Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

«Житиму на користь милої безцінної України»
До 165-річчя від дня народження Д. В. Марковича -
українського письменника, громадського діяча
Біобібліографічний покажчик

126. Немченко, І. Дмитро Маркович і наша сучасність / І. Немченко // Вісн. Таврійськ. фундації (осередку вивч. укр. діаспори) : літ.-наук. зб. – 2008. – Вип. 5. – С. 264-266. – Електрон. версія. – Режим доступу : http://prosvilib.ipsys.net/visnik-tavriyskoyi-fundaciyi-vipusk-5/galina-nemchenko-dmitro-markovich-i-nasha-suchasnist (дата звернення: 08.08.13). – Назва з титул. екрана.

127. Немченко, І. В. Дмитро Маркович і херсонський белетристичний збірник «Степ» (1886) / І. В. Немченко // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 23-25.

128. Немченко, І. Опальний прокурор, невгодний письменник : до 145-річчя від дня народж. херсон. письм. Дмитра Марковича / І. Немченко // Новий день. – 1993. – 30 жовт.

129. Немченко, І. В. П’єса Дмитра Марковича «Не зрозуміли» в контексті розвитку української драматургії / І. В. Немченко // Південний архів. – 1994. – № 3. – С. 53-59.

130. Немченко, І. Співець людської доброти : (творчі й просвітниц. стежки херсон. письм. Д. Марковича) / І. Немченко // Історія «Просвіти» Херсонщини / Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т. Шевченка. – Херсон, 2002. – Т. 1. – С. 89-96. – Електрон. версія: http://prosvilib.ipsys.net/books/istoria_prosvity/t1/istprosvitykh1-4.htm (дата звернення : 08.08.13). – Назва з титул. екрана.

131. Немченко, І. Стильові особливості прози Д. Марковича / І. Немченко // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 23-25.

132. Окуневич, Т. Елементи краєзнавства на уроках української мови : (за тв. Д. Марковича) / Т. Окуневич // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 38-41.

133. Окуневич, Т. Літературно-краєзнавчий матеріал на уроках синтаксису : [про вивч. творчості Д. Марковича у школі] / Т. Окуневич // Дивослово. – 1995. – № 12. – С. 50-51.

134. Олесь, О. Д. Марковичу : [вірш] / О. Олесь // Тв. : в 2 т. / О. Олесь ; упоряд., авт. передм. та прим. Р. П. Радишевський. – К., 1990. – С. 788-789.

135. Панченко, С. Драма Марковича «Не зрозуміли». Традиції і новаторство / С. Панченко // Тези доп. наук. конф. викл. і студ. Запоріз. держ. ун-ту. – 1996. – Вип. 5, ч. 2. – С. 42-43.

136. Панченко, С. Жанрові різновиди малої прози Д. Марковича / С. Панченко // Актуальні проблеми літературознавства : зб. наук. пр. – Д., 1999. – Т. 5. – С. 36-44.

137. Панченко, С. «Жити треба для рідного краю, для людей…» : (до витоків формування літ.-естетич. поглядів Д. Марковича) / С. Панченко // Придніпров. наук. вісн. Сер.: Філол. та педагогіка. – Д., 1998. – № 61. – С. 16-21.

138. Панченко, С. Концепція людини в малій прозі Дмитра Марковича / С. Панченко // Сл. і час. – 2000. – № 2. – С. 40-42.

139. Панченко, С. Проблематика ранніх оповідань Д. Марковича / С. Панченко // Тези доп. наук. конф. викл. і студ. Запоріз. держ. ун-ту. – 1993. – Вип. 3, ч. 2. – С. 46-47.

140. Панченко, С. А. Творчість Д. Марковича у контексті розвитку українського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01 / С. А. Панченко ; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 17 с.

141. Панченко, С. Типологічна спорідненість малої прози Д. Марковича і Г. Сенкевича / С. Панченко // Наукова спадщина М. С. Державіна і розвиток слов’янознавства : матеріали Міжнар. наук. конф. / Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 1995. – С. 57-59.

142. Панченко, С. Філософія «вини і кари» в художньому осмисленні Д. Марковича / С. Панченко // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер.: Філол. науки : зб. наук. пр. – 1998. – № 1. – С. 119-121.

143. Панченко, С. А. Функції пейзажу в новелістиці Д. Марковича / С. А. Панченко // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер.: Філол. науки : зб. наук. пр. – 2001. – № 1. – С. 83-84. – Електрон. версія. – Режим доступу : http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/638.pdf (дата звернення : 06.08.13). – Назва з титул. екрана.

144. Панченко, С. Характер конфлікту драми Д. Марковича «Не зрозуміли» / С. Панченко // Придніпров. наук. вісн. Сер.: Філологія та педагогіка. – Д., 1998. – № 9. – С. 19-25.

145. Параскевич, П. К. Спогади Дмитра Марковича / П. К. Параскевич // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 20-23.

146. Пентилюк, М. Лінгвостилістичний аналіз драматичного твору : (на матеріалі п’єси Д. Марковича «Не зрозуміли») / М. Пентилюк, А. Нікітіна, Л. Сугейко // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 34-36.

147. Рекрут, В. П. Діяльність Д. Марковича в добу Директорії УНР (кінець 1918-1920 рр.) / В. П. Рекрут // Матеріали ХII Поділ. іст.-краєзн. конф. / ред. кол.: О. М. Завальнюк (співголова), В. І. Войтенко, Л. В. Баженов (відп. ред.) та ін. – Кам’янець-Поділ., 2007. – Т. 1. – С. 432-440.

148. Рекрут, В. П. Дмитро Маркович : «...Житиму на користь милої безцінної України» / В. П. Рекрут // Вісті Централ. спілки споживч. т-в : ділов. вип. – К., 2004. – № 39. – С. 1-24.

149. Рекрут, В. П. Дмитро Маркович : сторінки біографії (1918 – початок 1919 рр.) / В. П. Рекрут // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Поділ., 2006. – Т. 8 : Матеріали «круглого столу» «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». – С. 226-233.

150. Рекрут, В. П. Дмитро Маркович у кооперативному та громадському житті України (друга пол. ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / В. П. Рекрут. – Переяслав-Хмельниц., 2009 – 207 с.

151. Рекрут, В. П. Маркович у становленні кооперативного руху на Волині / В.П. Рекрут // «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. П. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 39-73.

152. Рекрут, В. П. «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. П. Рекрут. – Вінниця : [І. Б. Балюк], 2006. – 408 с. : іл.

153. Рекрут, В. І ділом, і словом / В. Рекрут // «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 239-274 : фотогр.

154. Рекрут, В. Конфлікт з монархічною організацією «Союз руського народу» / В. Рекрут // «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 74–126.

155. Рекрут, В. На користь України : [про життя і діяльн. письм. Дмитра Васильовича Марковича] / В. Рекрут // Вінниц. край. – 2004. – № 3. – С. 89-103.

156. Рекрут, В. Постать Д. Марковича в українській історіографії / В. Рекрут // «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 12-20.

157. Рекрут, В Формування громадського світогляду / В. Рекрут // «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 21-38 : фотогр.

158. Русова, С. Дмитро Маркович : (посмерт. згадка) / С. Русова // Літ.-наук. вісн. – 1922. – Кн. 3. – С. 30-36.

159. Світленко, С. Суспільний рух на Катеринославщині у 50-80-х роках XIX століття : монографія : [є про Дмитра Марковича] / С. Світленко. – Д. : Вид-во Дніпропетров. нац. ун-ту, 2006. – 268 с. : іл.

160. Світленко, С. Український діяч Дмитро Маркович / С. Світленко // Історія і особистість історика : зб. наук. пр., присвяч. 60-річ. ювілею проф. Ганни Кирилівни Швидко. – Д., 2004. – С. 252-261.

161. Сорока, В. Проблеми і характери в ранніх оповіданнях Д. Марковича / В. Сорока // Дивослово. – 1995. – № 12. – С. 47-49.

162. Станович, М. Він розбудовував нашу державність... / М. Станович // Вінниц. газ. – 1996. – 15, 20, 22 серп.

163. Станович, М. Міністр юстиції : [про Д. В. Марковича] / М. Станович // Юрид. вісн. України. – 1996. – 25-31 лип. (№ 30). – С. 23 ; 1-7 серп. (№ 31). – С. 15 ; 8-12 серп. (№ 32/33). – С. 11.

164. Тарабура, С. Степ і людина в оповіданнях Д. Марковича / С. Тарабура, Н. Чухонцева // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 28-29.

165. Тромов, П. Є. Геній серця : (до характеристики літ. діяльн. Дмитра Марковича) / П. Є. Тромов // Січ : літ. зб. – 1919. – Зб. 2. – С. 88-95.

166. Ф. М. Дмитро Васильович Маркович. 1848-1918. : з приводу 70 літ з дня народж. і 40 літ громад. і літ. роботи / Ф. М. // Комашня. – К., 1918. – № 42-44.

167. Франко, І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко // Зібр. тв. : у 50 т. / І. Франко. – К., 1984. – Т. 41: Літературно-критичні праці (1890-1910). – С. 154, 383, 388, 583, 632.

168. Хращевський, М. Матеріали до біографії Д. Марковича / М. Хращевський // Зап. іст.-філол. Від. Укр. Акад. Наук. – К., 1928. – Кн. 25. – С. 171-187.

169. Черкаський, Т. Дмитро Маркович / Т. Черкаський // По степах та хуторах : [зб. оповідань] / Д. Маркович. – К., 1929. – С. 5-48.

170. Черепин, В. Д. В. Маркович / В. Черепин // Киев. старина. – 1903. – Т. 80, № 3. – С. 439-461. – Електрон. версія. – Режим доступу : http://starieknigi.info/Zhurnaly/KS/KS_1903_3.pdf (дата звернення : 14.08.13). – Назва з титул. екрана.

171. Чикаленко, Є. Щоденник. 1919-1920 / Є. Чикаленко ; за ред.: В. Верстюка, М. Антоновича. – К. ; Нью-Йорк : Вид-во ім. О. Теліги, 2005. – 639, [1] с. – Зі змісту : [Маркович Д. див. «Іменний покажчик»]. – С. 618.

172. Шапошнікова, І. Полісемія образів-символів [у творчості Д. В. Марковича] / І. Шапошнікова // Дивослово. – 1995. – № 12. – С. 49-50.

173. Щербаченко, В. Мовні особливості прози Д. Марковича / В. Щербаченко // Вісн. Таврійськ. фундації (осередку вивч. укр. діаспори) : літ.-наук. зб. – К. ; Херсон, 2009. – Вип. 6. – С. 24-27.

2.2. Дмитро Маркович і Вінниччина

«Після славетного М. Коцюбинського, який народився в нашому місті, цей письменник, що зв’язав з Вінницею останні роки свого життя і помер тут, є, безперечно, найвидатнішим митцем слова, що ним можуть пишатися вінничани».

(Петренко П. «Дмитро Маркович»)

174. Вільчинська, О. Перший кооператор і соратник Грушевського має маєток у Вінниці на Старому місті : у Вінниц. кооператив. ін-ті відбулися читання до 90-річчя пам’яті видат. громад. і політ. діяча Дмитра Марковича / О. Вільчинська // Поділ. радниця. – 2011. – 12 січ. – С. 5 : кольор. фотогр.

175. Гандзюк, В. О. Публіцистика Дмитра Марковича у вінницькій пресі 1917-1920 рр. / В. О. Гандзюк // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 3. – С. 55-63.

176. Деніс, М. Марковичі : Немирівський слід / М. Деніс. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2012. – 336 с. – Зі змісту : [Про Дмитра Васильовича Марковича]. – С. 30.

177. Дмитро Маркович 25.Х (4 ХІ).1848 – 9.ХІІ.1920 // Подільські криниці : хрестоматія з літ. рід. краю / упоряд., вступ. ст., біогр., нариси та матеріали до літ. карти А. Подолинного. – Вінниця, 1994. – Вип. 1. – С. 162-163.

178. Зонова, І. «Житиму на користь милої безцінної України» : [у Вінниці відкрито меморіал. дошку, приуроч. 160-річчю Дмитра Марковича – письм., засн. Поділ. «Просвіти», представника УНР на Поділлі] / І. Зонова // 33 канал. – 2009. – 18 берез. – С. 14.

179. Краснікова, О. Д. В. Маркович – відомий громадський, кооперативний діяч і письменник / О. Краснікова, Н. Манжос // Історія Подільського краю: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали обл. наук.-практ. конф. / ред.: Л. Братанюк, Л. Романець, В. Мазуркевич. – Вінниця, 2011. – С. 60-64.

180. Логінов, О. В. Вінниця у 1917 році : революція у провінційному місті / О. В. Логінов, Л. І. Семенко ; Вінниц. обл. краєзн. музей, Краєзн. т-во «Поділля». – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2009. – 263, [8] с. – Зі змісту : [Про Д. В. Марковича див. «Іменний покажч.»].

181. Новицький, А. «Я ніколи не забував про свій народ» : Дмитро Маркович (4.ХІ.1848 – 9 .ХІІ.1920) / А. Новицький // Вінниц. газ. – 1998. – 3 листоп.

182. Осташко, Т. С. З історії літературно-мистецького життя в Україні за часів Центральної Ради : [є про Д. Марковича як засн. т-ва «Просвіта» у Вінниці ] / Т. С. Осташко // Укр. іст. журн. – 1998. – № 3. – С. 18-32.

183. Петренко П. Дмитро Маркович : [славет. вінничани] / П. Петренко // Вінниц. вісті. – 1943. – 14 листоп. – С. 3-4 ; «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – 2006. – С. 338-341.

184. Подолинний, А. Дмитро Маркович у Вінниці : [про укр. письм. Д. Марковича, який з 1913 р. мешкав у Вінниці] / А. Подолинний // Жити Україною : ст., рец., есе / А. Подолинний. – Вінниця, 2007. – С. 104-108.

185. Рекрут, В. П. Вінницький етап державотворчої діяльності Дмитра Марковича (1918-1919 рр.) / В. П. Рекрут // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Сер.: Історія : зб. наук. пр. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 221-224. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzvdpu_ist/2007_12/sekcii/sekciya%20II/vinnuckuu%20etap.pdf (дата звернення: 06.08.13). – Назва з титул. екрана.

186. Рекрут, В. П. Громадська діяльність кооператора та літератора Дмитра Марковича у Вінниці в 1914-1917 рр. / В. П. Рекрут // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. Сер.: Історія. – 2006. – Вип. 11. – С. 321-331.

187. Рекрут, В. П. Громадсько-політична діяльність Д. Марковича в роки Української революції / В. П. Рекрут // «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. П. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 162-238 : фотогр.

188. Рекрут, В. П. Дмитро Маркович – український письменник, кооператор, громадський та державний дія : поділ. сторінки життя і праці / В. П. Рекрут // Вісті Централ. спілки споживч. т-в : ділов. вип. – К., 2006. – № 25. – С. 1-24; № 26. – С. 5-24.

189. Рекрут, В. П. Маркович як організатор кооперативного руху на Поділлі / В. П. Рекрут // «З людьми і для людей...» : (Дмитро Маркович в укр. нац.-визвол. русі : кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Рекрут. – Вінниця, 2006. – С. 127-161 : фотогр.

190. Рекрут, В. П. Нові штрихи до біографії Дмитра Марковича / В. П. Рекрут // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали XXIІ Всеукр. іст.-краєзн. конф. 22 жовт. 2009 р. – Вінниця. 2009. – С. 289-299.

191. Сеник, Л. Б. Автографи українських діячів у фонді рідкісних і цінних видань / Л. Б. Сеник // Подільський книжник (2008 р.) : альманах / уклад. Т. Соломонова ; ред. М. Спиця ; ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2009. – Вип. 1. – С. 59-71. – Зі змісту: [Про автограф Д. Марковича на кн. «По степах та хуторах» (К., 1908)]. – С. 66.

192. Теклюк, А. Презентація «Повернення» : [у лют. 2010 р. зусиллями Л. Філонова, доц.. каф. культурології, соціології, педагогіки та пcихології Вінниц. нац. техніч. ун-ту, на вул. Соборній у Вінниці встановлена меморіал. дошка на честь Д. Марковича. У груд. він запропонував докум.-публіц. фільм «Повернення», присвяч. Д. В. Марковичу] / А. Теклюк // Імпульс. – 2010. – № 1. – С. 14. – (Газ ВНТУ). – Електрон. версія. – Режим доступу : http://publish.vntu.edu.ua/impuls/2010/1/Impuls_2010_1_14.pdf (дата звернення 23.08.13). – Назва з титул. екрана.

193. Шпильова, Л. Д. В. Маркович – земський гласний / Л. Шпильова // Тези доп. одинадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. 3 верес. 1992 р. – Вінниця, 1992. – С. 53-54.

194. Шпильова, Л. «Я ніколи не забував про свій народ» / Л. Шпильова, М. Станович // Вінниц. газ. – 1992. – 28 листоп., 5, 19, 26 груд.

3. Довідкові та архівні матеріали

195. Автобіографічний нарис / [Д. В. Маркович] // І-нт рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Ф. 1 – Спр. 1733. – Арк. 1-16.

196. Біографія Д. В. Марковича // Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського НАН України. – Ф. X. – Спр. 4850 – Арк. 1-1 зв.

197. Денисюк, Б. Дмитро Маркович (1848-1920) / Б. Денисюк // Острозькі просвітники XVI-XX ст. – Острог, 2000. – С. 258.

198. Каляка, М. Маркович Дмитро Васильович / М. Каляка // Літературна лоція Херсонщини (ХІІ – початок ХХІ ст.) : сучас. літ.-краєзнав. регіон. довід. : в 2 т. / М. Каляка ; ред. В. Кошовий. – Херсон, 2009. – Т. 1. – С. 224­-226.

199. Книга реестрации актов о смерти за 1921 г. : [за № 2 запис про смерть Д. В. Марковича 9 груд. 1920 р. у м. Вінниця. Причина смерті – грудна жаба. Похований на православному кладовищі. Про смерть повідомив сусід] // ДАВО. – Ф. Р 6129. – Оп. 5. – Спр. 5. – Арк. 2.

200. Кристофорова, О. Дмитро Маркович: бібліогр. довід. / О. Кристофорова // Константи : альм. соціал. дослідж. – Херсон, 1997. – № 2. – С. 43-44.

201. Лейтес, А. Маркович Дмитро / А. Лейтес // Десять років української літератури (1917-1927). – Х., 1928. – Т. 1: Біо-Бібліографія. – С. 310-311.

202. Личное дело члена учетно-ссудного кредита по делам мелкого кредита статского советника Дмитрия Марковича // ДАВО. – Ф. Д-62. – Оп. 2. – Спр. 16. – Арк. 1-26. – Зі змісту: [Формулярный список о службе бывшего мирового судьи, члена учетно-ссудного комитета Винниц. отделения Гос. банка; Аттестат 19 июня 1901 г.; Паспортная книжка № 17580; Список члена учетно-ссудного комитета Винниц. отд-ния Гос. банка Д. В. Марковича].

203. Малюта, О. Маркович Дмитро Васильович / О. Малюта // Енцикл. історії України : у 10 т. / редкол.: В. Смолій (голова) та ін. – К., 2009. – Т. 6. – С. 518-519.

204. Маркович Дмитрий Васильевич. Письма в редакцию издательства «Посредник» // РДАЛМ (Рос. держ. арх. л-ри і мистец.) – Ф. 122 – Оп. 2. – Спр. 67. – Арк. 129-133.

205. Маркович Дмитро // Енцикл. українознавства : словник. частина : в 10 т. / голов. ред. В. Кубійович – Л., 1994. – Т. 4. – С. 1470.

206. Маркович Дмитро Васильович // Знаменні і пам’ятні дати Херсонщини на 1998 рік : бібліогр. покажч. – Херсон, 1998. – С.62-65.

207. Маркович Дмитро Васильович // Сумщина в іменах : енцикл. довід. / Сум. держ. ун-т ; рекламно-вид. об-ня «АС-Медіа». – Суми, 2003. – С. 287.

208. Маркович Дмитро Васильович (1848-1920) : [бібліогр. список] // Художня література, видана на Україні за 40 років. 1917-1957 : бібліогр. покажч. : в 2 ч. / ред. кол.: М. І. Багрич, Г. О. Кравченко (відп. ред.), О. О. Майборода ; склали : О. О. Майборода, Г. Д. Рубан, О. О. Старченко. – Х., 1958. – Ч. 1: Українська художня література. – С. 226.

209. Материалы о революционных и других нелегальных кружках в г. Елисаветграде и об участниках этих кружков (обзор, обвинительньй акт, списки, донесения, рапорты, переписка и др. 1884-1887 гг. // Держ. арх. в Одес. обл. – Ф. 5. – Оп. 1. – Спр. 1239. – Арк. 1-127.

210. Міщенко, О. Маркович Дмитро / О. Міщенко // Українська література у портретах і довідках : давня література – література XIX ст. : довідник. – К., 2000. – С. 193-194.

211. Міщук, Р. Маркович Дмитро Васильович / Р. Міщук // Укр. літ. енцикл. : в 5 т. – К., 1995. – Т. 3. – С. 297.

212. О недостатках школьного образования : докл. зап. Земському собр. от 9 марта 1915 г. / Д. Маркович // ДАВО. – Ф. Д 255. – Оп. 1. – Спр. 16. – Арк. 22.

213. Пивоваров, Н. Маркович Дмитрий Васильевич / Н. Пивоваров // Крат. лит. энцикл.: : в 9 т. – М., 1967. – Т. 4. – С. 628.

214. Плевако, М. Бібліографія [Д. Маркович] / М. Плевако // Хрестоматія нової української літератури : від початку 80-х років ХІХ ст. до останніх часів : підруч. кн. / М. Плевако. – 5-е вид. – Х., 1927. – С. 101.

215. Плевако, М. Дмитро Маркович (1848-1920) / М. Плевако // Хрестоматія нової української літератури : від початку 80-х років ХІХ ст. до останніх часів : підруч. кн. / М. Плевако. – 5-е вид. – Х., 1927. – С. 108.

216. Подолинний, А. Маркович Дмитро Васильович / А. Подолинний // З-над Божої ріки : літ. слов. Вінниччини / упоряд. і заг. ред. А. Подолинного. – Вінниця, 1998. – С. 188.

217. Русова, С. Пам’яті Д. В. Марковича : спогади С. Русової, читані на засід. наук. шк. ради Кам’янец. ун-ту 24 лип. 1921 р. / С. Русова // Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Ф. X. – Спр. 6357. – Арк. 1-16.

218. Службова записка / [Д. В. Маркович] // Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Ф. 1. – Спр. 1121. – Арк. 1-Юзв.

4. Іменний покажчик

Багрич М. І. 208

Баженов Л. В. 147

Балутин Є. 59

Білецький Ф. 84, 85

Братанюк Л. 179

Бурчак Л. 86

Василько Ан. 27

В.Д. 87

Вільчинська О. 174

Войташенко О. 89

Войтенко В. І. 147

Волох С. див. Прокопович В. К.

Гавриш Ф. 26

Гандзюк В. О. 92, 175

Гнідан О. 104

Гнідан О. Д. 94

Голобородько Я. Ю. 95

Голомб Л. 96

Горбунов-Посадов И. 6

Гринченко Б. 97

Грушевський (174)

Грушевський О. 98, 100

Грушевський О. С. 99

Дем’янчук А. С. 103

Денисюк Б. 103

Деніс М. 176

Дзеверін І. О. 112

Довженко Д. 56

Дога В. 58

Дорошкевич Ол. 105

Єфремов С. 106, 107

Завальнюк О. М. 147

Засенко О. 108

Зленко Г. 109

Зонова І. 178

Іващенко О. 110

Каляка М. 198

Коляда В. В. 113, 114, 115

Кониський О. Я. (14)

Копержинський К. 79

Коцюбинський М. (93)

Кошовий В. 198

Кравченко Г. О. 208

Красицький Ф. С. 17

Краснікова О. 179

Кристофорова О. 200

Крушельницький А. 69

Кузьменко Л. 118

Кушнір М. 119

Лейтес А. 201

Логінов О. В. 180

Лопушинський І. 120, 121

Майдан О. 122

Майборода О. О. 208

Мазуркевич В. 179

Малюта О. 123, 203

М. Г-ке 124

Міщенко О. 210

Міщук Р. 211

Немченко І. 125-131

Нікітіна А. 146

Новицький А. 181

Окуневич Т. 132, 133

Осташко Т. С. 182

Осьмак Н.Д. 94

Панченко С. 135-142, 144

Панченко С. А. 143

Параскевич П. К. 145

Пелех Ю. В. 103

Пентилюк М. 146

Петренко П. 183

Пивоваров Н. 213

Плевако М. 74, 214, 215

Подолинний А. 83, 177, 184, 216

Подолинний А. М. 88

Прокопович В. К. 27, 90, 91

Рекрут В. 20-23, 31, 33, 34-38, 40, 41, 43, 46, 52, 53, 55, 57, 66, 68, 147-157, 183,

Рекрут В. П. 185-190

Ремішевська Л. 118

Романюк Л. 179

Рубан Г. Д. 208

Рудик Дм. 117

Рудинський М. 59

Русова С. 158, 217

Світленко С. 159, 160

Семенко Л. І. 180

Сеник Л. Б. 191

Сенкевич Г. (141)

С.Н. 13

Солодов О. 70

Соломонова Т. 191

Сорока В. 161

Спиця М. 191

Ставицький О. В. 81

Станович М. 163, 194

Старченко О. О. 208

Строменко В. И. 16

Сугейко Л. 146

Тарабура С. 164

Теклюк А. 192

Тромов П. Є. 165

Тронько П. Т. (92)

Філонов Л. (192)

Франко І. 167

Хращевський М. 168

Черкаський Т. 79, 169

Чикаленко Є. 171

Шапошнікова І. 172

Шпильова Л. 194, 194

Щепотьєв О. В. 70

Щербаченко В. 173

Якубовські А. 76