Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Вінницька ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва у власних виданнях та публікаціях
(2007-2012)
Бібліографічний покажчик

 2011

58. Величне свято гідного народу (відзнач. Дня Незалежності України у Вінниц. обл. за публікаціями газ. «Вінниччина». 1991-2010 рр.) [Електронний ресурс] : (бібліогр. список) / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; підгот. : О.І. Кізян, О.Ю. Антонюк. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2011. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2011/Den_Nezalejnosti2011.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

За допомогою зібраних публікацій, надрукованих в обласній газеті «Вінниччина», можна ознайомитися з історією святкування Дня Незалежності України у нашому багатому на історичні події краї. Бібліографічний список підготовлений до 20-ї річниці з дня проголошення Незалежності України. У виданні, окрім бібліографії, подаються короткі анотації, які розкривають зміст вміщених статей. Репортажі про святкування Дня Незалежності на Вінниччині переплітаються з глибокими роздумами керівників області та журналістів газети про значення цього свята для кожного українця, акцентується увага на тому, що не одне покоління вінничан героїчно виборювало незалежність нашої держави, тож перед нинішніми громадянами стоїть завдання збудувати самостійну, демократичну й цивілізовану державу Україна. Видання включає також думки пересічних вінничан щодо місця і ролі цього свята у їхньому житті.

59. Витоки українського книгодрукування [Елек-тронний ресурс] : (реком. бібліогр. список) : / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, відділ довід.-бібліогр. та інформ. обслуг. ; підгот. Л.Б. Борисенко. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2011. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2011/UKR_knugodrykyvannya.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Рекомендаційний бібліографічний список «Витоки українського книгодрукування» подає читачеві літературу з історії виникнення друкованої книги на українських землях та його подальшим розвитком до початку ХХ ст. Список складається з чотирьох розділів: 1. З історії виникнення друкованої книги на українських землях; 2. Подвижники книжкової справи; 3. Пам’ятки вітчизняного книгодрукування у фондах бібліотек України; 4. Початок книговидання на Поділлі. Бібліографічний список буде корисним для студентів гуманітарних спеціальностей, науковців, краєзнавців, бібліотечних працівників, усіх хто цікавиться історією українського книгодрукування.

60. 26 квітня: трагедія дня і років : 25-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС присвячується [Електрон-ний ресурс] : анот. бібліогр. список / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, відділ наук.-метод. роботи та інновацій у бібл. справі ; підгот. Т.П. Кристофорова. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2011. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2011/Chernobul.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Досвід Чорнобильської катастрофи не має аналогів у історії людства. За своїм масштабом, складністю, непередбачуваністю віддалених наслідків у матеріальному, соціальному та духовному аспектах ця трагедія стала глобальною обставиною життя українців протягом останніх 25 років. Вінниччина посідає 8 місце в Україні за чисельністю громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Працівники відділу науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі до Чорнобильського сумного ювілею підготували анотований бібліографічний список «26 квітня: трагедія дня і років», у якому відслідкували публікації про Чорнобильську аварію в обласній газеті «Вінницька правда» (з 1992 р. виходить за назвою «Вінниччина») одного дня – 26 квітня протягом 1986-2010 рр.

61. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2011 р. / Він-ниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред. О. Поліщук ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2011. – 48 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2011/katalog2011.html (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

«Зведений каталог…» – черговий 50-й ювілейний випуск щорічного видання Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімі-рязєва, який складено на базі об’єднаних даних про передплату періодичних видань 37 бібліотек-учасниць координації комплектування бібліотечних фондів м. Він-ниці на 2011 рік. До каталогу включено близько 1400 назв періодичних видань, з яких 268 – передплачені вперше.

62. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2012 року : хронолог. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Г.М. Авраменко ; ред. : М.Г. Спиця, Г.М. Слотюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. – 232 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2011/zpd_Vin2012.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У даному хронологічному довіднику вміщено довідково-бібліографічні матеріали до ювілейних дат Вінниччини 2012 року. Важливою складовою даного видання, як і попередніх років, є розширені текстові довідки з бібліографічними списками, які інформують про окремі, найбільш визначні дати на 2012 рік. Розміщені вони в загальному переліку дат. Видатні постаті Вінницького краю, вшанування яких в області відзначається щорічно, виділені курсивом. Хронологічний довідник доповнює іменний покажчик. У даному виданні представлено «Перелік авторських текстових довідок з видань “Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини” на 2000-2011 рр.», а також вперше подано список їх авторів. Традиційне щорічне видання розраховане на різні категорії споживачів краєзнавчої інформації, які зацікавлені у вивченні та поширенні краєзнавчих знань.

63. Кабінет виучування Поділля – яскрава сторінка краєзнавчого руху на Вінниччині (1924-1930) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; уклад. : Г.М. Авраменко, Т.Р. Соло-монова ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Він-ниця : ПП Балюк І.Б., 2011. – 112 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications /2011/Cabinet.html (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Матеріали, включені у видання, висвітлюють одну з важливих і яскравих сторінок зародження і розвитку бібліотечного краєзнавства у Східному Поділлі в 20-ті – поч. 30-х рр. ХХ ст. та роль у цьому процесі Кабінету виучування Поділля, створеного при Вінницькій філії Всенародної бібліотеки України, що діяла при Всеукраїнській акаде-мії наук. Дане бібліографічне видання – перша спроба представити громадськості інформацію про його зарод-ження, розвиток та феномен діяльності. До покажчика включені окремі книги, публікації з газет, журналів та збірників, які були виявлені в результаті вивчення фон-дів, каталогів та картотек Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, бібліографічних джерел, а також видавнича продукція Кабінету. На жаль, не вдалося переглянути de visu всі матеріали, вміщені до посібника. Інші публікації в покажчику представлено згідно з їх поданням в опрацьо-ваних бібліографічних джерелах.

64. Краєзнавство : історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали другої Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р., Вінниця / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. – 127 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2011/Konferentsia_2010.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У збірнику вміщені матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку», яка відбулася 13-15 жовтня 2010 р. у м. Вінниці на базі ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Організатори Конференції – Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва, ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини». У роботі Конференції взяли участь представники управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, директори та провідні фахівці Державної історичної бібліотеки України, Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Житомирської ОУНБ ім. Олега Ольжича, Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова, Рівненської ОУНБ, Херсонської ОУНБ ім. О. Гончара, Хмельницької ОУНБ ім. М. Островського, Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва, Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І.Я. Франка, центральних районних (міських), відомчих наукових бібліотек м. Вінниці, науковці, аспіранти вищих навчальних закладів міст Києва, Вінниці, Острога, Кракова (Республіка Польща), Дніпропетровська, представники громадських краєзнавчих організацій, національно-культурних товариств, наукові співробітники музеїв, Державного архіву Вінницької області.

65. Леонід Пастушенко – прозаїк, публіцист, журна-ліст : до 75-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва; уклад. Г.А. Біловус ; ред. : О.Г. Поліщук, М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. – 76 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2011/Pastyshenko.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Біобібліографічний покажчик присвячений талановитому українському письменнику, журналісту, публіцисту, члену Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України, заслуженому журналісту України Леоніду Трохимовичу Пастушенку, який має не одне «Золоте перо». Він – лауреат багатьох літературних премій та премії ім. двічі Героя Соціалістичної праці Пилипа Желюка. У посібнику представлено збірки автора, рецензії на них, літературознавчі праці, публіцистику, а також матеріали про життя і творчість письменника.

66. Марченко, Т. Послуги ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : сьогоднішні реалії: дослідження / Т. Марченко ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Громад. орг. «Асоціація бібліотек Вінниччини», Програма «Бібліоміст» ; уклад. Т. Марченко. – Вінниця, 2011. – 29 с. – Електрон. версія вид. – Режим дос-тупу : http://old.library.vn.ua/publications/2011/doslidzennja.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У виданні представлені матеріали етапів підготовки, реалізації та результатів дослідження «Послуги ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва: сьогоднішні реалії», здійсненого в рамках проекту «Бібліоміст».

67. Методична парасолька для молодого бібліоте-каря : зб. метод. матеріалів / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімі-рязєва ; уклад. : Т.М. Марченко, Т.П. Кристофорова ; ред. О.Г. Поліщук ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця, 2011. – 45 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2011/metod_parasolka.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Основна мета збірника матеріалів «Методична парасолька для молодого бібліотекаря» – створення бази методичних матеріалів для підтримки молодих бібліотекарів в освоєнні професії та адаптації їх до виконання службових обов’язків. Видання вміщує консультації, що розкривають суть бібліотечної діяльності. Тематика матеріалів базується на практичному, теоретичному та інноваційному досвіді роботи у бібліотечній справі і носить методично-інформаційний, рекомендаційний та навчальний характер. Автори статей – методисти районних бібліотек, які у своїх працях висвітлили найбільш яскравий напрямок роботи своєї бібліотеки. Видання адресоване молодим спеціалістам бібліотечної справи. Узагальнюючи напрацьований матеріал, укладачі прагнули, щоб воно стало справжнім орієнтиром у роботі для молодого бібліотекаря на кожен день.

68. Наснажений Поділлям : до 190-річчя від дня народж. рос. письм. Миколи Олексійовича Некрасова (1821-1878) [Електронний ресурс] : бібліогр. список л-ри / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, відділ л-ри та інформ. з гуманіт. наук ; уклад. Л.І. Заря. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2011. – (Наші видатні земляки). – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2011/Nekrasov.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Бібліографічний список літератури «Наснажений Поділлям» присвячений Миколі Олексійовичу Некрасову, видатному російському поету-класику, громадському діячеві, уродженцю Вінницького краю (м. Немирів). Відкривається видання вступною статтею А.М. Подолин-ного, професора кафедри методики філологічних дисциплін ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. В ній подаються нові біографічні факти, зокрема уточнюється місце народження поета, розповідається про родину Некрасових, життя якої тісно пов'язане з Немирівщиною. Особливе місце в статті автора відведено подвижницькій ролі матері у формуванні душі поета, в його житті і творчості.

69. Наші новини : щоквартал. вид. Вип. 1 (30 верес.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол. : Л.І. Шпукал, Т.М. Мар-ченко, В.С. Вігуржинська та ін. ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – [Вінниця: [б. в.], 2011]. – 8 с.

Цим випуском громадська організація «Асоціація бібліотек Вінниччини» започатковує видання «Наші новини», яке покликане висвітлювати діяльність бібліотек Вінниччини. Він присвячений Всеукраїнському дню бібліотек і вміщує такі розділи: «Вітання з професійним святом», «Новини асоціації», «“Бібліоміст” крокує Вінниччиною», «Бібліотеки навчальних закладів інформують», «Інновації в бібліотеках області», «Сторінка методиста», «Поетична сторінка». За відповідними розділами подаються публікації про найцікавіші події і досвід роботи бібліотек та окремих працівників, які є членами ГО «АБВ», зокрема – ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, районних, міських, сільських бібліотек, книгозбірень вищих навчальних закладів. Розраховане видання на працівників бібліотек, представників влади, освітян, науковців, широкі кола громадськості, які цікавляться розвитком бібліотечної справи Вінниччини та України в цілому.

70. Наші новини : щоквартал. вид. Вип. 2 (29 груд.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол. : Л.І. Шпукал, Т.М. Мар-ченко, В.С. Вігуржинська та ін. ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – [Вінниця : [б. в.], 2011]. – 8 с.

Випуск другий видання ГО «АБВ» присвячений Новорічно-Різдвяним святам і вміщує традиційну рубрику «Вітання зі святом». Особлива увага у рубриці «Новини асоціації» акцентується на проведенні І обласного форуму бібліотечних працівників «Бібліотеки Вінниччини: новий образ у новому столітті», присвячений Всеукраїнському дню бібліотек. Рубрики «Інновації у бібліотеках області», «Історії успіху», «Сторінка методиста» вміщують матеріали про діяльність обласних, публічних бібліотек, книгозбірень вінницьких університетів, медичних коледжів, а також ювілеї бібліотечних закладів та її структурних підрозділів. Видання закриває новорічна сторінка.

71. Подільський книжник : альманах. Вип. 3 (2010 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; авт. проекту та відп. за вип. Н.І. Морозова ; уклад. Т.Р. Соломонова ; літератур. ред. М.Г. Спиця ; ред. бібліогр. О.І. Кізян. – Вінниця : ДП «Держ. картограф. ф-ка», 2011. – 156 с. : іл. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2011/Podilskiy_knujnuk_3.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У третьому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового і бібліотечного життя регіону ХІХ-ХХ ст. і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю. Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також всім зацікавленим особам.

72. Подільський сміхотворець : до 75-річчя від дня народж. Анатолія Панасовича Гарматюка : біобібліогр. покажч. / ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Г.А. Біловус ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : Вид. ПП Балюк І.Б., 2011. – 64 с. – (Наші видатні земляки).

Біобібліографічний покажчик «Подільський сміхотво-рець» знайомить із творчою спадщиною талановитого українського письменника, гумориста, сатирика, журналіста Анатолія Панасовича Гарматюка (14.01.1936-28.01.2006). У покажчику представлено збірки автора, рецензії на них, літературознавчі праці, публіцистика, а також матеріали про життя і творчість корифея гумору та сатири.

73. Проект у дії 2010-2011 [Електронний ресурс] : Вінниц. обл. тренінговий центр / Асоціація бібліотек Вінниччини, «БІБЛІОМІСТ», Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Електрон. текст. дані. – Вінниця, 2011. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2011/Bibliomist_Vinnitsa.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

6 липня 2010 року з метою організації навчання бібліотекарів та мешканців області з використання комп’ю-терної техніки, ресурсів мережі Інтернет за підтримки громадської організації «Асоціація бібліотек Вінниччини» на базі ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва розпочав свою діяльність Вінницький регіональний тренінговий центр. У рамках його діяльності було організовано проведення низки обов’язкових та додаткових тренінгів. У даному посібнику представлено інформацію про умови створення тренінгово-го центру, його навчальну програму та перспективи розвитку.

74. Родина Косачів і Поділля : [літ.-краєзн. дослідж.] / Вінниц. облдержадмін., Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Держ. архів Вінниц. обл. ; підгот. : К.В. Завальнюк, І.М. Журав-лівський, Т.В. Стецюк ; бібліогр. список «Поділля у долі видатної родини» Т.В. Котуз ; авт. ред. ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ДП «Держ. картограф. ф-ка», 2011. – 104 с. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2011/Kosach.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Літературно-краєзнавче дослідження присвячене маловідомим сторінкам перебування родини Косачів на Поділлі, а також її творчим зв’язкам із культурними та освітніми діячами нашого краю. Воно відкриває нові сторінки в біографії славетної родини Лесі Українки на Подільській землі. Книга, на думку авторів, представляє значний інтерес для фахівців-філологів, істориків, краєзнавців, літераторів, студентів, а також для всіх, хто цікавиться минулим рідного краю.

75. Родом з України – землі козаків : до 75-річчя від дня народж. письм. Миколи Рябого : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Г.М. Авраменко ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2011. – 76 с. – (Письменники Вінниччини). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2011/Rjabyj.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Біобібліографічний покажчик присвячено ювілею відомого вінницького письменника, журналіста, великого Майстра історичного роману, члена Національної спілки письменників України, лауреата літературних та інших премій, автора багатьох історичних романів, повістей Мико-ли Олександровича Рябого. Відкриває видання розділ «Слово про ювіляра», де зібрано статті українських письменників, літературознавців, журналістів про творчість М. Рябого. У покажчику представлено його основні книги, художні твори, опубліковані у збірниках, альманахах, періодичних виданнях, літературознавчі праці, публіцистика, а також матеріали про творчість письменника. Систематизований за розділами матеріал подано у хронологічній послідовності. В останньому розділі – в алфавітному порядку авторів чи назв.

76. Статистичний експрес «Бібліотеки Вінниччини 2010-2011рр.» / Упр. культури і туризму Вінниц. обл-держадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Обл. б-ка для юнацтва, Обл. б-ка для дітей ім. І.Я. Франка ; уклад. : Т. Марченко, Г. Качуринська, В. Лаукарт, Л. Столяр ; ред. Т. Марченко ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця: Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2011. – 53 с.

Це видання містить статистичні дані, що характеризують діяльність бібліотек системи Міністерства культури України Вінницької області за 2010-2011 рр.

2012

77. Відданий бібліотечній справі : до 75-річчя від дня народж. А.Й. Лучка – бібліотекознавця, колиш. дир. Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, засл. працівника культури України (13.12.1937-03.02.2009) : зб. матеріалів / уклад. текстів та упоряд. П.І. Цимбалюк ; вступ. ст. Н.І. Морозова ; уклад. бібліогр. Г.М. Авраменко ; ред. : О.Г. Поліщук, М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. – 116 с. – (Діячі культури і мистецтв краю). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2012/Luchko.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Збірник матеріалів «Відданий бібліотечній справі», присвячений 75-й річниці від дня народження колишнього директора Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, заслуже-ного працівника культури України Андрія Йосиповича Лучка, започатковує нову серію видань бібліотеки «Діячі культури і мистецтв краю». Авторський колектив видання ставить за мету вшанувати пам’ять відомого бібліотекознавця, діяча культури, який понад 30 років віддав служінню книзі та бібліотечній справі, чверть століття з яких – на посаді директора головної книгозбірні області. Віддаючи належну шану такій неординарній особистості, як А.Й. Лучко, укладачі намагалися показати вагоме значення книги, бібліотеки, читання, бібліотечної професії у житті суспільства.

78. Зведений каталог періодичних видань, передплачених бібліотеками м. Вінниці на 2012 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Т. Гуменюк ; ред. О. Полі-щук ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2012. – 48 с.

«Зведений каталог…» – черговий випуск щорічного видання Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, який складено на базі об’єднаних даних про передплату періодичних видань 37 бібліотек-учасниць координації комплектування бібліотечних фондів м. Вінниці на 2012 рік. До каталогу включено близько 1400 назв періодичних видань, з яких 142 – передплачені вперше.

79. Знаменні і пам’ятні дати Вінниччини 2013 року : хронолог. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. О.Ю. Антонюк ; ред. кол. : Г.М. Авраменко, Т.В. Котуз, О.Г. Поліщук [та ін.] ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ТОВ «Консоль», 2012. – 288 с. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2012/zpd_Vin2013.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Видання відкриває хронологічний перелік знаменних і пам’ятних подій в житті нашого краю, точна дата яких не завжди чітко встановлена. Далі подано перелік дат за місяцями й числами. До кожної дати додається анотація, в якій стисло викладається зміст події, біографічні відомості про ювілярів у краєзнавчому аспекті. Важливою складовою даного видання є розширені текстові довідки з бібліографічними списками, які інформують про окремі, найбільш визначні, дати на 2013 р. Розміщені вони в кінці кожного місяця, у тексті ж позначені (див. у кінці переліку подій розширену довідку) та (див. у кінці кожного місяця) курсивом. У підготовці цих довідок активну участь взяли вінницькі науковці, письменники, краєзнавці, фахівці окремих галузей, зокрема: І. Безбах, Г. Берладин, В. Білоус, В. Бугайчук, С. Гальчак, Н. Гнатюк, В. Дем’яненко, Л. Дени- сова, К. Завальнюк, В. Колесник, Т. Марчук, Г. Мовчанюк, архімандрит Антоній (Нетребін), В. Паламарчук, Н. Поля-руш, О. Роговий, Т. Соломонова, М. Спиця, В. Сторожук, С. Фицайло.

80. Книги з бібліотеки Вінницької «Просвіти» (1917-1920 рр.) у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тіміря-зєва : кат. / авт. вступ. статті, уклад. каталогу О.В. Сафроно-ва ; ред. М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – 108 с. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2012/Prosvita.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

У дореволюційній Росії українська книга забороня-лася для використання у бібліотеках. У роки української революції (1917-1920 рр.) Вінницькій «Просвіті» вдалося швидко сформувати доволі значний її публічний фонд у понад 3 тис. примірників. Запропоноване видання презентує статті з минулого і сьогодення Вінницької «Просвіти», історії її бібліотеки та каталог книг з її складу, що зберігаються сьогодні у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Видання призначене всім, хто цікавиться історією українського громадського руху та української книжкової культури.

81. Композитор, поет-перекладач : до 180-річчя від дня народж. П.І. Ніщинського (21.09.1832-16.03.1896) : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. Г.М. Авраменко ; авт. передм. «Славетний подолянин Петро Іванович Ніщинський» : А.Ф. Завальнюк, Т.О. Марчук ; ред. : О.Г. Поліщук, М.Г. Спиця ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. – 64 c. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим доступу : http://old.library.vn.ua/publications/2012/Nishinskij.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Біобібліографічний покажчик присвячується 180-річ-ному ювілею знаменитого українського композитора, автора відомого хору «Закувала та сива зозуля», першого перекладача з давньогрецької мови творів Гомера й Софокла, громадського діяча, нашого земляка Петра Івановича Ніщинського та висвітлює його життєвий і творчий шлях. До посібника включено розлогу статтю про талановитого подолянина, хронограф його життя та діяльності. У бібліографічній частині досліджено історію публікації його музичних творів і перекладів, зокрема прижиттєвих, представлено літературу про П.І. Ніщинського, вшанування його пам’яті, зокрема на Вінниччині, а також матеріали з мережі Інтернет. Покажчик розрахований на мистецтвознавців, літературознавців, краєзнавців, студентів гуманітарних вищих навчальних закладів, усіх, кому небайдужа музична спадщина наших земляків, літературний процес в Україні другої половини ХІХ ст.

82. Наші новини : щоквартал. вид. Вип. 3 (20 трав.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол. : Л.І. Шпукал, Т.М. Мар-ченко, В.С. Вігуржинська та ін. ; відп. за вип. Н.І. Морозо-ва. – [Вінниця : [б. в.], 2012]. – 8 с.

Третій випуск видання ГО «АБВ» присвячений Всеукраїнському дню працівників культури та майстрів народного мистецтва і містить традиційні рубрики «Вітання зі святом», «Історії успіху», «Сторінка методиста», а також рубрики «Краєзнавча конференція» (Інформаційний лист про ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону», яка відбудеться на Вінниччині у жовтні 2012 року) та «Літературна творчість».

83. Наші новини : щоквартал. вид. Вип. 4 (30 верес.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол. : Л.І. Шпукал, Т.М. Мар-ченко, В.С. Вігуржинська та ін. ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – [Вінниця : [б. в.], 2012]. – 8 с.

Черговий випуск видання ГО «АБВ» вміщує як традиційні рубрики «Вітання з професійним святом», «Новини асоціації», «Історії успіху», так і рубрику «Ювілеї», де представлено матеріали до 105-ї річниці обласної наукової бібліотеки – «Тімірязєвка» продовжує інноваційний пос-туп», 100-річчя ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 30-річчя ВНАУ. Низка публікацій висвітлюють знакові події у житті бібліотечної спільноти, серед них: «Літня школа адвокації» (про проведення на Вінниччині Всеукраїнської літньої школи адвокації для молодих бібліотекарів України), «Семінар-тренінг «Професіонал-професіоналу» (в рамках реалізації проекту «Вчимося створювати гармонію і успіх»). Помітною також є публікація Юлії Кашпрук, провідного бібліографа відділу літератури іноземними мовами ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва «Мій шлях від УБА до ІФЛА».

84. Наші новини : щоквартал. вид. Вип. 5 (27 груд.) / Асоц. б-к Вінниччини ; редкол. : Л.І. Шпукал, Т.М. Мар-ченко, В.С. Вігуржинська та ін. ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – [Вінниця : [б. в.], 2012]. – 8 с.

У п’ятому випуску видання ГО «АБВ» вміщені традиційні рубрики «Привітання зі святами», «Історії успіху», «Сторінка методиста», а також окрема рубрика «Конференції», де вміщена інформація про проведення на Вінниччині ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону». Цікавою для читачів буде також святкова сторінка «Новорічні фантазії».

85. Подільський книжник : альманах. Вип. 4 (2011 р.) / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц.ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; авт. проекту та відп. за вип. Н.І. Морозова ; уклад. Т.Р. Соломонова ; ред. : М.Г. Спиця, О.Г. Поліщук. – Вінниця : ТОВ «Консоль», 2012. – 128 с. : іл. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради).

У четвертому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового і бібліотечного життя регіону, минулого і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю. Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також усім зацікавленим особам.

86. Подолинний, А.М. Тарас Шевченко і Вінниччина : до 200-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка : імен. слов. / А.М. Подолинний ; Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; консультант П.І. Цимбалюк ; відп. за вип. Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К»», 2012. – 104 с. – (видано за сприяння Вінниц. облдержадмін. та Вінниц. облради).

Іменний словник «Тарас Шевченко і Вінниччина» приурочений 200-річчю від дня народження великого поета. Його мета: показати внесок науковців і митців Вінниччини до загальноукраїнської Шевченкіани. Хоча це видання не може дорівнювати за своїм значенням «Шевченківському словнику» 1977 р. і тим більше новому, підготовленому до наступного ювілею, заперечувати просвітню і науково-краєзнавчу потребу в ньому було б несправедливо. Крім нових імен, словник подає й нові факти та подробиці, цікаві з наукового погляду, проливає додаткове світло на вже відомі явища і постаті, привертає увагу до певних обставин, оцінок тощо. Видання допоможе вінничанам, та й не лише їм, глибше і повніше відчути доленосне значення Тараса Шевченка для кожного з нас на наших «малих батьківщинах» у великій Батьківщині-Україні.

87. Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону [Електронний ресурс] : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф. 10-12 жовт. 2012 р., Вінниця / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Громад. орг. «Асоц. б-к Вінниччини». – Електрон. текст. дані (170 файлів, 9 папок : 20150272 байт). – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 2012. – 1 електрон. оптич. диск (CD-ROM) : кол. ; в контейнері 14х12,5. – Систем. вимоги : Pentium-II ; 128Mb RAM ; Windows 95/98/NT. – Назва з етикетки диска.

В електронному виданні вміщені доповіді, наукові статті біля 80 учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону», зокрема: провідних фахівців Національної історичної бібліотеки України, Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка, Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка, Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, Сумської ОУНБ ім. Н.К. Крупської, наукової бібліотеки Львівського національного універси-тету ім. І.Я. Франка, обласної бібліотеки для дітей Житомирської обласної ради, центральних районних (міських) Вінницької області, наукових бібліотек університетів м. Вінниці, м. Нью-Йорка (США), науковців вищих навчальних закладів та наукових установ міст Київ, Вінниця, Бережани (Україна), Республіки Польща, наукових співробітників музеїв, заповідників, архівів, державних службовців, священнослужителів, представників громадських краєзнавчих організацій.

Конференція проходила 10-12 жовтня 2012 року на базі Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва та закладів культури Мурованокуриловецького району, організаторами якої виступили управління культури і туризму Вінницької облдержадміністрації, Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, Національна спілка краєзнавців України, ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини».

88. Світ правди і краси Михайла Стельмаха : до 100-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. : О.І. Кізян, Т.В. Котуз ; ред. : М.Г. Спиця, Н.В. Спиця, О.І. Кізян [та ін.] ; відп. за вип.

Н.І. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. – 104 с. – (Наші видатні земляки). – Електрон. версія вид. – Режим досту-пу : http://old.library.vn.ua/publications/2012/Svit_pravdu_Stelmax.html  (дата звернення : 08.11.12), вільний. – Назва з титул. екрана. – (Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва).

Біобібліографічний покажчик присвячений видатному українському письменнику, Герою Соціалістичної Праці, лауреату державних премій, нашому земляку Михайлу Панасовичу Стельмаху. У покажчику представлені зібрання творів, збірники і окремі видання: проза, поезія, пісні, драматургія, кінодраматургія, твори для дітей, фольклористика, літературознавчі праці, публіцистика письменника, що розміщені в хронологічному порядку. Матеріали в розділах про його життя, творчий шлях, вшанування пам’яті подані в алфавітному порядку авторів і назв. Видання розраховане на науковців, літературознавців, краєзнавців, вчителів, бібліотечних працівників, студентську і учнівську молодь та всіх шанувальників художнього слова.

89. Стародруки XVI ст. у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва : ілюстр. каталог / вступ. ст., уклад. Т.Р. Соломонова ; худож. оформ. Н.В. Спиця, Т.Р. Соломонова. – Вінниця : ПП «ТД “Едельвейс і К”», 2012. – 28 с.: іл.

Ілюстрований каталог представляє колекцію західноєвропейських видань XVI ст., що зберігаються у фонді відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Колекція цікава не тільки з книгознавчої точки зору через рідкісність видань, а й історико-краєзнавчої, адже доля деяких книг тісно пов’язана з історією Подільського краю, та мистецької, оскільки саме цього століття встановлювалися канони оформлення книги. Видання продовжує серію друкованих каталогів бібліотечних колекцій відділу рідкісних і цінних видань. Його особливістю є візуальна презентація стародруків XVI століття. Каталог призначений книгознавцям та історикам, викладачам і студентам, а також аматорам історії нашого краю.

90. Талант бути собою : бібліогр. покажч. до ювілею поетеси, публіциста, критика, громад. діячки Ніни Юхимів-ни Гнатюк / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; уклад. : О. Кізян, Л. Колосова, А. Ніжньовська [та ін.] ; ред. М. Спиця ; відп. за вип. Н. Морозова. – Вінниця : ПП Балюк І.Б., 2012. – 108 с. – (Наші видатні земляки).

Бібліографічний покажчик присвячений нашій землячці, видатній українській поетесі, публіцисту, критику, громадській діячці Ніні Юхимівні Гнатюк. Посібник містить статті А. Подолинного, В. Сторожук, у яких розкривається творча біографія поетеси.