г. Бойко, Л.Ф. Дунаєвська. – К. : Вища шк., 1983. – 359 с. – Зі змісту: [С. Руданський – фольклорист]. – С. 186, 189-191, 201, 230-231.

358.  Дей, О.І. Балада про невістку-тополю та її відгуки у творчості Т. Шевченка, С. Руданського та Ю. Федьковича / О.І. Дей // Народ. творчість та етнографія. – 1984. – № 2. – С. 49-58.

359.  Дей, О.І. На крилах народної пісні / О.І. Дей, М.К. Дмитренко. – К. : Знання УРСР, 1986. – 48 с. – Зі змісту: [С. Руданський – збирач укр. народ. пісень]. – С. 7, 17.

360.  Дмитренко, М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика / М. Дмитренко. – К. : Ред. часоп. «Народознавство», 2001. – 575 с. – Зі змісту: [С. Руданський як дослідник та збирач фольклору]. – С. 136, 147, 182, 265, 270, 280, 352, 364, 449, 451, 504, 512, 551.

361.  Земський, Ю.С. Проблеми краєзнавства в діяльності Комітету історико-статистичного опису Подільської єпархії / Ю.С. Земський // Матеріали ІХ Поділ. іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Поділ., 1995. – С. 204-207. – Зі змісту: [Про збирання фольклору С. Руданським]. – С. 205.

362.  Зінченко, Л. Фольклорні джерела Степана Руданського / Л. Зінченко // Духовні витоки Поділля: творці історії краю : матеріали Міжнарод. наук.-прак. конф. 9-11 верес. 1994 р. м. Кам’янець-Поділ. : [в 2 ч.]. – Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 86-88.

363.  Козяр, С. Весільні пісні Поділля : [в дослідж. С.Руданського] / С. Козяр // Народ. творчість та етнографія. – 2002. – № 3. – С. 96-101.

364.  Левченко, М. Дещо про С.В. Руданського як етнографа / М. Левченко // Казки та оповідання з Поділля в запис. 1850-1860 pp. – К., 1928.– Вип. 1/2. – С. 49-56.

365.  Михайлова, І. Степан Руданський як фольклорист / І. Михайлова // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ін-т філології й журналістики ; голов. ред. І. Є. Руснак. – Вінниця, 2010. – Вип. 5. – С. 81-88.

366.  Олійник, І.В. Народознавчий гурток Кам’янець-Поділ. духов. семінарії в середині ХІХ ст. / І.В. Олійник // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер.: Історія. – 2004. – Вип. 74/76. – С. 96-99. – Зі змісту: [Про етнограф. діяльн. С. Руданського]. – С. 97-98.

367.  Олійник, І.В. Традиційна культура Поділля у дослідженнях другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст.: історіографія пробл. / І.В. Олійник // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Сер.: Історія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 255-259. – Зі змісту: [Про діяльн. народознавч. осередку Кам’янець-Поділ. духовн. семінарії, куди входив С. Руданський]. – С. 258.

368.  Пазяк, Н. Перекази та легенди Кам’янеччини : (спроба опису польов. матеріалу) : [включ. посилання на записи С. Руданського] / Н. Пазяк // Поділля і Волинь у контексті українського національного відродження. – Хмельницький, 1995. – С. 250-252.

369.  Погуть, В. З джерел народних / В. Погуть // Вінниц. правда. – 1974. – 6 січ.

370.  Подолинний, А.М. Розвиток фольклористики на Поділлі кінця ХІХ – поч. ХХ ст. : [згадується С. Руданський] / А.М. Подолинний // Літ. Вінниччина : доп. та повідомл. обл. наук.- метод. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. В. Земляка. 23-24 квіт. 1993 р. – Вінниця, 1993. – С. 19-24.

371.  Присяжнюк, М.Ф. Прислів’я і приказки в творчості Степана Руданського / М.Ф. Присяжнюк // Літ. Вінниччина: імена і творчі здобутки / ред. кол.: Є.М. Антонюк (відп. ред.), З.М. Грузман, А.М. Подолинний, Б.В. Хоменко ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 1998. – С. 3-7.

372.  Прокопчук, В.С. Краєзнавство на Поділлі: історія і сучасність / В.С.Прокопчук ; НАН України, Ін-т історії України, Від. регіон. пробл. історії України, Всеукр. спілка краєзнавців. – К. : Рід. край, 1995. – 203 с. – Зі змісту: [Про фольклорно-етнограф. діяльн. С.В. Руданського]. – С. 56.

373.  Проскурівський, А. Степан Руданський і подільський фольклор / А. Проскурівський // Рад. Поділля. – 1972. – 13 жовт.

374.  Слов’янська фольклористика. – К. : Наук. думка, 1988. – 488 с. – Зі змісту: [Збирання фольклору С. Руданським]. – С. 99-100.

375.  Степанов, Ф.Ф. З криниці народної : [С. Руданський як етнограф] / Ф.Ф. Степанов // Народ. творчість та етнографія – 1973. – № 3. – С. 97.

376.  Хоменко, Б. Руданський Степан Васильович / Б. Хоменко // Вінниччина фольклорна : довідник / упоряд.: А.М. Подолинний, Т.О. Цвігун. – Вінниця, 2004. – С. 65-67.

377.  Чеховський, О.О. Діалектичні особливості мовлення подолян : [на матеріалі «Співомовок» С. Руданського] / О.О. Чеховський // Культура Поділля: історія і сучасність : матеріали 2-ї наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю м. Хмельницького. – Хмельницький, 1993. – С. 102-103.

378.  Чопик, Я.М. Фольклорна основа поезії С. Руданського / Я.М. Чопик // Пробл. етнографії Поділля : тези доп. наук. конф. – Кам’янець-Поділ., 1986. – С. 177-178.

379.  Шумада, Н.С. Степан Руданський і фольклор Поділля / Н.С. Шумада // Народні пісні в записах Степана Руданського / вступ. ст. і прим.: Н.С. Шумада, З.І. Василенко. – К., 1972.– С. 5-10.

380.  Шумада, Н.С. Фольклор Поділля у записах С. Руданського / Н.С. Шумада // Матеріали третьої Поділ. іст-краєзн. конф. – Л., 1970. – С. 169-173.