Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

«І я знов живий світ оглядую…»
До 180-річчя від дня народження С.В. Руданського (1834-1873)

3.3. С.В. Руданський і видатні особистості

«Як літературний і громадський діяч С. Руданський був дружній усе життя з петербурзьким товаришем П. Ніщинським – здібним композитором і талановитим перекладачем, листувався з М. Драгомановим, підтримував дружні зв’язки з художником О. Ковальовим, був добре знайомий з художником І. Айвазовським. У різний час поета відвідали в м. Ялті М. Щепкін, А. Метлинський, М. Костомаров, М. Лазаревський».

С.М. Ґеник

777. Агатангел Кримський – творець та інтерпретатор літератури : зб. наук. пр. : [вміщ. відом. про С. Руданського] / М-во освіти та науки України. – Сімф. : Таврія, 2002. – 80 с.

778.  Буглов, М.Д. М.О. Некрасов і українські письменники різночинці-демократи : [в т. ч. про вплив М. Некрасова на творчість С. Руданського] / М.Д. Буглов // Літ.-мистец. Вінниччина : зб. ст. – О., 1969. – С. 57.

779.  Василюк, О.Д. А. Кримський і М. Комар – сподвижники в оприлюдненні поетичної творчості Степана Руданського / О.Д. Василюк // Сходознавство. – К., 2004. – № 25/26. – С. 14-30. – Бібліогр.: с. 29-30.

780.  Возняк, М. Листування Костомарова з Кониським : [у листі М. Костомаров називає С. Руданського «навдивовижу талановитою людиною»] / М. Возняк // Україна. – 1925. – № 3. – С.72-77.

781.  Грин, А. Встречи Щепкина и Руданского [в Ялте] / А. Грин // Курорт. газ. – 1960. – 13 дек.

782.  Грушевський, М. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. Т. 4, кн. 2. Усна творчість пізніх княжих і переходових віків ХІІІ-ХVІІ / М. Грушевський ; упоряд. Л.М. Копаниця ; голов. ред. М.С.Тимошик. – К. : Либідь, 1994. – 320 с. – (Літ. пам’ятки України).

Цей том автор присвятив С. Руданському як першому записувачу й публікатору українських космогонічних легенд та автора хоч і невдалої, проте сміливої спроби їх поетичного переспівування («Байки світові в співах», 1856).

783.      Зленко, Г. «Адвокат української літератури» : [про М. Комарова та його роль у складанні бібліогр. тв. С. Руданського та пошуку невідом. тв. письм.] / Г. Зленко // День. – 2003. – 26 груд. – С. 8. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayina-incognita/advokat-ukrayinskoyi-literaturi (дата звернення: 21.02.2013). – Назва з титул. екрана.

784.      Зленко, Г. І Руданського, і Чехова він знав... : [В.М. Дмитрієв (1839-1904) – лікар, метеоролог, голова Ялтин. від-ня Крим. гірськ. клубу] / Г. Зленко // Наук. світ. – 2007. – № 7. – С. 6-7.

785.      Зленко, Г. Несподіваний знайомий Степана Руданського : [революціонер і письм. П.I. Огородников залишив щоден. записи, в яких, зокрема, йдеться про С. Руданського] / Г. Зленко // Кур’єр Кривбасу. – 1994. – № 15/16. – С. 22-23.

786.      Зленко, Г. Постріл Амвросія Метлинського / Г. Зленко // Березіль. – 1998. – №7/8. – С. 182-186. – Зі змісту: [Зустріч С. Руданського з М. Костомаровим у Ялті]. – С. 182-184, 186.

787.      Історія української літератури : л-ра другої пол. ХІХ ст. – К. : Рад. шк., 1966. – 763 с. – Зі змісту: [Традиції Т. Шевченка в творчості С. Руданського]. – С. 112-113, 122, 126.

788.      Історія української літератури : у 8 т. Т. 3 : Література 40-60-х рр. ХІХ ст. – К. : Наук. думка, 1968. – 515 с. – Зі змісту: [Про вплив поезії Т. Шевченка на творчість С. Руданського]. – С. 301-302.

789.      Історія української літературної критики : дожовт. період. – К. : Наук. думка, 1988. – 453 с. – Зі змісту: [М.Ф. Комаров про С.В. Руданського]. – С. 258-259 ; [А.Ю. Кримський про С.В. Руданського]. – С. 397-398.

790.      Колесник, П. Степан Руданський: літ. портр. / П. Колесник. – К .: Дніпро, 1971. – 110 [1] с. – Зі змісту: [Традиції Т. Шевченка в творчості С. Руданського]. – С. 6-14, 20,30, 40-41, 45, 49, 58-64, 67, 80, 94, 96, 98, 101.

791.      Кримський, А. Руданський і Драгоманов / А. Кримський // Знадоби для життєпису С. Руданського / А. Кримський, М. Левченко. – К., 1926. – С. 35-42.

792.      Левченко, М. Знадоби до життєпису Андрія Івановича Димінського / М. Левченко // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – К., 1928. – Кн. 16. – 325 c. – Зі змісту: [Зв’язки та спільні інтереси А.І. Димінського та С.В. Руданського]. – С. 258-259.

793.      Левченко, М. Руданський і Костомаров / М. Левченко // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – К., 1929. – Кн. 25. – С. 98-99.

794.  Левченко, М. Руданський і Куліш / М. Левченко // Зап. іст.-філол. від. ВУАН. – К., 1929. – Кн. 25. – С. 95-96.

795.  Марцінковський, І.Б. Петербурзькі зустрічі лікаря-поета С. Руданського та поета-художника Т. Шевченка / І.Б. Марцінковський // Галиц. лікар. вісн. – 2007. – № 2. – С. 110-111. – Бібліогр.: 5 назв ; Лікар. справа = Врачеб. дело. – 2008. – № 3/4. – С.141-144.

796.  Пільгук, І.І. Традиції Т.Г. Шевченка в українській літературі (дожовтневий період) : [включ. матеріали про вплив традицій Т. Шевченка на творчість письм. Марка Вовчка, М. Коцюбинського, М. Некрасова, С. Руданського] / І.І. Пільгук. – К. : Держлітвидав України, 1963. – 295 с.

797.  Плющ, В. Шевченко та його сучасники-лікарі [Електронний ресурс] : [про ймовірність зустрічі Т.Г. Шевченка з С.В. Руданським у Петербурзі або на Поділлі] / В. Плющ. – Режим доступу: http://literatura.kh.ua/person.php?idart=49&id=19  (дата звернення: 18.02.13). – Назва з титул. екрана.

798.  Повій, вітре, на Вкраїну : із висловлювань діячів укр. л-ри про видат. народ. поета / підгот. Н. Пастух // Вінниц. газ. – 1997. – 5 січ.

799.  Поляруш, Н.С. А. Кримський і С. Руданський / Н.С. Поляруш // Тези доп. десятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М. Островського. – Вінниця, 1991. – С. 73.

800.  Поляруш, Н.С. Творчість Степана Руданського в оцінці А.Ю. Кримського / Н.С. Поляруш // Літ. Вінниччина: імена і творч. здобутки. – Вінниця, 1998. – С. 8-10.

801.  Потупейко, М. Улюблений поет Михайла Коцюбинського [С. Руданський] / М. Потупейко // Вінниц. правда. – 1964. – 7 січ.

802.  Пчелінцева, М.М. Іван Франко – дослідник творчості Степана Руданського / М.М. Пчелінцева // Іван Франко : ст. і матеріали. – Л., 1962. – Зб. 9. – С. 96-105.

803.  Сердюк, И. И. Франко и С. Руданский / И. Сердюк // Курорт. газ. – 1967. – 3 дек.

804.  Сохацька, Є. Балади Степана Руданського у типологічному зіставленні з баладами Тараса Шевченка / Є. Сохацька // Шевченко і Поділля : зб. наук. пр. за матеріалами другої Всеукр. наук. конф., 20-21 трав. 1999 р. / редкол.: Ф.П. Погребенник [та ін.] ; Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Кам’янець-Поділ., 1999. – С. 37-40.

805.  Тарнопольська, О.А. Фольклорні джерела баладної творчості Т. Шевченка та С. Руданського / О.А. Тарнопольська // ХХХІ наук. шевченків. конф., 9-11 берез.1994 р. : матеріали / АН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка та ін. ; редкол.: Ю.О. Єненко та ін. – Луганськ, 1994. – С. 116-118.

806.  Фєрфор, Ю. Спомини про Степана Руданського / Ю. Фєрфор // Українські письменники в спогадах сучасників : у 2 т. / упоряд., передм. та прим. І. Лисенка. – К., 2012. – Т. 1. –С. 62-63.

807.  Цеков, Ю. Степан Руданський: нарис життя і творчості / Ю. Цеков. – К. : Дніпро, 1983. – 176 с. – Зі змісту: [Т. Шевченко в житті і творчості С. Руданського]. – С. 7, 11-14, 24, 29-30, 40, 50, 54, 56-58, 68-69, 72-76, 80-83, 93, 96-97, 105.

808.  Черемшинський, О. Степан Руданський у житті Володимира Гнатюка : [фольклориста, етнографа, мовознавця, літературознавця, історика, журналіста, редактора, книговидавця, перекладача, соціолога, демографа] / О. Черемшинський // Українське народознавство: стан і перспективи на зламі віків : зб. наук. пр. : матеріали Других міжнарод. наук.-практ. читань, присвяч. пам’яті укр. фольклориста М. Пазяка. – К., 2002. – С. 110-112.

809.  Шабліовський, Є.М. Некрасов і українська література / Є.М. Шабліовський. – К. : Дніпро, 1971. – 210 с. – Зі змісту: [Вплив М.О. Некрасова на творчість С.В. Руданського]. – С. 91-92.

810.  Юрчишина, О. Шевченко і Руданський / О. Юрчишина // Крим. світлиця. – 2008. – 11 січ. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=5474 (дата звернення: 18.02.2013). – Назва з титул. екрана.

811.  Юрчишина, О. Руданський і Шевченко : тема літ. та біограф. зв’язку двох митців потребує ґрунтов. дослідж. / О. Юрчишина, О. Боржовський // День. – 2013. – 24-25 трав. – С. 12 : фотогр. – Електрон. версія. – Режиму доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/poshta-dnya/rudanskiy-i-shevchenko (дата звернення: 26.08.13). – Назва з титул. екрана ; Шаргородщина. – 2013. – 24 трав. – С. 3 : фотогр.

812.  Юрчишина, О. Шевченко і Руданський : [на початку 2014 року святкуватимемо дві славетні дати: 200-річчя Т. Шевченка та 180 років від дня народж. Степана Руданського] / О. Юрчишина, О. Боржковський // Укр. сл. – 2013. – 3-9 лип. – С. 11 ; Прапор перемоги. – 2013. – 16 лип. – С. 2 ; Вінниц. газ. – 2013. – 23 лип. – С. 5.

813.  Януш, О. Лист С. Руданського до Д. Синицького / О. Януш // Крим. світлиця. – 1996. – 27 квіт.

814.  Януш, О. Михайло Щепкін і Степан Руданський : [про їх зустріч у Криму] / О. Януш // Крим. світлиця. – 1993. – 20 листоп.