Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Марко Вовчок
Життя і творчість
До 180-річчя від дня народження

2.2.2. Дослідження творчості Марка Вовчка у ХХ – на початку ХХІ ст.

326. [Література про дослідж. творчості Марка Вовчка у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.] // Українські письменники : біобібліогр. слов. : у 5 т. – К., 1963. – Т. 2 : Дожовтневий період (ХІХ-почат. ХХ ст.). – С. 127-139.

327. Агеєва, В. Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму / В. Агеєва. – К. : Факт, 2003. – 320 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 7, 10, 12, 15, 17-34, 36, 112, 157, 194, 271, 277, 300, 304.

328. Її ж. Чоловічий псевдонім і жіноча незалежність / В. Агєєва // Три долі. Марко Вовчок в українській, російській та французькій літературі / уклад. В. Агєєва. – К., 2002. – С. 103-113 ; Сл. і час. – 2002. – № 4. – С. 27-33 ; Незнайома : антол. укр. «жіночої» прози та есеїстики другої половини ХХ – почат. ХХІ ст. / авт. проекту В. Габора. – Л., 2005. – С. 10-23.

329 Александрова, Г.Ф. Від «простої» людини до «нової» : образ «нової» жінки в повісті Марка Вовчка «Три сестри» / Г.Ф. Александрова // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К., 2004. – Вип. 9 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 15-21.

330. Антонюк, Є.М. «Народні оповідання» Марка Вовчка й новелістика Ольги Кобилянської / Є.М. Антонюк // Тези доп. шостої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1998. – С. 29.

331. Бернштейн, М.Д. «Записки причетника» Марка Вовчка / М.Д. Бернштейн // Вовчок Марко. Записки причетника. – К., 1955. – С. 364-385.

332. Бичко, З.М. Із спостережень над лексико-семантичними групами у творах Марка Вовчка / З.М. Бичко // Тези доп. восьмої Вінниц. обл. іст.-краєзн. конф. – Вінниця, 1989. – С. 40-41.

333. Білецький, Л. Три сильветки : Марко Вовчок – Ольга Кобилянська – Леся Українка / Л. Білецький. – Вінніпег : Союз українок Канади, 1951. – 127 с. : портр.

334. Бойко, Т.М. Проблема жіночого щастя в культурі : (на прикладі життєв. і творч. шляху Жорж Санд і Марка Вовчка) / Т.М. Бойко // Культура і вчитель : зб. наук.-метод. пр. / відп. ред. Д.М. Джола. – Вінниця, 2003. – С. 267-271.

335. Бойко, Ю. Творчість Марка Вовчка / Ю. Бойко // Укр. історик. – 1985. – № 1-4 (85-88). – С. 184-189.

336. Бойчук, А.П. Українська сатира другої половині XIX ст. : (на матеріалах творчості Марка Вовчка, Панаса Мирного, І. Франка) / А.П. Бойчук : [в кн. розглядаються тв., напис. Марком Вовчком на Вінниччині]. – К. : Вища шк., 1972. – 263 с.

337. Бондар, М.П. Особливості втілення художнього конфлікту в оповіданнях Марка Вовчка / М.П. Бондар // Марко Вовчок : ст. і дослідж. – К., 1985. – С. 22-46.

338. Борщевский, Ф.М. Русские романы Марка Вовчка / Ф.М. Борщевский. – Запорожье, 1957. – 32 с.

339. Брандіс, Є.П. Марко Вовчок : ст. і дослідж. / Є.П. Брандіс. – К., 1975. – 368 с.

340. Владич, Л. Світ образів письменниці : [худож. оформл. тв. Марка Вовчка] / Л. Владич // Літ. Україна. – 1993. – 22 груд.

341. Владич, Л. Марко Вовчок – класик української літератури / Л. Владич // Жовтень. – 1957. – № 8. – С. 118-123.

342. Гальчак, С. Роль українських письменників  [в т.ч. Марка Вовчка] та науковців у зародженні краєзнавства / С. Гальчак // Краєзнавство Східного Поділля / С. Гальчак. – Вінниця, 2005. – С. 20-28.

343. Ганюкова, К.О. Розвиток образу вимишленого головного героя в українській історичній повісті ХІХ – початку ХХ століття : [в т.ч. у тв. Марка Вовчка] / К.О. Ганюкова // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту : зб. наук. ст. Сер. : Філол. науки / Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 3. – С. 48-51.

344. Гаупт, Т.П. Пантелеймон Куліш і Марко Вовчок : (до історії творч. взаємин) / Т.П. Гаупт // Пантелеймон Куліш і сучасність : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. письм. – Івано-Франківськ, 1994. – С. 86-92.

345. Її ж. Концепція людини у творчості Тараса Шевченка і Марка Вовчка / Т.П. Гаупт // Матеріали конференції «Тарас Шевченко і народ» : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 27-30.

346. Гончар, О.І. Марко Вовчок / О.І. Гончар // Історія української літератури : у 2 т. – К., 1987. – Т. 1 : Дожовтнева література. – С. 316-327.

347. Його ж. Марко Вовчок / О.І. Гончар // Історія української літератури ХІХ століття : у 3 т. – К., 1996. – Т. 2 : 40 - 60-ті рр. ХІХ ст. / за ред. М.Т. Яценка. – С. 209-235.

348. Його ж. Марко Вовчок / О.І. Гончар // Історія української літератури ХІХ століття : у 2 кн. / О.І. Гончар ; за ред. М. Жулинського. – К., 2005. – Кн. 1. – С. 569-596. – Бібліогр.: 17 назв.

349. Грабович, Г. До історії української літератури : дослідж., есеї, полеміка / Г. Грабович. – К. : Критика, 2003. – 631 с. – Зі змісту: [Про творчість Марка Вовчка]. – С. 32, 210, 212, 225, 291, 300, 411, 474.

350. Грицай, М.С. Марко Вовчок / М.С. Грицай // Українські дожовтневі письменники : зб. літ.-критич. матеріалів. – К., 1985. – С. 110-112.

351. Його ж. Марко Вовчок. Творчий шлях / М.С. Грицай. – К. : Вища шк. при КДУ, 1983. – 198 с.

352. Його ж. Первоцвіт дитячої літератури : [про творчість Марка Вовчка] / М.С. Грицай // Література. Діти. Час. – К., 1983. – С. 77-81.

353. Грицюта, М.С. Селянство в українській дожовтневій літературі / М.С. Грицюта. – К. : Наук. думка, 1979. – 316 с. – Зі змісту: [Зображ. селянства в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка]. – С. 8, 23-26, 31, 48, 49, 64-66, 92.

354. Грицютенко, І.Є. Естетична функція антропонімів у творах Марка Вовчка / І.Є. Грицютенко // Літературно-мистецька Вінниччина : зб. ст. – О., 1969. – С. 101-104.

355. Дей, О.І. «Лимерівна» Марка Вовчка на тлі народної балади / О.І. Дей // Нар. творчість та етногр. – 1983. – № 6. – С. 12-20 ; Україніка. – 1999. – № 6. – С. 8-16.

356. Дей, О.І. Народна балада про сестру та братів-розбійників і її опрацювання Марком Вовчком / О.І. Дей // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [збірник]. – К., 1985. – С. 70-86.

357. Денисюк, І.О. Розвиток української малої прози ХІХ ст. / І.О. Денисюк. – К. : Вища шк., 1981. – 216 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 31-42. – Рец.: Від народного анекдоту – до філософського оповідання // Рад. літературознавство. – 1982. – № 3. – С. 73-75.

358. Дзюба, І. З криниці літ : у 3 т. / І. Дзюба. – К. : Києво-Могилян. акад., 2006.

Т. 1. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка (Вілінську М.)]. – С. 113, 124, 125, 324.

Т. 2. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка (Вілінську М.)]. – С. 227, 228, 236, 244, 451, 543, 841, 847, 947.

Т. 3. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка (Вілінську М.)]. – С. 64, 65, 126, 144, 223, 239, 270, 359, 734.

359. Дорошкевич, О.К. «Народні оповідання» Марка Вовчка – том І (1858) / О.К. Дорошкевич // Реалізм і народність української літератури ХІХ ст. / О.К. Дорошкевич. – К., 1986. – С. 63-145.

360. Дорошкевич, О.К. «Народні оповідання» Марка Вовчка – том ІІ (1862) / О.К. Дорошкевич // Там само. – С. 145-168.

361. Єременко, О.В. Аморфність жанрової матриці як різновид синкретизму малої прози П. Куліша і Марка Вовчка / О.В. Єременко // Актуальні проблеми слов’янської філології. – Hіжин, 2007. – Вип. 12 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 253-261.

362. Єфремов, С. Історія українського письменства / С. Єфремов ; худож. оформл. В.М. Штогрина. – К. : Femina, 1995. – 686 с. – Зі змісту: [Марко Вовчок ; Школа Марка Вовчка]. – С. 403-408.

363. Засенко, О. Дещо про долю автографів «Народних оповідань» Марка Вовчка / О. Засенко // Рад. літературознавство. – 1962. – № 5. – С. 115-118.

364. Його ж. Марко Вовчок / О. Засенко // Матеріали до вивчення історії української літератури : в 5 т. – К., 1960. – Т. 3. – С. 100-102.

365. Його ж. Марко Вовчок : життя, творчість, місце в історії літератури / О. Засенко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1964. – 665 с. : іл. – Рец.: Тараненко, М.П. Грунтовно / М.П. Тараненко // Літ. Україна. – 1965. – 23 лют. ; Тараненко, М.П. // Укр. мова і л-ра в шк. – 1965. – № 6. – С. 81-82.

366. Його ж. Марко Вовчок : (нарис життя і творчості) / О. Засенко // Літературно-критичні нариси і статті / О. Засенко. – К., 1962. – С. 7-97.

367. Його ж. На благо братніх літератур / О. Засенко // Твори : у 2 т. / Марко Вовчок. – К., 1983. – Т. 1. – С. 5-24.

368. Його ж. «Народні оповідання» Марка Вовчка і їх місце в історії української літератури / О. Засенко // Літературно-критичні нариси і статті / О. Засенко. – К., 1962. – С. 97-197 ; Марко Вовчок : життя, творчість, місце в історії / О. Засенко. – К., 1964. – С. 155-255.

369. Його ж. Нове видання творів Марка Вовчка : [щодо виходу першого тому семитом. вид.] / О. Засенко // Твори : в 7 т. / Марко Вовчок. – К., 1964. – Т. 1. – С. 5-20.

370. Його ж. Первоцвіт української класичної прози / О. Засенко // Народні оповідання : повісті та оповід. / Марко Вовчок. – К., 1983. – С. 5-21.

371. Його ж. Російські романи і повісті Марка Вовчка / О. Засенко // Марко Вовчок: життя, творчість, місце в історії / О. Засенко. – К., 1964. – С. 256-468.

372. Його ж. Марко Вовчок / О. Засенко // Українські дожовтневі письменники : зб. літ.-критич. матеріалів. – К., 1985. – С. 106-108.

373. Зборовська, Н. Марко Вовчок як імітація творчості в українській психоісторії / Н. Зборовська // Код української літератури : проект психоісторії новіт. укр. л-ри : монографія / Н. Зборовська. – К., 2006. – Гл. 2. – С. 98-116.

374. Зеров, М. Лекції з історії української літератури (1790-1870) : курс лекцій / М. Зеров ; ред.: Д. Горзлін, В. Дорін, О. Соловей ; Канадський ін-т укр. студій. – Едмонтон : Мозаїка, 1977. – 271 с. – Зі змісту: Марко Вовчок / М. Зеров. – С. 230-236 ; Марко Вовчок. Творчість. Критика про Марка Вовчка / М. Зеров. – С. 236-243.

375. Його ж. Марко Вовчок ; Марко Вовчок. Творчість / М. Зеров // Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі : [збірник] / уклад. В. Агеєва. – К., 2002. – С. 287-296.

376. Його ж. Українське письменство ХІХ ст. / М. Зеров // Твори : у 2 т. Т. 2 / М. Зеров. – К. : Дніпро, 1990. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 23.

377. Иваньо, И. Очерк развития эстетической мысли Украины / И. Иваньо. – М. : Искусство, 1981. – 423 с. – Из содерж.: [Про Марка Вовчка]. – С. 165, 168, 178, 180, 188, 232-234, 236, 238, 270.

378. История украинской литературы : краткий курс. – М. : Просвещение, 1970. – Зі змісту: [Марко Вовчок]. – С. 186-194.

379. Логвиненко, О. Віч-на-віч з минулим : історія української Жанни д’Арк очима сучасників ХХ ст. : [про кн. «Три долі. Марко Вовчок в українській, російській та французькій літературі» / О. Логвиненко // Київ. – 2003. – № 6. – С. 169-171.

380. Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 1926-2001 : стор. історії’75 / відп. ред. та уклад. О.В. Мишанич. – К. : Наук. думка, 2003. – 589 с. : іл. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 17, 97, 98, 100, 113, 114, 117-119, 124, 126, 131, 133, 141, 148, 153, 157, 158, 167, 216, 222, 270, 276, 362, 387, 414, 424, 472, 486, 534, 552, 554.

381. Історія української літератури : в 2 т. / АН УРСР ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К. : Вид-во АН УРСР, 1957. – Т. 2. – 851 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 11, 12, 20, 40, 42, 310, 446, 449, 863.

382. Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. Кн.1 : (1910-1930-і рр.) / за ред. В.Г. Дончика. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 1994. – 782 с. – Зі змісту: [Марко Вовчок]. – С. 25, 42, 475, 509, 627, 646, 650, 743, 746.

383. Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття / за ред. П.П. Хропка. – К. : Вища шк., 1991. – 511 с. – Зі змісту: [Вовчок Марко]. – С. 24, 86, 93, 105, 200, 202, 294, 296, 325, 349, 381, 411, 443, 467.

384. Кейда, Ф.Ф. Повість Марка Вовчка «Гайдамаки» у контексті її прози про минуле / Ф.Ф. Кейда // Актуальні проблеми слов’янської філології. – К., 2000. – Вип. 5 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 163-169.

385. Кіліченко, Л.М. Українська дитяча література / Л.М. Кіліченко, П.Я. Лещенко, І.М. Проценко. – К. : Вища шк., 1979. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 18, 22, 53, 55, 58, 60, 70-72, 74, 75, 77-85, 145, 270.

386. Кісілюк, Н. Духовний світ жіночих образів у романі «Жива душа» Марка Вовчка / Н. Кісілюк // Питання літературознавства. – 2011. – Вип. 82. – С. 266-273. – Бібліогр.: с. 272-273.

387. Ковбасенко, Л.В. Жанрові особливості малої прози другої половини XIX ст. (Марко Вовчок, М. Коцюбинський, Б. Грінченко, О. Кониський, Олена Пчілка) / Л.В. Ковбасенко // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ін-т філол. – К., 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 301-304.

388. Клименко, Т.Є. Обряд і звичай як інтертекстуальний компонент в оповіданнях Марка Вовчка / Т.Є. Клименко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту. – 2008. – № 42. – С. 207-211. – Бібліогр.: 21 назв.

389. Козак-Семенова, Л.П. Повість, що стала романом : («Лето в деревне» – «Отдых в деревне» Марка Вовчка. До питання худож. майстерності письм.) / Л.П. Козак-Семенова // Укр. літературознавство : респ. міжвідом. зб. – Л., 1972. – Вип. 15. – С. 100-104.

390. Козаченко, А. Фантастичні прогнози? Ні, геніальні передбачення! : невідома гіпотеза Марка Вовчка / А. Козаченко // Наука і сусп-во. – 1990. – № 12. – С. 72-77.

391. Котляревський, О.О. «Народні оповідання» Марка Вовчка / О.О. Котляревський // Марко Вовчок в критиці : зб. ст., рец., висловлювань. – К., 1955. – С. 223-236.

392. Коцюбинська, М. Листи і люди: роздуми про епістолярну творчість / М. Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2009. – 582 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 50, 173, 526.

393. Крупеньова, Т.І. Щодо функціонування антропонімів у художньому творі : (на матеріалі повісті Марка Вовчка «Три долі») / Т.І. Крупеньова // Записки з ономастики. – О., 2005. – Вип. 9. – С. 89-93.

394. Крупка, М. Марко Вовчок і українська жіноча літературна традиція / М. Крупка // Актуальні проблеми сучасної філології. Сер. : Літературознавство. – Рівне, 2004. – Вип. 13. – С. 77-82.

395. Крутікова, Н.Є. Гоголівські традиції в прозі Марка Вовчка / Н.Є. Крутікова // Рад. літературознавство. – 1955. – № 18. – С. 71-90.

396. Її ж.  К истории изучения биографии и творчества Марко Вовчок / Н.Е. Крутикова // Рус. яз. и л-ра в шк. УССР. – 1983. – № 6. – С. 3-11.

397. Її ж. Марко Вовчок / Н.Є. Крутікова // Історія української літератури : у 8 т. – К., 1968. – Т. 3 : Література 40-60-х років XIX ст. – С. 393-440.

398. Її ж. Наслідки й перспективи досліджень творчості Марка Вовчка / Н.Є. Крутікова // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [збірник] – К., 1985. – С. 7-22.

399. Її ж. Слово про оповідання Марка Вовчка / Н.Є. Крутікова // Дослідження і статті різних років / Н.Є. Крутікова. – К., 2003. – С. 103-193.

400. Листи до Марка Вовчка : у 2 т. Т. 1-2 / уклад. та прим. : О.І. Гончар, С.А. Кривошапова, І.Т. Купріянова, Б.Б. Лобач-Жученко та ін. ; АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1979. – Т. 1. – 473 с. ; Т. 2. – 546 с.

401. Лобач-Жученко, Б.Б. Датування листів Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко // Рад. літературознавство. – 1965. – № 2. – С. 67-73.

402. Його ж. До творчої історії повісті Марка Вовчка «Маруся» / Б.Б. Лобач-Жученко // Там само. – 1983. – № 12. – С. 47-54.

403. Його ж. Марко Вовчок як прототип Анни Одинцової з роману І.С. Тургенєва «Батьки і діти» / Б.Б. Лобач-Жученко // Там само. – 1989. – № 3. – С. 65-70.

404. Його ж. Про мандрівні помилки : [в працях літературознавців про Марка Вовчка] / Б.Б. Лобач-Жученко // Там само.– 1980. – № 2. – С. 81-83.

405. Його ж. Саратовське видання повного зібрання творів Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко // Там само. – 1977. – № 7. – С. 42-50.

406. Луньевич, И.В. Два неизвестные произведения Маркович-Лобач (Марко Вовчок) / И.В. Луньевич // Наук. зап. / Київ. держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1948. – Т. 7, вип. 3. – С. 135-145.

407. Мазуркевич, О.Р. Визначні українські педагоги – народні просвітителі : (Х.Д. Алчевська та її сподвижники) / О.Р. Мазуркевич. – К. : Знання, 1963. – 79 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 25, 29-30, 36, 39, 55.

408. Мазуркевич, О.Р. Незавершені спроби А.П. Свидницького, Марка Вовчка, Л.І. Глібова / О.Р. Мазуркевич // Нариси з історії методики української літератури. – К., 1961. – Гл. 3. – С. 95-101. – Зі змісту: [Марко Вовчок]. – С. 99-101.

409. Маковей, О. Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича / О. Маковей ; за ред. : Б.І. Мельничука, Л.М. Ковалець, О.В. Добржанського та ін. – Чернівці : Золоті литаври, 2005. – 431 с. – Зі змісту: [Марко Вовчок]. – С. 149, 151-153, 170, 288, 403.

410. Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [з6ірник]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1957. – 360 с. з іл.

411. Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [зб. наук. пр.]. – К. : Наук. думка, 1985. – 311 с.

412. Марко Вовчок: Сторіччя «Народних оповідань» : тези доп. наук. сес. / Одес. будинок учених / відп. ред. А.В. Недзвідський. – О., 1958. – 35 с.

413. Марко Вовчок у критиці : з6. ст., рец., висловлювань / уклад. М.Д. Бернштейн. – К. : Держлітвидав України, 1955. – 340 с.

414. Матвіяс, І.Г. Відображення особливостей говорів у мові української художньої літератури [в т. ч. : Марка Вовчка, А. Свидницького, С. Руданського, М. Коцюбинського] / І.Г. Матвіяс // Мовознавство. – 2008. – № 6. – С. 3-12.

415. Маценко, І. Типологія образів панянок у повістях Марка Вовчка «Інститутка» та «Игрушечка» / І. Маценко // Теоретична і дидактична філологія. – К., 2007. – Вип. 1. – С. 83-90.

416. Міщук, Р.С. Українська оповідна проза 50-60-х років ХІХ ст. / Р.С. Міщук. – К. : Наук. думка, 1978. – 256 с. – Зі змісту: [Про тв. Марка Вовчка]. – С. 185-250.

417. Мовчун, А. Кобзарева доня – дітям : (Марко Вовчок і її тв. у дит. читанні) / А. Мовчун // Початк. шк. – 1999. – № 10. – С. 49-52 ; № 11. – С. 55-58. – Зі змісту: [Письм. у Немирові]. – № 10. – С. 50 ; № 11. – С. 55.

418. Наукова студентська конференція, присвячена 125-річчю від дня народження Марка Вовчка : (тези доп.). – Вінниця, 1960. – 15 с. – Зміст: Дідух, С.В. Немирівський період життя і творчості Марка Вовчка (1855-1858) / С.В. Дідух. – С. 3 ; Озимківська, А.О. Антикріпосницьке спрямування «Народних оповідань» Марка Вовчка / А.О. Озимківська. – С. 4 ; Балинська, Н.С. Збірка Марка Вовчка «Народні оповідання» і народна творчість / Н.С. Балинська. – С. 5 ; Марчук, Л.М. Реалістичне зображення народу в повісті Марка Вовчка «Інститутка» / Л.М. Марчук. – С. 6 ; Цуканова, Н.М. Люди праці в творчості Марка Вовчка / Н.М. Цуканова. – С. 7 ; Неживенко, В.О. Казки Марка Вовчка / В.О. Неживенко. – С. 8 ; Ткачук, С.М. Образ Кармелюка в однойменній повісті Марка Вовчка / С.М. Ткачук. – С. 9 ; Шкіра, Г.Г. Роман Марка Вовчка «Записки причетника» / Г.Г. Шкіра. – С. 10 ; Кулик, Г.Т. Образ оповідача в творах Марка Вовчка / Г.Т. Кулик. – С. 11 ; Боровик, А.В. Пейзаж у творах Марка Вовчка / А.В. Боровик. – С. 12 ; Шевчук, Г.П. Російські революційні демократи про Марка Вовчка / Г.П. Шевчук. – С. 13 ; Грабік, Б.О. І.Я. Франко про Марка Вовчка / Б.О. Грабік. – С. 14 ; Кривоног, В.О. Марко Вовчок на Кавказі / В.О. Кривоног. – С. 15.

419. Нахлік, Є.К. Козацька тема крізь призму народних інтересів : фольклор.-іст. повість Марка Вовчка «Маруся» / Є.К. Нахлік // Українська романтична проза 20-60-х років ХІХ ст. / Є.К. Нахлік. – К., 1988. – С. 143-152.

420. Його ж. Романтичні оповідання Марка Вовчка / Є.К. Нахлік // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [збірник]. – К., 1985. – С. 46-69.

421. Його ж. Ствердження романтичної моралі : баладні оповідання Марка Вовчка / Є.К. Нахлік // Українська романтична проза 20-60-х років ХІХ ст. / Є.К. Нахлік. – К., 1988. – С. 228-253.

422. Недзвідський, А.В. Забуте оповідання Марка Вовчка («Пустяки») / А.В. Недзвідський // Літ. газ. – 1957. – 23 лип.

423. Його ж. «Інститутка» Марка Вовчка і шевченківські традиції української літератури / А.В. Недзвідський // Пр. Одес. ун-ту. Сер. : Філол. науки. – О., 1962. – Т. 152, вип. 14. – С. 26-33.

424. Його ж. Марко Вовчок і польське питання в 60-х роках ХІХ ст. / А.В. Недзвідський // Проблеми слов’янознавства : респ. міжвід. наук. зб. – Л., 1977. – Вип. 15. – С. 17-24.

425. Його ж. Російські романи й повісті Марка Вовчка. 1861-1875 рр. / А.В. Недзвідський. – О., 1961. – 84 с.

425. Його ж. Українські літературно-журнальні і видавничі зв’язки Марка Вовчка у 60-70-х роках / А.В. Недзвідський  // Рад. літературознавство. – 1959. – № 6. – С. 54-64.

427. Олійник, В.У. Про пісні з повісті «Кармалюк» Марка Вовчка / В.У. Олійник // Нар. творчість та етногр. – 1964. – № 3. – С. 34-38.

428. Омельяненко, Л. Марко Вовчок: про місце і роль відомої української письменниці Марка Вовчка в культурному процесі ХІХ ст. / Л. Омельяненко. // Вісн. Пенсійн. фонду України. – 2011. – № 9. – С. 44-45. – (Видатні українці).

429. Откович, К.В. Проблема «іншості» жінки в українській духовній культурі кінця XIX – почат. XX ст. : [через образи селянок у тв. О. Кобилянської та Марка Вовчка] / К.В. Откович // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. : Філос. науки. – 2006. – Вип. 9. – С. 171-180. – Бібліогр.: 7 назв.

430. Павличко, С. Марко Вовчок (1833-1907) / С. Павличко // Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі : [збірник] / уклад. В. Агеєва. – К., 2002. – С. 11-23.

431. Павличко, С. Фемінізм : збірник / С. Павличко. – К. : Основи, 2002. – 322 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 32, 79-89, 120, 213, 257, 307.

432. Петров-Домонтович, В. Мовчуще божество / В. Петров-Домонтович // Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі / уклад. В. Агеєва. – К., 2002. – С. 297-320.

433. Пилинський, М. Ясна зоря українського письменства [Марко Вовчок] / М. Пилинський, К. Ленець // Мовознавство. – 1983. – № 6. – С. 5-13.

434. Пилипенко, О. Ганна Барвінок: тематичний спектр. Навіщо нам «Праправнучка Баби Борця», або Що таке жіноча сила : [про втілення поглядів на природу жінки у творчості Ганни Барвінок, Марка Вовчка] / О. Пилипенко // Сучасність. – 2006. – № 2. – С. 145-151.

435. Погребна, В.Л. Особистість і творчість Марка Вовчка в контексті феміністичного руху другої половини ХІХ століття / В.Л. Погребна // Наука і сучасність : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. – Т. 36. – С. 255-264.

436. Її ж. Проблеми фемінізму в житті і творчості Марка Вовчка / В.Л. Погребна // Благородний вимір наукового подвижництва : зб. наук. пр. – К., 2012. – С. 193-201. – Бібліогр.: с. 200-201.

437. Ее же. Мир русского женского романа (1860-1880 гг.) : монографія : [в т.ч. розглянуто питання про становл. образу «нової жінки» у тв. Марка Вовчка] / В.Л. Погребная ; Запорож. нац. ун-т. – Запорожье, 2006. – 202 с. – Библиогр.: 358 назв.

438. Погрібний, А.Г. Злет народного генія : [Марка Вовчка] / А.Г. Погрібний // Вовчок Марко. Твори. – К., 1972. – С. 5-28.

439. Його ж. Зорі немеркнучої спалах / А.Г. Погрібний // Літературні явища і з’яви : статті : Портрети ; Силуети ; Наближення / А.Г. Погрібний. – К., 2007. – С. 407-435.

440. Його ж. Марко Вовчок / А.Г. Погрібний // Історія української літератури другої половини ХІХ ст. – К., 1979. – С. 28-54.

441. Подолинний, А. Про Марка Вовчка та «Марусю» : [з історії вид. тв. Марка Вовчка у пер., про дослідників її творчості] / А. Подолинний // Зеленеє жито… : вибр. тв. / А. Подолинний. – Вінниця, 2011. – С. 341-347. – (Б-ка л-ри Вінниччини, вип. 3).

442. Присяжнюк, Н. Громадське вшанування Марка Вовчка організоване Т. Шевченком 1858 р. з нагоди виходу в світ «Народних оповідань» / Н. Присяжнюк // Тези доп. п’ятнадцятої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. 14 трав. 1996 р. – Вінниця, 1996. – С.26-27.

443. Проценко, І.М. Марко Вовчок – дітям / І.М. Проценко // Початк. освіта. – 1989. – № 12. – С. 73-76.

444. Його ж. Освіта і виховання у творах Марка Вовчка / І. Проценко // Рад. шк. – 1983. – № 12. – С. 75-79.

445. Його ж. Твори Марка Вовчка для дітей / І. Проценко // Укр. літературознавство : респ. міжвідом. наук. зб. – Л., 1977. – Вип. 29. – С. 64-73.

446. Ревуцька, С.К. «Не до пари» Марка Вовчка: глибини родинної дисгармонії / С.К. Ревуцька // Наук. зап. Сер. : Філол. науки (літературознавство) / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 79. – С. 315-323. – Бібліогр.: с. 323.

447. Її ж. Україномовна проза Марка Вовчка: психоаналітична інтерпретація / С.К. Ревуцька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кр. Ріг : Вид. дім, 2011. – 217 с. – Бібліогр.: с. 205-217.

448. Різниченко, Т.М. Дорожні нариси Марка Вовчка / Т.М. Різниченко // Рад. літературознавство. – 1960. – № 4. – С. 107-109.

449. Рожковський, Ц.Й. Традиції Марка Вовчка у прозі Юрія Федьковича / Ц.Й. Рожковський // Тези доп. п’ятої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. – Вінниця, 1987. – С. 103.

450. Рум’янцева, О. Перші українські нариси про зарубіжні країни («Листи з Парижа» Марка Вовчка) / О. Рум’янцева // Укр. літературознавство : респ. міжвідом. наук. зб. – Л., 1983. – Вип. 41. – С. 126-132.

451. Сиваченко, М.Є. Вагоме поповнення епістолярної спадщини Марка Вовчка : [про листи до І.С. Тургенєва, опубл. в «Лит. наследии» (Т. 73) «Из парижского архива И.С. Тургенєва»] / М.Є. Сиваченко // Рад. літературознавство. – 1965. – № 1. – С. 43-49.

452. Його ж. До антиалкогольної теми в українській літературі : («Чортова пригода» Марка Вовчка) / М.Є. Сиваченко // Рад. літературознавство. – 1986. – № 4. – С. 35-49.

453. Його ж. Текстологічний аналіз «Народних оповідань» Марка Вовчка : (пробл. вибору основн. і встановл. каноніч. тексту) / М.Є. Сиваченко // Літературознавчі та фольклористичні розвідки / М.Є. Сиваченко. – К., 1974. – С. 70-147.

454. Сипа, Л. Французькомовний епістолярій Марка Вовчка: жанрово-стильові особливості тексту / Л. Сипа // Молодь і ринок. – 2008. – № 4. – С. 125-130.

455. Сиротенко, В. Незнаний Марко Вовчок : [творчість укр. письм. Марка Вовчка] / В. Сиротенко // Наука і сусп-во. – 1979. – № 7-9. – С. 50-56.

456. Сытник, А.-А.О. Восхваление трудовой деятельности плетельщицы цветочных гирлянд из рассказа «Горпина» Марко Вовчок в свете эпоса «Дхаммапада» : эстетика / А.-А.О.Сытник. – К. : [б. и.], 2011. – 20 с. : илл., нот. – Без тит. л. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце разд. и в тексте.

457. Сметанська, М. Марко Вовчок у боротьбі за рівноправність жінки / М. Сметанська // Укр. мова і л-ра в школі. – 1983. – № 12. – С. 11-16.

458. Її ж. Образ жіночої недолі в українській прозі 30-60-х років ХІХ ст. / М.І. Сметанська // Ідейно-художнє новаторство в українській літературі. – К., 1985. – С. 81-87.

459. Її ж. Тема материнства в оповіданнях Марка Вовчка / М.І. Сметанська // Літературна Вінниччина : доп. та повідомл. обл. наук.-метод. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. В. Земляка 23-24 квіт. 1993 р. / Вінниц. держ. пед. ін-т ; Каф. укр. л-ри. – Вінниця, 1993. – С. 36-42.

460. Її ж. Традиції «Народних оповідань» Марка Вовчка в українській оповідній прозі 60-х років ХІХ ст. / М.І. Сметанська // Тези доп. п’ятої Вінниц. обл. історико-краєзн. конф. – Вінниця, 1987. – С. 102.

461. «Так нужно писать о народе!» : («Рассказы из русского народного быта») : [про один з кращих тв. Марка Вовчка] // 50 знаменитых украинских книг / В.П. Андрусенко, Л.С. Загребельная, Е.В. Козырь и др. ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осипова. – Х., 2004. – С. 65-70.

462. Тараненко, М. Марко Вовчок : літ. портр. / М. Тараненко. – К. : Держлітвидав України, 1958. – 136 с. .

463. Тараненко, М.П. Маловідома повість Марка Вовчка [«Без роду и племени»] / М.П. Тараненко // Рад. літературознавство. – 1960. – № 1. – С. 130-134.

464. Тези доповідей і повідомлень республіканської наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Марка Вовчка. 19-21 груд. 1983 р. / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Вінниц. держ. пед. ін-т ім. М. Островського. – Вінниця, 1983. – 138 с. – Зміст:

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Хропко, П.П. Особливості оповіді в українських творах Марка Вовчка / П.П. Хропко. – С. 2-4 ; Ткачук, М.П. Концепція людини і дійсності та деякі питания епічної єдності оповідань і повістей Марка Вовчка (1856-1861 рр.) / М.П. Ткачук. – С. 4-6 ; Білецький, Ф.М. Бурлеск як стильовий компонент прози Марка Вовчка / Ф.М. Білецький. – С. 7-9 ; Сохацька, Є.Г. Марко Вовчок i «Современник» : [про участь письм. в загальнорос. літ. процесі 50-60-х pp. XIX ст.] / Є.Г. Сохацька. – С. 9-11 ; Нахлік, Є.К. Морально-етична концепція романтичних баладних оповідань Марка Вовчка / Є.К. Нахлік. – С. 11-13 ; Білогуб, I.I. Атеїстичиа спрямованість концепції людини й народу в творах Марка Вовчка / І.І. Білогуб. – С. 13-16 ; Сметанська, М.І. Марко Вовчок у боротьбі за емансипацію жінки / М.І. Сметанська. – С. 16-18 ; Ляхова, Х.Т. Український епістолярій Марка Вовчка : (жанрова й стилістич. своєрідність епістолярію Марка Вовчка) / Х.Т. Ляхова. – С. 18-20 ; Дубенко, С.В. Марко Вовчок і деякі проблеми екраніззації класики / С.В. Дубенко. – С. 20-23 ; Третяченко, Т.Г. 3 історії архіву Марка Вовчка / Т.Г. Третяченко. – С. 23-25 ; Лісовий, П.М. Марко Вовчок і Поділля / П.М. Лісовий. – С. 25-28 ; Гольберг, М.Я. Марко Вовчок і типологія розвитку словянської оповідної прози у другій половині XIX – початку XX ст. / М.Я. Гольберг. – С. 28-31 ; Пустова, Ф.Д. Проблема творчого методу Марка Вовчка у висвітленні дожовтневого українського літературознавства / Ф.Д. Пустова. – С. 31-33 ; Голомб, Л.Г. Традиції  Марка Вовчка і питання народності української лірики другої половини ХІХ-початку ХХст. / Л.Г. Голомб. – С. 33-36 ; Бондар, М.П. Художні особливості зображення трагічних колізій в оповіданнях Марка Вовчка / М.П. Бондар. – С. 36-38 ; Гузар, З.П. Своєрідність художньої форми «Трьох доль»  Марка Вовчка / З.П. Гузар. – С. 39-41 ; Погрібний, А.Г. Жанрово-стильові особливості повісті Марка Вовчка «Маруся» та малодосліджені сторінки її історії / А.Г. Погрібний. – С. 41-43 ; Хабатюк, Ю.Ф. Художній час і простір у повісті Марка Вовчка «Кармелюк» / Ю.Ф. Хабатюк. – С. 43-46 ; Гон, М.Я. Спроба системного аналізу оповідання Марко Вовчка «Данило Гурч» / М.Я. Гон. – С. 46-48 ; Мазур, Р.А. Нариси Марка Вовчка в контексті російсько-української нарисовоі прози 60-х років XIX століття / Р.А. Мазур. – С. 48-50 ; Присяжнюк, М.Ф. Традиції Марка Вовчка в творчості Панаса Мирного / М.Ф. Присяжнюк. – С. 51-53 ; Охріменко, П.П. О.К. Дорошкевич як дослідник і популяризатор творчості Марка Вовчка / П.П. Охріменко. – С. 53-55 ; Лобач-Жученко, Б.Б. Переводческая деятельность Марко Вовчок как социо-культурный феномен / Б.Б. Лобач-Жученко, Е.П. Брандис. – С. 55-57 ; Исаков, С.Г. Марко Вовчок и эстонская литература / С.Г. Исаков. – С. 57-59 ; Зимомря, М.І. До історії сприйняття «Народних оповідань» Марка Вовчка німецькомовною критикою (кінець XIX – початок XX ст.) / М.І. Зимомря. – С. 60-62 ; Зорівчак, Р.П. Англомовні інтерпретації творів Марка Вовчка з погляду стилістичної адекватності перекладу / Р.П. Зорівчак. – С. 62-64 ; Борщевська, М.В. Марко Вовчок – перекладачка англійської літератури / М.В. Борщевська. – С. 64-66 ; Полєк, В.Т. Марко Вовчок у польській критиці і перекладах / В.Т. Полєк. – С. 66-68 ; Лозинський, І.М. Марко Вовчок і Йозеф-Вацлав Фріч / І.М. Лозинський. – С. 68-70 ; Погребенник, Я.М. Оповідання Марка Вовчка в німецьких перекладах Ольги Кобилянської / Я.М. Погребенник. – С. 70-72 ; Лебединская, Т.М. Марко Вовчок и популяризация Востока в иллюстрированном журнале «Переводы лучших иностранных писателей» / Т.М. Лебединская. – С. 73-75 ; Зарва, В.А. Спроба порівняльного аналізу оповідання «Катерина» Марка Вовчка і повісті «Житіє однієї баби» М. Лескова / В.А. Зарва. – С. 75-77 ; Бондаренко, А.М. Письмові роботи учнів, присвячені повісті «Інститутка» / А.М. Бондаренко. – С. 77-79 ; Федосов, Л.П. Вивчення ідейно-творчих зв’язків Марка Вовчка із російськими письменниками у шкільному курсі російської літератури / Л.П. Федосов.– С. 80-82 ; Проценко, І.М. Використання художньої літератури при вивченні життєвого і творчого шляху Марка Вовчка в школі / І.М. Проценко. – С. 82-84.

МОВОЗНАВСТВО

Пилинський, М.М. Марко Вовчок і її  роль у розвитку української літературної мови / М.М. Пилинський. – С. 85-86 ; Винник, В.О. Джерела мовної майстерності Марка Вовчка / В.О. Винник. – С. 87-88 ; Кравченко, М.В. Емоційно-оцінні деривати як засіб стилістичної виразності в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка / М.В. Кравченко.– С. 88-89 ; Дятчук, В.В. Мовні засоби психологічної характеристики персонажів в українських оповіданнях і повістях Марка Вовчка / В.В. Дятчук. – С. 90-91 ; Алексєєв, В.Г. Художні функції повторів у «Народних оповіданнях» Марка Вовчка / В.Г. Алексєєв. – С. 9І-93 ; Вакарюк, Л.А. Особенности стилистического использования процессуальных имен существительных в русских произведениях Марка Вовчка / Л.А. Вакарюк. – С. 93-95 ; Грещук, В.В. Стилістичні функції засобів словотвору в художній прозі Марка Вовчка / В.В. Грещук. – С. 95-96 ; Мусиенко, В.П. Глагольная синонимика в русских произведеннях Марка Вовчка (на материале «Рассказов из народного русского быта»). – С. 97-99 ; Забеліна, В.П. Порівняння як засіб створення художнього образу в творах Марка Вовчка / В.П. Забеліна. – С. 99-100 ; Демський, М.Т. Фраземіка «Народних оповідань» Марка Вовчка / М.Т. Демський. – С. 101-103 ; Білоноженко, В.М. Фразеологічна конотація в творах Марка Вовчка / В.М. Білоноженко. – С. 103-105 ; Гнатюк, І.С. Специфіка використання фразеологізмів в українських творах Марка Вовчка / І.С. Гнатюк. – С.105-107 ; Литовченко, В.М. Формули мовного етикету в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка / В.М. Литовченко. – С. 107-109 ; Неровня, Н.М. Особливості функціонування фразеологічних одиниць в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка / Н.М. Неровня. – С. 109-111 ; Потупейко, М.М. Експресивно-емоційні засоби «Народних оповідань» Марка Вовчка / М.М. Потупейко. – С. 112-113 ; Огоян, Л.М. Фразеологизмы «Рассказов из народного русского быта» и повести «Три сестры» Марка Вовчка как средство речевой характеристики персонажей / Л.М. Огоян. – С. 113-115 ; Федоренко, Т.О. Засоби вираження контрасту в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка / Т.О. Федоренко. – С. 115-117 ; Лесюк, М.П. Лексико-семантичні особливості мови творів Марка Вовчка / М.П. Лесюк. – С. 117-119 ; Ленець, К.В. Мова епістолярної спадщини Марка Вовчка / К.В. Ленець. – С. 119-120 ; Іваницька, Н.М. Двоскладне речення в мові Марка Вовчка / Н.М. Іваницька. – С. 120-122 ; Вишневская, Г.П. Элементы устно-поэтического творчества в «Рассказах из народного русского быта» Марка Вовчка / Г.П. Вишневская. – С. 123-125 ; Дідик, С.С. Особливості стилістики синтаксису художньої прози Марка Вовчка / С.С. Дідик. – С. 125-127 ; Мойсієнко, А.К. Спільнокореневі слова та їх характеристична роль у художньому тексті (за матеріалами «Народних оповідань» Марка Вовчка) / А.К. Мойсієнко. – С. 127-128 ; Загнітко, А.П. Лінгвостилістичні функції іменників-демінутивів у «Народних оповіданнях» Марка Вовчка як вияв позиції оповідача / А.П. Загнітко. – С. 128-129 ; Бондаренко, Д.Б. Стилістична роль українських народних прислів’їв та приказок у творах Марка Вовчка / Д.Б. Бондаренко. – С. 130-131 ; Карп’юк, М.Д. Стуктурно-семантичні особливості лексики в творах Марка Вовчка з погляду сучасного мовного розвитку / М.Д. Карп’юк. – С. 131-133.

465. Титаренко, Н.А. Лексика «Народних оповідань» Марка Вовчка: стилістич. характеристика / Н.А. Титаренко // Наук. зап. / Житомир. пед. ін-т. – Житомир, 1961. – Т. 17. – С.85-99.

466. Її ж. Метафоричний слововжиток у творах Марка Вовчка / Н.А. Титаренко // Укр. мовознавство. – К., 1984. – Вип. 12. – С. 105-111.

467. Її ж. Семантична характеристика лексики «Народних оповідань» Марка Вовчка / Н.А. Титаренко // Наук. зап. / Житомир. пед. ін-т. – Житомир, 1961. – Т. 17. – С. 65-84.

468. Ткачук, М.П. Концепція людини й дійсності та деякі питання епічної єдності оповідань і повістей Марка Вовчка. 1857-1961 рр. / М.П. Ткачук // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [збірник]. – К., 1985. – С. 70-86.

469. Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі / уклад. В. Агеєва. – К. : Факт, 2002. – 368 с. – (Літ. проект «Текст+контекс». Знакові літ. доробки та навколо них).

470. Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі : [презентація кн.] / уклад. В. Агеєва. – К. : Факт, 2002. – 368 с. // Сл. і час.2002. – № 9. – С. 93-94.

471. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті : в 5 т. Т. 1-5. – К. : Наук. думка, 1987-1994. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – див. Іменний покажч. до кожного тому.

472. Український характер у кращих творах вітчизняних класиків : [в т. ч. у тв. Марка Вовчка] / [ред.-уклад. О.В. Зв’язкін]. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2009. – 383 с. : іл.

473. Унгурян, О. ЇЇ ім’я увічнено в літературі / О. Унгурян // Вінниччина. – 2003. – 3 верес. – (Спец. вип. газ. «Хочу все знати»).

474. Хмелюк, М.Д. Видатна українська письменниця Марко Вовчок / М.Д. Хмелюк. – К., 1957. – 44 с.

475. Хоменко, Б.В. Епістолярні твори Марка Вовчка в контексті ідейно-художніх пошуків письменниці / Б.В. Хоменко // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : зб. наук. пр. – К., 1985. – С. 86-114 ; У храмі рідного слова : ст., нариси та рец. / Б.В. Хоменко. – Вінниця, 2008. – С. 70-98.

476. Його ж. Літературно-естетичні погляди Марка Вовчка / Б.В. Хоменко // Укр. мова і л-ра в шк. – 1971. – № 10. – С. 6-12 ; Пам’ятаймо тую славу! : ст., рец., есе / Б.В. Хоменко. – Вінниця, 2012. – С. 50-59. – Бібліогр. в кінці ст.

477. Його ж. Марко Вовчок і дитяча література / Б.В. Хоменко // Література. Діти. Час : зб. літ.-критич. ст. про дит. л-ру. – К., 1980. – С. 158-169 ; Пам’ятаймо тую славу!. : ст., рец., есе / Б.В. Хоменко. – Вінниця, 2012. – С. 60-73. – Бібліогр. в кінці ст.

478. Шевчук, В. Естетичне, загальнолюдське конкретно-історичне значення твору Марка Вовчка «Маруся» : (міжпредмет. зв’язки) / В. Шевчук // Наук. зап. Сер. : Соц.-гуманіт. дисципліни / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 1998. – Вип. «Актуальні проблеми сучасної культурології». – С. 46-49.

479. Шумило, Н.М. Під знаком національної самобутності / Н.М. Шумило. – К. : Задруга, 2003. – 354 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 10, 11, 99, 186, 200, 202, 291, 304.