Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Марко Вовчок
Життя і творчість
До 180-річчя від дня народження

2.2. Дослідження творчості Марка Вовчка

2.2.1. Марко Вовчок у прижиттєвій українській літературній критиці

273. Пустова, Ф.Д. Марко Вовчок в українській критиці та літературознавстві кінця ХІХ-початку ХХ ст. / Ф.Д. Пустова // Марко Вовчок : ст. і дослідж. : [збірник]. – К., 1985. – С. 115-129.

274. Іскорко-Ігнатенко, В. Громадянський обов’язок Василя Доманицького : [дослідника творчості Марка Вовчка, перекладача її тв.] / В. Іскорко-Ігнатенко // Літ. Україна. – 2002. – 28 берез. – С. 7.

275. Качкан, В. «Понад рівнем буденщини...» : (штрихи до творч. біогр. В. Доманицького) / В. Качкан // Зб. пр. Наук.-дослід. центру періодики. – Л., 1996/1997. – Вип. 3-4. – С. 379-394. – Зі змісту: [В. Доманицький про Марка Вовчка]. – С. 389-390.

276. Кобилянська, О. Марко Вовчок та її оповідання / О. Кобилянська // Твори : у 5 т. / О. Кобилянська. – К. : Держлітвидав. – 1963. – Т. 5. – С. 170-171 ; Марко Вовчок в критиці : зб. ст., рец., висловлювань. – К., 1955. – С. 281-282.

277. Костомаров, М.І. «Народні оповідання» Марка Вовчка / М.І. Костомаров // Твори : в 2 т. / М.І. Костомаров. – К., 1967. – Т. 2. – С. 394-397.

278. Кислий, Ф.С. Рецензія М. Костомарова на «Народні оповідання» Марка Вовчка та її прочитання окремими радянськими дослідниками / Ф.С. Кислий // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Сер.: Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – К., 1995. – Вип. 3. – С. 28-39.

279. Дорошенко, О.Г. Марко Вовчок і Михайло Коцюбинський / О.Г. Дорошенко // М. Коцюбинський : матеріали ІІ наук. конф. пам’яті письм. : (до 100-річчя від дня народж.). – Вінниця, 1963. – С. 66-72.

280. Чорна, Т.М. Коцюбинський і Марко Вовчок / Т.М. Чорна // Марко Вовчок. Сторіччя «Народних оповідань» : тези доп. ювіл. наук. сес. Одес. Будинку вчених. – О., 1958. – С. 27-28.

281. Куліш, П. Взгляд на малороссийскую словесность по случаю выхода в свет книги «Народні оповідання» Марка Вовчка / П. Куліш // Історія української літературної критики та літературознавства : хрестоматія : у 3 кн. – К., 1996. – Кн. 1. : навч. посіб. / за ред. П.М. Федченка. – С. 294-303.

282. Петров-Домонтович, В. Романи Куліша : (уривок) : [про відносини з Марком Вовчком] / В. Петров-Домонтович // Три долі: Марко Вовчок в укр., рос. та фр. л-рі : [збірник] / уклад. В. Агеєва. – К., 2002. – С. 321-366.

283. Огоновський, О. Марія Марковичка / О. Огоновський // Огоновський, О. Історія літератури руської [української] / О. Огоновський ; Український Вільний Університет. – Мюнхен, 1992. – Ч. 3, [вип.1-2]. – С. 224-280. – (фотопередрук О. Горбача вид. : Л., 1891). – (Укр. літературознавство).

284. Його ж. Історія літератури руської [української] / О. Огоновський ; Український Вільний Університет. – Мюнхен, 1991. – Ч. 2, [вип. 1-2]. – 976 с. – (фотопередрук О. Горбача вид. : Л., 1891). – (Укр. літературознавство). – Зі змісту: [Маркович Марія (Марко Вовчок)]. – С. 285, 492, 502,503, 509, 514, 591, 612, 658, 666, 698, 788, 861, 908.

285. Його ж. Історія літератури руської [української] / О. Огоновський ; Український Вільний Університет. – Мюнхен, 1992. – Ч. 3, [вип.1-2]. – 1348 с. – (фотопередрук О. Горбача вид.: Л., 1891). – (Укр. літературознавство). – Зі змісту: [Маркович Марія (Марко Вовчок)]. – С. 2, 3, 107, 159, 171, 178, 186, 222, 224-280, 284, 287, 306, 388, 395, 407, 473, 441, 518, 529, 585, 589, 659, 705, 706, 814, 919, 1020, 1052, 1053, 1086-1097, 1131, 1263, 1334.

286. Жовінська, Ш. Леся Українка про Марка Вовчка / Ш. Жовінська // Марко Вовчок : Сторіччя «Народних оповідань» : тези доп. ювіл. наук. сес. Одес. Будинку вчених. – О., 1958. – С. 29-30.

287. Мороз, М.О. Літопис життя та творчості Лесі Українки / М.О. Мороз ; відп. ред. М.Г. Жулинський. – К. : Наук. думка, 1992. – 630 с. – Зі змісту: [Марко Вовчок]. – С. 28, 455, 1132, 2273.

2.2.1.1. Марко Вовчок і Т.Г.Шевченко

288. Вовчок Марко. До Т.Г. Шевченка : [лист почат. – середини 1859 р.] / Марко Вовчок // Вовчок Марко. Твори : в 7 т. – К., 1967. – Т. 7, кн. 2. – С. 37.

289. Її ж. До Т.Г.Шевченка : [лист кінця лют. – почат. берез. 1861 р.] / Марко Вовчок // Там само. – С. 76-77.

290. Її ж. До О.В.Марковича : [лист почат. – середини берез. 1861 р.] / Марко Вовчок // Там само. – С. 80.

291. Шевченко, Тарас. До М.О. Маркович (Марка Вовчка) : [лист від 25 трав. 1859 р., Петербург] / Т. Шевченко // Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т. Шевченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2003. – Т. 6 : Листи ; Дарчі та власницькі написи ; Документи, складені Т.Шевченком або за його участю. – С. 182.

292. Його ж. Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т. Шевченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2001. – Т. 1 : Поезія. 1837-1847. – 782 с. – Зі змісту: [про Марка Вовчка (М.О. Маркович)]. – С. 46, 67, 594, 617, 625, 767.

293. Його ж. Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т. Шевченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2001. – Т. 2 : Поезія. 1847-1861. – 782 с. – Зі змісту: [про Марка Вовчка (М.О. Маркович)]. – С. 279, 282, 487, 501, 502, 690-692, 696, 703, 704, 707-710, 746.

294. Його ж. Щоденник / Т. Шевченко // Повне зібр. тв. : у 12 т. / Т. Шевченко; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2003. – Т. 5 : Щоденник ; Автобіографія ; Статті ; Археологічні нотатки ; «Букварь южнорусский» ; Записи народної творчості. – С. 11-190. – Зі змісту: [про Марка Вовчка]. – С. 155.

295. Брандис, Е. Марко Вовчок / Е. Брандис. – М. : Мол. гвардия, 1968. – 335 с. – («Жизнь замечательных людей», вып. 19). – Зі змісту: [Марко Вовчок і Т.Шевченко]. – С. 28-100.

296. Бородін, В.С. До питання про основний текст поезії Т. Шевченка «Марку Вовчку» / В.С. Бородін // Рад. літературознавство. – 1970. – № 6. – С. 64-74.

297. Ващук, Ф.Т. Традиції Т.Г. Шевченка в оповіданнях Марка Вовчка / Ф.Т. Ващук // Наукова сесія [Запоріз. держ. пед. ін-ту], присвяч. 100-річчю з часу першого вид. «Народних оповідань» Марка Вовчка. – Запоріжжя, 1957. – С. 8-9.

298. Засенко, О.Є. Вовчок Марко / О.Є. Засенко // Шевченківський словник : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 133.

299. Засенко, О. Марко Вовчок: Життя, творчість, місце в історії л-ри / О. Засенко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1964. – 665 с. : іл.

Про зв’язки Марка Вовчка із Т.Шевченком див. Іменний покажчик.

300. Дзюба, І. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. Дзюба. – К. : Видав. дім. «Києво-Могилян. акад.», 2008. – 720 с. – Зі змісту: [про Марка Вовчка]. – С. 179, 482, 498-499, 633.

301. Крутікова, Н.Є. Марко Вовчок і Шевченко / Н.Є. Крутікова // Зб. пр. дванадцятої наук. Шевченків. конф. – К., 1964. – С. 210-225.

302. Її ж. Сторінки творчого життя : (Марко Вовчок в житті і праці) / Н.Є. Крутікова. – К. : Дніпро, 1965. – 390 с. – Зі змісту: [Марко Вовчок і Т. Шевченко]. – С. 110-134.

303. Лісовий, П.М. Тарас Шевченко і Марко Вовчок / П.М. Лісовий // Тарас Шевченко : тези доп. та повідомл. обл. наук. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. поета. 11-12 трав. 1989 р. / Вінниц. ДПІ ім. М. Островського. – Вінниця, 1989. – С. 19-21.

304. Лобач-Жученко, Б.Б. Встречи с Т.Г. Шевченко / Б.Б. Лобач-Жученко // О Марко Вовчок : воспоминания, поиски, находки / Б.Б. Лобач-Жученко. – К., 1987. – С. 60-79.

305. Його ж. Літопис життя і творчості Марка Вовчка / Б.Б. Лобач-Жученко. – 2-ге вид., допов. – К. : Дніпро, 1983. – 464 с.

Про зв’язки Марка Вовчка з Т. Шевченком див. Іменний покажчик.

306. Недзвідський, А.В. Шевченко і Марко Вовчок / А.В. Недзвідський // Зб. пр. першої і другої наук. Шевченків. конф. – К., 1954. – С. 236-256 ; Пр. Одес. держ. ун-ту : зб., присвяч. 110-річчю від дня народж. І. Франка / Одес. ун-т. – О., 1956. – С. 95-107.

307. Різниченко, Т.М. До питання про творчі зв’язки Шевченка, Добролюбова і Марка Вовчка / Т.М. Різниченко // Рад. літературознавство. – 1964. – № 2. – С. 60-66.

308. Саечко, Ю. Преемница Шевченко / Ю. Саечко // В мире книг. – 1983. – № 12. – С. 68-69.

309. Тараненко, М. Марко Вовчок : літ. портр. / М. Тараненко. – К. : Держлітвидав України, 1958. – 136 с. – Зі змісту: [про дружбу Марка Вовчка і Т.Шевченка]. – С. 12-14.

310. Титаренко, Н.А. Продовження мовних традицій Т.Г. Шевченка у творчості Марка Вовчка / Н.А. Титаренко // Матеріали звіт. наук. конф., присвяч. підсумкам наук.-дослід. роботи за 1964 рік: [тези] / Житомир. пед. ін-т. – Житомир, 1965. – С. 48-50.

311. Хоменко, Б.В. Народні джерела творчості Марка Вовчка: на матеріалах укр. прози : [простеж. також зв’язок творчості письм. з ідейно-естетич.традиціями Т.Шевченка] / Б.В. Хоменко. – К., 1977. – 175 с.

312. Цурупа, О.І. Тарас Шевченко і Марко Вовчок / О.І. Цурупа // Колгосп. вісті. – 1984. – 10 берез.

313. Марко Вовчок і Вінниччина (1833-1907) : (реком. покажч. л-ри) / уклад.: Г.М. Авраменко, Б.В. Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 1983. – 14 с. – (Наші видатні земляки). – Зі змісту: [Марко Вовчок і Тарас Шевченко]. – див. Іменний покажчик.

314. Марко Вовчок. Життя і творчість (1833-1907): до 175-річчя від дня народж. [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. / уклад.: Г.М. Авраменко, Б.В. Хоменко ; вступ. ст. «Зоря, що зійшла на Поділлі» Б.В. Хоменка ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця,  2008. – 60 с. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу: http://old.library.vn.ua/publications/2009/Vovchok.html (дата звернення: 10.08.2012), вільний. – Назва з екрана. – Зі змісту: [Марко Вовчок і Тарас Шевченко]. – див. Іменний покажчик.

315. Тарас Шевченко і Вінниччина : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. Авраменко, О. Кізян, Б. Хоменко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Вінниц. ДПУ ім. М.Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 107 с. – Зі змісту: [Тарас Шевченко і Марко Вовчок]. – С. 29-31.

316. Т.Г.Шевченко і Вінниччина : бібліогр. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Г.М. Авраменко ; вступ. ст. Б.В. Хоменка, нова ред. ст. А.М. Подолинного ; наук. ред. А.М. Подолинний ; ред. О.Г. Поліщук ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2013. – 301 с. – (200-річчю від дня народження Кобзаря присвячується). – Зі змісту: [Тарас Шевченко і Марко Вовчок]. – С. 66-70.

2.2.1.2. Марко Вовчок та Іван Франко

317. Франко, І. Зібр. тв. : у 50 т. Т. 41 : Літературно-критичні праці (1890-1910) / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1984. – 679 с. – Зі змісту: [Про Марка Вовчка]. – С. 18-21, 30, 62, 85, 88, 182, 186, 187, 301, 303, 318, 319, 501, 523, 537, 619, 631.

318. Його ж. Марія Маркович (Марко Вовчок). Посмертна згадка / І. Франко // Зібр. тв. : у 50 т. / І. Франко. – К., 1982. – Т. 37. – С. 276-279.

319. Його ж. Марія Маркович ; Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / І. Франко // Українські дожовтневі письменники : зб. літ.-критич. матеріалів. – К., 1985. – С. 102.

320. Його ж. Нове українське оповідання Марка Вовчка / І. Франко // Зібр. тв. : у 50 т. / І. Франко. – К., 1981. – Т. 34. – С. 352-354.

321. Ісаченко, Г.І. Іван Франко і Марко Вовчок / Г.І. Ісаченко // Матеріали міжвузів. ювіл. наук. конф., присвяч. 110-річчю від дня народж. та 50-річчю з дня смерті І.Я. Франка. / Львів. ун-т. – Л., 1968. – С. 24-26.

322. Регушевський, Є.С. Іван Франко про авторство українських творів Марка Вовчка / Є.С. Регушевський // Тези доп. і повідомл. на звіт. наук. сес. каф. ін-ту за 1965 р. / Бердичів. пед. ін-т. – Бердичів, 1965. – С. 35-37.

323. Його ж. Мова творів Марка Вовчка в оцінці І.Я. Франка / Є.С. Регушевський // Укр. літературознавство : міжвідом. респ. зб. – К., 1968. – Вип. 3. – С. 60-64.

324. Хоменко, Б.В. Майстерність Марка Вовчка в оцінці Івана Франка / Б.В. Хоменко // Там само. – С. 33-37 ; Матеріали міжвузів. ювіл. наук. конф., присвяч. 110-річчю від дня народж. та 50-річчю з дня смерті І.Я. Франка / Львів. ун-т. – Л., 1968. – С. 33-37.

325. Його ж. Іван Франко про «Народні оповідання» Марка Вовчка / Б.В. Хоменко // Великому Каменяреві : тези доп. і повідомл. наук. конф., присвяч. 110-річчю з дня смерті І.Я.Франка. – Вінниця, 1966. – С. 37-42.