Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Марко Вовчок
Життя і творчість
До 180-річчя від дня народження

2.2.4. Марко Вовчок і зарубіжна література

512. Дун, О.З. Катеринбурзький кореспондент Марка Вовчка : [П.М. Галін] / О.З. Дун // Сл. і час. – 1990. – № 9. – С. 86-88.

513. Засенко, О. Марко Вовчок і зарубіжні літератури / О. Засенко. – К. : Держлітвидав УРСР. – 1959. – 180 с. – Рец.: Погребенник, Ф. В літературному єднанні / Ф. Погребенник // Літ. газ. – 1959. – 22 груд.

514. Його ж. Марко Вовчок і західноєвропейські літератури / О. Засенко // Літературно-критичні нариси і статті / О. Засенко. – К., 1962. – С. 469-564.

515. Його ж. Марко Вовчок і слов’янські літератури / О. Засенко // Марко Вовчок : життя, творчість, місце в історії / О. Засенко. – К., 1964. – С. 565-636.

516. Зимомря, М. Марко Вовчок на шляху до світового визнання / М. Зимомря // Український Вільний Університет : наук. зб. Сер. : наук. зб. – Мюнхен ; Л., 1996. – Т. 18. – С. 171-184.

517. Недзведский, А.В. Многонациональные связи украинской писательницы / А.В. Недзведский // Дружба народов. – 1983. – № 12. – С. 262-263.

518. Недзвідський, А.В. Марко Вовчок і зарубіжні літератури / А.В. Недзвідський // Пр. Одес. ун-ту. Сер. : Філол. науки. – О., 1959. – Т. 149.

519. Хоменко, Б.В. Марко Вовчок і літератури народів СРСР / Б.В. Хоменко // Доп. і повідомл. каф. ін-ту на звітній наук. конф. : (тези) / Вінниц. ДПІ ім. М. Островського. – Вінниця, 1965. – Вип. 1. – С. 120-124 ; Рад. літературознавство. – 1983. – № 12. – С. 39-47.

* *  *

520. Кирилюк, Є.П. Український реалізм і літератури слов’янських народів у ХІХ ст. / Є.П. Кирилюк // VІ Міжнародний з’їзд славістів. – К. : Наук. думка, 1968. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 23-24, 38-41.

521. Зорівчак, Р. Твори Марка Вовчка в англомовному світі / Р. Зорівчак // Всесвіт. – 1988. – № 2. – С. 135-136.

522. Брандіс, Є. Марко Вовчок і Джеймс Грінвуд : [англ. письм.] / Є. Брандіс // Всесвіт. – 1967. – № 3. – С. 57-61.

523. Бичваров, М.Д. Українсько-болгарські філософські зв’язки (друга пол. ХІХ ст.) / М.Д. Бичваров, В.С. Горський ; АН УРСР ; Ін-т філософії. – К. : Наук. думка, 1966. – 184 с. – Зі змісту: [Т.Г. Шевченко, Марко Вовчок і Болгарія]. – С. 57-70.

524. Минкова, Л. Марко Вовчок і формування творчого методу Любена Каравелова [болг. письм.] / Л. Минкова // Рад. літературознавство. – 1970. – № 3. – С. 24-34.

525. Охріменко, О. Марко Вовчок у Болгарії : / О. Охріменко // Всесвіт. – 1983.– № 12. – С. 148.

526. Варварцев, М.М. Марко Вовчок і країна Гарібальді / М.М. Варварцев // Сл. і час. – 1992. – № 11. – С. 40-45. – (Контекст).

527. Вольпе, Е. Марко Вовчок в Італії : [про її зв’язки з Італією] / Е. Вольпе // Рад. літературознавство. – 1984. – № 6. – С. 57-62.

528. Пахльовська, О. Українсько-італійські літературні зв’язки ХV-ХХ ст. / О. Пахльовська. – К. : Наук. думка, 1990. – 214 с. – (Літературознавство). – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 90, 96, 104, 105, 107, 109, 119, 150, 187.

*  *  *

529. Білявська, О.О. Марко Вовчок у російській критиці та літературознавстві / О.О. Білявська // Українська література в російській критиці кінця ХІХ – почат. ХХ ст. – К., 1980. – С. 291-311.

530. Борщевський, В. Незабутні зустрічі : (Марка Вовчка з діячами рос. л-ри ) / В. Борщевський // Вінниц. правда. – 1957. – 10 серп.

531. Зимомря, М. Живое и вечное : [творчість Марка Вовчка в рос. і зарубіж. л-рі] / М. Зимомря // Дружба народов. – 1984. – № 1. – С. 266-267.

532. Крутікова, Н.Є. «Нова людина» в творах Марка Вовчка і російська проза 60-70-х років ХІХ ст. / Н.Є. Крутікова // Реалізм. Збагачення. Єдність : вибр. ст. / Н.Є. Крутікова. – К., 1976. – С. 71-106.

533. Сохацька, Є. До питання про дебют Марка Вовчка в «Современнике» (1861). («Жили да были три сестры» в контексті белетристики журн. кінця 50-х – поч. 60-х рр. ХІХ ст.) / Є. Сохацька // Укр. літературознавство : респ. міжвід. наук. зб. – Л., 1979. – № 33. – С. 23-31.

534. Сохацька, Є. Марко Вовчок і «Современник» : (про участь письм. в загальнорос. літ. процесі 50-60-х рр. ХІХ ст.) / Є. Сохацька // Тези доп. і повідомл. респ. наук. конф., присвяч. 150-річчю з дня народж. Марка Вовчка (19-21 груд. 1983 р.). – Вінниця, 1983. – С. 9-11.

* * *

535. Герцен, А.И. «Библиотека» – дочь Сенковского : [захист «Народних оповідань» Марка Вовчка від нападок реакційн. журн. «Б-ка для чтения»] / А.И. Герцен // Собр. соч. : в 30 т. / А.И. Герцен. – М., 1958. – Т. 14. – С. 266-271.

536. Лобач-Жученко, Б.Б. Сторінки однієї дружби : [Марко Вовчок і О.І. Герцен] / Б.Б. Лобач-Жученко // Літ. Україна. – 1962. – 6 квіт. – С. 3.

537. Добролюбов, Н.А. Черты для характеристики русского простонародья : («Рассказы из народного русского быта» Марка Вовчка) / Н.А. Добролюбов // Собр. соч. : в 9 т. / Н.А. Добролюбов. – М., 1963. – Т. 6. – С. 221-288.

538. Те ж. // Українські дожовтневі письменники : зб. літ.-критич. матеріалів. – К., 1985. – С. 96-99.

539. Лобач-Жученко, Б.Б. Марко Вовчок и П. Лавров / Б.Б. Лобач-Жученко // Лит. обозрение. – 1984. – № 1. – С. 91-94.

540. Його ж. Марко Вовчок та П.Лавров : ( за матеріалами невідом. листів письм.) / Б.Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1979. – № 8. – С. 67-74.

541. Зарва, В.А. Опыт сравнительного анализа рассказа «Катерина» Марко Вовчок и повести «Житие одной бабы» Н. Лескова / В.А. Зарва // Тези доп. і повідомл. респ. наук. конф., присвяч. 150-річчю від дня народж. Марка Вовчка. – Вінниця, 1983. – С. 75-77.

542. Її ж. Про типологічну близькість деяких образів у творах М. Лєскова і Марка Вовчка / В.А. Зарва // Укр. мова і л-ра. – 1983. – № 5. – С. 12-15.

543. Її ж. Типологічні мотиви в творчості Марка Вовчка і Миколи Лєскова (на прикладі тв. із нар. побуту) / В.А. Зарва // Марко Вовчок : ст. і дослідж. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 131-142.

544. Левандовский, Л.И. Н.С. Лесков о Марко Вовчок и А.В. Марковиче / Л.И. Левандовский // Вопр. рус. л-ры. – Л., 1966. – Вып. 1. – С. 49-54.

545. Марценюк, К.М. Єднала давня дружба з родиною Некрасових / К.М. Марценюк // Колгосп. вісті. – 1983. – 24 груд.

546. Чернишов, А. Сила великої дружби : [про ідейну спорідненість і дружбу М. Некрасова з Марком Вовчком] / А. Чернишов // Прапор. – 1971. – № 12. – С. 80-81.

547. Шабліовський, Є. М.О. Некрасов і українська література / Є. Шабліовський. – К. : Дніпро, 1971. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 21, 22, 31, 85, 89, 92, 94-102, 107.

548. Писарєв, Д.І. Думки з приводу творів Марка Вовчка / Д.І. Писарєв // Українські дожовтневі письменники : зб. літ.-критич. матеріалів. – К., 1985. – С. 99-100.

549. Писарєв, Д. І. Народні українські оповідання Марка Вовчка / Д.І.Писарєв // Літературно-критичні статті / Д.І. Писарєв. – К., 1953. – С. 6-36.

550. Вовчок, М. Дружбою окрилені : [Д. Писарєв і Марко Вовчок] / М. Вовчок // Вітчизна. – 1965. – № 11. – С. 182-187.

551. Лобач-Жученко, Б.Б. Дмитро Писарєв і Марко Вовчок / Б.Б. Лобач-Жученко // Сл. і час. – 1990. – № 10. – С. 40-43.

552. Недзведский, А.В. Две критические статьи Писарева о Марко Вовчок / А.В. Недзведский // Вопр. л-ры. – Черновцы ; Л., 1973. – Вып. 1-2. – С. 64-70.

553. Могилянський, О.П. Писемський про Марка Вовчка : [з історії однієї літ. полеміки] / О.П. Могилянський // Рад. літературознавство. – 1960. – № 2. – С. 117-120.

554. Салтиков-Щедрін, М.Є. Казки Марка Вовчка / М.Є. Салтиков-Щедрін // Українські дожовтневі письменники : зб. літ.-критич. матеріалів. – К., 1985. – С. 101-102.

555. Лобач-Жученко, Б.Б. Марко Вовчок о своих современниках : (из неопубл. писем) : [про зустріч письм. з М. Салтиковим-Щедріним] / Б.Б. Лобач-Жученко // Вопр. л-ры. – 1963. – № 9. – С. 254-256.

556. Брейбург, С.М. Марко Вовчок і Лев Толстой / С.М. Брейбург // Літ. газ. – 1957. – 18 черв.

557. Крутікова, Н.Є. Лев Толстой і українська дожовтнева література / Н.Є. Крутікова // Шляхами дружби і єднання / Н.Є. Крутікова. – К., 1972. – С. 158-221. – Зі змісту: [Лев Толстой і Марко Вовчок]. – С. 168-171.

558. Тургенев, И.С. От переводчика : [предисл. к пер. «Украинских народных рассказов» Марка Вовчка) / И.С. Тургенев // Полн. собр. соч. и писем : в 28 т. / И.С. Тургенев – М.; Л., 1968. – Т. 15. – С. 80.

559. Тургенєв, І.С. «Українські народні оповідання» Марка Вовчка / І.С. Тургенєв // Хрестоматія критичних матеріалів про нову українську літературу / уклад. С.М. Шаховський. – 2-ге вид. – К., 1947. – С. 186.

560. Грибова, Л.М. «Что я вам предан – это несомненно» : [про творчі зв’язки І.С. Тургенєва і Марка Вовчка] / Л.М. Грибова // Рус. язык и л-ра в шк. УССР. – 1983. – № 6. – С. 11-15.

561. Крефт, Б. Тургенєв і Марко Вовчок / Б. Крефт // Літ. Україна. – 1983. – 15 верес.

562. Крутікова, Н.Є. Марко Вовчок і Тургенєв / Н.Є. Крутікова // Рад. літературознавство. – 1983. – № 12. – С. 31-39.

563. Крутикова, Н.Е. Статьи и комментарии к письмам М.А. Маркович (Марка Вовчка) к И.С. Тургеневу / Н.Е. Крутикова // Лит. наследство. – М. : Наука, 1964. – Т. 73, кн. 2. – С. 249-302.

564. Лобач-Жученко, Б.Б. Марко Вовчок и Тургенев : о некоторых живучих ошибках и неизвест. биогр. фактах / Б.Б. Лобач-Жученко // Рус. л-ра. – 1983. – № 2. – С. 143-147.

565. Переписка И.С. Тургенева : в 2 т. Т. 2 / И.С. Тургенев ; ред. кол. : В.Э. Вацуро и др. – М. : Худож. л-ра, 1986. – 543 с. – Алф. указ. имен. – С. 488-532. – Зі змісту:

[(Разд.) И.С. Тургенев и М.А. Маркович]. – С. 178-209.

566. Зарва, В.А. Типологія просвітницького героя (на матеріалі прози М. Чернишевського і Марка Вовчка) / В.А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К., 2004. – Вип. 9 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 21-33.

567. Крутікова, Н.Є. Чернишевський і Марко Вовчок / Н.Є. Крутікова // Незгасний світоч. – К., 1978. – С. 314-352.

568. Маркович Богдан Афанасьевич : из истории братских культур : (Н.Г. Чернышевский и Марко Вовчок в письмах Б.А. Марковича) [1887-1889 гг. ; публ. и предисл. Н.Е. Крутиковой] // Рус. л-ра. – 1972. – № 4. – С. 125-142.

* * *

569. Зленко, Г.Д. Марко Вовчок у сербів та хорватів : бібліогр. зауваження / Г.Д. Зленко // Рад. літературознавство. – 1978. – № 6. – С. 77-78.

570. Матвіїшин, В.Г. Українсько-французькі літературні зв’язки ХІХ – початку ХХ ст. : [монографія] / В.Г. Матвіїшин. – Л. : Вища шк. Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 168 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 33, 35, 104.

571. Брандіс, Є. Історія однієї дружби : Марко Вовчок та П.-Ж. Етцель / Є. Брандіс, Б.Б. Лобач-Жученко // Всесвіт. – 1975. – № 2. – С. 193-209 ; Україніка. –1999. – №. 9. – С. 11-21.

572. [В арх. Нац. б-ки Франції знайдено 30 листів Марка Вовчка до фр. видавця П.-Ж. Етцеля] // Наше сл. – 1989. – 7 трав. – (Панорама новин).

573. Кебузинська, К. Українська Жанна д’Арк : адаптація «Марусі» П.-Ж. Етцелем / К.Кебузинська // Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі : [збірник] / уклад. В. Агеєва. – К., 2002. – С. 201-221.

574. Лобач-Жученко, Б.Б. Паризькі друзі Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1967. – № 6. – С. 68-71.

575. Нове про Марка Вовчка : [про твори письм. фр. мовою] // Рад. жінка. – 1969. – № 11. – C. 22-23.

576. Рудницький, М.І. Повість Марка Вовчка французькою мовою / М.І. Рудницький // Жовтень. – 1957. – № 8. – С. 123-126.

577. Хоменко, Б.В. Немирів – Париж : [про творчі зв’язки Марка Вовчка з фр. письм.] / Б.В. Хоменко // Вінниц. правда. – 1972. – 1 квіт.

578. Його ж. Твори Марка Вовчка у Франції / Б.В. Хоменко // Українська культура в її інтернаціональних зв’язках : тези доп. і повідомл. восьмої укр. славістич. конф., 21-24 жовт. 1971 р. – К., 1971. – С. 148-150.

579. Мовчанюк, Г. Поруч з чеським революціонером [Й. Фрічем пройшло кілька років життя Марка Вовчка] / Г. Мовчанюк // Україна. – 1983. – № 52. – С. 14-15.