Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

ЗМІСТ

 

ПРИВІТАННЯ

Спірідонова Л.М. ...............................3

Скрипник М.В. ...................................3

Реєнт О.П. ...........................................4

Чарчинський д. ..................................5

Морозова Н.І. ......................................5

Шпильова Л.М. ..................................6

 

ВСТУПНЕ СЛОВО НАУКОВОГО РЕДАКТОРА

Куделя-Свйонтек В. Історична локалістика, локальна історія,

історична етнографія, краєзнавство... .......................................................................................................................7

 

ДОПОВІДІ

Куделя Г.Д. Від конференції до конференції:

вектори розвитку регіонального бібліотечного краєзнавства ..........................................................................8

Морозова Н.І. Інноваційний поступ Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва продовжується:

роки 2007-2012 ..........................10

 

Краєзнавство: сучасний дискурс

Коляструк О.А. Вивчення повсякденності в історичному краєзнавстві .......................................................................13

Беценко Т.П., Михно Л.П. Лінгвістичне краєзнавство як новий напрямок

науково-пошукової діяльності ..................................................................................................................................14

Прищепа О.П. Використання нових підходів у дослідженні міст Правобережної

України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: краєзнавчий аспект ....................................................................................16

Свйонтек А. «Цвинтар» чи «кладовище»? Методологічні вказівки та потенціал

так званих «цвинтарних студій» ...............................................................................................................................17

 

Усна історія у краєзнавчих студіях: теорія і практика

Курковська-Будзан М. Хто врятує історію: вчені чи краєзнавці? .......................................................................22

Куделя-Свйонтек В. Історія з-під поли. Про використання усної історії краєзнавцями ......................................24

Бутько В. Устная история в Республике Беларусь: историографический очерк ...........................................26

Нідерля А. Опрацювання та архівізація усних свідчень в Архіві Усної Історії Університету

ім. Марії Кюрі-Склодовської у Любліні .................................................................................................................29

Коваль Г. Усна історія у діяльності центру «Пам’ять та майбутнє» ...........................................................32

Прокопчук В.С. ОУН і УПА на Поділлі у працях дослідників,

спогадах учасників і свідків подій .....................................................................................................................33

Цимбалюк П.І. Політичні репресії на Вінниччині в друкованих джерелах,

дослідженнях та спогадах очевидців ....................................................................................................................38

Дем’яненко В.Ю. Спогади з німецького полону ..................................................................................................41

Бадрак Л.С. Події, факти з життя мешканців с. Іванів Калинівського району

у спогадах очевидців .................43

 

Літопис подільського краєзнавства

Гальчак С.Д. Краєзнавство Східного Поділля у період «Перебудови» (1985-1991рр.) ............................................44

Воловик В.М. Історія вивчення сільських етнокультурних ландшафтів Поділля ....................................................47

Журунова Т.Г. Подільська сторінка історії родини Ерн (спогади О.В.Ерн) ..............................................................49

Побережна Т.І. Витоки формування профспілки працівників культури Вінницької області ................................51

Дослідження історії і культури Поділля

Шпильова Л.М. «Podolica» Української Вільної Академії Наук у США ................................................................53

Кізян О.І. Бібліографічні раритети Поділля ................................................................................................................55

Кристофорова Т.П. Наявність джерел з історії населених пунктів, бібліотек, документів

про видатних діячів у фондах публічних бібліотек: науково-методична розвідка .............................................59

Маєвська Л.В. дещо з матеріалів історії медицини Поділля

(з фондів наукової бібліотеки ВНМУ ім. М.І.Пирогова) .........................................................................................61

Соломонова Т.Р. Книжкові склади в поширенні книг

у Подільській губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. ......................................................................................63

Герасимов Т.Ю. Проблеми міського громадського транспорту на Поділлі

за Гетьманату Павла Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) ..........................................................................65

Парацій В.М. Пам’ятки та окремі артефакти епохи енеоліту – ранньої бронзи

на території Бережанського району (Західне Тернопілля): вивчення, локалізація,

перспективи подальших досліджень ............................................................................................................................67

 

Історія міст і сіл Вінниччини

Козак Ю.Д. Вінниччина на поштових мініатюрах світу .............................................................................................69

Ліпська А.В. Вінницька Атлантида ..............................................................................................................................71

Денисова Л.М. Білий рояль для Білої Зали (до 100-річчя будівлі Вінницької Міської думи) ...................................75

Римаренко Н.Б. Історія Зиновинської ікони .................................................................................................................77

Слотюк П.В. Греко-католицька і православна церква у с. дзялів (XVІІ-XX ст.):

до питання зміни конфесійної належності ...............................................................................................................79

о. Григорій (Рогацький). З історії відродження УГКЦ у Вінниці: вул. Крутий Спуск, 9 ..........................................82

Стебелєв А.В. доля села Канава у контексті історії Поділля .......................................................................................84

Білецька Л.В. Чотири замальовки з історії села Вільшанка ....................................................................................86

Зозуля Ю.П. Кетроси у плині століть .............................................................................................................................89

Парацій В.М. Меморіал на г. Лисоня як об’єкт пам’яткоохоронного реагування

та суспільного захисту 1920-х – поч. 1930-х рр. ....................................................................................................90

Гуменюк І.П. Розвиток історичних подій другої половини 1920-х – першої половини 1930-х років

у селі Вівсяники (Козятинський р-н Вінницької області) ......................................................................................93

 

Історія України у світлі регіональних досліджень

Струкевич О.К. Батозька битва у контексті подільської та загальноукраїнської історії ........................................97

Сеник Л.Б. Участь населення Поділля у франко-російській війні 1812 року:

історіографічна розвідка за матеріалами одного видання .......................................................................................99

Роговий О.І. Сино-одська битва на Поділлі .................................................................................................................101

Луценко А.А. Геополітичні контексти «великого кордону» в українському елітогенезі .........................................104

Кравчук О.М., Марценюк Н.М. Спогади В.данілова

про Всеукраїнський з’їзд хліборобів 29 квітня 1918 р. ..........................................................................................105

Ковальчук Т.В. державне регулювання у сфері туризму на території Волині у міжвоєнний період ...................108

Бранько Я.А. до питання перекладів історичних назв з німецької на українську мову

(на прикладі об’єктів на окупованій німцями території Польщі та України) ......................................................109

 

Бібліотечне краєзнавство

Кисельова В.П. Краєзнавчий контент веб-сайтів регіональних бібліотек України:

сучасний стан і тенденції розвитку ........................................................................................................................111

Прокопчук В.С. Бібліотечне краєзнавство як важливий напрям діяльності наукової бібліотеки

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка ......................................................112

230

Прокопенко Л.С. Основні напрями діяльності Читального залу краєзнавства

та генеалогії Бібліотеки Конгресу США ...............................................................................................................117

Слотюк Г.М. Краєзнавча інформація на сайтах та блогах публічних бібліотек Вінниччини .............................119

Моторна Н.І. Краєзнавчий бібліотечно-інформаційний сервіс в умовах інформаційного ринку ......................122

Малиш О.М. Бібліотечне краєзнавство як основний напрямок діяльності бібліотек .........................................124

Полянська Н.І. Створення краєзнавчих бібліографічних ресурсів

(на прикладі ХдНБ ім. В.Г.Короленка) .................................................................................................................125

Вачиля Н.М. Книгозбірні Закарпаття – історія та сьогодення як

cкладова бібліотечного краєзнавства ...................................................................................................................127

Ткачик О.Б. Наукова бібліотека ЛНУ імені Івана Франка як центр краєзнавчої інформації ................................129

Білоус В.С. Бібліотечно-бібліографічне краєзнавство – важливий напрям краєзнавчої діяльності

бібліотеки ВдПУ імені Михайла Коцюбинського ...............................................................................................131

Мозгова Л.А. Бібліотечне краєзнавство у персоналіях ...............................................................................................133

Авраменко Г.М. Персональні бібліографічні видання – складова краєзнавчої діяльності

Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва (Огляд видань 2007-2012 рр.) ................................................................135

Котуз Т.В. Щорічник «Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини» як міні-енциклопедія життя краю

(до 50-річчя виходу першого випуску) .................................................................................................................137

Нагірняк В.П. Використання краєзнавчих ресурсів бібліотек

у створенні ювілейного збірника «Томашпільщина» .........................................................................................139

Грицай О.М. Організація обслуговування читачів Наукової бібліотеки

Львівського університету імені Івана Франка у 1970-80-х роках .......................................................................141

Тупчій Л.Л. Краєзнавча діяльність Жмеринської ЦРБ: традиції та інновації ..........................................................143

Маршук Ю.М. Літературно-мистецьке краєзнавство Бершадщини .........................................................................144

Ахевич Н.П. дослідження історії населених пунктів: досвід діяльності бібліотек Тульчинщини .......................147

Ситник О.Д. Музей історії Ободівського цукрового заводу як складова дослідження краю .........................148

 

Літературно-мистецьке краєзнавство

Подолинний А.М. Подільська Шевченкіана: сторінки історії й постаті

(до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка) ..............................................................................................149

Куцевол О.М. Подільські сторінки життєтворчості поета і перекладача дмитра Паламарчука ...........................150

Кадочніков О.П. Культурно-социальные и краеведческие аспекты русской книги

Винниччины конца ХХ – начала ХХІ ст. ...............................................................................................................154

Завальнюк К.В., Кравчук О.М. Леонід Маркович Мосендз: сторінки біографії .....................................................156

Віннічук А.П. Історизм художнього мислення Миколи Сиротюка ...........................................................................161

Крупка В.П. Синестетичність кольоропису в поезії Володимира Забаштанського ................................................164

Кадочнікова Л.О. Петро Ілліч Чайковський як культурний і краєзнавчий феномен Вінниччини ........................167

Юрчишина О.А. Хранителі творчої спадщини Степана Руданського: віднайдене ...................................................168

Волинець Н.І. Літературне краєзнавство Бережанщини та його дослідники ............................................................170

Горбань О.Г. Архітектор Василь Павлович Листовничий ..........................................................................................172

 

Педагогічне краєзнавство

Богатчук С. С. до 30-річчя Вінницького національного аграрного університету ...............................................176

Яворська Т.М. Вінницьке реальне училище – осередок освіти та духовності .......................................................178

Швець Т. В. З історії Вінницького технічного коледжу ............................................................................................180

Артеменко І.В. Видатні імена Криворізького національного університету:

світлої пам’яті В.Ф.Бизова ...182

Демченко О.Ю. Іван Володимирович Пилипчук (Історію пишуть люди) ...............................................................183

Дояр Л.В. Ювілейний рік Криворізького національного університету:

актуалізація краєзнавчих пошуків та досліджень ................................................................................................185

Лосовська В.П. Краєзнавчі матеріали як засіб формування цілісності особистості студентської молоді

(з досвіду роботи Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій) .......................186

Сулімова С.І. Соціальне та фінансове виховання дітей Вінниччини

як один з інструментів подолання бідності ...........................................................................................................188

Шевчук О.Б. Розвиток дослідницьких умінь учнів у форматі шкільного літературного краєзнавства ..............189

 

Природничо-географічне краєзнавство

Гудзевич А.В. Географічне краєзнавство в регіональному вимірі ...........................................................................192

Кокус В.В. О.О.Савостіянов – дослідник флори Поділля .......................................................................................193

Пранке П. Ґнєзно – легенда про заснування міста, святі місця та розвиток туризму ............................................195

 

Етнографічне краєзнавство

Кметь І.Ф. Українська новозаповітна апокрифіка як джерело етнопедагогічних студій .....................................198

Гурська О.С. Культурно-мистецький вплив лемківської громади

на розвиток західноукраїнських земель ..............................................................................................................200

Гребеньова В.О. Весільні традиції другої половини XX – початку XXI ст.

(на матеріалах, записаних у с. Оксанівка Ямпільського району Вінницької області) .....................................202

Антонюк Є.В. династія Колодіїв – давно забуті майстри дерев’яної скульптури ...............................................204

Романевич О.Й. Невичерпність народних традицій, звичаїв та обрядів

села Вищеольчедаїв (Мурованокуриловецький р-н Вінницької області) .....................................................206

Кметь В.С. З народної демонології Вінниччини .....................................................................................................208

 

Збереження культурної спадщини

Зглінська А. Проект «Так треба». З досвіду історичного краєзнавства ...................................................................211

Згінник О.Г. Основні напрями діяльності історико-літературного центру «Слово» .............................................213

Надоленко Г.Ф. Вінницький обласний навчально-методичний центр галузі культури, мистецтв

і туризму: роль і можливості у популяризації краєзнавства та розвитку культури в регіоні ..........................215

Панчук Ф.В. Нові форми роботи Вінницького літературно-меморіального музею

Михайла Коцюбинського в організації культурно-масових заходів .................................................................216

Яковенко Т.В. Роль громадських організацій в популяризації краєзнавчої роботи

на прикладі громадської організації «Велика рідня» ..........................................................................................218

Резолюція .......................................221

Відомості про авторів ...................223


Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону