Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

«І я знов живий світ оглядую…»
До 180-річчя від дня народження С.В. Руданського (1834-1873)

3. Дослідження творчості письменника

«Великий, розмаїтий світ гумору Руданського приваблює і читачів, і дослідників. І, напевно, це триватиме доти, доки житиме співуча мова нашого народу».

Ю. Цеков

517.  Баженов, Л.В. Становлення й розвиток науково-краєзнавчих осередків і товариств та історичної регіоналістики у Кам’янці-Подільському (сер. ХІХ-поч. ХХ ст.) : [про дослідників поділ. краю С.В.Руданського, Й.Й. Ролле, В.К. Гульдмана, М.І. Яворовського] / Л.В. Баженов // Alma mater подільського краєзнавства / Л.В. Баженов. – Кам’янець-Поділ., 2005. – С. 18-66.

518.  Барвінський, О. Історія української літератури : [розгляд. і творчість С. Руданського] / О. Барвінський. – Л. : Накладом книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1921. – 424 с.

519.  Барвінський, О. Степан Руданський / О. Барвінський // Виїмки з народної літератури україньско-рускої ХІХ віку : для висш. кляс серед. шк. / уложив Олександер Барвінський. – 3-е поправ. вид. – У Львові, 1902. – Ч. 2. – С. 346-356.

520.  Білоусов, Є.В. Степан Руданський – поет і лікар : повість / Є.В. Білоусов ; худож. В. Виноградов, В. Пащенко. – К. : Богдан, 2008. – 176 с. : кольор. іл.

521.  Бойко, Л. С.В. Руданський (1834-1873) / Л. Бойко // Вибр. поезії / С. Руданський. – К., 1941. – С. 7-20.

522.  Бондар, М. Гуморист і піснетворець / М. Бондар // Літ. Україна. – 1984. – 5 січ.

523.  Бондар, М.П. Поезія пошевченківської епохи. Система жанрів / М.П. Бондар. – К. : Наук. думка, 1986. – 325 с.– Зі змісту: [С. Руданський]. – С. 3, 5, 10, 17, 43-47, 74-79, 90, 123-125, 152-154, 167-171, 181-183, 185, 188, 189, 203, 211-216, 224, 238-259, 275-279, 298, 305, 308, 315, 319-320.

524.  Бондар, М.П. Степан Руданський / М.П. Бондар // Історія української літератури ХІХ ст. : у 2 кн. / за ред. М.Г. Жулинського. – К., 2006. – Кн. 2. – С. 174-195.

525.  Бондар, М. Творчість Степана Руданського у дослідженнях М.Є. Сиваченка і проблеми її сучасного наукового прочитання / М. Бондар // Спадщина. Літературне джерелознавство. Текстологія. – К., 2004. – Т. 1: Пам’яті Миколи Сиваченка. – С. 75-92.

526.  Бортняк, А. Всупереч заборонам Валуєва і навіть… рідного батька : [С. Руданський писав укр. мовою] / А. Бортняк // Вінниц. газ. – 1998. – 5 трав.

527.  Брик, І. Степан Васильович Руданський / І. Брик // Вибір із тв. / С. Руданський. – Л., 1927. – С. 3-16.

528.  Гаєвська, Н.М. Поетика співомовок С. Руданського / Н.М. Гаєвська // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер.: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 1997. – Вип. 5. – С. 21-24.

529.  Гальчак, С.Д. Роль українських письменників та науковців у зародженні краєзнавства : [в. т.ч. С. Руданського] / С.Д. Гальчак // Краєзнавство Східного Поділля. – Вінниця, 2005. – С. 20-28.

530.  Гальчак, С.Д. Період розвитку [краєзнавства на Поділлі, в т.ч. розкривається роль С. Руданського] / С.Д. Гальчак // Краєзнавство Східного Поділля / С.Д. Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 45-58.

531.  Гарбарчук, К. Степану Руданському батько забороняв писати рідною мовою / К. Гарбарчук // Вісник : всеукр. щотиж. газ. – 2007. – 5 січ. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://visnyk.lutsk.ua/2007/01/05/3027/ (дата звернення: 18.02.2013). – Назва з титул. екрана.

532.  Гарматюк, А. Антологія співомовки / А. Гарматюк // Літ.-журналіст. пером / А. Гарматюк. – Кам’янець-Поділ., 2007. – С. 116-118.

533.  Гарматюк, А. Борець за щастя : [С. Руданський] / А. Гарматюк // Літ.-журналіст. пером / А. Гарматюк. – Кам’янець-Поділ., 2007. – С. 109-111.

534.  Гарматюк, А. На честь автора співомовок / А. Гарматюк // Літ. Україна. – 1981. – 3 квіт.

535.  Гарматюк, А. Пером сатирика / А. Гарматюк // Літ.-журналіст. пером / А. Гарматюк. – Кам’янець-Поділ., 2007. – С. 105-109.

536.  Гарматюк, А. Руданського читай і душу звеселяй / А. Гарматюк // Літ.-журналіст. пером / А. Гарматюк. – Кам’янець-Поділ., 2007. – С. 166-167.

537.  Герасименко, В.Я. До рукописної спадщини С.В. Руданського / В.Я. Герасименко // Рад. літературознавство. – 1959. – № 3. – С. 112-113.

538.  Герасименко, В Я. Життєвий і творчий шлях С.В. Руданського / В.Я. Герасименко // Тв. / С.В. Руданський. – К., 1959. – С. 3-39.

539.  Герасименко, В.Я. Історія однієї книжки [ С. Руданського] / В.Я. Герасименко // Літ. Україна. – 1964. – 10 січ.

540. Герасименко, В.Я. «Лірникові думи» Степана Руданського / В.Я. Герасименко // Народ. творчість та етнографія. – 1960. – № 2. – С. 102-107.

541.  Герасименко, В. Новознайдений вірш С. Руданського [«Сербська пісня»] / В.Я. Герасименко // Жовтень. – 1957. – № 3. – С. 90-91.

542.  Герасименко, В. Поет народного гумору / В.Я. Герасименко // Співомовки / С. Руданський. – К., 1928. – С. 5-23.

543.  Герасименко, В. Поет-демократ / В. Герасименко // Тв. / С. Руданський. – К., 1956. – С. 3-30 ; Матеріали до вивчення історії укр. л-ри : в 5 т. / упоряд. М.П. Комишанченко ; ред.: О.І. Білецький, П.М. Попов, Н.Й. Жук та ін. – К., 1960. – Т. 3: Література другої половини ХІХ ст. – С. 147-159.

544.  Герасименко, В. «Полетить жива, як та пчілочка…» : [про лірич. тв. С. Руданського] / В. Герасименко // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 112-121.

545.  Герасименко, В.Я. Роль С. Руданського та А. Свидницького у розвитку критичного реалізму / В.Я. Герасименко // Літ.-мистец. Вінниччина. – О., 1969. – С. 24-28.

546.  Герасименко, В. С.В. Руданський в педагогічній оцінці / В. Герасименко // Зап. Одес. ін-ту народ. освіти. – 1927. – Т. 1. – С. 3-9.

547.  Герасименко, В.Я. С. Руданський як драматург / В.Я. Герасименко // Рад. літературознавство. – 1960. – № 3. – С. 117-119 ; Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 130-135.

548.  Герасименко, В. Співомовки С. Руданського. / В. Герасименко // Л-ра і мистец. – 1945. – 1 берез. – Рец. на кн.: Співомовки / С. Руданський. – Х. ; К. : Укрдержвидав, 1943. – 127 с.

549. Герасименко, В.Я. Степан Руданський: життя і творчість / В.Я. Герасименко. – К. : Наук. думка, 1985. – 178 с.

550.  Герасименко, В. Читач С. Руданського як предмет дослідження / В. Герасименко // Зап. Кам’янець-Поділ. наук. при ВУАН т-ва. – Кам’янець на Поділлю, 1926. – Т. 1. – С. 1-5.

551.  Гнатишак, М. Артизм творів Степана Руданського / М. Гнатищак // Рід. мова. – 1935. – № 1. – С. 15-20 ; № 2. – С. 59-64 ; № 3. – С.102-106 ; № 4. – С. 155-158 ; № 5. – С. 210-214 ; № 6. – С. 249-254 ; № 8. – С. 346-352 ; № 9. – С. 408-410 ; № 10. – С. 437-442 ; № 11. – С. 489-492.

552.  Гнатюк, М. Особливості жанру літературного портрету у критичній спадщині Івана Франка (С. Руданський і А. Свидницький) / М. Гнатюк // Наук. зап. Тернопіл. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Літературознавство / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Т., 2009. – Вип. 27: Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Ткачука Миколи Платоновича. – С. 251-255.

553.  Гончар, О. Щоденники : у 3 т. Т. 3. 1984-1995 / упоряд. і підгот. текстів В. Гончар. – К. : Веселка, 2004. – С. 606 с. – Зі змісту: [Про С. Руданського]. – С. 462, 527.

554.  Гончаренко, В. Я хочу бути правді вічним другом : [нарис про С. Руданського] / В. Гончаренко // Слобід. край. – 2005. – 13 січ.

555.  Гончарук, М.Л. Деякі текстологічні проблеми творчості С. Руданського / М.Л. Гончарук // Рад. літературознавство. – 1986. – № 7. – С. 33-40.

556.  Гончарук, М.Л. До питання про основний текст гуморесок С. Руданського / М.Л. Гончарук // Питання текстології: дожовт. та рад. л-ра : зб. наук. пр. / відп. ред. М.Є. Сиваченко. – К., 1989. – С. 28-50.

557.  Гончарук, М. Народний поет / М. Гончарук // Співомовки, пісні, приказки, дит. приказки / С. Руданський. – К., 1988. – С. 5-29.

558.  Гончарук, М.Л. Ненадрукований твір Степана Руданського : [«Костьо – князь Острозький» з доданням тексту] / М.Л. Гончарук // Сл. і час. – 1990. – № 9. – С. 83-86.

559.  Гончарук, М.Л. Творчість Степана Руданського в контексті епохи / М.Л. Гончарук // Рад. літературознавство. – 1984. – № 9. – С. 74-76.

560.  Гончарук, М.Л. Текстологічні питання творчості С. Руданського / М.Л. Гончарук // Питання текстології : поезія / відп. ред. С.Д. Зубко. – К., 1977. – С. 306-368.

561.  Гопченко, П. Полум’яний атеїст / П. Гопченко // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 145-150.

562.  Грабович, Г. До історії української літератури : дослідж., есеї, полеміка / Г. Грабович. – К. : Критика, 2003. – 631 с. – Зі змісту: [Про творчість С. Руданського]. – С. 228, 229, 411, 455, 463, 474.

563.  Грушевський, М. Історія української літератури : в 6 т., 9 кн. Т. 4, кн.1, 2. Усна творчість пізніх княжих і переходових віків ХІІІ-ХVІІ / М. Грушевський. – К. : Либідь, 1994. – Зі змісту: Кн. 1. [Про творчість С. Руданського див.: Імен. покажч.]; Кн.2. – С. 55-56.

564.  Гур’єв, Б. Степан Руданський (1834-1873) / Б. Гур’єв // Вибр. тв. / С. Руданський. – К., 1949. – С. 3-18.

565. Ґеник, С.М. Степан Руданський – лікар, громадський діяч, класик української літератури : (до 180-річчя від дня народж.) / С.М. Ґеник // Думка : Прикарпат. вісн. НТШ. – Івано-Франків., 2012. – № 3. – С. 50-54.

566.  Дзюба, І. «Зоремо поле, посієм яреє зерно…» / І. Дзюба // Повій, вітре, на Вкраїну : пер. мовами народів світу / С. Руданський ; упоряд.: Б.В. Хоменко, К.Д. Хоменко. – К., 2003. – С. 5-10 ; З криниці літ : у 3 т. / І. Дзюба. – К., 2007, – Т. 3. – С. 138-142 ; Всміхається Руданському нове тисячоліття : тв. лауреатів Всеукр. літ-мистец. премії ім. С. Руданського / упоряд.: Л. Куций, В. Рабенчук ; авт. вступ. ст.: І. Дзюба, В. Рабенчук ; ред. В. Рабенчук ; худож.: М. Дмитук, В. Петренко ; у сувенір. частині тиражу фотоіл.: О. Гордієвича, Ю. Черненка ; мал. худож.: А. Твердого, М. Чорного. – Вінниця, 2008. – С. 3-6.

567.  Дисак, Ф. Іван Франко в журналі «Зоря» : [в т.ч. про С. Руданського] / Ф. Дисак // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія : зб. пр. Каф. укр. преси і Дослідн. центру історії західноукр. преси / ЛНУ ім. Івана Франка. – Л., 2006. – Вип. 7: До 150-річчя від дня народження Івана Франка. – С. 93-112. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/jur/publications/zbirnyk07/Zbirnyk07_Dysak.htm (дата звернення: 18.02.2013). – Назва з титул. екрана.

568.  Дорошкевич, О. Степан Руданський / О. Дорошкевич // Співомовки / С. Руданський. – Х. ; К., 1943. – С. 3-6.

569.  Драгоманов, М.П. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. / М.П. Драгоманов ; редкол.: О.І. Дей, О.Є. Засенко (голова), О.Я. Лисенко. – К. : Наук. думка, 1970. – [Про творчість та пер. діяльн. С. Руданського див.: Предмет.-імен. покажч. до томів].

570.  [Драгоманов, М.] Г. А-бер. Малорусская литература в Галичине в 1874 г. : [в рец. на публ. у львів. часописі «Правда», автор вважає, що з оригінал. віршів заслуговує на увагу лише «Наука» С. Руданського (Правда. – 1874. – № 4. – С. 146)] / [М. Драгоманов] // Киев.телеграф. – 1875. – № 44, 48.

571.  [Драгоманов, М.] Кузьмичевский, П. Турецкие анекдоты в украинской народной словесности : [в т.ч. про С. Руданського] / [М. Драгоманов] // Киев. старина. – 1886. – № 2. – С. 209-236 ; № 3. – С. 445-466.

572.  Єременко, О.Р. Українська балада ХІХ ст.: (історія жанру) : автореф. дис. … канд. філол. наук : [дослідж. і балади С. Руданського] / О.Р. Єременко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2002. – 19 с.

573.  Єрмоленко С.Я. Мовно-естетичні знаки української культури у творах Степана Руданського / С.Я. Єрмоленко // Мовно-естетичні знаки української культури. – К., 2009. – С. 108-119.

574.  Єфремов, С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К. : Femina, 1995. – 688 с. – Зі змісту: [С. Руданський]. – С. 415-419.

575.  Закусило, М. «Чорнобилю много» : [про пророч. вірш С. Руданського «Могила»] / М. Закусило // Золоті ворота. – 1994. – № 1. – С. 170-173.

576.  Зеров, М. Поети пошевченківської прози : [згадуються «Співомовки» С. Руданського] / М. Зеров // Укр. письменство / М. Зеров ; упоряд. М. Сулима. – К., 2003. – С. 809-829.

577.  Зленко, Г.Д. Автограф Руданського / Г.Д. Зленко // Комс. іскра. – 1973. – 30 черв. – (Одес вид.).

578.  Зленко, Г. До історії автографів С. Руданського / Г. Зленко // Рад. літературознавство. – 1973. – № 5. – С. 80-81.

579.  Зленко, Г. Пошук для прийдешнього: вибр. розповіді літ. слідопита : [вміщен. розд. про творчість С. Руданського] / Г. Зленко. – О. : Астропринт, 2004. – 276 с.

580.  Зленко, Г. Степанові Руданському / Г. Зленко // Комс. іскра. – 1968. – 30 трав. ; Наддніпрян. правда. – 1968. – 7 черв. ; Півден. правда. – 1968. – 25 черв.

581.  Ільницький, М. Ідейно-етичний естетизм Миколи Гнатишака : [зах.-укр. літ. критик (1902-1940)] / М. Ільницький // Дзвін. – 1997. – № 3 .– С. 121-129. – Зі змісту: [ М. Гнатишак про С. Руданського, зокрема, його поему «Цар Соловей»]. – С. 126-127.

582.  Історія української літератури : в 2 т. Т. 1. Дожовт. період / авт.: М.П. Бондар, М.С. Грицюта, Т.І. Гундорова [та ін.] ; відп. ред. М.Т. Яценко. – К. : Наук. думка, 1987. – 630 с. – Зі змісту: [Про творчість С. Руданського]. – С. 15, 40, 131, 224, 260, 261, 263, 271, 274-277, 280, 281, 341, 347, 349, 390, 392, 394, 405, 475, 572, 613.

583.  Ищенко, Е. Степан Руданский / Е. Ищенко // Сов. Абхазия. – 1964. – 7 янв.

584.  Кирилюк, Є. Творець співомовок / Є. Кирилюк // Молод. більшовик. – 1928. – № 36. – С. 17-19.

585.  Киричок, П. В дзеркалі історії : [про поему С. Руданського «Мазепа, гетьман український»] / П. Киричок // Крим. світлиця. – 1993. – 3 лип. – С. 3.

586.  Киричок, П. Джерело вічного натхнення : з нагоди 170-річчя від дня народж. Степана Руданського / П. Киричок // Крим. світлиця. – 2004. – 8, 16, 23, 30 січ. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=1617 (дата звернення: 18.02.13). – Назва з титул. екрана.

587.  Киричок, П. Історичні поеми Степана Руданського / П. Киричок // Крим. світлиця. – 2002. – 1,16, 23 трав. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=article&artID=888 (дата звернення: 18.02.2013). – Назва з титул. екрана.

588.  Киричок, П. Мастер острого слова / П. Киричок // Избр. юморески / С. Руданский. – Симф., 1959. – С. 3-10.

589.  Киричок, П. Романтичний образ гетьмана-патріота : [про поему С. Руданського «Мазепа, гетьман український»] / П. Киричок // Сл. і час. – 1993. – № 8. – С. 36-40.

590.  Кіпоренко, М. Стежка до вишневого саду / М. Кіпоренко // Наука і культура : щорічник. – К., 1985. – Вип. 19. – С. 422-427.

591.  Кобелецька, О.І. Історичні поеми С. Руданського : (до питання жанр. цілісності) / О.І. Кобелецька // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Сер. 8: Філол. науки : зб. наук. пр. – К., 2005. – Вип.1. – С.152-155.

592.  Коваленко, Б.О. Аналіз творчості Степана Руданського на сторінках журналу «Рідна мова» Івана Огієнка / Б.О. Коваленко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Сер. історична та філологічна : наук. зб. – 2011. – Вип. 8. – С. 36-40. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ioisn/2011_8/1_4.pdf. (дата звернення 12.02.2013). – Назва з титул. екрана.

593.  Коваленко, Б.О. Відбиття рис подільського говору в рукописній спадщині С. Руданського, А. Свидницького, М. Коцюбинського / Б.О. Коваленко // Лінгвістика : зб. наук. пр. – 2010. – №. 3, ч.1. – С. 215-221. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ling/2010_3_1/33.pdf (дата звернення 12.02.2013). – Назва з титул. екрана.

594.  Ковальчук, С. Поет-демократ / С. Ковальчук // Літ. газ. – 1959. – 6 січ.

595.  Колесник, П. Майстер сміху / П. Колесник // Літ. газ. – 1959. – 6 січ.

596.  Колесник, П. На шляху до реалізму / П. Колесник // Рад. літературознавство. – 1973. – № 5. – С. 26-34.

597.  Колесник, П.Й. Степан Руданський : [літ. портр.] / П.Й. Колесник. – К. : Дніпро, 1971. – 110, [1] с.

598.  Колесник, П.Й. Степан Руданський / П.Й. Колесник // Співомовки : пер. та переспіви / С. Руданський. – К., 1985. – С. 5-24.

599.  Колесник, П.Й. Творчість Степана Руданського / П.Й. Колесник // Тв. : в 3 т. / С. Руданський. – К., 1972. – Т. 1. – С. 5-31.

600.  Коломийцева, М. «Повій, вітре, на Вкраїну» Степана Руданського як феномен світової культури / М. Коломийцева // Народна культура Поділля в контексті національного виховання : зб. наук. пр. Міжнарод. наук.-практ. конф. – Вінниця, 2004. – С. 21-25.

601.  Комаринець, Т. Співомовки Степана Руданського / Т. Комаринець // Лев і Пролев : пісні, приказки, байки, небилиці, пер. та переспіви / С. Руданський. – Л., 1981. – С. 5-11.

602.  Комар[ов], М. Нові поетичні твори С. Руданського / М. Комар[ов] // Зоря. – 1893. – № 1. – С. 8-9.

603.  [Комаров, М.] М.К. Відповідь запорожців турецькому султану Махмуду ІV : [про історизм твору С. Руданського «Ахмет ІІІ і запорожці»] / [М. Комаров] // Зоря. – 1892. – № 3. – С. 59-60.

604.  [Комаров, М.] Уманець, М. Нові приказки С. Руданського / [М. Комаров] // Правда. – 1892. – Т. 13 (Трав.). – С. 289.

605.  Комар[ов], M. [Передмова] / М. Комар[ов] // Тв. Степана Руданського : у 7 т. – Л., 1895. – Т. 2. – С. 3-10.

606.  [Комаров, М.] Степан Васильович Руданський / [М. Комаров] // Хрестоматія критичних матеріалів / упоряд. С.М. Шаховський. – К. ; X., 1947. – Т. 1. – С. 194-202.

607.  Коновалова, М.М. Гетьман Мазепа у фольклорі і літературі : [в т. ч. іст. поема С. Руданського «Мазепа, гетьман український»] : автореф. дис. … канд. філол. наук / М.М. Коновалова ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2001. – 18 с.

608.  Косяченко, В. Дивоспів нашої літератури / В. Косяченко // Вітчизна. – 1984. – № 1. – С. 171-175.

609.  Косяченко, В. Незгасний усміх співомовки : [про гумор С. Руданського та С. Олійника] / В. Косяченко // Дніпро. – 1984. – № 2. – С. 124-132.

610.  Косяченко, В. Незгасний усміх : (жанр співомовки і розв. укр. поетич. сатири і гумору) / В. Косяченко // Українська співомовка / [упоряд., вступ. ст. та прим. В. Т. Косяченка]. – К., 1986. – С. 3-34. – Зі змісту: [С.В. Руданський – основоположник жанру співомовки]. – С. 3-25, 28-30, 32.

611.  Коцюбинська, М. Мої обрії : у 2 т. Т. 1 / М. Коцюбинська. – К. : Дух і Літера, 2004. – 336 с. – Зі змісту: [Про С. Руданського]. – С. 73.

612.  Кравченко, В.О. Художня своєрідність співомовок С. Руданського / В.О. Кравченко, К.М. Пирогова // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер.: Філол. науки. – 2002. – № 2. – С. 1-3. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/2158.pdf (дата звернення: 18.02.2013). – Назва з титул. екрана.

613.  Кравченко, О.Л. Степан Руданський : [розглядається творчість поета] / О.Л. Кравченко // Історія укр. л-ри та літ-критич. думки першої пол. ХІХ ст. / за ред. О.А. Галича. – К., 2006. – С. 370-379.

614.  Крымский, А. Из неизданных стихотворений д-ра Руданского / А. Крымский // Киев. старина. – 1883. – № 2. – С. 471-473.

615.  Кримський, А. [До листування С. Руданського] / А. Кримський // Тв. Степана Руданського : у 7 т. – Л., 1897. – Т. 3. – С. 3-10.

616.  Кримський, А. Переднє слово : [до публ. «Нові поетичні твори Степана Руданського] / А. Кримський // Зоря. – 1895. – № 17. – С. 332-335 ; № 18. – С. 346-349 ; № 19. – С. 364-366 ; № 20. – С. 386-389 ; № 21. – С. 406-409 ; № 22. – С. 424-429 ; №. 23. – С. 452-455.

617.  Кримський, А. Переднє слово / А. Кримський // Тв. Степана Руданського : у 7 т. – Л., 1896. – Т. 2. – С. 1-14.

618.  Кримський, А. Переднє слово / А. Кримський // Тв. Степана Руданського : у 7 т. – Л., 1899. – Т. 5. – С. 3-9.

619.  Кримський, А. Про рукописи Руданського, про їх відносини між собою та про поетові листи : (з дод. двох листів Руданського до його брата) / А. Кримський // Житє і слово. – 1895. – Т. 4, кн. 5. – С. 261-271 ; Тв. : в 5 т. / А. Кримський. – К., 1972. – Т. 2. – С. 365-369.

620.  Кримський, А. Тв. : в 5 т. Т. 2 / А. Кримський. – К. : Наук. думка, 1972. – 718 с. – Зі змісту: [Ст. про С.Руданського]. – С. 370-379, 533-536, 559-581.

621.  Куштенко, І. Обрії гуманіста / І. Куштенко // Літ. Україна. – 1964. – 10 січ. – С. 3.

622.  Латанський, В. Лицар правди і сумління / В. Латанський // Сіл. шк. – 2007. – 6 верес. – С. 5.

623.  Латник, Г. Український Рабле / Г. Латник // Усі тв. в одному томі / С. Руданський ; [уклад., авт. передм. Г. Латник]. – К. ; Ірпінь, [2007]. – С. 4-8.

624.  [Левицький, В.] Лукич, В. До біографії творів Ст. В. Руданського / [В. Левицький] // Зоря. – 1886. – № 8. – С. 136.

625.  [Левицький, В.] Лукич, В. Переднє слово / [В. Левицький] // Тв. Степана Руданського : у 7 т. / С. Руданський. – Л., 1897. – Т. 4. – С. 3-10.

626.  Левченко, М. Відомий український поет / М. Левченко // Чорномор. комуна. – 1954. – 6 січ.

627.  Лизанівський, І. Передмова / І. Лизанівський // Співомовки / С. Руданський. – К., 1926. – С. 3-32.

628.  Лісовий, П. Вони творили на Поділлі : [в т.ч. С. Руданський] / П. Лісовий // Вінниц. правда. – 1980. – 23 січ.

629.  Лісовий, П. Степан Руданський і Закарпаття / П. Лісовий // Літ. Україна. – 1974. – 8 січ. ; Укр. літературознавство : міжвідом. респ. зб. – Л., 1983. – Вип. 41. – С. 66-69.

630.  Лобода, А. Руданський Степан Васильович / А. Лобода // Співомовки / С. Руданський. – Х., 1928. – С. 3-4.

631.  Лотоцкий, А. Крохи литературного наследия Руданського / А. Лотоцкий // Киев. старина. – 1902. – № 12. – С. 147-155.

632.  Лотоцький, О. Степан Руданський / О. Лотоцький // Тв. / С. Руданський. – К., 1902. – Т. 1. – С. 1-5.

633.  Лясота, Л. Зброєю слова проти релігії : атеїстич. ідеї в творчості С. Руданського, А. Свидницького, М. Коцюбинського / Л. Лясота // Рад. Поділля. – 1961. – 16 трав.

634.  Лящук, П. Щоб не справдилося пророцтво С. Руданського / П. Лящук // Буковин. віче. – 2006. – 28 квіт.

635.  Маркевич, А. По поводу стихотворения, приписываемого С. Руданскому / А. Маркевич // Киев. старина. – 1903. – № 2. – С. 74-75.

636.  Марчук, Л.М. Категорія оцінки у співомовках Степана Руданського / Л.М. Марчук // Матеріали ІХ Поділ. іст.-краєзн. конф. – Хмельницький, 1995. – С. 420-421.

637.  Матвіяс, І.Г. Відображення особливостей говорів у мові української художньої літератури : [в т. ч. Марко Вовчок, А. Свидницького, С. Руданського, М. Коцюбинського] / І.Г. Матвіяс // Мовознавство. – 2008. – № 6. – С. 3-12.

638.  Меженко, Ю. Степан Руданський / Ю. Меженко // Співомовки / С. Руданський. – К.,1927. – С. 1-5.

639.  Наєнко, М.К. Реалізм : [є про С. Руданського] / М.К. Наєнко // Від міфів до реальності / М.К. Наєнко. – К., 2005. – Ч. 1. – С. 489-649.

640.  Найбільше попам дошкуляв попович Руданський [Електронний ресурс] // Укр. сл. – 2008. – 13 листоп. – Режим доступу: http://ukrslovo.net/interesting-facts/postati/1031.html (дата звернення: 18.02.13). – Назва з титул. екрана.

641.  Негода, С. Найталановитіший поет постшевченківської доби / С. Негода // ЛІТтерра. – 2004. – Лют. (№ 1). – С. 1-2.

642.  Недзведский, А. Степан Руданский (1834-1873) / А. Недзведский // Юморески. Избранное / С. Руданський ; пер. с укр. Ю. Калугина. – Симф., 1955. – С. 3-14.

643.  Непорожній, О. Вінок : [про життя і творчість С. Руданського] / О. Непорожній // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 3-22.

644.  Непорочна, Н.А. Від Руданського до… Чорнобиля : [ще за 129 р. до вікопом. Чорнобил. катастрофи С. Руданський написав вірш «Могила»] / Н.А. Непорочна // Поділ. зоря. – 2004. – 30 квіт.

645.  Нитченко, Д. Твори Руданського на історичні теми : [укр. літературознавець з Австралії про іст. поеми 1860 р.] / Д. Нитченко // Вінниц. газ. – 1996. – 10 лют.

646.  Огоновський, О. Степан Руданський / О. Огоновський // Зоря. – 1887. – № 19. – С. 319-321.

647.  Огоновський, О. Степан Руданський / О. Огоновський // Исторія литературы рускои. – Л., 1889. – Ч. 1, від. 1. – С. 319-329.

648.  Освободительное движение и русско-украинские литературные взаимосвязи. – К. : Наук. думка, 1982. – 256 с. – Зі змісту: [С. Руданський]. – С.138,150.

649.   Павличко, Д.В. Літературознавство. Критика : у 2 т. Т. 1. Українська література : [є про творчість С. Руданського] / Д.В. Павличко. – К. : Основи, 2007. – 566 с.

650. Павличко, Д. Оптимістичний дух народу / Д. Павличко // Літ. Україна. – 1984. – 12 січ. ; Біля мужнього світла : літ-критич. ст., спогади, виступи. – К., 1988. – С. 25-27.

651.  Павлович, П. Шевченкові думи в піснях Степана Руданського / П. Павлович. – К. ; Торонто : [Б.м : Б. в. 1919?]. – 12 с.

652. Палихата, Е. Особливості діалогічного мовлення творів Степана Руданського / Е. Палихата // Сатира і гумор в українській літературній традиції : матеріали Всеукр. наук. конф. (11-12 трав. 1994 р.) / Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1994. – С. 265-267.

653. Панченко, І. Великий народолюбець / І. Панченко // Рад. Поділля. – 1984. – 6 січ.

654. Петров, Н.И. Очерки украинской литературы : [є розд., присвяч. творчості С. Руданського] / Н.И. Петров // Ист. вестн. – 1883. – Т. 13. – С. 101-106.

655. Петров, Н.И. Степан Руданский / Н.И. Петров // Очерки истории укр. л-ры ХІХ ст. – К., 1884. – С. 443-447.

656. Пивоваров, М. С.В. Руданський / М. Пивоваров // Історія укр. л-ри : в 2 т. – К., 1954. – Т.1. – С. 321-324.

657. Пілат, О. «Де була калина – Чорнобилю груда» : [про вірш С. Руданського «Могила»] / О. Пілат // Голос України. – 1992. – 9 груд. – С. 13.

658. Пільгук, І.I. Степан Руданський: нарис життя і творчості / І.І. Пільгук. – К. : Держлітвидав України, 1956. – 116 с.

659. Погребенник, В. Маловідомий Степан Руданський : патріот. душа творчості / В. Погребенник // Розбудова держави. – 1996. – № 7. – С. 48-51.

660. Поезії Ст. Руданського / [без підп.] // Зоря. – 1880. – № 20. – С. 266.

661. Поезія 50-70-х років ХІХ ст. : Л. Глібов, С. Руданський, Ю. Федькович // Історія української культури : в 5 т. / НАН України. – К., 2005. – Т. 4, кн. 2: Укр. культура другої пол. ХІХ ст. – С. 83-103.

662. Поклад, Н. Повій, вітре, на Вкраїну : [про поета-лірика С.В. Руданського] / Н. Поклад // Вісн. Чорнобиля. – 2010. – 27 лют. – С. 8.

663. Полятинчук, В. Одкровення від Степана Руданського / В. Полятинчук ; [передм. В. Нечитайло]. – Кам’янець-Поділ. : Абетка, 2001. – 62 с. : іл.

664. Попель, С. У вінок Степанові Руданському : [про творчість С. Руданського ведуть діалог філологи Світлана Попель і Світлана Єрмоленко] / С. Попель, С. Єрмоленко // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 148-151.

665. Присяжнюк, М. Сміхотворець / М. Присяжнюк // Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968. – С. 127-129.

666. Присяжнюк, М.Ф. Поділля у творчій біографії Степана Руданського / М.Ф. Присяжнюк // Тези доп. одинадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1992. – С. 40-41.

667. Присяжнюк, М.Ф. Степан Руданський і російська література / М.Ф. Присяжнюк // Тези доп. четвертої Вінниц. іст.-краєзн. конф. / Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М. Островського. – Вінниця, 1986. – С. 80-81.

668. Приходько, І. Степан Руданський – поет національного болю / І. Приходько // Дивослово. – 1999. – № 4. – С. 54-58.

669. Приходько, М.В. Художнє переосмислення апокрифічних сюжетів у творчості С. Руданського та Л. Мосендза / М.В. Приходько // Міжнарод. наук. конф. «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії». 16-18 квіт. 2008 р. – Х., 2008. – Ч. 2, секція 2. – С. 58-65.

670. [Пчілка, О.] Н-й Г-ъ Волинський. Преслів’я од видавця / [О. Пчілка] // Співомовки / С. Руданський. – К., 1880. – С. 5-10.

671. Рабенчук, В. «Він посвітив в очі світові надто яскравим дзеркальцем душі свого народу» / В. Рабенчук // Вінниц. газ. – 2005. – 17 лют. – С. 6.

672. Рабенчук, В. Незгасний небозвід українського духу / В. Рабенчук // Вінниччина. – 2005. – 26 лют. – С. 6. – (Спец. вип. «Хочу все знати»).

673. Радзикевич, В. Степан Руданський / В. Радзикевич // Історія української літератури. – Детройт, 1956. – Т. 2: Нова доба. – С. 116-120.

674. Рильський, М. Нова українська поезія дожовтневих часів : [в т.ч. дослідж. творчість С. Руданського] / М. Рильський // Антологія української поезі ї : в 4 т. – К., 1958. – Т. 1. – С. 38-39.

675. Рильський, М. Про поезію Степана Руданського / М. Рильський // Статті про літературу / М. Рильський. – К., 1980. – С. 206-214 ; Степанові Руданському / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О., 1968.– С.69-79 ; Зібр. тв. : у 20 т. / М. Рильський. – К., 1986. – Т. 12. – С. 370-380.

676. Рильський, М.Т. Зібр. тв. : у 20 т. Т.12. Літературно-критичні статті / М.Т. Рильський ; упоряд. та прим. В.В. Громової, В.Ю. Келембетової ; ред. О.І. Дей. – К. : Наук. думка, 1886. – 536 с. – Зі змісту: [Про творчість С. Руданського]. – С. 26, 101, 143, 178, 228, 268-269, 280, 294, 370-380, 480, 512, 518.

677. Рыльский, М. О поэзии Степана Руданского / М. Рыльский // О поэзии / М. Рыльский. – М., 1974. – С. 93-104.

678. Савельев, А. Живет слово поэта : творч. путь С. Руданского / А. Савельев // Крым: альм. – 1955. – № 12. – С. 186-191.

679. Сиваченко, М.Є. До порівняльного вивчення гуморески С. Руданського «Господь дав» / М.Є. Сиваченко // Теория и история литературы : к 100-летию со дня рожд. акад. А.И. Белецкого. – К., 1985. – С. 254-265.

680. Сиваченко, М.Є. Із студій над Ст. Руданським : [гумореска «Жалібний дяк» у фольклор. і літ. оточенні] / М.Є. Сиваченко // Рад. літературознавство. – 1977. – № 8. – С. 46-60.

681.Сиваченко, М.Є. Із студій над Степаном Руданським : гумореска «Заєць» і генезис її сюжету / М.Є. Сиваченко // Рад. літературознавство. – 1975. – № 12. – С. 42-55.

682. Сиваченко, М.Є. Із студій над Ст. Руданським : [гумореска «Kulbaczka»та її фольклор., літ. та образотвор. паралелі] / М.Є. Сиваченко // Рад. літературознавство. – 1976. – № 11. – С. 66-75.

683. Сиваченко, М.Є. Літературознавчі та фольклористичні розвідки / М.Є. Сиваченко. – К. : Наук. думка, 1974. – 464 с. – Зі змісту: [ Про С. Руданського]. – С. 242, 300, 346, 406.

684. Сиваченко, М.Є. Про гумореску С. Руданського «Господь дав» та німецьку і італійську літературні паралелі / М.Є. Сиваченко // Рад. літературознавство. – 1984. – №. 1. – С. 44-45.

685. Сиваченко, М.Є. Сторінки історії української літератури і фольклористики / М.Є. Сиваченко. – К. : Наук. думка, 1990. – 301 с. – Зі змісту: [Про С. Руданського]. – С. 11, 66, 68, 82, 92, 107, 116-132, 136, 143, 171, 275.

686. Сиваченко, М.Є. Студії над гуморесками Степана Руданського / М.Є. Сиваченко ; відп. ред. І.О. Дзеверін. – К. : Наук. думка, 1979. – 403 с.

687. Сиваченко, М.Є. Студії над гуморесками Степана Руданського: порівнял.-культуролог. аспект / М.Є. Сиваченко ; відп. ред. І.О. Дзеверін ; авт. передм. П.М. Федченко. – К. : Наук. думка. – 1995. – 448 с. – Рец.: Гончарук, М. Штрихи до портрета вченого [М.Є. Сиваченка] з нагоди видання його книги / М. Гончарук // Сл. і час. – 1997. – № 8. – С. 79-84.

688. Сидоренко, Г.К. Українське віршування від найдавніших часів до Шевченка / Г.К. Сидоренко. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – 141 с. – Зі змісту: [С.В. Руданський]. – С. 47, 67, 108.

689.  Сіцінський, Є. Вірш С. Руданського «До дядька Прохора-Коваля» / Є. Сіцінський // Літ. наук. вісн. – 1901. – Т. 13, кн. 3.

690.  Слапчук, В. Національна ментальність у співомовках Степана Руданського / В. Слапчук // Дивослово. – 1994. – № 9. – С. 50-60.

691.  Сліпчук, П. Сміх добра і чистоти / П. Сліпчук // Україна. – 1973. – № 18. – С. 16-17.

692.  Ставицький, О. Літературний портрет Руданського / О. Ставицький // Літ. Україна. – 1972. – 14 січ.

693.  Старко, А. Образ І. Мазепи у поемі С. Руданського «Гетьман Мазепа» та романі у віршах В. Сосюри «Мазепа» / А. Старко // Буковин. іст.-етногр. вісн. – Чернівці, 2004. – Вип.6. – С. 278-281.

694.  Сташкевич, О. У творчості поета-земляка – нескорений дух народу / О. Сташкевич // Панорама. – 2004. – 10 січ. ; Педагог. – 2007. – Січ. (№ 5). – (Газ. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського).

695.  Степан Руданський // Історія української літератури : у 8 т., 9 кн. / редкол. Є.П. Кирилюк (голова) та ін. – К., 1968. – Т. 3. – С. 296-315 : фотогр.

696.  Степан Руданський (1834-1873) : поет, лікар, громадянин / Нац. наук. мед. б-ка України ; [уклад.: Р. Павленко та ін.]. – К. : Арістей, 2009. – 170 с. : іл.

697.  Степан Руданський / [без підп.] // Зоря. – 1892. – № 13. – С. 259.

698.  Степан Руданський // Усі українські письменники / упоряд.: Ю.І. Хізова, В.В. Щоголева. – Х., 2007. – С. 329-333.

699.  [Степан Васильович Руданський] // Степан Руданський : вибране. – Сімф., 2002. – С. 3-33.

700.  Степаненко, А. «Повій, вітре, на Вкраїну» : архів. розвідка про С. Руданського / А. Степаненко // Вінниц. газ. – 1994. – 22 лип.

701.  Степанові Руданському : збірник : [про життя та творчість письм.] / відп. ред. М. Потупейко ; редкол.: Ю. Грош, В. Зінченко, Г. Зленко, Б. Хоменко. – О. : Маяк, 1968. – 260 с. : іл., факс., ноти, 1 арк. портр. – Рец.: Шабліовський, Є. З любов’ю до співця // Вітчизна. – 1969. – № 2. – С. 208-209 ; Мельник, В. Він так любив людей // Дніпро. – 1969. – № 11. – С.159-160 ; Сліпчук, П. Народному поетові // Україна. – 1969. – № 12. – С.18.

702.  Страшний, В. Степан Руданський не тільки сатирик / В. Страшний // Вінниччина. – 1998. – 7 лют.

703.  Сумцов, М.Ф. Начерк розвитку української літературної мови / М.Ф. Сумцов. – Х. : Вид-во «Союз Харків. кредит. союзу кооперативів. Друк. «Печат. Дело»; Полтава: Друк. І.Л. Фрішберга, 1918. – 40 с. – (Культ.-іст. б-ка / під ред. Д.І. Багалія). – Зі змісту: [Зразки літ. мови в поет. творчості, в т.ч. С. Руданського]. – С. 21-40.

704.  Супрун, Л.В. Діалектичний простір творів Ст. Руданського / Л.В. Супрун, І.В. Березовська // Філол. студії : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – Вип. 4. – С.175-180.

705.  Терновий, А. Знайдено ще один твір Руданського [«Два цигани»] / А. Терновий // Вінниц. газ. – 1995. – 31 січ.

706.  Українська література в російській критиці кінця ХІХ – поч. ХХ ст. – К. : Наук. думка, 1980. – 416 с. – Зі змісту: [Про С. Руданського]. – С. 291-312.

707.  Утевська, П. Школа високих почуттів : [про творчість письм.] / П. Утевська // Літ. Україна. – 1984. – 26 січ.

708.  Філіппова, І. Одкровення від С. Руданського : [про вірш «Могила»] / І. Філіппова // Робітн. газ. – 2001. – 26 квіт.

709.  Франко, І. До студій над Ст. Руданським / І. Франко // Зоря. – 1892. – № 1. – С. 13 ; Тв. : в 20 т. / І. Франко. – К., 1955. – Т. 17. – С. 218-220 ; Матеріали до вивчення історії укр. л-ри : в 5 т. / упоряд. М.П. Комишанченко ; ред.: О.І. Білецький, П.М. Попов, Н.Й. Жук та ін. – К., 1960. – Т. 3: Література другої половини ХІХ ст. – С. 146-147 ; Зібр. тв. : у 50 т. / І. Франко. – К., 1980. – Т. 28. – С. 219-221, 299-303.

710.  Франко, І. Забуті вірші Ст. Руданського / І. Франко // Зоря. – 1891. – № 19. – С. 377.

711.  Франко, І. Зібр. тв. : у 50 т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1980-1982. – Т. 26-36. – [Про С. Руданського див: Покажчик імен і назв до цих томів].

712.  Франко, І. Лист І. Франка до Б.С. Познанського від 24 січ. 1886 р. : [про рукопис. тв. С. Руданського] / І. Франко // Українська література ХІХ ст. : хрестоматія : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / упоряд. Н.М. Гаєвська. – К., 2006. – С. 515.

713.  Франко, І. Передмова / І. Франко // Тв. : у 7 т. / С. Руданський. – Л., 1903. – Т. 6. – С. 3-18 ; Тв. : в 20 т. / І. Франко. – К., 1955. – T. 17. – С. 418-426.

714.  Франко, І. Розмова кивками : [ст. про С. Руданського] / І. Франко // Літ. спадщина / І. Франко. – К., 1967. – Т. 4. – С. 449-450.

715.  Франко, І. «Співомовки» Ст. В. Руданського / І. Франко // Зоря. – 1886. – № 11. – С. 194-195.

716.  Франко, І. [С.Руданський] / І. Франко // Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. – Л., 1910. – С. 148-151, 229-230, 329-331.

717.  Франко, І. Студії над Ст. Руданським «Ні зле, ні добре» / І. Франко // Зоря. – 1892. – № 16 ; Зібр. тв. : у 50 т. / І. Франко. – К., 1980. – Т. 28. – С. 314-316.

718.   Хоменко, Б.В. Світлий талант : [про життя ітворчість С. Руданського] / Б.В. Хоменко // Пам’ятаймо тую славу!. : ст., рец., есе / Б.В. Хоменко. – Вінниця, 2012. – С. 74-79.

719.  Хоменко, Б. Художня інтерпретація національної ідеї у творчості Степана Руданського / Б. Хоменко // Філол. студії : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – Вип. 2. – С. 129-132 ; У храмі рідного слова : ст., нариси та рец. / Б. Хоменко. – Вінниця, 2008. – С. 131-136.

720.  Цеков, Ю.І. Степан Руданський: нарис життя і творчості / Ю.І. Цеков. – К. : Дніпро, 1983. – 176 с. – Рец.: Слово про майстра / В. Барабан // Комс. плем’я. – 1984. – 14 січ. ; З народного напившись джерела / В. Барабан // Літ. Україна. – 1984. – 5 січ.

721.  Чекин, Н. Один из шестидесятников : [про С.В. Руданського] / Н. Чекин // Дружба народов. – 1964. – № 12. – С. 274-276.

722.  Шевчук, В. «Повій, вітре, на Вкраїну» : [історія написання вірша] / В. Шевчук // Із вершин та низин / В. Шевчук.